Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 46, poz. 250 z 1989

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 lipca 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących działalność gospodarczą oraz ich rodzin.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1989-07-15
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 46, poz. 250 z 1989


©Kancelaria Sejmu

s. 1/3

Obowiązuje do 31 grudnia 2002 r.

USTAWA z dnia 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących działalność gospodarczą oraz ich rodzin

Rozdział 1 Przepisy ogólne Rozdział 2 Świadczenia z tytułu ubezpieczenia Art. 5. Świadczenia z ubezpieczenia przysługujące ubezpieczonym oraz członkom ich rodzin obejmują:

1) świadczenia lecznicze i położnicze, zaopatrzenie w leki, przedmioty ortopedyczne, protezy, środki opatrunkowe i pomocnicze,

5) świadczenia pieniężne z tytułu wypadku przy prowadzeniu działalności określonej w art. 1 oraz w razie choroby zawodowej: rentę szkoleniową, rentę inwalidzką oraz rentę rodzinną,

6) dodatki do emerytury i renty, Art. 6.

Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 1989 r. Nr 46, poz. 250, z 1990 r. Nr 36, poz. 206, z 1991 r. Nr 104, poz. 450, Nr 110, poz. 474, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, z 1996 r. Nr 100, poz. 461, Nr 124, poz. 585, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 60, poz.

636. art. 1-4 skreślone

pkt 1 w art. 5 traci moc w zakresie uregulowanym (Dz.U. 1997 r. Nr 28, poz.153 - art. 170 pkt 7) z dn. 1.01.1999 r. pkt 2 i 8 w art. 5 utraciły moc pkt 3, 4 i 7 w art. 5 skreślony

art. 6 traci moc w zakresie Świadczenia lecznicze i położnicze oraz zaopatrzenie w leki, przedmioty uregulowanym ortopedyczne, protezy, środki opatrunkowe i pomocnicze, o których mowa w art. 5 (Dz.U. 1997 r. Nr 28, pkt 1, przysługują ubezpieczonemu oraz członkom jego rodziny w zakresie i na poz. 153 - art. 170 pkt 7) z dniem warunkach przewidzianych dla pracowników i ich rodzin. 1.01.1999 r. art. 7 utracił moc art. 8 i 9 skreślone Art. 10.

1. Renta szkoleniowa, renta inwalidzka i renta rodzinna z tytułu wypadku przy prowadzeniu działalności określonej w art. 1 oraz w razie choroby zawodowej przysługują na zasadach i w wysokości określonych przepisami o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, z uwzględnieniem ust. 2-4.

2. Za wypadek, o którym mowa w ust. 1, uważa się nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło:

02-12-17

©Kancelaria Sejmu

s. 2/3

1) podczas wykonywania zwykłych czynności wynikających z prowadzenia działalności lub w związku z wykonywaniem takich czynności,

2) w drodze do miejsca prowadzenia działalności lub z tego miejsca,

3) podczas wykonywania zadań zleconych przez organizacje polityczne lub organizacje społeczno-zawodowe zrzeszające osoby prowadzące działalność albo w związku z wykonywaniem takich zadań lub w związku z uczestnictwem w organizowanych przez te organizacje czynach społecznych.

3. Za choroby zawodowe uważa się choroby określone przepisami wydanymi na ust. 4 w art. 10 skreślony podstawie art. 231 pkt 2 Kodeksu pracy. Art. 11.

1. Osobie uprawnionej do emerytury lub renty przysługuje prawo do dodatków:

2) pielęgnacyjnego,

4) dla sierot zupełnych na warunkach i w wysokości określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. Art. 18. W zakresie postępowania w sprawach świadczeń, zasad wypłaty tych świadczeń oraz obowiązków osób pobierających świadczenia stosuje się zasady określone przepisami ustalającymi odpowiednie świadczenia, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

pkt 1 i 3 w ust. 1 i ust. 2 w art. 11 skreślone. Art. 12 skreślony art. 13, 14 i ust. 1 w art. 15 utraciły moc. Ust. 2 i 3 w art. 15 skreślone; art. 16, 17 i 19 skreślone

Art. 20. Minister Pracy i Polityki Socjalnej, w drodze rozporządzenia, określa szczegółowe zasady i tryb ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy prowadzeniu działalności określonej w art. 1, prawa do świadczeń z tego tytułu oraz wypłaty tych świadczeń. art. 21 skreślony Rozdział 3 Zgłoszenie do ubezpieczenia. Składki na ubezpieczenie.

art. 22-25 skreślone

Rozdział 4 Ubezpieczenie osób współpracujących Art. 27. art. 26 skreślony Przepisy ustawy dotyczące ubezpieczonych stosuje się odpowiednio do osób art. 28 i 29 skreślony współpracujących.

art. 30 utracił moc

02-12-17

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

Rozdział 5 Przepisy przejściowe Art. 33. art. 31 i 32 skreślone

1. Świadczenia określone w ustawie przysługują:

1) z tytułu wypadków przy prowadzeniu działalności określonej w art. 1 - gdy wypadek nastąpił począwszy od dnia wejścia w życie tej ustawy,

2) z tytułu chorób zawodowych - gdy inwalidztwo spowodowane taką chorobą zostało stwierdzone począwszy od dnia wejścia w życie tej ustawy, chyba że działalność określona w art. 1, która narażała na powstanie choroby zawodowej, ustała przed wejściem w życie ustawy.

2. Prawo do świadczeń objętych ustawą za okres przed wejściem jej w życie ustala się i świadczenia wymierza według przepisów dotychczasowych. Art. 34. Zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do prowadzenia działalności lub współpracy powstałej przed dniem wejścia w życie ustawy przysługuje od dnia jej wejścia w życie, jednak okres zasiłkowy liczy się od dnia powstania tej niezdolności. Art. 35.

1. Zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia dziecka przed dniem wejścia w życie ustawy przysługuje od dnia jej wejścia w życie, jednak tylko do upływu okresu równego okresowi urlopu macierzyńskiego, liczonego od dnia porodu.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w razie przyjęcia dziecka na wychowanie przed dniem wejścia w życie ustawy. Art. 35a. Prawo do świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa na zasadach określonych w ustawie mają również twórcy, artyści i osoby wykonujące wolny zawód, podlegający ubezpieczeniu chorobowemu jako osoby prowadzące pozarolniczą działalność w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 6 Przepisy końcowe Art. 36. Traci moc ustawa z dnia 8 czerwca 1972 r. o ubezpieczeniu społecznym rzemieślników (Dz.U. Nr 23, poz. 165, z 1974 r. Nr 21, poz. 117 i Nr 47, poz. 280 oraz z 1975 r. Nr 5, poz. 31 i Nr 45, poz. 232).

do świadczeń przyznanych na podstawie powyższej ustawy stosuje się przepisy ustawy z 17.10.1991 r.o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw

02-12-17

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 46, poz. 250 z 1989 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 46, poz. 248 z 1989

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rad nadzorczych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 46, poz. 249 z 1989

  Rozporządzenie Ministra - Kierownika Urzędu do Spraw Wyznań z dnia 12 lipca 1989 r. w sprawie szczegółowych zasad i sposobu prowadzenia rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 46, poz. 247 z 1989

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lipca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów wychowawczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 46, poz. 246 z 1989

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia na terenie województwa katowickiego eksperymentu gospodarczego w transporcie pasażerskim.

 • Dziennik Ustaw Nr 46, poz. 245 z 1989

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1989 r. w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych realizujących budownictwo mieszkaniowe i infrastrukturę towarzyszącą na terenie województwa katowickiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 46, poz. 251 z 1989

  Obwieszczenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 10 lipca 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 września 1984 r. w sprawie ogólnych zasad udzielania kredytów na zagospodarowanie dla młodych małżeństw i osób samotnie wychowujących dzieci oraz pomocy w spłacie tych kredytów.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-21 poz. 715

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 czerwca 2001 r. sygn. akt SK. 6/2001.

 • Dziennik Ustaw z 1995-05-16 poz. 333

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 maja 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia.

 • Komunikat UE z 2006-02-17 nr 40 poz. 1

  Oświadczenie Niderlandów zgodnie z art. 5 i art. 97 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia (...)

 • Komunikat UE z 2006-02-17 nr 40 poz. 4

  Oświadczenie Republiki Słowackiej stosownie do art. 5 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia (...)

 • Monitor Polski 2011 nr 113 poz. 1151

  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2012 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.