Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 142 z 1985

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 10 lipca 1985 r. o przedsiębiorstwach mieszanych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1985-07-10
Data wejscia w życie:1985-07-23
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 142 z 1985


©Kancelaria Sejmu

s. 1/11

USTAWA z dnia 10 lipca 1985 r. o przedsiębiorstwach mieszanych

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1985 r. Nr 32, poz. 142, z 1986 r. Nr 12, poz. 72, z 1987 r. Nr 33, poz. 181, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 2006 r. Nr 79, poz. 550

Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

1. Przedsiębiorstwo mieszane może być utworzone, w drodze łączenia mienia różnych rodzajów własności społecznej, w celu rozwijania wspólnej działalności gospodarczej oraz efektywnego wykorzystania mienia społecznego i myśli naukowo-technicznej i technicznej.

2. Skarb Państwa, przedsiębiorstwa państwowe i inne państwowe jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną, oraz jednostki badawczo-rozwojowe, a także organizacje spółdzielcze i społeczne mogą tworzyć przedsiębiorstwa państwowo-spółdzielcze, państwowo-społeczne i państwowo-spółdzielczo-społeczne, zwane dalej "przedsiębiorstwami mieszanymi".

3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) organizacji spółdzielczej - rozumie się przez to spółdzielnię lub związek spółdzielczy, którego statut przewiduje prowadzenie działalności gospodarczej,

2) organizacji społecznej - rozumie się przez to posiadającą osobowość prawną organizację społeczną ludu pracującego lub społeczno-zawodową, uprawnioną do prowadzenia działalności gospodarczej,

3) uczestnictwie w przedsiębiorstwie mieszanym - rozumie się przez to zawarcie umowy o utworzeniu przedsiębiorstwa mieszanego lub przystąpienie do tego przedsiębiorstwa. Art. 2. W celu utworzenia przedsiębiorstwa mieszanego osoby prawne, wymienione w art. 1 ust. 2, zawierają umowę o utworzeniu przedsiębiorstwa mieszanego. Art. 3.

1. Przedsiębiorstwo mieszane jest jednostką gospodarki uspołecznionej.

2. Przedsiębiorstwo mieszane nabywa osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru. 2006-07-07

©Kancelaria Sejmu

s. 2/11

Art. 4. W zakresie nie uregulowanym w ustawie do umowy o utworzeniu i działalności przedsiębiorstwa mieszanego stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu handlowego dotyczące spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Art. 5. Przepisy ustawy nie naruszają uprawnień osób prawnych, wymienionych w art. 1 ust. 2, do tworzenia spółek na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i Kodeksie handlowym. Rozdział 2 Warunki tworzenia przedsiębiorstwa mieszanego Art. 6. Zawarcie umowy o utworzeniu przedsiębiorstwa mieszanego lub przystąpieniu do takiego przedsiębiorstwa może nastąpić z zachowaniem wymagań przewidzianych w przepisach prawa regulujących działanie osób prawnych, określonych w art. 1 ust.

2. Art. 7.

1. Przedsiębiorstwo państwowe lub jednostka badawczo-rozwojowa jest zobowiązana do zawiadomienia organu założycielskiego o zamiarze zawarcia umowy o utworzeniu przedsiębiorstwa mieszanego lub przystąpienia do takiego przedsiębiorstwa. Zawarcie umowy utworzenia lub przystąpienia do przedsiębiorstwa mieszanego może nastąpić, jeżeli organ założycielski nie zgłosi sprzeciwu w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia. Sprzeciw może być wniesiony przy odpowiednim zastosowaniu przepisu ust.

5. W razie zgłoszenia sprzeciwu, przedsiębiorstwu państwowemu lub jednostce badawczo-rozwojowej służy prawo wystąpienia w terminie 14 dni, do sądu o rozstrzygnięcie sporu.

2. Przedsiębiorstwo państwowe użyteczności publicznej może uczestniczyć w przedsiębiorstwie mieszanym po uzyskaniu zgody organu założycielskiego, a inne państwowe jednostki organizacyjne - po uzyskaniu zgody organu nadrzędnego lub sprawującego nadzór.

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 lub wniosek o wyrażenie zgody, o którym mowa w ust. 2, powinien zawierać dane charakteryzujące tworzone przedsiębiorstwo mieszane, określać rodzaj i rozmiar działalności gospodarczej oraz przewidywane skutki jego utworzenia dla zakresu działalności przedsiębiorstwa, jednostki badawczo-rozwojowej, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej lub innej państwowej jednostki organizacyjnej.

4. (skreślony).

5. Organ rozpatrujący wniosek odmówi wyrażenia zgody na uczestnictwo w przedsiębiorstwie mieszanym, jeżeli mogłoby ono spowodować zaniechanie bądź znaczne ograniczenie działalności o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej lub przeznaczonej na zaspokojenie potrzeb ludności albo zakłócenie współdziałania między jednostkami gospodarki uspołecznionej. 2006-07-07

©Kancelaria Sejmu

s. 3/11

Art. 8. Organizacja spółdzielcza może uczestniczyć w przedsiębiorstwie mieszanym na podstawie uchwały odpowiednio - rady nadzorczej spółdzielni lub rady związku. Art. 9.

1. Organizacja społeczna może uczestniczyć w przedsiębiorstwie mieszanym na podstawie uchwały właściwego organu statutowego tej organizacji.

2. Organizacja, o której mowa w ust. 1, otrzymującą z budżetu państwa dotacje na swoją działalność, może uczestniczyć w przedsiębiorstwie mieszanym po wyrażeniu zgody przez organ administracji państwowej udzielający dotacji.

3. Wniosek organizacji społecznej o wyrażenie zgody na uczestnictwo w przedsiębiorstwie mieszanym powinien zawierać dane wymienione w art. 7 ust.

3. Do wniosku dołącza się uchwałę, o której mowa w ust.

1.

4. Właściwy organ wyrazi zgodę, o której mowa w ust. 2, jeżeli uczestnictwo organizacji społecznej w przedsiębiorstwie mieszanym będzie służyło wykonaniu jej celów statutowych. Art. 10. Jeżeli przepisy prawne wymagają zezwolenia na prowadzenie określonej działalności, przedsiębiorstwo mieszane może ją podjąć po uzyskaniu zezwolenia właściwego organu. Art. 11.

1. Przedsiębiorstwo mieszane podlega wpisowi do rejestru handlowego.

2. Do wniosku o wpis przedsiębiorstwa mieszanego do rejestru handlowego dołącza się, oprócz danych przewidzianych w przepisach Kodeksu handlowego, także odpisy dokumentów, o których mowa w art. 7-10.

3. Do rejestru przedsiębiorstw mieszanych stosuje się odpowiednio przepisy o rejestrze spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Art. 12. Przystąpienie nowego uczestnika do przedsiębiorstwa mieszanego wymaga uprzedniej zgody wszystkich wspólników. Rozdział 3 Organy przedsiębiorstwa mieszanego Art. 13. Organami przedsiębiorstwa mieszanego są organy przewidziane w przepisach Kodeksu handlowego dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i umowie o utworzeniu przedsiębiorstwa mieszanego.

2006-07-07

©Kancelaria Sejmu

s. 4/11

Art. 14.

1. Jeżeli umowa o utworzeniu przedsiębiorstwa mieszanego nie przewiduje powołania zarządu wieloosobowego, wspólnicy powołują dyrektora, który zarządza przedsiębiorstwem mieszanym i reprezentuje je na zewnątrz w granicach określonych przez wspólników.

2. Wspólnicy określają wynagrodzenie dyrektora i podejmują inne rozstrzygnięcia dotyczące jego stosunku pracy. Art. 15. Dyrektor przedsiębiorstwa mieszanego powołuje i odwołuje swego zastępcę oraz głównego księgowego po uzyskaniu opinii rady pracowniczej przedsiębiorstwa mieszanego, jeżeli została powołana. Art. 16.

1. Wniosek o odwołanie członka zarządu albo dyrektora może zgłosić wspólnikom rada pracownicza, jeżeli:

1) jego działalność narusza przepisy prawa,

2) nieprawidłową pracą powoduje, że przedsiębiorstwo mieszane nie osiąga zadawalających wyników gospodarczych.

2. Z wnioskiem o odwołanie zastępcy dyrektora lub głównego księgowego może wystąpić do dyrektora rada pracownicza; wniosek powinien zawierać uzasadnienie. W razie nieuwzględnienia wniosku dyrektor przedstawia sprawę do rozstrzygnięcia wspólnikom.

3. Wspólnicy rozstrzygają ostatecznie o odwołaniu członka zarządu lub dyrektora, a także nie uwzględnione przez dyrektora wnioski o odwołanie zastępcy dyrektora lub głównego księgowego. Art. 17.

1. Jeżeli jest więcej niż pięciu wspólników, ustanawiają oni dla przedsiębiorstwa mieszanego radę nadzorczą, sprawującą nadzór nad jego działalnością.

2. Rada pracownicza ma prawo wybrać co najmniej jednego członka rady nadzorczej spośród pracowników tego przedsiębiorstwa.

3. Liczbę członków rady nadzorczej, w tym liczbę jej członków wybieranych przez radę pracowniczą, określa umowa o utworzeniu przedsiębiorstwa mieszanego. Art. 18.

1. Rada nadzorcza może uchylić lub wstrzymać wykonanie uchwały zarządu lub decyzji dyrektora sprzecznej z prawem lub interesem przedsiębiorstwa mieszanego.

2. W stosunku do uchwały rady nadzorczej zarządowi lub dyrektorowi oraz radzie pracowniczej przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu, w terminie 7 dni, do rady nadzorczej; sprzeciw powinien zawierać uzasadnienie.

3. W razie podtrzymania decyzji przez radę nadzorczą, zarządowi lub dyrektorowi oraz radzie pracowniczej przysługuje prawo wniesienia odwołania, w terminie 7 2006-07-07

©Kancelaria Sejmu

s. 5/11

dni, do zgromadzenia wspólników. Uchwała zgromadzenia wspólników jest ostateczna. Rozdział 4 Samorząd pracowniczy przedsiębiorstwa mieszanego Art. 19. W przedsiębiorstwach mieszanych zatrudniających co najmniej pięćdziesięciu pracowników działa samorząd pracowniczy. Art. 20.

1. Organami samorządu pracowniczego są:

1) ogólne zebranie pracowników,

2) rada pracownicza.

2. W przedsiębiorstwach, w których liczba zatrudnionych przekracza trzystu pracowników, funkcje ogólnego zebrania pełni zebranie delegatów wybieranych na okres dwóch lat przez pracowników komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami i w trybie ustalonym w statucie samorządu pracowniczego. Art. 21.

1. Do kompetencji ogólnego zebrania pracowników (delegatów) należy:

1) uchwalanie statutu samorządu pracowniczego,

2) opiniowanie projektów wieloletnich planów rozwoju przedsiębiorstwa oraz projektów zmian tych planów,

3) uchwalanie zasad podziału zysku, przypadającego dla załogi,

4) dokonywanie rocznej oceny działalności zarządu lub dyrektora przedsiębiorstwa oraz rady pracowniczej,

5) wyrażanie opinii we wszystkich innych sprawach dotyczących przedsiębiorstwa.

2. Ogólne zebranie pracowników (delegatów) zwołuje rada pracownicza co najmniej raz w roku; obowiązana jest ponadto zwołać takie zebranie na wniosek zarządu lub dyrektora albo rady nadzorczej, a także jednej piątej liczby pracowników (delegatów). Art. 22.

1. Rada Pracowniczy składa się z dziewięciu członków. Statut samorządu pracowniczego może ustalić inną liczbę członków rady pracowniczej.

2. Radę pracowniczą wybierają pracownicy przedsiębiorstwa w wyborach powszechnych, bezpośrednich i równych, w głosowaniu tajnym.

3. Kadencja rady pracowniczej trwa dwa lata.

4. Wyborcy, w trybie przewidzianym w ust. 2, mogą przed upływem kadencji odwołać członka rady pracowniczej lub całą radę.

2006-07-07

©Kancelaria Sejmu

s. 6/11

5. Wniosek o odwołanie członka rady pracowniczej lub całej rady wymaga pisemnego wniosku jednej piątej liczby wyborców. Art. 23. Do kompetencji rady pracowniczej należy:

1) opiniowanie rocznego planu działalności przedsiębiorstwa oraz projektów zmiany tego planu,

2) uchwalanie na wniosek zarządu lub dyrektora przedsiębiorstwa regulaminu pracy przedsiębiorstwa,

3) opiniowanie rocznego sprawozdania zarządu lub dyrektora z działalności przedsiębiorstwa,

4) wyrażanie opinii w sprawie tworzenia funduszów wygospodarowanych z zysku do podziału,

5) podejmowanie uchwał w sprawie zasady wykorzystania funduszów socjalnego i mieszkaniowego,

6) opiniowanie zmian kierunków działalności gospodarczej przedsiębiorstwa,

7) wyrażanie opinii w sprawie zmiany umowy o utworzeniu przedsiębiorstwa mieszanego lub jej rozwiązania, a także połączenia się przedsiębiorstw mieszanych,

8) współdziałanie z zarządem lub dyrektorem w ustalaniu sposobów wykonywania zadań wynikających z planu działalności gospodarczej,

9) uczestniczenie, za pośrednictwem swych przedstawicieli, w zgromadzeniu wspólników i w radzie nadzorczej,

10) wykonywanie innych czynności określonych w ustawie i statucie samorządu pracowniczego. Art. 23a. Rada pracownicza ma prawo do uzyskiwania informacji i przeprowadzania konsultacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. Nr 79, poz. 550). Art. 24.

1. Przedstawiciel rady pracowniczej uczestniczy z głosem doradczym w zgromadzeniu wspólników.

2. Przedstawicielowi rady pracowniczej w radzie nadzorczej przysługują takie same prawa jak członkowi rady nadzorczej. Art. 25.

1. Działalność w radzie pracowniczej ma charakter społeczny.

2. Członek rady pracowniczej zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy z powodu pełnienia swoich zadań w godzinach pracy.

2006-07-07

©Kancelaria Sejmu

s. 7/11

Art. 26.

1. Przedsiębiorstwo mieszane nie może bez zgody rady pracowniczej wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy z członkiem rady pracowniczej w czasie trwania kadencji tej rady oraz w ciągu jednego roku po jej upływie; nie może też bez zgody rady pracowniczej zmienić w tym czasie członkowi rady warunków pracy i płacy na jego niekorzyść.

2. Postanowienia, o których mowa w ust. 1 nie naruszają przepisów o rozwiązywaniu stosunków pracy bez wypowiedzenia. Art. 27. Szczegółowe zasady organizacji samorządu pracowniczego oraz sposób działania przedstawicieli rady pracowniczej w zgromadzeniu wspólników i w radzie nadzorczej określa statut samorządu. Art. 28.

1. Spory między radą pracowniczą a zarządem lub dyrektorem, powstałe na tle spraw zastrzeżonych do właściwości rady pracowniczej, rozstrzyga, z zastrzeżeniem ust. 2, zgromadzenie wspólników na wniosek złożony w terminie 7 dni od dnia podjęcia spornej uchwały lub decyzji.

2. W razie gdy spór dotyczy naruszenia prawa, radzie pracowniczej, jeżeli nie godzi się z rozstrzygnięciem zgromadzenia wspólników, przysługuje prawo wniesienia sprawy do sądu, w terminie 7 dni od podjęcia uchwały przez zgromadzenie wspólników. Postępowanie przed sądem w tych sprawach toczy się według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, w części dotyczącej spraw z zakresu przepisów o przedsiębiorstwach państwowych i o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego.

3. Do czasu rozstrzygnięcia sporu, o którym mowa w ust. 1 i 2, zaskarżona uchwała lub decyzja nie podlega wykonaniu, chyba że jej niewykonanie mogłoby narazić przedsiębiorstwo na niepowetowane szkody. Rozdział 5 Organizacja i gospodarka przedsiębiorstwa mieszanego Art. 29. Z wyłączeniem spraw uregulowanych w ustawie, wspólnicy mogą określać w umowie o utworzeniu przedsiębiorstwa mieszanego strukturę i organizację tego przedsiębiorstwa, przedmiot i zasady jego funkcjonowania oraz system kontroli wewnętrznej. Art. 30. Przedsiębiorstwo mieszane prowadzi swoją działalność gospodarczą na podstawie samodzielnie ustalanych planów wieloletnich i rocznych, zatwierdzanych przez zgromadzenie wspólników.

2006-07-07

©Kancelaria Sejmu

s. 8/11

Art. 31.

1. Przedsiębiorstwo mieszane prowadzi samodzielnie działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego i jest finansowane ze środków własnych, które mogą być zwiększone przez wspólników w drodze zmiany umowy lub uzupełnione kredytami bankowymi i innymi środkami finansowymi.

2. Przedsiębiorstwo mieszane odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem. Art. 32. Przedsiębiorstwo mieszane samodzielnie określa wielkość środków na wynagrodzenia dla pracowników, w ramach swoich możliwości finansowanych, odpowiednio do potrzeb swojej działalności oraz zasady i warunki wynagradzania pracowników i innych świadczeń związanych z pracą, stosując przepisy prawa pracy. Art. 33. Do przedsiębiorstw mieszanych wytwarzających wyroby lub świadczących usługi na eksport oraz prowadzących działalność importową stosuje się odpowiednio przypisy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych, w części dotyczącej finansowania handlu zagranicznego. Art. 34. Przedsiębiorstwo mieszane może otrzymać z budżetu dotacje na finansowanie produkcji wyrobów i świadczenie usług w wysokości określonej w ustawie budżetowej. Art. 35.

1. Zweryfikowany zysk przedsiębiorstwa mieszanego po pomniejszeniu o należny podatek dochodowy stanowi zysk do podziału.

2. Z zysku do podziału dokonuje się obowiązkowego odpisu na fundusz zapasowy, a następnie na należną wpłatę podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń.

3. Pozostałą część zysku przedsiębiorstwo mieszane może przeznaczyć do podziału między wspólników oraz na fundusz inwestycyjny i inne potrzeby, określone w umowie o utworzeniu przedsiębiorstwa mieszanego lub w uchwale zgromadzenia wspólników.

4. Nagrody dla załogi za rok sprawozdawczy z zysku do podziału wypłaca się w roku następnym po zatwierdzeniu bilansu przez zgromadzenie wspólników, według zasad określonych dla przedsiębiorstw państwowych. Art. 36.

1. Przedsiębiorstwo mieszane tworzy następujące fundusze własne:

1) fundusz udziałowy powstający z wpłat udziałów wspólników,

2) fundusz zapasowy powstający z obowiązkowych odpisów z zysku w kwocie nie niższej niż 20% zysku do podziału. Fundusz ten zwiększa się o wartość środków trwałych i innych, sfinansowanych ze środków trwałych i innych, sfinansowanych ze środków własnych przedsiębiorstwa mieszanego przezna2006-07-07

©Kancelaria Sejmu

s. 9/11

czonych na inwestycje, oraz zmniejsza się o wartość środków trwałych i innych wartości zlikwidowanych lub sprzedanych, a także o umorzenie środków trwałych. Ponadto fundusz ten zwiększa się lub zmniejsza o kwoty wynikające z przeszacowania majątku, w części nie rozliczonej z budżetem,

3) fundusz inwestycyjny tworzony z odpisów amortyzacyjnych, który może być zasilany także z części zysku do podziału. Na fundusz inwestycyjny wpływają dochody z tytułu sprzedaży środków trwałych oraz obciążają ten fundusz koszty z tytułu ich likwidacji, z wyjątkiem środków trwałych służących działalności socjalnej i zakładowych domów mieszkalnych. Fundusz inwestycyjny jest przeznaczony na finansowanie inwestycji i spłatę rat kredytów bankowych, a po ich uregulowaniu może być czasowo przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej.

2. Przedsiębiorstwo mieszane tworzy i wykorzystuje zakładowe fundusze socjalny i mieszkaniowy na zasadach określonych w przepisach o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych.

3. Przedsiębiorstwo mieszane może tworzyć inne fundusze, określone w umowie o utworzeniu przedsiębiorstwa lub uchwale zgromadzenia wspólników, z tym że utworzenie funduszu obciążającego koszty działalności przedsiębiorstwa wymaga zgody Ministra Finansów. Art. 37.

1. Przedsiębiorstwo mieszane przekazuje odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na fundusz inwestycyjny za bieżący miesiąc do dnia 15 każdego miesiąca. Rocznego rozliczenia odpisów amortyzacyjnych dokonuje się nie później niż w terminie wyznaczonym do złożenia bilansu.

2. Wydatki na remonty i postęp techniczno-ekonomiczny obciążają koszty działalności przedsiębiorstwa mieszanego według zasad określonych w przepisach o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych. Art. 38. Strata bilansowa przedsiębiorstwa mieszanego jest pokrywana w pierwszej kolejności z funduszu zapasowego, w części zaś przekraczającej ten fundusz - z funduszu udziałowego i innych funduszów własnych przedsiębiorstwa mieszanego, w kolejności ustalonej w umowie o utworzeniu przedsiębiorstwa mieszanego, a w razie braku postanowień umownych w tym zakresie - według kolejności określonej w uchwale zgromadzenia wspólników. Art. 39. (skreślony). Art. 40. (skreślony). Art. 41.

1. Przedsiębiorstwa mieszane prowadzące działalność w zakresie przemysłu wydobywczego, drobnej wytwórczości, gospodarki rolnej, handlu, turystyki, gier losowych i totalizatorów oraz gospodarki morskiej, za zgodą Ministra Finansów, 2006-07-07

©Kancelaria Sejmu

s. 10/11

mogą stosować w całości lub części przepisy wydane na podstawie ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych.

2. Minister Finansów określa rodzaje przedsiębiorstw, do których mogą być stosowane przepisy wymienione w ust. 1, oraz zakres ich zastosowania do tych przedsiębiorstw. Rozdział 6 Wystąpienie z przedsiębiorstwa mieszanego i wyłączenie wspólnika Art. 42. Jeżeli umowa o utworzeniu przedsiębiorstwa mieszanego nie stanowi inaczej, każdy wspólnik może wystąpić z przedsiębiorstwa, wypowiadając swój udział co najmniej na 6 miesięcy przed końcem roku bilansowego. Do wystąpienia z przedsiębiorstwa stosuje się także przepisy Kodeksu handlowego o zbyciu udziału. Art. 43.

1. Poza wypadkami przewidzianymi w przepisach Kodeksu handlowego organ założycielski albo organ nadrzędny lub nadzorujący wspólnika przedsiębiorstwa mieszanego może wystąpić do sądu z powództwem o wyłączenie z przedsiębiorstwa mieszanego nadzorowanego przez siebie wspólnika, jeżeli:

1) jego uczestnictwo stało się sprzeczne z prawem lub stanowi obejście prawa albo narusza wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów regulujących jego działania,

2) nie uzyskał wymaganej prawem zgody na prowadzoną lub zmienioną działalność,

3) zaszły okoliczności, o których mowa w przepisie art. 7 ust. 5.

2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, właściwy jest sąd rejonowy, w którym jest prowadzony rejestr tego przedsiębiorstwa. Rozdział 7 Rozwiązanie, likwidacja i upadłość przedsiębiorstwa mieszanego Art. 44.

1. Poza wypadkami przewidzianymi w przepisach Kodeksu handlowego przedsiębiorstwo mieszane ulega rozwiązaniu z mocy prawa, jeżeli liczba jego wspólników stanie się mniejsza niż dwóch.

2. Przedsiębiorstwo mieszane rozwiązuje się, jeżeli na skutek zmian podmiotowych pozostali w nim uczestnicy reprezentują ten sam rodzaj własności społecznej. Art. 45. W razie likwidacji przedsiębiorstwa mieszanego każdemu wspólnikowi przysługuje prawo pierwokupu składników majątkowych i innych praw majątkowych i niemajątkowych, które były przedmiotem ich wkładu niepieniężnego.

2006-07-07

©Kancelaria Sejmu

s. 11/11

Art. 46. Upadłość przedsiębiorstwa mieszanego podlega przepisom prawa upadłościowego. Rozdział 8 Przepisy szczególne i końcowe Art. 47. Spory między wspólnikami przedsiębiorstwa mieszanego oraz między nimi a przedsiębiorstwem mieszanym, powstałe w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, rozpoznają sądy powszechne. Art. 48. Jeżeli uchwały albo decyzje organów przedsiębiorstwa mieszanego lub uchwały organów samorządu pracowniczego dotyczą spraw wchodzących w zakres działania związków zawodowych, przed ich podjęciem, organy te obowiązane są umożliwić zawiązkom zawodowym zajęcie w tych sprawach stanowiska, zgodnie z ustawą o związkach zawodowych oraz Kodeksem pracy. Art. 49. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

2006-07-07

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 142 z 1985 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 144 z 1985

  Ustawa z dnia 10 lipca 1985 r. zmieniająca ustawę o ustanowieniu tytułu honorowego "Zasłużony Energetyk Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 143 z 1985

  Ustawa z dnia 10 lipca 1985 r. o ustanowieniu tytułu honorowego "Zasłużony Drukarz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 141 z 1985

  Ustawa z dnia 10 lipca 1985 r. o rocznych nagrodach z zakładowego funduszu nagród w państwowych jednostkach organizacyjnych nie będących przedsiębiorstwami państwowymi.

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 145 z 1985

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad stosowania czasu pracy w uspołecznionych zakładach pracy oraz zmian niektórych przepisów o czasie pracy.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-27 poz. 796

  Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. o ratyfikacji Konwencji Nr 161 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej służb medycyny pracy, przyjętej w Genewie dnia 26 czerwca 1985 r.

 • Dziennik Ustaw z 2011-07-13 poz. 850

  Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o ratyfikacji Konwencji o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy, sporządzonej w Grenadzie dnia 3 października 1985 r.

 • Dziennik Ustaw z 1994-05-11 poz. 331

  Ustawa z dnia 11 maja 1994 r. o zmianie ustawy o znakach towarowych.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-30 poz. 1985

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości kar pieniężnych w transporcie drogowym.

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-19 poz. 1696

  Ustawa z dnia 26 października 2006 r. o ratyfikacji Poprawki do Konwencji o ochronie fizycznej materiałów jądrowych, przyjętej w Wiedniu dnia 8 lipca 2005 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.