Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 136, poz. 703 z 1994

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 2 grudnia 1994 r. - Prawo dewizowe.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1994-12-02
Data wejscia w życie:1994-12-31
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 136, poz. 703 z 1994


©Kancelaria Sejmu

s. 1/16

USTAWA z dnia 2 grudnia 1994 r. Prawo dewizowe

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1994 r. Nr 136, poz. 703; z 1995 r. Nr 132, poz. 641; z 1996 r. Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 71, poz. 449.

 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady obrotu dewizowego i stosowania kursów walutowych, obo

 

   

  

   

 

 

  dewizowych oraz zasady kontroli dewizowej. Art. 2. ! 

" 

#

1) osoba krajowa:

$ % 

 

  

w   

  j 

 

 $ 

  

" 

 

    

&" 

$

 &" $ $ "  

" 

 "

  "

   "  

" 

 

   " dyplomatycznych lub konsularnych,

2) osoba zagraniczna:

$  % 

 

 

  

 

  

   

  

i

 

 

 $ 

  

" 

 

 

  

  mowa w pkt 1 lit. a), $

 

"   

 

 

" $ 

" 

"

 "

  e

"   

" 

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 2/16

 

   " "

 " nsularnych na mocy umów, ustaw lub powszechnie ustalonych zwycza 

 '$#

$ 

 (

" $  "

  

  

  

 

  )*+ %  

    

"

  a

 , "

$ $ 

  

"

 

 

  d  

"

  oraz kupony od takich papierów, -$

"(   

 

 

 

 

5) waluty wymienialne - waluty obce ustalone przez Prezesa Narodowego Ban." 

 

"  '  /

 Bank Polski, 0$ 

  

 ( 123 ( 

 d    

 4

 5  6

" 78!(  

"

  

"  z

  

" 

 

 9$ ( "  

 " 

 

  " 

%  

%

n 

"

 

"8) obrót dewizowy:

$   " 

   

  "  

 

 

e :   

 

 

" e  " "   

e 

 

 $

%

 ;$ 

% 

 

 

 

%  

 e(  

 o 

 

 

 

 "   e 3 "."  "   

" 

 i ich wynoszenie z tych statków, +$ 

( 

"  

 

 

 

 

" " y " 11) kraj - terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, &$

(  ,  

r $

 " "  

 

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 3/16

'$ (  "

% 

i 

 

< "

( 

 -$ 

 " (  

 

 

 

" 

 a

"     

  

 

 

"" 

"

 

   

 

 u 

 % 

 osobiste, *$ 

 

 ( 

 " 

 

 owadzony przez bank dla osoby krajowej (beneficjent), na który osoba zagra 

 ,$  

"   

 

 

% 

" 

 

 

   %icjent nabywa prawo dysponowania tymi walutami na swój rachunek po spe 

 " 

    

 

"

   za   16) rachunek zagraniczny wolny - oprocentowany lub nieoprocentowany rachunek 

 

"

  

  adzone:

$

" 

" :     

 "  

% 

 

 

"  

" 

 

  "  ndywidualnym zezwoleniu dewizowym, $ 

"

 " 

 

      

 " 

"  "   "i  

 

"  

" 

 

" "  

% 

grani $ 

 " 

$$ 9$ (   

t  ,

"

 " 

$

 

 "  

y " 

 

 

 

 "  

 % u 

%"" 

 

" polskiej. ' . /

 =

 ."  

 

 "

 u " 

"

 

"  Art. 3. 6 "

 

 

   

   # $1

.

<  

 

 4 

5inansów albo Ministra Skarbu.

< 2) Narodowego Banku Polskiego,

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 4/16

'$ 

 < " brotu dewizowego, udzielonych im na podstawie przepisów prawa bankowe /

 =

." 

 

 9

 ) art. 9 ust. 1 pkt 9, art. 14 ust. 1, art. 22 i art.

28. 

Dokonywanie obrotu dewizowego Art. 4. 6

  

  

  

 & > 

  e 

<" 

 

 Art. 5. .   " 

 a

   

 

  

%   t 

 

" & > 

 

  

   

a  

 

  

% ' " 

  %

 

 

  

   

 

  

%      * >  

 ('" 

u 

dewizowego. Art. 6. . 

 

     

 

 

nionym do dokonywania ich skupu. & 6

 

  

    . /

 =

 ."   < 

 

 2 ! Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Art. 7. =

" 

 0  

/

 =

." a

 

 

  0 

1. & . /

=

." 

 

"

# $  0 "   

/

 =

."  mowa w ust. 1,

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 5/16

&$  0 

   

   

  /

 =

 .lskim, '$

 

  

  2 pkt

2. Art. 8. =

  0   

 i

"" 

"" Art. 9. 2  " 

dewizowego: $

%

 #

$ 

 

  

 %    %   

   " przez Ministra Finansów w ogólnym zezwoleniu dewizowym, $

 "" a 

" 

<  

y

   

 

 

 

 " przedmiotem gospodarczego przywozu z zagranicy, $

 "" a 

 " 

<      

      

  % 

  $

 "" a 

" 

<  

upu lub ustanowienia prawa na dobrach niematerialnych, $   % 

a  

    : 

 "     rdzo  %$

  & & "

$

"

""  %i

 

 

"  & " $" 

 

 

 

  

 $

%  

" 

" o

  " 

 

 

 

 "" tych rachunków, $ 

% 

   

"  

 

   % 

  

 

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 6/16

$   "

<   

" $($ &$    i

 "   " " o  

 

 

 

jduj 

 #

$  

 

 

  osób zagranicznych, $     

 

 y  nkowego, $

 

  a

 

 

" "  

  wolnych tych osób, $    ' $    

" "   

 

 

 

 /

 =

 Polskim, '$"

 

      

   

   -$      <   

<   

 

 

    <   o

< 

" $($ *$ 

" ( a

 

 " ( 

  

o

  " "

  0$

 

  

  %  

 

  

 osób krajowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. c), 9$ 

 

 

  

"  

 

   "   

% u 

  

  )$ 

 

    ;$ 

   a

  

  

% 

 

  d

 

  " %$ g).

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 7/16

& 2

% 

 " %$  e 

 &*  

 

-

;;   

anicznym (Dz. U. Nr 60, poz. 253, Nr 80, poz. 350 i Nr 111 poz. 480 oraz z 1993 r. Nr 134, poz. 646).

3. Minister Finansów w porozumieniu z Prezesem Narodowego Banku Polskiego,  

 

 "

 

 

 /

 =

 Polskiemu informacji o kredytach, o których mowa w ust. 1 pkt

3. Art. 10. 2 

 " 

 

 

 

  o 

  

 

   "  

 

 &' && Art. 11. > 

  

 " i 

" 

" " 

 

"

 

   & > 

  

 " 

 

 

"  

    

  " 

  

 e  "     "  

 

 &

8 " "  

  y

" % ' > 

  "

   "

     % 

  ( i

  - 6 

  

 

< "

 

 "

 

 

 3 4    

 

 

 

 < osób zagranicznych fizycznych, o których mowa w ust.

3. * 6

 "  &   

  0 .  &

 "  

 

 " 

  9 . /

=

." 

 

"

# $ 

 

 " 

 

2) sposób udokumentowania fachowego przygotowania, o którym mowa w ust. 2a i

5. Art. 12.  > 

     

 

  

"" 

 " 

 

" 

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 8/16

 

"  

"  2 

  

 

 

 

    & @ 

" 

" 

 

"o        

 

" pod warunkiem odkupienia ich przez ten bank. ' .

 

  

"

 

 o"" 

 

 

  " :

 - >   "     " 

 owego. Art. 13. A 

"

  

"/

 =

."   

 

" 

 /

 =

 ." 

 

  /

owy Bank Polski. & . /

 =

 ."  

 

 

"

   

   

  Art. 14. Prezes Narodowego Banku Polskiego w porozumieniu z Ministrem Finansów, w 

 

 "

 

" 

 

  których  '  "

  

"

  koszyka walut wymienialnych (kursu centralnego).  Art. 15. > 

  

  /

e =

."  

  > o 

 

1

.

< 

<  a 

  

 & >  

 /

 =

."   

  

 "  

   " a   

"   

 

 

" "

   >  

 

  

" "

 "

  

" 

< 

  " 

"  

" "

 

  

"  

" 

 

 ' @  "

  

- 3 4   

 

" 

   "  ('

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 9/16

Art. 16. /

=

." 

     "

 *B   

    !" Art. 17. >

 

  4 5e 

 2. Minister Finansów sprawuje ogólny nadzór w sprawach dewizowych i w ramach tego nadzoru zapewnia jednolite stosowanie przepisów ustawy. Art. 18. @"  " 

 " " " i

" 6"  

"  

" arunków. & @" " "

"

 

""

"  

 "   6 

   

 udzielone zezwolenie dewizowe indywidualne. Art. 19.  >" "< "

 4  5

   .  /

 =

 ."  

  4 

 Co  

& !"

 

 "

 

" "< 

puje w drodze decyzji Prezesa Narodowego Banku Polskiego. ' . /

=

." 

 n8 

"/

=

." 

/

e =

 ." "        

 &

"

 sprawach. - >

"  

 " 

 ualnego zezwolenia dewizowego. * . /

=

." "" 

" e"   

 "   " 

nków.

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 10/16

Art. 20. Udzielenie zezwolenia dewizowego jednej ze stron na zawarcie i wykonanie umowy  "  "

  

   

"" 

 

 Art. 21. >

   e  

   "  "

 " izowej. & A " "

  

   

 enia. Art. 22.  A "  

 

 &'   

 &-  4  5

"  " 

 

  & >

 " 

  "  

 

 

 

 

 

 C 

" D 

 A " 1

 %

 "

   art. 15 ust. 1 i 2 oraz o

 

  

" 

 " 

   ' A " # $ /

 =

 ." ( 

   o 

 

 

 

" " 

 

 

  

 

 n   

 

 

 a 

 < 

 &$ 

 ( 

    

  

 "

 

3) organy administracji celnej - w zakresie granicznej kontroli dewizowej oraz "  -$

1

C

 (

 

 "

 i 

" " 

 

  "" *$  

 ( 

    "" 

6) funkcjonariusze Inspekcji Celnej w zakresie kontroli dewizowej oraz kon"  * . /

=

." 

 

"

y- u 

konywania kontroli w zakresie, o którym mowa w ust. 3 pkt

1. Art. 23.  C

  "    

 "  

 1

C

 

ntroli celnej.

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 11/16!

 

 " 

  

% 

uszom Inspekcji Celnej. & 4 5

 4  C 

4  Ez 

"

#

1) zasady i tryb granicznej oraz pocztowej kontroli dewizowej odmiennie od zasad i trybu kontroli celnej,

2) rodzaje dokumentów, o których mowa w art.

10. Art. 24.  A "     

 "

 specjalnymi, o których mowa w

 *  

 

&) 

 ;; o kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 100, poz. 442 i z 1992 r. Nr 21, poz. 85), wyko 

 "4 

> /

4 

1

 6 F  1%

!> .

< 

& 4 > /

4 1

6 F   1% ! > .

< 

   4  5

 

 .  /

 =

 ."  

 

 " owiednio organy kontroli, o których mowa w ust. 1, oraz zasady i tryb przeprowadzania kontroli w 

" 

"

a 4 

> /

4 

1

6 F inistra

 

 !> .

< 

Art. 25. > 

 

"

  a <

 

   "e & > 

 

%

r 

 

 "o 

 "

 

% # $ %"&"' Art. 26. 6  

 

&0

: 

;9 ,2 ! ;)- /&& poz. 103, z 1985 r. Nr 23, poz. 100, z 1990 r. Nr 14, poz. 84 i Nr 86, poz. 503, z 1991 r. Nr 100, poz. 442 i Nr 107, poz. 458, z 1992 r. Nr 21, poz. 85 i Nr 68, poz. 341 oraz ;;- /-' 0+/&0 0*$ 

 

#

1) w art. 48:

$G

HH

 

 H

%H $G&

HH

 

 H

%HB

2) art. 50 otrzymuje brzmienie:

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 12/16

HF *+ A   

 "    

  przedstawia temu bankowi do skupu uzyskanych dewiz, " &*+++++++ otych.";

3) w art. 52:

$ 

 G $

 G& # "§

2. Tej samej karze podlega osoba krajowa, która bez wymaganego zezwolenia dewizowego lub wbrew jego warunkom ustanawia na rzecz    

 "   

< 

 

 

 HB

4) art. 53 otrzymuje brzmienie: HF *' A 

" 

ego "

  

 

 

  

"  

   "   

% 

   

  " &*+++++++ otych.";

5) art. 55 otrzymuje brzmienie: "Art. 55. §1. Kto, b 

 

 " "  

 

"

  " 

 

" 

" 

" " 

 

"

 

 podlega karze grzywny do 250 000 000  G& "

 *++++++ "  HB 0$ "

 

 *0B

7) art. 57 otrzymuje brzmienie: HF *9 A 

" 

  

 

 podlega karze grzywny do 250 000 000  HB

8) w art. 59 § 1 otrzymuje brzmienie:

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 13/16

HG  A  

  "   

     

 

  

% podlega karze grzywny do 250 000 0++ otych.";

9) art. 60 otrzymuje brzmienie: HF 0+ G A

   

 "  

 

" 

    

 

  

%   

 

" " &*+++++++ G& I"

   

 

 

 

  

"

    y" 

"      

 lnych.";

10) art. 61 otrzymuje brzmienie: HF 0 A" 

  

 /

 =

."  

  

 " &*+++++++ otych.";

11) art. 62 otrzymuje brzmienie: HF 0& A" 

  

 

  

 

"" 

 

 : 

 

 

 "  " &*+++++++ otych.";

12) w art. 63:

$G&

H"H

 H

%"

%H $G'

< "

 H anicznych wolnych.";

13) art. 66 otrzymuje brzmienie: HF 00 G D"  

"

 " 

H H

" 

 

& 

;;- ( Prawo dewizowe (Dz.U. Nr 136, poz. 703). G& !   

" " 

 H 

 H H 

 

H H

 

H H oH H  

 H H

"

 

H H

"

 

"

H H

% 

 

H H

% H H

HH  

H H  

a-

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 14/16

 

 

 

 " H

 znaczenie nadane im w ustawie, o której mowa w § 1.". Art. 27. W ustawie z dnia 31 stycznia 1989 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. z 1992 r. Nr 72, poz. 360, z 1993 r. Nr 6, poz. 29 oraz z 1994 r. Nr 1, poz. 2 Nr 80, poz. 369 i /& *;$ 

 

# 1) art. 40 otrzymuje brzmienie: HF -+ . /

=

." 

 ank "  

 "<

 " #

1) przyjmowania lokat w walutach obcych od osób krajowych i zagranicznych,

2) prowadzenia rachunków w walutach obcych dla osób krajowych i zagranicznych, '$""

 obcych, -$"<

"

 *$ 

 ust. 2, w zakresie, w jakim Prezes Narodowego Banku ." 

 

"z  

2. Prezes Narodowego Banku Polskiego, w porozumieniu z Mi  5

 

 

# $   

 

" "

 

 

 

" /

odowemu Bankowi Polskiemu,

2) zakupu w Narodowym Banku Polskim walut wymienial " 

 

 "

  " 

<  

"utach wobec osób zagranicznych, '$ 

  

 

  

"

 b 

 "    

"

 

o  lnych. ' = 

 

 " &

awo do otwierania i posiadania rachunków bankowych w ban"

tych rachunkach lub na rachunkach w bankach krajowych. - 8 

"    & "

 " Narodowego Banku Polskiego. * 6

 

 

  & 

  

 

   

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 15/16

 

"" 

 

:

"  

 

 < 

o 

. /

=

." e 

 

  " n 

"% 

"" "one upowanienie."; &$

 -'

H &'H

 H -*H Art. 28. =" 

 3

4  

 a <3"3

=< 

>/

@ 

a"

 " 

 Art. 29.  1

   

<   

  i  

"  

 & . 

  "

 " 

 " 

 

 

  ' 

" " 

 " 

 

 

 

" " 

 +  

 

     ustawy. ' =

 

 

 

   "    <" .

/

odowego Banku Polskiego w trybie art. 40 ustawy z dnia 31 sierpnia 1989 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 1992 r. Nr 72, poz. 360, z 1993 r. Nr 6, poz. 29 oraz z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 80, poz. 369 i Nr 121, poz. 591) oraz w trybie

 &-  

" 

 ' - .

 

  

   

"

 

"  a  

 

  

  "  

 

 

 

"  & ust. 1 pkt

16. * 6

" 

" 

   

   

 "

a  0   

 0 7   

" ( 78! 

  

 

   

  

 "

d

  0   

 Art. 30. Do czasu wydania aktów wykonawczych przewidzianych w niniejszej ustawie, nie 

    dotychczasowe przepisy:

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 16/16

$  3

 4   

 - ;);  

 

 

  

 

 z 

 

,2 ! /* )$ &$  4 

 5

  

 - ;);  

 

 trybu granicznej i pocztowej kontroli dewizowej (Dz. U. Nr 15, poz. 83 i z 1991 r. Nr 12, poz. 51), '$ 

 4 

 5

  

 ) 

 ;;'  

 " zezwolenia dewizowego (MP Nr 32, poz. 331 i z 1994 r. Nr 66, poz. 590), -$ 

  0; 4 

 5

  

 &0 

 ;;'  

 e" 

 "

  

 

 

l 

 

  "  

  

 

(

 

   ewizowego (Dz. Urz. Ministerstwa Finansów Nr 16, poz. 72), *$ 

 .

 /

 =

 ."  

 ' ;;+   

 " 

"  

  

 

  

"  

 

  

 ,4./* ;;; /&0 )-$ 0$

 .

/

=

." 

) 

;; 

  

"

a 

" 

 ,4 ." / 46, poz. 328), 9$

 0.

/

=

." 

- 

;;'  

  "< /

 =

 ." 

 

   

 

 ustawy o Narodowym Banku Polskim i ustawy prawo dewizowe (Dz. Urz. Narodowego Banku Polskiego Nr 5, poz. 9). Art. 31. Traci moc ustawa z dnia 15 lutego 1989 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 6, poz. 33 i Nr 74, poz. 441 oraz z 1991 r. Nr 35, poz. 155, Nr 60, poz. 253 i Nr 100, poz. 442). Art. 32. !  ' 

;;-

24-02-99

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 136, poz. 703 z 1994 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 136, poz. 712 z 1994

  Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obliczania wydatków w postępowaniu karnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 136, poz. 711 z 1994

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

 • Dziennik Ustaw Nr 136, poz. 710 z 1994

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie trybu egzekucji z lokali stanowiących odrębne nieruchomości.

 • Dziennik Ustaw Nr 136, poz. 706 z 1994

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 136, poz. 707 z 1994

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 grudnia 1994 r. w sprawie organów wojskowych właściwych do wydawania zaświadczeń żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu oraz trybu postępowania przed tymi organami.

 • Dziennik Ustaw Nr 136, poz. 709 z 1994

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 136, poz. 713 z 1994

  Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 grudnia 1994 r. o utracie mocy obowiązującej art. 17 pkt 2 ustawy o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 136, poz. 705 z 1994

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1994 r. w sprawie opłaty skarbowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 136, poz. 704 z 1994

  Ustawa z dnia 2 grudnia 1994 r. o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.