Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 33, poz. 144 z 1992

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 28 lutego 1992 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1992-02-28
Data wejscia w życie:1992-04-29
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 33, poz. 144 z 1992


©Kancelaria Sejmu

s. 1/3

Dz.U. 1992 Nr 33 poz. 144

USTAWA

z dnia 28 lutego 1992 r. 

 

 

 

Art. 1. 

    

 ! "# 

#

 !$#

 "

 !%#

"&

' 'u( 

 )*

1) w art. 6: &)

)+, 

 +

' ')

+, 

 # prowadzi, koordynuje i nadzoruje", -& )

) +

. ) ./-)

+

' ' )

 +

a. ) 

 +0 "& $")

)+

. 1. 

)2./-)

+

' ')

+-3

)2

. 1 

 +0

3) w art. 15: &  )

) +

. . 

) ./-)

+

' ' )

+

. 

 +# -&  '$-

 * "3. Stacja sanitarno-epidemiologiczna prowadzona jest w formie jed - / +0 & %)

 +, )+  ')

)+./-) ) ) +0

5) w art. 20 w ust. 2: &  ' )

)+/ 

.1 

.1 zwartych Policji,", -&")

)+ 

' 42 )3+

' ')a

+ 

' 42 )#3#/)5 

/)o/rnej";

6) w art. 27: &$)

)+ +

' ')

+"+#)

) "hodowli i chowu zwie

(+)

+2 33-2

 

(+# -& 63'0

7) art. 34 otrzymuje brzmienie: "Art. 34. 5.1 )  )/ - o ( wymagane kwalifika  7 63 )

 

06/15/99

©Kancelaria Sejmu

s. 2/3

uprawnienie rzeczoznawcy do spraw sanitarno-higie 

)2  owego inspe ,   

,3' ),2, 

)2

 )2 28 9 4 . 

 63# 

(

#), 

13: # ,1. 

 )#

 )- a  rzeczoznawcy do spraw sanitarno-higienicznych oraz zasady i tryb opiniowania przez rzeczoznawców dokumentacji projektowej.";

8) art. 36 otrzymuje brzmienie: "Art. 36. 9- 

 

) 6) ) 

, )   

(; - /( ,

- ,

, 

 , p- '.))6

12) #

/ "4.) oba lub jednostka , 

) -(

 , ), higienicznych i zdrowotnych. "9-  

) 6) ) 

(s - /( , 

 ,

, )    -e'. 1-

 , 

) )2-(

 )2 , ),2, 

)2

 )2# / 3) -  rdzono naruszenia tych ), 39-  

) 6

(

 

ydaniem oceny 6 2/)

)2#/)2#-ncjach dodatko)2 

3 )2

2/)#

)/ )2

zagranicy w celu wprowadzenia do obrotu lub produkcji, ) ) 2- /( , 

anitarnego, - ' 1-3- , izacyjnych, na 1)2( 

)/ #.))6 63 #27-)- 

(zane z wydaniem o ) )

.) 

),2igienicznych i zdrowotnych. )67.#1)2 ;$#3# 

 2 63 )2

8 9 owia i Opieki . 

#  , 

acyjnej, w 1 '-  5.,6 

 )2

 itarno-epidemiologiczne, wykonywanych na podstawie umowy zawartej z osobami fizycznymi lub osobami prawnymi oraz jednost, 

) )  ()-6; # ' ) +0 &$ 63')

)+ "<<<<

.+

06/15/99

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

Art. 2. 

 "3 %< 2

 )2/) 6/)enia (Dz.U. Nr 29, poz. 245, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1985 r. Nr 12, poz. 49 i z !$#

 "&" 63')

)+ 1

ego". Art. 3. 2

/) .)   ,.

enia.

06/15/99

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 33, poz. 144 z 1992 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 33, poz. 145 z 1992

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 kwietnia 1992 r. w sprawie określenia ulgowych stawek opłat sądowych oraz zwolnienia od tych opłat w sprawach o zabezpieczenie należności z tytułu udzielonych kredytów, gwarancji i poręczeń.

 • Dziennik Ustaw Nr 33, poz. 146 z 1992

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 marca 1992 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami i uprawnień instruktorów, wykładowców, egzaminatorów oraz w sprawie szkolenia i egzaminowania.

 • Dziennik Ustaw Nr 33, poz. 143 z 1992

  Ustawa z dnia 28 lutego 1992 r. o zmianie ustawy - Prawo budżetowe.

porady prawne online

Porady prawne

 • Adaptacja lokalu pod zakład fryzjerski

  Witam. Niedługo otwieram zakład fryzjerski. Lokal, który wynajmuję został wybudowany parę miesięcy temu. W jaki sposób powinienem zaadoptować go, by spełniał wszelkie (...)

 • Ochrona danych osoby wnioskującej o kontrolę PIP

  W celu ochrony praw pracowniczych można przykładowo wnioskować do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli zgodności z prawem działań pracodawcy. Czy we (...)

 • Kontrola lokalu przez Sanepid

  Czy Sanepid na wniosek lokatora sporządza kontrolę i ocenę stanu lokalu mieszkalnego, kontrolę stanu wody pitnej na koszt swój czy koszt wnioskodawcy?

 • Koszty kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej

  Państwowy inspektorat Sanitarny dokonał kontroli w sklepie i zakwestionował opis na etykiecie w jednym z kontrolowanych produktów. Następnie PIS wysłał decyzję do (...)

 • Zatrudnienie niepełnosprawnego a opinia PIP

  Nowelizacja kodeksu pracy wprowadza zmianę w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Dotychczas (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-06-22 poz. 708

  Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy

 • Dziennik Ustaw z 2012-12-11 poz. 1386

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-29 poz. 1790

  Ustawa z dnia 14 grudnia 2001 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

 • Dziennik Ustaw z 2010-02-18 poz. 132

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przyznawania pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonującym czynności kontrolne dodatku specjalnego do wynagrodzenia oraz wysokości tego dodatku

 • Dziennik Ustaw z 1999-10-18 poz. 958

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom niektórych organów uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.