Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 194 z 1989

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych podmiotów gospodarczych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1989-05-30
Data wejscia w życie:1989-07-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 194 z 1989


©Kancelaria Sejmu

s. 1/2

USTAWA z dnia 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców

Opracowano na podstawie: Dz.U. 1989 r. Nr 35, poz. 194, z 1997 r. Nr 121, poz. 769 i 770.

Art. 1.

1. Ustawa określa zasady tworzenia i działania samorządu zawodowego osób przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie:

1) handlu, gastronomii i usług,

2) transportu,

3) innych rodzajów działalności.

2. Ustawa nie dotyczy osób, które uzyskały status rzemieślnika. Art. 2. Przedsiębiorcy mogą, według wyboru, zrzeszać się w zawodowych samorządowych organizacjach:

1) zrzeszeniach handlu i usług,

2) zrzeszeniach transportu,

3) innych organizacjach przedsiębiorców. Art. 3.

1. Zrzeszenie może być utworzone, jeżeli z taką inicjatywą wystąpi:

1) co najmniej 50 osób, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 i 3,

2) co najmniej 200 osób, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt

2. 2. Statuty zrzeszeń uchwalone przez zebrania członków (delegatów), z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy, określają:

1) zakres i zasięg działania zrzeszeń,

2) zadania zrzeszeń,

3) organy zrzeszeń oraz zakres i tryb działania tych organów,

4) prawa i obowiązki członków,

5) źródła finansowania działalności statutowej. Art. 4. Zadaniem zrzeszenia jest w szczególności utrwalanie więzi środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu, a także prowadzenie na rzecz członków działalności kulturalnej, oświatowej i socjalnej, zakładanie i prowadzenie kas oraz funduszów zapomogowo-pożyczkowych oraz reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji państwowej. 02-03-01

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

Art. 5.

1. Zrzeszenia mogą powoływać ogólnokrajowe reprezentacje, których nazwy określają statuty.

2. Powołanie ogólnokrajowej reprezentacji danego rodzaju zrzeszeń następuje, jeżeli z taką inicjatywą wystąpi co najmniej 10 zrzeszeń.

3. Przepis art. 3 ust. 2 stosuje się odpowiednio. Art. 6. Zadaniem ogólnokrajowych reprezentacji zrzeszeń jest w szczególności zapewnienie zrzeszonym w niej organizacjom pomocy w realizacji zadań statutowych, rozwijanie działalności społeczno-zawodowej oraz reprezentowanie interesów członków zrzeszeń w kraju i za granicą. Art. 7. Zrzeszenia i ich ogólnokrajowe reprezentacje mogą przyznawać wyróżnienia organizacyjne i tytuły honorowe. Art. 8.

1. Działające w dniu wejścia w życie ustawy zrzeszenia prywatnego handlu i usług, zrzeszenia transportu prywatnego, Naczelna Rada Zrzeszeń Prywatnego Handlu i Usług oraz Naczelna Rada Zrzeszeń Transportu Prywatnego ulegają przekształceniu lub likwidacji stosownie do wymogów określonych w art. 6 i 49 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 41, poz. 324) lub niniejszej ustawy.

2. Majątek i zobowiązania zrzeszeń prywatnego handlu i usług, zrzeszeń transportu prywatnego, Naczelnej Rady Zrzeszeń Prywatnego Handlu i Usług oraz Naczelnej Rady Zrzeszeń Transportu Prywatnego przechodzą odpowiednio na nowe organizacje z dniem ich przekształcenia. Art. 9.

1. Organizacje, o których mowa w niniejszej ustawie, podlegają obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Organizacje, o których mowa w ust. 1, uzyskują osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Art. 10. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1989 r.

02-03-01

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 194 z 1989 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.