Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 187 z 1989

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie ustawy - Prawo prasowe.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1989-05-30
Data wejscia w życie:1989-06-06
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 187 z 1989


©Kancelaria Sejmu

s. 1/3

Dz.U. 1989 Nr 34 poz. 187 USTAWA

z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie ustawy - Prawo prasowe.

Art. 1. W ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24 oraz z 1988 r. Nr 

   1) w art. 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

  ! "# $"#!   %

& !#! '"( ' # # %

& !#! '"(  ! & ! $ '! )  #& # ! ( '$("(*+

 ,# &$+ 

-.

/ 0 1 

-2 #$0 '  3"! 4 5 $0$#2 # $ ' rejestracyjnym”.

2# #!   6

1) dane podstawowe: "#$0 0#" redakcji, b) dane osobowe redaktora naczelnego, # &$ '# '#$0 czasopisma, # &$ '0#" 

2) dane informacyjne: $ &6# #$0  #"7 ' ( 0 (# # 2 #$08 68$ ' $ ' -'" #  2 #(#! ( 

#$8 6  - ' 

06/29/99

©Kancelaria Sejmu

s. 2/3

/9((#! ( 

#

$8 " 6 '  1 

9 ' !  #!  

-8$ $ "0 ! .  $0  ( '8" ' 1 

 9 '  8 76  #!   

-  '$0 8' ! .  prasowe.

:7  8 #  ((0) 8$ & sankcji. 1 

 #$0 8&6

1) w razie niewydania dziennika lub czasopisma przez okres roku od dnia 0 )( $0  (  # #8$ # "(  

 7  1 

  "$&  "$& 5; <$ $# <$ * "$&$#1' $# 5 #=$ #! ("$&6 '$ 0 1 

/## # $

# $#$08060#! "$&6& (0 $ $# nie jest pozbawiona praw publicznych. # $#$08060 skazana za zbrodnie przeciwko podstawowym interesom politycznym i ' $#$> 8$""# -$#)0 # 0# # '' 8$""# $#) 0 # 0# "#( 0##80#! # 0"#  # &$ .  9 '  ' ; ' (8 $6 # naczelnego od wymogu posiadania obywatelstwa polskiego. # $ &6 ' ( # "!  (  #7 # ' (# &$( $0 "& ( ( /# $' " "  '"8$#  $0 "& ' @ #"#$' #8$ #$0 "& # 

06/29/99

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

A #88"6 #B ' #  jako organ opiniodawczo-doradczy redaktora naczelnego.”;

4) w art. 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 9 ' #$ '  # "# &$ statut albo regulamin redakcji.”;

5) w art. 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie: =# '"& $. "! #( '((8  

C '  ' +  7 8&  

-.

*+

6) art. 30 otrzymuje brzmienie: 1 -3"! 4 5 $0$#2 # # $ 0 #"! )$' 7( ' ( 0(# $0$#*+

7) art. 45 otrzymuje brzmienie: „Art. 45. Kto bez wymaganej rejestracji wydaje albo rozpowszechnia dziennik, $00$#  - podlega karze grzywny.”; C C# &$ Art. 2. D"$&6   & 8  $) ( & 8$'    "' ! 

D #!  ( ( $  "$&  Art. 3. 4 ( 8'"

06/29/99

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 187 z 1989 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.