Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 371 z 1991

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz ustaw - Kodeks postępowania karnego, o Sądzie Najwyższym i o Trybunale Konstytucyjnym.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1991-08-24
Data wejscia w życie:1991-09-19
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 371 z 1991


©Kancelaria Sejmu

s. 1/5

Dz.U. 1991 Nr 83 poz. 371

USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz ustaw - Kodeks post 

  

 

Art. 1. W ustawie z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. Nr 21, 

 

    

  2) w art. 1 w ust. 2 wyrazy "Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" zast

 !"#$!

3) art. 2 otrzymuje brzmienie: "Art.2#%&y '% 

 

( 

 

 

 

okim autorytetem 

)  

%

&! *   

 "Art.2a. # 

+ ) + 

 ,  + ) -'2. +)'

 )   '

 # $

.

/ /

 +

3. 0/

+

 # , +  

, 

+ 

4. + / % ) o

 # 

)    +e 

/

+(' 1 /

 + 

)  

 %)ody.

5. 2%+ 

 

 % ) 

 #i (+

 

# $ e3* 

 

6. 4/ 

# b 

 

)#ika.";

5) art. 3 otrzymuje brzmienie: !5 $   

'

#  + 

 !6 ( %  

 / 

'

# $

.

/ / "#o06/11/99

©Kancelaria Sejmu

s. 2/5

 $(   

 

 

(   i 

  

'% )

 

6u( % 

   &  ( 

% (% ) 

 o)  

  /

  7

owej %

! 8   

 Art.3a" # 

  (  % 

  +

2. 9  %&#

% dwie kadencje.";

7) w art. 4: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: ! # % & )  

  ( aresztowany lub zatrzymany bez zgody Sejmu.",  !

  +! (  *

 !* $   

'

 #  

 o

'& 

 

  & 

 '

   

(% ' wnych.";

8) w art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: !+ / # 

,  Sejmu.";

9) art. 7 otrzymuje brzmienie: "Art. 7.$ # puje:

1) na wniosek obywateli lub ich organizacji,  

 ) '

  '

( 

 

! : 

 ;

 ! % 8! 

11) w art. 11 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: ! % & % 

 7(  

  % 

 

     )   7( ) i  

( )  )  ' /( /( 

 o

/3

 

/ )  ) /a / 

& 

(  % ) )   ) j/   )! 

 *   *

brzmieniu: ! & 9  ") 

   o

/ 

( * &

 + 1 

%) /

  

 '/ /' / stosowa %

 

!

06/11/99

©Kancelaria Sejmu

s. 3/5

13) art. 16 otrzymuje brzmienie: "Art. 16. $ 

 / 

  '

% ' z /

$( ' / 

 ( '3 %

 ) 72. $ (' /( 

  % '  )/

$3 !

14) w art. 17: a) ust.1 otrzymuje brzmienie: "1. Rzecznik przedstawia Sejmowi i Senatowi corocznie sprawozdania ze 

   

)   )  

 

 obywateli.", b) ust.3 otrzymuje brzmienie: ! # %  & +

 + 

   )  o!( 

*

 !$ ! 

 !,  !

15) w art. 18:  !$ ! 

 !, !(   

 ! 1 

# , +%

 &

% / '

 # (

   

 % .d

 a

  #   7 <a'

# !( c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: ! 4 '

 #   

'

 = # $

.

/ 

  

 / '

 7

o

/(

) *-!( 

 * - 

 / !

  !  

 ! '

Rzecznika oraz do"; 8 

 ;

 !

 " +j!  Art. 2. > " 

  )

 -;

    7

 "oraz Rzecznik Praw Obywatelskich". Art. 3. > 8

 :

 ;@* + 1 

% <40 1990 r. Nr 26, poz. 153 i Nr 53, poz.

306) po wyrazach "Prokuratora Generalnego" po prze 

 !# $

.

/!

06/11/99

©Kancelaria Sejmu

s. 4/5

Art. 4.

W ustawie z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. Nr 22, poz.98, z 1987 r. Nr 21, poz.123, z 1989 r. Nr 34, poz.178 i Nr 73, poz.436, z 1990 r. Nr 3, poz.16, Nr 6, poz.35 i Nr 34, poz.198 oraz z 1991 r. Nr 7, poz.24) wprowadza  

1) w art.5, art.9 ust.3, art.11a w ust.3, art.26 i art.32 ust.1 wyrazy "Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" 

 !#$! 

 :

 ! %

! 

3) w art.11a ust.1, art. 23 w ust.1 i art. 30 w ust. 2 wyrazy "Prokuratora Generalnego $#A 

! 

 !  ) lnego";

4) art. 19 otrzymuje brzmienie: "Art. 19. B

 

 ) ) z Ko )  

)"3 &)$ ( $ +(

 & '

($ + (  3  '

(9 + , Rada Ministrów lub prezes Rady Ministrów, Rzecznik Praw Obywatelskich, pre1 

%C" ($

$ + 1 3

%)( 1 )+ 5 istracyjnego, Pro D >

)

y

& 9 3 

 

 

3 ków i skarg obywateli. 2$

/(' /(9  "% &  ! - 

 : !E " >' + /B

z'

, %! 

6) art.24 otrzymuje brzmienie: "Art. 24.#

 9 "

>y3 

% &

) z7

 $ 7

 7! F 

 : ! $ 7)5 %D )! 

06/11/99

©Kancelaria Sejmu

s. 5/5

Art. 5. , +)

40

 

(' /

  *( 

)  

 /  '

 )/  

  /'

 

) '

( '

'

 Art. 6. 0/ 

% ) 

06/11/99

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 371 z 1991 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 375 z 1991

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 374 z 1991

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie projektów wynalazczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 378 z 1991

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wysokości wynagrodzenia egzaminatorów.

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 377 z 1991

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 1991 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia syndyka masy upadłości i zarządcy odrębnej części majątku wchodzącego w skład masy upadłości.

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 379 z 1991

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 września 1991 r. w sprawie postępowania dotyczącego pozbawiania prawa wykonywania zawodu lekarza z powodu niezdolności do jego wykonywania.

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 373 z 1991

  Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o waloryzacji udziałów członkowskich w spółdzielniach i zmianie niektórych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 376 z 1991

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 26 sierpnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zakładania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgodnień i współdziałania w tym zakresie.

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 372 z 1991

  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.