Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 247 z 1993

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o utworzeniu Głównego Urzędu Miar.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1993-04-03
Data wejscia w życie:1994-01-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 247 z 1993


©Kancelaria Sejmu

s. 1/3

USTAWA z dnia 3 kwietnia 1993 r. o utworzeniu Głównego Urzędu Miar

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1993 r. Nr 55, poz. 247, z 1998 r. Nr 37, poz. 202, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268.

Art. 1. Tworzy się Główny Urząd Miar, zwany dalej "Urzędem". Art. 2. Do zakresu działania Urzędu należą sprawy miar i probiernictwa. Art. 3.

1. Centralnym organem administracji państwowej właściwym w sprawach miar i probiernictwa jest Prezes Urzędu.

2. Prezesa Urzędu powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów.

3. Wiceprezesów Urzędu powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek Prezesa Urzędu. Art. 4.

1. Organami administracji podległymi Prezesowi Urzędu są dyrektorzy okręgowych urzędów miar i okręgowych urzędów probierczych, którym podlegają, odpowiednio, naczelnicy obwodowych urzędów miar i obwodowych urzędów probierczych.

2. Dyrektorów okręgowych urzędów powołuje i odwołuje Prezes Urzędu.

3. Naczelników obwodowych urzędów powołuje i odwołuje Prezes Urzędu na wniosek dyrektorów właściwych okręgowych urzędów. Art. 5.

1. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres działania Urzędu oraz zasady tworzenia i zakres działania okręgowych i obwodowych urzędów miar oraz okręgowych i obwodowych urzędów probierczych. [2. Prezes Urzędu tworzy i znosi okręgowe i obwodowe urzędy miar oraz okręgowe i obwodowe urzędy probiercze, a także określa ich obszar działania i siedziby.] <2. Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, tworzy i znosi okręgowe i obwodowe urzędy miar oraz okręgowe i obwodowe urzędy probiercze, a tak-

nowe brzmienie ust. 2 w art. 5 wchodzi w życie 30.03.2001 r. (Dz.U. 2000 r. Nr 120, poz. 1268)

19-01-01

©Kancelaria Sejmu

s. 2/3

że określa ich obszar działania i siedziby, z uwzględnieniem ekonomicznych warunków działania tych urzędów oraz potrzeb gospodarki i ludności.> [Art. 6. Organizację Urzędu określi statut nadany przez Prezesa Rady Ministrów, a urzędów podległych - regulaminy nadane przez Prezesa Urzędu.]

1. Prezes Rady Ministrów nadaje, w drodze rozporządzenia, statut Urzędu, wchodzi w życie 30.03.2001 r. (Dz.U. określający jego strukturę organizacyjną oraz tryb pracy. 2000 r. Nr 120, poz. 2. Prezes Urzędu ustala, w drodze zarządzenia, regulamin organizacyjny 1268) Urzędu, określający zakres zadań i tryb pracy komórek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Prezesa Urzędu.> Art. 7. Prezes Urzędu wydaje Dziennik Urzędowy, w którym ogłasza przepisy dotyczące miar i probiernictwa oraz inne akty prawne, których ogłaszanie w tym Dzienniku wynika z przepisów szczególnych. Art. 8. Znosi się Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości, zwany dalej "Komitetem". Art. 9. Sprawy należące do właściwości Komitetu i do Prezesa Komitetu przechodzą do właściwości Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Prezesa Głównego Urzędu Miar i Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji odpowiednio do zakresu ich działalności. Art. 10. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zasady podziału nieruchomości i innego mienia, pozostających w zarządzie Komitetu oraz jednostek podległych i nadzorowanych, a także zasady, tryb i terminy przejęcia przez organy i jednostki określone w art. 9 majątku i spraw przechodzących do ich właściwości. Art. 11.

1. Pracownicy Komitetu oraz jednostek podległych i nadzorowanych stają się pracownikami Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Głównego Urzędu Miar, Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji lub ich jednostek organizacyjnych.

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, komórki organizacyjne i inne jednostki Komitetu, których pracownicy stają się pracownikami Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Głównego Urzędu Miar, Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji lub ich jednostek organizacyjnych.

3. Pracownicy Komitetu oraz jednostek podległych i nadzorowanych mogą, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, złożyć kierownikowi jednostki pi19-01-01

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

semne oświadczenie o odmowie dalszego zatrudnienia. W tym samym terminie może również zakład pracy wypowiedzieć pracownikowi stosunek pracy.

4. W wypadkach określonych w ust. 3 stosunek pracy rozwiązuje się po upływie 3 miesięcy od złożenia oświadczenia o odmowie dalszego zatrudnienia albo od wypowiedzenia stosunku pracy, w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego.

5. Rozwiązanie stosunku pracy na zasadach przewidzianych w ust. 3 i 4 pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy przez zakład pracy za wypowiedzeniem z powodu likwidacji zakładu pracy albo urzędu. Art. 12. Traci moc ustawa z dnia 29 marca 1972 r. o utworzeniu Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości (Dz.U. Nr 11, poz. 82 i z 1979 r. Nr 2, poz. 7). Art. 13. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1994 r.

19-01-01

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 247 z 1993 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-10-13 poz. 921

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar.

 • Monitor Polski 2003 nr 44 poz. 660

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 9 września 2003 r. w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-08 poz. 521

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie nadania pracownikom Głównego Urzędu Miar oraz okręgowych i obwodowych urzędów probierczych uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw z 2001-11-30 poz. 1538

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar.

 • Monitor Polski 2004 nr 1 poz. 20

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorów jednostek miar


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.