Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 306 z 1990

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 13 lipca 1990 r. o powołaniu sądów apelacyjnych oraz o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks postępowania karnego, o Sądzie Najwyższym, o Naczelnym Sądzie Administracyjnym i o Krajowej Radzie Sądownictwa.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1990-07-13
Data wejscia w życie:1990-08-10
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 306 z 1990


©Kancelaria Sejmu

s. 1/10

USTAWA z dnia 13 lipca 1990 r. 

    !

 " 

 # 

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1990 r. Nr 53, poz. 306, z 1993 r. Nr 47, poz. 213

Art. 1. 

 

 

    

 

 

  e

 

   

 

 !  

 

 ! 

u 

Art. 2. " !

 #

$%&' !  

() $$#*+ +% *+, $%- ! 

. /

1) w art. 1 § 2 otrzymuje brzmienie: 012. 

.  

 

   rejonowe."; -!+1 !.

3./ 0 

 

 

 

 !  

 

04

3) w art. 12: -105

5 

 0050 

 b) § 2 otrzymuje brzmienie: 0165. 

5 . 

 

5 5 / 5.5

 

5 . 04

4) art. 15 otrzymuje brzmienie: 07!&12

! 3 

 3 gmin, w granicach tego samego województwa; w uzasadnio.

38! 

  

3 3

!

 .

5. 12

 ! 53 

! 1+2

 ! 5 

!04

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 2/10

5) w art. 16 § 1 otrzymuje brzmienie: 01 9 !

 2

  .

  9 !

. ' 2

:

. ) ;9 ! 5  < 

;2 !  !  

j

  ! 

 3 3 a 04

6) w ar. 17: -

 1,3.

 / 01 , 9 !

 2

  

 

  ! 

 3 ! 5 

 a

  3

 

 (  3

z 

-0 3-! 1,!.

1& !

 . 01 0 ! 

 . 01 ,04 =-!$10. !3 

 3

 o0 ! 

 . 0. !3 

 3

04 %-!1 

!.

3./02

 a04

9) w art. 28: -

 !3.

 / 0-  

 '   5. 5

 

5 . 

 

5 0 3-! 

! !. 

 ! +4

10) w art. 29: -1+

 53.

 /0!!

  

 

5 !  

  

owych.", 3-

 1,3.

 / 01, 5

 . ! o

 !  

 3 

   5 

.   

jnego.", -! 

1, &!. 1& >4 -!$

 !$1 w brzmieniu: "Art. 291 

 

 

5

9 !

 2

  .

!3' 

5.5

  

 

5 <!5 

5.

 5

53 9 !

2

   

 

5 *527. ! 

52* 

5  

 

 

5

9 !

 2

 55.enia ogólnego lub na jego wniosek.";

12) w art. 30:

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 3/10

-1 

 .05.5

 0o

 0 50 5 .0 o  50 

  0

 

50 stawia przecinek, b) dotychczasowy § 4 otrzymuje oznaczenie art. 301; +-!+, 

 

0 !

5 . . 04

14) w art. 35: -! !

8!.

1 3-

 13.

 / 01

 1 ! 

 

  

 

504

15) art. 36 otrzymuje brzmienie: 07!+>12

 3 

  w razie stwierdzenia przy rozpoznawaniu sprawy oczy !

3

 

 ' 

 !3 

. 2

' 3 

 

! 

.3

 .

8 

2!

 ! 

' bienia n

 !5 

 16! 3

 

 3 

 !..1 .  

5   

 3

 ' !

 9 ! 2

 04 >-!+%105.5

0

 0  504

17) w art. 41 w § 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 0%-  

   3 !   !

  

 ! 

  5 < ; 2 ! 9 ! 2

 04 %-!,

 !,1 w brzmieniu: "Art. 41115.5

  

 

5  !

5 

 !+%1'& !+$', ! 

 

 5.

 5

5  

5 . 

 

5 ' tkiem art. 41 § 1 pkt

4. 1 <

5 . 

 

5 .

 8 5.e . 5.  

  5 a

5 

 

5 

 !   

 04

19) w art. 51: -! !

8!.

1 3-

 1 +3.

 /

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 4/10

01* ! 

5 

 

5.

38!

 kto poza wymogami, o których mowa w § 1, posiada ponadto co .

 

! ! ! 

5 1 + * ! 

5 . . 

  .

38:

!3 !    

7

. * nstytucie naukowo-badawczym i innej placówce naukowej.";

20) w art. 52: - ! !

8 !.

  1  

 

    !.

 3./ "§

1. Wymagania, o których mowa w art. 51 § 1 pkt 4-6 i w § 2, nie doty/0 3-

 13.

 / 016 3.

 

1!'>.538

 ! 

5 

 

5  ! .

 

! . ! 3 !. mowa w tych przepisach.";

21) art. 54 otrzymuje brzmienie: 07!&,6 3 !  3 !  ! 5

5 ! 

3 !

 

5 ! ..538 . !. .. 

 38 !. ..  .04

22) w art. 57 § 1 otrzymuje brzmienie: 01 5 

5 

5 e 

5 

5 5 3 3 

 !!

 

 !5 !  3 ! 3  

 

5  !   

 

504

23) w art. 59: a) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 0+-

>&! 3

< ;2 !'  !  5  !

 !  

5 535 3@  !  

 

5 !

 ! 

5!

5 3 

 

5' 5 

 .o

 ! 

 

 =#!0 3-

 1+3.

 / 01+! 

< 

;2 !.

8 

5 !..!&1+  !! !

    

7

. * !!! naukowo-badawczych i innych placówkach naukowych.", -! 

1+'&!. 1,'>4

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 5/10

,- ! > 1  ! , 0

5 . 50 ! 

 . 0

5 . 

5 04

25) w art. 68: - 1  

 02 0 

  0 5  50 3-

 1&3.

 / 01&

 1', ! 

 

 

5 

' 

 

 

504

26) w art. 75 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 0 5 ! 

5 

e5 

5 5  

 

5 !  

5 !

5  ! .

 85 . 

5 

.

 04 =-!%+1

00

 0

3

5.

5l  

 04 %-!%%109 !

2

 0

 0e

 

 

5 0  0

5 . 50 ! 

. 0

5 ! 04

29) w art. 96: -1. 0 

5 

5 . o50 ! 

 . 0 

5 

5 . !

5 0 3-1 

 

0 

 

5 !  !

5 04 +#-!+1 +! .0 e

50 ! 

 !. ! . ... 0

 

504

31) art. 116 otrzymuje brzmienie: 07!> ! ! 

 

 

 art. 65, 69 § 1, art. 71 i 79 § 1 i 2."; +-!#

 1, &3.

 / 01,<!

5. 

  5 1&! ! 

 

 

 != i § 1 i art. 73."; ++-!,,

 !,,1 w brzmieniu: "Art. 1441 

 

 

 3

 

!

5 

 

5 ! 

 ! 

 3'  

 

504 +,-!,%1!

 0 

 e50

 03 

 

50

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 6/10

Art. 3. "< !  

5 ! 

. / -!>0101 

 4

2) art. 17 otrzymuje brzmienie: 07!=  

 

 /

1) 

. !

 

 . odzone 

 . !

 ! ' przeczenie ojcostwa, o ustalenie i zaprzeczenie ma

 ! 32) !  

 ' cych z opatentowania wynalazków lub rejestracji wzorów ! 3 !arowych,

3) 

  

 

5

4) . !

!!8

. ! sporu 

 

 . !

5)  

 

23 !  ! ! 

 

w zamian za dokonanie czynu zabronionego przez ! lub w celu niegodziwym."; +-!,0101 

 4 ,-!+$10

 

 0

 03 

 04 &-!,>=

 1,3.

 / 01,A ! ! 

53 

3

 o

 

 

 !  !!

 3  .!

 

 e

5   !  . 33 

 

 . ! . 

 3 a 

 

5  .

 8 5 

!

. ! 

 .!

 B .!ypadku, w którym decyzja organu rentowego nie zawiera:

1) podstawy prawnego i faktycznej, -  3 

 

 

3) stosownego pouczenia o skutkach prawnych decyzji i trybie jej 

 04

6) w art. 47780101 

 4

7) po art. 47714

 !,==14a w brzmieniu: "Art. 47714a. 2

  

 5

 organu 

!

5.

 

8

5' 3 5 

!

.04

8) art. 47715 otrzymuje brzmienie:

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 7/10

"Art. 477151!. !  

3' 

  

.

 

 ! !' 

 

 

 !,==3, 4774 i

4775. 1

 !.1 ! 

 

 ! 

 

.

 .2!

' 

 

5 

5  

 !,=1+ ! 

 

 04

9) w art. 4795 1  !  0

 

 &##### 0 ! 

 . 0. !0 Art. 4. "< ! 

5 ! 

. /

1) w art. 17 w § 1: -!0 !

. 3

!#1 <

 

50 

 3-! 0�

 

0&= # # #+ § 21, art. 215 § 2"; -!=

 !=1 w brzmieniu: "Art. 1712

 

 

  

 ! 

' jewódzkim."; +-!%! 

 4 ,-!

!= +%+1 !+$,1 !,#1+ !,> ,%%1+o

 .02* 0 ! 

 !. o

 .. 0 

 04 &-!+$#10 

 0

 03 apelacyjny";

6) w art. 478 § 1 otrzymuje brzmienie: 01 " 

! 

  !  

 

 !

  

  

  !  e5 

. 5 3 

 

5 ' apelacyjny."; =-!,%1 +

 03 

 04 %-!,$%102* 0

 

 

 0 

 0 Art. 5. " !

 #

 $%,2

* .()$$#*> &+- ! 

. /

1) w art. 28: - !

0:

0

 0 !3ilitowanych", 3-

 !+3.

 /

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 8/10

0+* ! 

52* 

5 . . a

  .

 38 :

 ! 3i !      lskiej Akademii Nauk oraz w instytutach naukowo-badawczych i innych placówkach naukowych.", c) dotychczasowy ust. 3 otrzymuje oznaczenie ust. 4;

2) w art. 33: -

 !+3.

 / 0+! 

< 

;2 !.

8 

52* 

5 !..!% !+ e

  !

 

!  !

     

7

. * !!! naukowo-badawczych i innych placówkach naukowych.", 3-! 

 !+'&!.  !,'>4

3) w art. 36: -  !  0 

5 *5 2 7. ! 

50 ! 

 

 

0 

5 

 

50 3- !+0 

5 50 ! 

 . 0 

5 

 

5  5 3 

ego". Art. 6. " !

 + ! $%#*

.2

7. ! . . 

 !'<

 ! . ! 

5()*, % * $ >% *= $%$*=+ ,+>-!>

 !, brzmieniu: 0, * ! 

5 *5 2 7. ! 

5  e

. . 

  .

 38 :

 !3 !   Polskiej Akademii Nauk oraz w instytutach naukowo-badawczych i innych placówkach naukowych". Art. 7. " !

 #5 $%$< 

;

2 !()*=+ ,+&- ! 

. / - !  ! +  0*5 2 7. ! 

50 !  

 

 

 0

3

 5.

 5  

 04 -!+ !0*527. ! 

50 ! 

 0 

 04 +-!, !0

   

0 ! 

. 0 !  

04

4) w art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 0C;   

3

/

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 9/10

-    

 ' 

3

5.

5  

 - 

  ' 

3

 

 ! 

 5.

 5l  

 

 

55  ;    ' 5. ! 04 &-!=

 !+3.

 / 0+A .! 

!5  

.2

j. 2

! 

 

! 

 :  < 

 ; 2 ! 3

2

. 2

!04

6) w art. 8: -  ! +  0B

.  . 

30 

  05.

5  

 

30 b) ust. 4 otrzymuje brzmieni: 0,

3  ! .  ! + 3  

5 

5aminów uchwalonych przez te zebrania; zebraniom przewodniczy naj ! . 04

7) w art. 9: - !0D+

 0 ! 

 . 0D

 0 3-  !   

 . 

 0 0 

  03

5 0 Art. 8.  

. 

  

 ! 9 !

 2

   

.  

 

. . !. !     

 

 

  

  ! dów. Art. 9. < ; 2 !  !

. 

 .

  

  

niniejszej ustawy, przestawi Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wnioski o po

  

   3

 !

 

 9 ! 2 e   !   : 

  . ! !a 5 !

. 

5.

 

 

 !' 

 5.

 5

   

  

 9 ! 2

  Art. 10. 2

 

 8 @

 $$# E 

  

   

 

 !  +#

 $$# 

2*  a !

. !+

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 10/10

+* +#

 $$# 5 

!r!8 

. ! 

 

  .  ! 2 *   . .

 . Art. 11. .  ! . ! # ! +   !

 

 

. ! $$! 

5! 

 4 

  3 

 

  !

spra  

.

5

  ! Art. 12.

3

5.

5  

 !

. 

 +# !$$# 3< 

;2 !

 ; ! 

 

  ! Art. 13. < ; 2 !  !

. 

 !

 .

  

  

  !  

 3    3

 3

5.

5  

 Art. 14. ) ! .5 

  !

.!+! + > = % $ !,! !

. ! $$

24-02-99

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 306 z 1990 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 309 z 1990

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lipca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taryf składek za ubezpieczenie ustawowe komunikacyjne w ruchu zagranicznym pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne zwyczajne.

 • Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 308 z 1990

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 lipca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.

 • Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 307 z 1990

  Ustawa z dnia 21 lipca 1990 r. o ustanowieniu Krzyża za udział w Wojnie 1918-1921.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.