Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 160 z 1994

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o opłacie wyrównawczej od niektórych towarów rolnych i spożywczych przywożonych z zagranicy.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1994-02-04
Data wejscia w życie:1994-04-13
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 160 z 1994


©Kancelaria Sejmu

s. 1/3

USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o opłacie wyrównawczej od niektórych towarów rolnych i spożywczych przywożonych z zagranicy

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1994 r. Nr 43, poz. 160, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268.

Art. 1.

1. Wprowadza się opłatę wyrównawczą od niektórych towarów rolnych i spożywczych przywożonych z zagranicy.

2. Opłatę wyrównawczą, o której mowa w ust. 1, stosuje się do towarów rolnych i spożywczych o istotnym znaczeniu dla dochodowości gospodarstw rolnych i restrukturyzacji gospodarki żywnościowej oraz przywożonych w ilościach i na warunkach grożących spowodowaniem poważnej szkody krajowym producentom towarów podobnych lub bezpośrednio konkurencyjnych.

3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz grup towarów rolnych i spożywczych objętych opłatą wyrównawczą.

4. Minister właściwy do spraw rynków rolnych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia szczegółowy wykaz towarów, o których mowa w ust.

3. Art. 2.

1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) towary rolne i spożywcze - produkty rolne i spożywcze w postaci surowców lub półfabrykatów oraz wyroby gotowe wytworzone z tych surowców albo półfabrykatów,

2) cena progu - cenę krajową towaru rolnego lub spożywczego ustalaną przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej na podstawie stosowanych przez Agencję Rynku Rolnego interwencyjnych cen produktów rolnych lub cen notowanych i udostępnianych przez Główny Urząd Statystyczny, a w szczególnych przypadkach przez inne instytucje państwowe,

3) cena zagraniczna - cenę zagranicznego towaru rolnego lub spożywczego, ustalaną przez Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, na podstawie analiz zagranicznych notowań giełdowych oraz analizy faktur towarów przywożonych z zagranicy, powiększoną o koszty ubezpieczenia i transportu towaru do granicy.

2. Instytucje państwowe, o których mowa w ust. 1 pkt 2, na wniosek Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, są obowiązane udostępnić posiadane informacje o cenach krajowych towarów rolnych i spożywczych. 04-10-21

©Kancelaria Sejmu

s. 2/3

Art. 3.

1. Stawkę opłaty wyrównawczej stanowi dodatnia różnica między ceną progu a ceną zagraniczną powiększoną o cło i podatki oraz inne opłaty od towarów rolnych i spożywczych przywożonych z zagranicy.

2. Stawka opłaty wyrównawczej jest wyrażona w złotych polskich na jednostkę towaru.

3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania ceny progu, ceny zagranicznej oraz stawki opłaty wyrównawczej.

4. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może określić procentowo zmniejszenie lub zwiększenie cen progu, z tym że dopuszczalne zwiększenie ceny progu nie może być większe niż 10 % dla poszczególnych towarów. Art. 4.

1. Na niektóre wyroby gotowe stawka opłaty wyrównawczej może być ustalana w zależności od ilości zawartych w tych wyrobach surowców lub produktów, na które stawka opłaty wyrównawczej została już ustalona.

2. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, wykaz wyrobów, o których mowa w ust. 1, oraz sposób ustalania stawki opłaty wyrównawczej dla tych wyrobów. Art. 5. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, stawki opłat wyrównawczych od towarów rolnych i spożywczych przywożonych z zagranicy, biorąc w szczególności pod uwagę stawki celne oraz podatki i opłaty, jakie obciążają towary przywożone z zagranicy. Art. 6. Opłaty wyrównawcze wymierzają i pobierają od podmiotów dokonujących obrotu towarowego z zagranicą organy celne, niezależnie od należności celnych i podatku. Art. 7. Rada Ministrów ze względu na międzynarodowe zobowiązania traktatowe Polski może określić w drodze rozporządzenia:

1) wykaz oraz ilość lub wartość pochodzących z określonych krajów towarów rolnych i spożywczych, od których nie pobiera się opłaty wyrównawczej lub stosuje się obniżoną opłatę wyrównawczą,

2) zasady obniżania stawki opłaty wyrównawczej na towary, o których mowa w pkt

1. Art. 8. W razie przywozu do Polski, na czas oznaczony, towarów rolnych i spożywczych przeznaczonych do przerobu lub przetworzenia, zamiast opłaty wyrównawczej po-

04-10-21

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

biera się zabezpieczenie majątkowe na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy - Prawo celne. Art. 9. Wpływy z tytułu opłat wyrównawczych stanowią dochód budżetu państwa, z przeznaczeniem na dotację dla Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa. Art. 10.

1. W zakresie nie uregulowanym w niniejszej ustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy - Prawo celne.

2. W ustawie karnej skarbowej z dnia 26 października 1971 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 22, poz. 103, z 1985 r. Nr 23, poz. 100, z 1990 r. Nr 14, poz. 84 i Nr 86, poz. 503, z 1991 r. Nr 100, poz. 442 i Nr 107, poz. 458 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 85 i Nr 68, poz. 341) w dziale II w rozdziale 2 dodaje się art. 911 w brzmieniu: "Art. 911. §1. Kto, przez naruszenie przepisów o opłacie wyrównawczej należnej od towarów rolnych i spożywczych przywożonych z zagranicy, naraża Skarb Państwa na uszczuplenie opłaty, podlega karze grzywny w wysokości do 10-krotnej kwoty opłaty wyrównawczej narażonej na uszczuplenie. §2. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1, działa nieumyślnie, podlega karze grzywny do 4-krotnej kwoty opłaty wyrównawczej narażonej na uszczuplenie. §3. Jeżeli opłata wyrównawcza narażona na uszczuplenie nie przekracza 5 000 000 zł, sprawca podlega karze pieniężnej.". Art. 11. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

04-10-21

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 160 z 1994 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 167 z 1994

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów znakami akcyzy.

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 169 z 1994

  Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1994 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu "Dobroczynność" Dekanatu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Jaworznie.

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 170 z 1994

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 1994 r. o sprostowaniu błędów.

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 168 z 1994

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 165 z 1994

  Ustawa z dnia 10 marca 1994 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i bezrobociu oraz o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 164 z 1994

  Ustawa z dnia 10 marca 1994 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 166 z 1994

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 1994 r. w sprawie opłat za pobyt w sanatorium uzdrowiskowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 163 z 1994

  Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 162 z 1994

  Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o ratyfikacji Konwencji Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, sporządzonej w Wiedniu dnia 20 grudnia 1988 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 161 z 1994

  Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o zmianie ustawy o przekształceniach własnościowych niektórych przedsiębiorstw państwowych o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-05-15 poz. 522

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 maja 2001 r. w sprawie ustanowienia obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw z 2001-11-26 poz. 1522

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie ustanowienia obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-13 poz. 355

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw z 1999-10-21 poz. 985

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 1999 r. w sprawie ustanowienia opłaty celnej dodatkowej na niektóre towary przywożone z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw z 2003-03-14 poz. 378

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.