Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 453 z 1991

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 18 października 1991 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1991-10-18
Data wejscia w życie:1991-12-02
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 453 z 1991


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1991 Nr 105 poz. 453 USTAWA z dnia 18 października 1991 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej. Art. 1. W ustawie z dnia 10 grudnia 1959 r. o Służbie Więziennej (Dz.U. z 1984 r. Nr 29, poz. 149 i z 1989 r. Nr 35, poz. 192) w art. 31:

1) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: "1. Funkcjonariuszowi przysługuje prawo do lokalu mieszkalnego w miejscowości, w której stale pełni służbę lub w miejscowości pobliskiej, z uwzględnieniem liczby członków rodziny oraz ich uprawnień wynikających z przepisów odrębnych na zasadach i według norm określonych przez Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2. Funkcjonariuszowi przysługuje równoważnik pieniężny jeżeli on sam lub członkowie jego rodziny nie posiadają lokalu mieszkalnego w miejscu stałego pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej.",

2) w ust. 4 wyrazy "wysokość i zasady wypłaty równoważnika pieniężnego w razie braku mieszkania funkcyjnego" zastępuje się wyrazami "wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłaty równoważnika pieniężnego, o którym mowa w ust. 2". Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

2005-10-14

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 453 z 1991 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 455 z 1991

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1991 r. w sprawie opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin ze złóż.

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 456 z 1991

  Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 listopada 1991 r. w sprawie wykładni art. 20 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 454 z 1991

  Ustawa z dnia 18 października 1991 r. o ratyfikacji traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, podpisanego w Bonn dnia 17 czerwca 1991 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 452 z 1991

  Ustawa z dnia 10 października 1991 r. o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym.

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 451 z 1991

  Ustawa z dnia 9 października 1991 r. o zmianie ustawy o łączności.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-11-09 poz. 1388

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw z 2010-07-29 poz. 920

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie równoważnika pieniężnego przysługującego funkcjonariuszowi Służby Więziennej z tytułu braku mieszkania

 • Monitor Polski 2011 nr 23 poz. 246

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 stycznia 2011 r. nr 112-2-2011 o nadaniu stopnia generała Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-12 poz. 1410

  Ustawa z dnia 15 października 2008 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

 • Dziennik Ustaw z 2011-01-28 poz. 106

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie określenia stanowisk w Służbie Więziennej, na których służbę mogą pełnić wyłącznie funkcjonariusze


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.