Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 51, poz. 201 z 1994

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 25 marca 1994 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1994-03-25
Data wejscia w życie:1994-05-03
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 51, poz. 201 z 1994


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1994 Nr 51 poz. 201 USTAWA z dnia 25 marca 1994 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości Art. 1. W ustawie z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 83, poz. 373 i z 1992 r. Nr 91, poz. 455) po art. 2d dodaje się art. 2e w brzmieniu: "Art. 2e.1.Przedsiębiorstwa państwowe utworzone z dniem 1 maja 1991 r., 1 lipca 1991 r. oraz 1 stycznia 1992 r. na podstawie zarządzeń Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, które przejęły na ich podstawie mienie będące w zarządzie: rejonów dróg publicznych, okręgowych zakładów transportu i maszyn drogowych, rejonów budowy dróg i mostów, rejonów budowy dróg, rejonów budowy mostów, kopalni odkrywkowych surowców drogowych, rejonów eksploatacji kruszywa lub dyrekcji okręgowych dróg publicznych - nabywają z dniem ich wpisu do rejestru przedsiębiorstw państwowych, z mocy prawa, użytkowanie wieczyste gruntów wchodzących w skład tego mienia oraz własność położonych na nich budynków i innych urządzeń oraz lokali. Nie narusza to praw osób trzecich.

2. Nabycie własności budynków i innych urządzeń oraz lokali przez przedsiębiorstwa państwowe, o których mowa w ust. 1, następuje odpłatnie, jeżeli obiekty te nie były wybudowane lub nabyte ze środków własnych poprzedników prawnych tych przedsiębiorstw. Do nabycia stosuje się przepisy art. 2 ust. 3, 6 i 9 oraz odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 2d ustawy.". Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2005-07-18

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 51, poz. 201 z 1994 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 51, poz. 205 z 1994

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1994 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin oraz do Rady miasta stołecznego Warszawy.

 • Dziennik Ustaw Nr 51, poz. 204 z 1994

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego na nasiona grochu przywożone z zagranicy do siewu.

 • Dziennik Ustaw Nr 51, poz. 203 z 1994

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

 • Dziennik Ustaw Nr 51, poz. 206 z 1994

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 1994 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług podatnikom wytwarzającym niektóre wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 51, poz. 202 z 1994

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1994 r. w sprawie określenia organu właściwego w sprawach przygotowania budowy i eksploatacji autostrad i dróg ekspresowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 51, poz. 208 z 1994

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 6 kwietnia 1994 r. w sprawie trybu przekazywania mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, w razie ustanowienia lub wygaśnięcia zarządu, oraz trybu ustalania i wnoszenia opłat.

 • Dziennik Ustaw Nr 51, poz. 207 z 1994

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 6 kwietnia 1994 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty, stawki szacunkowej gruntów oraz trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.