Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 224 z 1994

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 1994 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1994-04-15
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 224 z 1994


©Kancelaria Sejmu

s. 1/7

OBWIESZCZENIE 

   z dnia 15 kwietnia 1994 r. !"##$#%%#&'!&( &)( do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

1. Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 10 marca 1994 r. o zmianie ustawy - Ordynacja 

      !" #$ % $& 

  #  

  

 ' maja 1991 r. - Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. () *!" #%

 + + 

 ," & 

 *)  .. / 0

 

 + o   (. *(*" / %, 

+  + alonym obwieszczeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. Nr 72, poz. 319), *" & 

 ' + ..  +  / 0

 

 Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 43, poz. 164) + &,  1 #$ , 

 + 

  jszego jednolitego tekstu. * 

  $& 

  #  

   + %&, 11) art. 22 i 23 ustawy z dnia 10 maja 1991 r. - Ordynacja wyborcza do Senatu    () *!" 1 &"Art. 22. Traci moc ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 19, poz. 103). 2 * ,

 3 

 + 4 3 / Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.",

2) art. 3 ustawy z dnia 10 marca 1994 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 43, poz. 164), który stanowi: 52  ,

 3 

 + #$ 5

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 2/7

USTAWA z dnia 10 maja 1991 r. Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 1994 r. Nr 54, poz. 224, z 1997 r. Nr 70, poz. 443, Nr 98, poz. 604.

Art. 1 6

    

& % + zastosowaniu przepisów Ordynacji wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Pol  3      * 6

 

& % $&  +

 + 7

  % 8 

 4  

& + Art. 2.   % '' 1 

$# 

 %4 %#, wyborczych. * 0%# + +

   1

 6 %# +  % * 1  %#, +&, b 1

 #  1

 #  %  senatorów. Art. 4. 6

  

&" 8 7+ 6 *" %# + 

3) obwodowe komisje wyborcze. * 6 %# + +&+  1

 # 9 k% %# +  ,

  $ %# + 

 + $ # 6 4 %# +&+  1

 # / %# +  

& 7icach. Art. 5. 8 7+ 6 $  

 1 0

 r 

 +  #  # %  

 1

   #1 4" #$  1

 

24-02-99

a

16 czerwca 1993 r. dot. art. 1 ust. 1, art. 3, art. 5 ust. 2, art. 6 ust. 2, art. 9, art. 10 ust. 3, art. 12 ust. 1, art. 18 ust. 2 i art. 21 ust. 1 i 2 (Dz.U. Nr 50, poz. 234)

 

©Kancelaria Sejmu

s. 3/7

*" 

 + + 4

   " 

$

 

 

+4 

  1 Art. 6. 

8 %# +  $  

 1 0

 a 

 + 3  #1 4"  # 

$ 4: 

, + , a  4 & ,  

 + 1

 *"   1  1  , %# + " &

 

  8 , 

 ,

 

owych komisji wyborczych, "  1 #$  1 1 1 %# yborczym. Art. 8. 0

 + $

 1

 + $ & + 4 & +

 Art. 9. #$ 1  1 $# + + #a + + # + $ + &+ +  +itety wyborcze. Art. 10. 71  1 %# + #$ %

 $4 %# +  1;  '

 

 + 1 * 7+  +3 #$:  1  1  % 

 + %# + <#$  1  1

  4+ $ o+ +  # 3   #  

 5 $ + +5 73

#$ + : 

+ +  ''' 1 + $, 

 + %# +  #$ 1  1  =. * 0

 r 

 +  % u ! 7: +3  

+ %# + Art. 11. +3 1 4 :

 + 

 Art. 12. > 9+   , ,  1 $4 %# +i  

+4  9+  

24-02-99

a

 

 

©Kancelaria Sejmu

s. 4/7

Art. 13. 

 #$  1  1  , 

 + %# + + % &

 9 +  +  owanych kandydatów oraz nazwy lub skróty nazw komitetów wyborczych, które ich #$$ Art. 14. 

 #$  1  1 

 #$ e4 , 1 &  55      j3  1  1   , 

 + %# + Art. 15. @ 3  

 #$  1  1   55     %  1 3 e 1  , 

 + %# +    55      3

#  #$ 3 %  3 *  

 #$ ,   n ,

1  4 8 &# & 1 ,  $ 3 4: #$

a Art. 17. < ,

 

+

+ %# + 3 %

1, 1 1 +  % 3 

 , #$osów. * < ,

  +

+ %# + 3 % , 1 1 +  % 3 

 , #$osów. @ 3 

1, % 1 +$ 1 & % #$1 &&

  +

 1 ,  % 3 +

1

 y   8 # % 

1 #$  1, 

 1 $ % #$1  3  , o

1 $ 1   8 #  

  

& # %# +   4 $ 1 +  $ + 1 + 1 ,  #  #%

 % otokole wyników wyborów.

 

Art. 19. 6#4 % +

  % " 

+ $3 4  # *"   4 "  % +

 " 4+ 

24-02-99

a

 

©Kancelaria Sejmu

s. 5/7

(" +    $ #  %

 # Au $ 7 # %

 # A $  %

 # &

 3ego, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich,  3 > 7 +

  

 !" $3  #

# 

& 4

  1+ +  !  

  ..=    $3 # ,  8 8 1$ + , ./ ..' 1 $ &, 9   =' " * 6#4 % +

  

  

 #4 % +

  +& # 

 1 a +   ( %  3  $3 B$  + =

 

 

 4

   4

e  $3  #  + # C #4 % +

 e $ #  

   1+ +  ( % 

 + $ Art. 20. 6 

 #4 % +

  1;  &# ! + % 

+ ,$%  

 1 $ &,  

 % 1 $ &,  ! + % 

 + $ 

 * 6 $ & 

 %   

, 

 ,     &# + % 

 

%  ,$  

 1 $ &, <&

  

  

 1 $ &, #$ % 1;  '

 

%  ,$  

 wybo1 $ &, <&

&  $ &  

 

  ó+ +3

 #1 , 4 , 4: + 1 

przewidzianych w ustawie. ( D$  , $ &, 

 %  + kraju. ! 6 , $ &, 4: +  # #$a& #  1 $ +

 %  1 3 #1 & %

 

&&  +   e

 , ,

 + 

 %  (!' + 3  ;  % #  1 $# + , 6;  D$1 &

   

+ & 1+ e

 

 + 

 + & 1+ 

$ % o $ & Art. 20a. 6 

 &

 1 $ &,

  +

 8 

 

#+ %     + + ikaj&+  3, %1

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 6/7

* 6 , $ &, 1, +  #$  a

 % 

, #$  ,

 1

 

#+ d / 0

 

 

#+  3 +  6 ,  $

, ,  , 4

, 3 

a$,  % , , $

1  1 

 #+   11 & 

 #$  3  : , %

 

 1 najmniej 50 wyborców. Obwodowe komisje wyborcze dla tych obwodów po$ &  4 +   1 +    1

 

1 1, +   % 1 

&,  

  $, 

1 &

 % 1 

&, a 

  

&, #  #

 ady gminy. ( 6$4+

 

 #$   # 1 o

, & 

 + $ 

  1 mowa w ust.

2. ! D$ 

 %   #

 , 4 ,   órej mowa w ust.

2. = <

 %# +  1 +  !  e1

 + $  

 1 / 0

 acja wyborcza do rad gmin. Art. 21. E&  ,  

$ , 

 ,  # lnych programach, przyznany wszystkim komitetom wyborczym, które zareje$ 

# % 1  1 1) 6 godzin w Telewizji Polskiej,

2) 10 godzin w Polskim Radiu. * F ,  

$ , 

 ,

   +%dzy uprawnione komitety wyborcze proporcjonalnie do liczby zarejestrowanych kandydatów. 6 , $ &, $&  ,  

$ , udycji wyborczych w regionalnych programach, przyznawany wszystkim komi + + 1  $ 1 

 + %# rczym, wynosi:

1) 1,5 godziny w Telewizji Polskiej,

2) 2,5 godziny w Polskim Radiu. Art. 21a. 7+  1  $ 1  1  

+ %# + 

 9   1+ + 0

 y 

 +   

+4 

  %# e# + +&+

 %# 

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 7/7

* 7+    1 1  $ 1  1  

+ %# + 9+%    $  3  

3 , 9

  + yborczej nad poniesionymi wydatkami, o której mowa w Ordynacji wyborczej do +   

+4 

  %# # + +&+

 %# 

24-02-99

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 224 z 1994 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 223 z 1994

  Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 kwietnia 1994 r. w sprawie wykładni art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1992 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

 • Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 222 z 1994

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 16 kwietnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt.

 • Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 221 z 1994

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 22 kwietnia 1994 r. w sprawie opłat za używanie częstotliwości.

 • Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 220 z 1994

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1994 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Kultury Polskiej", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.