Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 451 z 1991

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 9 października 1991 r. o zmianie ustawy o łączności.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1991-10-09
Data wejscia w życie:1991-12-02
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 451 z 1991


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1991 Nr 105 poz. 451 USTAWA z dnia 9 października 1991 r. o zmianie ustawy o łączności. Art. 1. W ustawie z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz.U. Nr 86, poz.504 oraz z 1991 r. Dz.U. Nr 69, poz.293) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4: a) dodaje się nowy pkt 3 w brzmieniu: "3) jednostka organizacyjna podległa Ministrowi Spraw Zagranicznych - w zakresie potrzeb polskiej służby dyplomatyczno-konsularnej zaspakajanych za pomocą radiowej sieci telekomunikacyjnej", b) dotychczasowy pkt 3 oznacza się jako pkt 4;

2) art. 25 otrzymuje brzmienie: "Art. 25. Minister Łączności w porozumieniu z Ministrami Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych oraz Spraw Zagranicznych przydziela częstotliwości lub przedziały częstotliwości Siłom Zbrojnym oraz jednostkom organizacyjnym podległym Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych.";

3) w art. 28 ust.4 otrzymuje brzmienie: "4. Przepisów ust.1 i 2 nie stosuje się do jednostek organizacyjnych podległych Ministrom Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych oraz Spraw Zagranicznych, których zadania określone w tych przepisach wykonują we własnym zakresie.";

4) w art. 76 dodaje się ust.3-5 w brzmieniu: "3. Do przekształcenia w spółkę, o której mowa w ust.1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 4 ust.3, art. 8 ust.2 i 3, art. 9 ust.4, art.11, art.12 ust.1 i art. 44 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. Nr 5, poz.298 i z 1991 r. Nr 60, poz.253); przy powstawaniu spółki nie stosuje się art. 312 i art. 313 Kodeksu handlowego.

4. Do spółki, o której mowa w ust.1, stosuje się przepis art. 16 ustawy wymienionej w ust.3.

5. W spółce, o której mowa w ust.1, Skarb Państwa zachowuje co najmniej 51 % sumy głosów służących całemu kapitałowi.";

2005-07-15

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

5) art. 77 otrzymuje brzmienie: "Art. 77.

1. Minister Łączności jest organem założycielskim dla Poczty Polskiej oraz reprezentuje Skarb Państwa w Telekomunikacji Polskiej - Spółka Akcyjna.

2. O udostępnieniu akcji należących do Skarbu Państwa postanawia Minister Łączności w porozumieniu z Ministrem Przekształceń Własnościowych. Przed udostępnieniem akcji osobom trzecim Minister Łączności zarządza przeprowadzenie analizy ekonomiczno-finansowej i prawnej spółki, stosując odpowiednio art. 20 ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

3. Zmiana statutu spółki wymaga zgody Ministra Łączności w porozumieniu z Ministrem Przekształceń Własnościowych.". Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2005-07-15

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 451 z 1991 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 455 z 1991

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1991 r. w sprawie opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin ze złóż.

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 456 z 1991

  Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 listopada 1991 r. w sprawie wykładni art. 20 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 453 z 1991

  Ustawa z dnia 18 października 1991 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej.

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 454 z 1991

  Ustawa z dnia 18 października 1991 r. o ratyfikacji traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, podpisanego w Bonn dnia 17 czerwca 1991 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 452 z 1991

  Ustawa z dnia 10 października 1991 r. o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.