Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 17 z 1985

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1985-01-31
Data wejscia w życie:1985-07-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 17 z 1985


©Kancelaria Sejmu

s. 1/14

USTAWA z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1985 r. Nr 5, poz. 17, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, 1993 r. Nr 10, poz. 46, z 1994 r. Nr 74, poz. 331, z 1997 r. Nr 88, poz. 554.

 Przepisy ogólne. Art. 1. 

 

   

 o   

  Art. 2. 

 

    

  owych. Art. 3. !  " 

 i

 

  

 #z $

 

 % Art. 4. & !  '  

'  (    d 

 %   

  

 )!  (  %'

' ' m  ' "  ' 

  * * Art. 5. + (

  , &- . 

  "o  %  

 '

' )- . 

 ' /- . 

 

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 2/14Rejestracja znaków towarowych. Art. 6. & #  

    (         %  ) #  

    %            

 

'   % / #  

    %      

      % Art. 7. & 0    (    '    

 

  ) 1    '       " 

  % %' %' ' %' ''

' '

 

 '' "

 

 % 

'*  r    

 Art. 8 Niedopuszczalna jest rejestracja znaku, który: &-   ego, )-

 

  ' /- ' 2- 

   #  $

  *  . '

'3! '  o% ' 4- 

   ' 

  %' 

  

' '    

  5

 

 ( e  

 

  %   

%   ' 6- 

     7' " '    !

  8 9 % e '

      '    

     !

'  '  ' 

w 

 

  

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 3/14

Art. 9. &1 

  

   

' ,

1) jest podobny w takim stopniu do znaku towarowego zarejestrowanego na   '  

 

 o   (       arów,

2) jest podobny w takim stopniu do znaku towarowego powszechnie znanego w  

 '  '  

 

    (  odbiorców co do pochodzenia towarów,

3) jest podobny do uprzednio zarejestrowanego w Polsce znaku towarowego,  

 ' %  

   

 

 okres trzech lat, 2-   % ' 4- 

 

 

  

  

  '  

  

 ) 1 

   

'     "

 %   !

  8 9 %  '  

  %(  '       

' 

 a 

 (    ' 

 %(

     Art. 10. &8 

     )1   %  /9%  

     % n     #  $

 '  : : Art. 11. !

&)  

 a

      

 Art. 12. & 8 " 

     !

 8 9 %  '   " 

   ' 

    ' 

 24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 4/14

 !

'

  

 lskiej Rzeczypospolitej Ludowej prawa z rejestracji znaku towarowego: &-

%     a

  %       !

'     

   %

 ' )-

%   

  #  $

 

   !

'     a

  e%

  )  (  / 

  '  

 

 

 % i' % 

 

 

   '   % w ust. 1 pkt

2. Art. 13. & '   '  

 

     

     )

    % 

   

 

' 

 o   

'  

  o    

      %  

 /    

   (     

     8 

 o (

 

  o   2 ('   ' 

z #  

  Art. 14. & 8 

    %     %    

   

  ' "'' 

 %  '       )9

 % 

&

  

 e ('

 

   

 

     

         /9

 % 

&

;

&/ 24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 5/14

Art. 15.

1. Prawo z rejestracji znaku towarowego jest zbywalne.

2. Umowa o przeniesienie prawa z rejestracji znaku towarowego wymaga formy pi /  

  

 wobec osób trzecich od dnia dokonania wpisu w rejestrze znaków towarowych. Art. 16.

1. Przeniesienie prawa z rejestracji znaku towarowego bez przeniesienia przedsi 

 % ( '   %(     

2. Przeniesienie prawa z rejestracji znaku towarowego bez przeniesienia przedsi 

 % ('  owane inne podobne znaki towarowe dla towarów tego samego rodzaju. Art. 17. &    

   

 ( d  

 

   ' 

  ) 0 

      

    

 

     

   

  /  " &4

/ 

 dpowiednio. Art. 18. <   %  

  

  = 

    %   Ochrona prawa z rejestracji znaku towarowego oraz prawa do znaku powszechnie znanego. Art. 19. > 

   

  

 

       

  ' a         o'   %(   24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 6/14

Art. 20. &  

  (a 

   

  

 uszeniem tego prawa. )     '  ' ( a  ' %  '

 d 

 '  osow % / 9  

   

     

 '   a 

   % 

   

    

 

e  2 #   

 

   

  

  

 

 '   

 d  

  Art. 21. &# ) 

  

    

 

    

 

  ) # '    )'   (   znaku towarowego. Art. 22. &      (

   e  

  

 arowego. ) 

  

     anych w art.

20. Art. 23. =' ' (

   

 '  '  

('      

eniem prawa z rejestracji tego znaku. Art. 24. & =  

     #  $

o '   ' (, &-

  ;

 1 pkt 2,

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 7/14

)-

 

     

'       ) =  

     (  % o

&

   

  

  

  

 

  

     %  ' 

 * /  % 

) 

 a  (   

         2 9  

   

     #e  $

  '  % 

& do ( 

 

   !  Art. 25. Prawo z rejestracji znaku towarowego wygasa wskutek: &- 

 ' )-

  

 ego, /-' 2-

   ' 4-

  

  a %  Art. 26. 9 % )4).4  %

 a 

   Art. 27.    

       %

%   %e<   ' 

 '  

 o   ( 

 Art. 28. &  

  ' 

 

 znaku w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w okresie kolejnych trzech lat.

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 8/14

)0    

  jednego lub niektórych z nich, prawo z rejestracji znaku towarowego wygasa tylko  ' 

 /  

  ' 

 '

   

(

  28   a  

   acji. Art. 29.  

  (

 %

%'  

 

  ' % w przepisach art. 4, 6-9 i

32. Art. 30. & !  

   

    '  

 

  oy(' ) 

 @   #  $

 

 

 a  ( 

  

  

 

  

   (   /8 %

 

      

    

 

   owych. Art. 31. ! 

 

  (  

    

  

    (   

 ' 

    " Wspólne znaki towarowe. Art. 32. 8      '   

  #  $

 

    !

  8 9 %  '    

  '  ' 

(  wspólnego znaku towarowego, zwanego dalej "znakiem wspólnym".

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 9/14

Art. 33. &!     '    /)'     % e   )#

' 

&'  % % ( ' % % '   '   % %' 

 

 o  

  /! (  

 

' órym mowa w ust.

1. Art. 34. & 9 

   

     % o '

   

  '   '  

  

    rstwom. ) 

   ' 

&'  (  

    

 '      

   Art. 35.  

  (   a % /) Art. 36. 9 % 

   % towarów, niedopuszczalna jest rejestracja znaku podobnego do znaku wspólnego dla   

'   '    

 

   %   

wspólnego. #  $ Art. 37. <   o

= 

  '

a 

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 10/14

Art. 38. A     

    e'   

 '  

  Art. 39. & !  

     

    

'      

  

  ) 9 

   

     ' wskazuje znak towarowy oraz towary, dla których znak jest przeznaczony. /   

 % 

 o%

 

  2

  % '   (a   ' 

 "   owanie do znaków towarowych. Art. 40. &9 

  (    )9    

 'n 

 

 % a         o! 

 

w 9  

 po Art. 41. 9 

           

    

   A    (

  ' 

  .  

 

   trzymie' 

  Art. 42.  

        (    

 (

 '  oszony. Art. 43. & 9 

    '     ustawowym warunkom rejestracji oraz czy nie narusza praw osób trzecich. )0   

 

  

u '    o24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 11/14

'   ( 

 '     termi /    

   29 ' 

/'n    

 4A' 

)/' (  e

 % 2& Art. 44. & 

 

'  

' 

 '    44'      

towarowego i dokonuje wpisu w rejestrze, o którym mowa w art. 54; w innych   )    

 

 e

 %  Art. 45. &!  (     

  

u 

Art. 46. 9 

   ( ( wykazu towarów, dla których znak ten zo  Art. 47. &9 

 

   

  

 ' % 

 

 )9

  ( 

%

 

 

  / '  

 

 o '  ('  i

0 

 '   * ' 

    

( 

  '     u  %

 

  28 

    

e    

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 12/14

Art. 48. 

  % '  (       owych. Art. 49. & 

  , &- 

 '  'ó  

(  '   o 7)/-' )- 

   

     

    

 

   %  7)424-' /- 

 

   

enia ustawowych warunków rejestracji (art.

29) lub naruszenia prawa do znaku powszechnie znanego w Polsce (art. 24 ust. 1). )     

 &   a % 

  % Art. 50. 9%    

      

 =  8   '   :=  8 :'

   

  % Art. 51. 3    

      

 = 8     Art. 52. &8     

 

=o 8 '      

  ' 

  '  3

 1 ' urator Generalny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz Minister Sprawiedliwo% (  )<   

  = 

 ania cywilnego. Art. 53. 3  %  )     

  '   % % 

  '    

 

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 13/14

Art. 54. &         znaków towarowych, przeznaczone do dokonywania w nich wpisów przewidzianych w ustawie. )#  =' 'o  

   

( '   % 

 % 

  / < ' 

  %(    znaków towarowych. 2

  %  '

  '

  

 ' % 

 %  Art. 55. &9 

 = 8    )#B'  ' % 

' %(  Art. 56.  :9 %

 :, &- 

  ' )-

 

  '

3) zbycie prawa z rejestracji znaku towarowego,

4) udzielenie licencji, 4- % 

  ' 6-

 

  ' C- 

  

  ' D- 

 % Przepisy karne. Art. 57. & =    

 

 % 

  o ' 

(' 

   

 

  zmiana wchodzi w roku albo grzywny & '  &   albo pozba &. 1a. Tej samej karze podlega ten, kto w celu wprowadzenia do obrotu oznacza towary

  ' 

(

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 14/14

) 9     %( 

 &         d    

 % . osoba. /E 

   ( )* +, --+' . Art. 58. 9

/& &;6)  #  $

 7<1//' &4C-6% Art. 59.       

 % 

   Art. 60. &< 

 

    % 

 

   ' a) )8 %

 

 , &- %  '  ' )- % )D

  Art. 61.  % 

 e

 

 Art. 62. Traci moc ustawa z dnia 28 marca 1963 r. o znakach towarowych (Dz.U. Nr 14, poz. 73). Art. 63. & &;D4

24-02-99

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 17 z 1985 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 19 z 1985

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 stycznia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań stanu zdrowia osób ubiegających się o prawo jazdy i kierowców.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 18 z 1985

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ulg w podatku dochodowym.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.