Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 369 z 1994

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej oraz o zmianie niektórych ustaw.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1994-06-24
Data wejscia w życie:1994-08-12
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 369 z 1994


©Kancelaria Sejmu

s. 1/17

USTAWA z dnia 24 czerwca 1994 r. 

  r  oraz o zmianie niektórych ustaw

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1994 r. Nr 80, poz. 369; z 1995 r. Nr 142, poz. 704; z 1996 r. Nr 106, poz. 496, Nr

121. poz. 770, Nr 140, poz. 939.

 Przepisy ogólne Art. 1. 

       

 

  

   

   

!

    banki regionalne, zwanego dalej "bankiem krajowym". " 

 #  !

! 

  e     !  !

! $

! %o 

&  ' (  !     

    o    

  !   !    ! dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 1992 r. Nr 72, poz. 359 oraz z 1993 r. Nr 6, poz. 29, Nr 28, poz. 127 i Nr 134, poz. 646). Art. 2. $

    

  

  ! !   ! ! )( 

    !* +," )(  -./ '0 "0 z 1983 r. Nr 39, poz. 176, z 1986 r. Nr 39, poz. 192, z 1987 r. Nr 33, poz. 181, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 3, poz. 12 i Nr 6, poz. 33, z 1990 r. Nr 6, poz. 36 i 37, Nr 14, poz. 87, z 1991 r. Nr 83, poz. 373, Nr 111, poz. 480 i Nr 115, poz. 496 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 85). " $

     

   1  

 k  

  ! !   !   przepisami ustawy - Prawo bankowe.

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 2/17

   Art. 3.  

!  !  !

  e !)( 

 (   Art. 4. $

   2    

 !    

!  )   !!  Art. 5. $

 

!! nkowe: 3   !

 

    4 # 

  '!)( nkowe, '3! 

 #

 #  1  p   

       

! !   

!  53   4 63       ! skrytek sejfowych, *3  

 

   

! e  ! !   

7) wykonywanie operacji czekowych i dyskonta weksli. " $

   

2  #    !  

    !   

!    !   !  !    !

 od banku regionalnego zezwolenia.

zmiany w art. 5 w ust.  

 dn. 1.01.1998 r. (Dz.U. Nr 140, poz. 939).

Art. 6. $

    

!   

   ! w 

   ! 2   

  * 1.01.1998 r. (Dz.U. Nr 140, poz. 939) ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo bankowe. Art. 7. 7# !    2     ! 8 

2 !!  

 !  

!! #

 # # 2! !

 ! 

!

   

 ! #

 !a 

!  2 

       

   #

!

! 2 1  i 

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 3/17

"9  

!  !  y

 !:  2 # 2  ! 

!  

 ! Art. 8. (  !

!   !  !  n

!  !  ! 

!   

  

 dzielczy jest zrzeszony. " (  

 ! 

!    !  !   

  !

!  ' ;    

 !    ! 

!   ! 2

1

       

    

!    4 

a

   2

 !

! acy. Art. 9. < 

!  

  ! 

 

! "=  

!  ! 

 n

 

! # 

2>6 

! Art. 10. = 

!    

  !  

 kredytowy. " !

     

  

!  Art. 11. :  

 !  

 

o#

    #     

 ! ! 

 ! 

 

 !   Banki i zrzeszenia regionalne Art. 12. $

  #  !' 

  

 ! (   

!    

 ! wymaga zgody Prezesa Narodowego Banku Polskiego. " @

 ! 

!   !!    ! e   !   

 @

 !  

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 4/17  

! ! 

lnym zgromadzeniu. '$

   

 ! 

!    o    ! 

 !  

!   

     

 

! 5 < 

!       

 !   !

 !

! 6(  !

!   !  ! 

! e ! ( /  $

!( 

  

!

  (  

 !  !  !  

! egionalnego. Art. 13. = !

        !  

   !    n

 

 !  " ! 

   (  / o  $

!( 

  1!!   "  

  ! A $ 7  7 a

 B! : ( !<  = = ! '( !!

   

 (4

   2 2    59 #  '!

#   

 lny. 6$

 # 2  

 

!  

  !     

!  *( !6 

 

 ! ++5      ! %   $

! = 

 lskiego SA w Poznaniu, Banku Unii Gospodarczej SA w Warszawie i Gospo  $

!( ! )9  @ = ! # ozostania w tych strukturach. Art. 14.

1. Kompetencje koordynacyjne banku regionalnego wobec zrzeszonych banków   

 1 

 ustawa oraz umowa zrzeszenia. "(  !

!

  ! !  

 regionalnych, opracuje wzór umowy zrzeszenia regionalnego, który podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, w porozumieniu z Ministrem Finansów. Prezes Narodowego Banku Polskiego, w porozumieniu z 8 C   !    o 4 

  

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 5/17

Art. 15. $

  

!  

 

  ! ) ( bankowe, w zakresie ustalonym w decyzji Prezesa Narodowego Banku Polskiego. "$

   

 

 !A 3  !   

   

cych z umowy zrzeszenia, "3  !

 #  !

  

   

    

  eracje finansowe na rzecz tych banków, '3! !! #

 # 

 !  banku krajowego, 53 !    

  

 1      63     

!

    zkowe zrzeszenia regionalnego, *3  

 1     

    banku krajowego i Narodowego Banku Polskiego, D3

 !  2    

   a ! !   ,3! 

! ( /  $

!( l

    

    0 ! ) ( bankowe, +3  !   

 03

!   !   ' $

  # ! 2 #

 

) ) !o   4  

   !

!  

 !

  

!  $

  # ! 2 #! !    

 !

  # !# y  !# #  2 

  straty. 5$

 

! !

!  

  !

 

 ! # !   ( e /  $

!( 

  ! !  !

! krajowego. Art. 16. (  

  

!  y       

   ) 

    !

!   "     1!

 o 

!   !

!  

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 6/17

Art. 17. = 

!    

  !  

 kredytowy. " !

     

 

! egionalnego.  Bank krajowy i zrzeszenie krajowe Art. 18. @

 ! 

!

   

  

 (4 e  8 

 !(4 #  "+!+ "@

 ! 

!

   2 #   anizacje finansowe oraz krajowe lub zagraniczne osoby prawne. ' @

 ! 

!

   !!    !   

#  

@

 ! 

 !" o 2 #"5E

  ! adzeniu. Art. 19. $

  !  

 

 -  krajowe).

2. Kompetencje koordynacyjne banku krajowego wobec zrzeszonych banków re   

 1 

  ustawa i umowa zrzeszenia. '(  !

!

  

!     

   !  

 !   

 ego, który podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego w porozumieniu z Ministrem Finansów. Art. 20. (  

   

!

      

   ) 

     !

!

  " 9    

 !    ! banku krajowego. Art. 21.

1. Bank krajowy wykonuje swoje funkcje w interesie krajowej grupy banków spó 

  "D! ! !

 regionalnymi. "$ # 

2 

 

  w jego statucie.

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 7/17

'  

4  

!nku i umowa zrzeszenia. Art. 22. $ 

 !   

  a 2 

    2a  4  A 3 2 !

! 

 2  n

      

   a

 !   "3  !

 #  !

  

   

     

  n

F  

  2     

 e  ! 

  !    

 

owym, '3 !  

  

! 

 

! 

1  

 #

  53  

  

!

   

!  owych operacji finansowych, 63  2

    

  1  !

   *3  !   ! 

 1  2 

!

 D3

 ! !1  

  ,3   

    

   / odowego Banku Polskiego, +3 !  

 4  

    !    

  

 03  !   

  

  nstytucji finansowych, 3 

 1  /  $

! ( 

   

 zrzeszonych.

2. Bank krajowy wykonuje funkcje nadzoru bankowego w stosunku do banków re   ! # !    (  /  Banku Polskiego.  ! Gospodarka finansowa Art. 23. $

  # !' 1!! 

  1!!A !        1!!

 ! 

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 8/17

"$

  1 - !

y

 3  

  7 / !$

ego. '7

!  

A 3

! 

    

2 

 !  # 2 #!

!  !  #G5 

! 

!

  ! ) (  

  !d 

 #   '0!*F    

!

 

! "3

!    

!  H 

cych z innych przepisów, '3

!   5$

   -

  3  1  które obejmuje jednostkowe sprawozdania finansowe zrzeszonych w nim ban

  1 

!   6 9 !   

! 1  

!   

  

 !    ! ! 

  ! 

! *    -

  3  1     

 

  !

! krajowego, Komisja Nadzoru Bankowego w porozumieniu z Ministrem Finansów. Art. 24. $ # 2

# ! 

    a  

  ! 

 "=

 !# # ' !++6  y!!   4 

 #   enia re   !  ! ':  2 !    

  41 59 

!   # 2 

 ( /  $

!( 

 8 C  !#  ! 

  ust.

2. Art. 25. (   !)( 

     

 

     

 1!!  

 

!   !z  

 

!! 

 

   "5 ! '  

 

      -

 3 4  

2. W okresie przewidzianym w art. 24 ust. 2 i 4 normy i granice, o których mowa w ! !! 

# 

    

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 9/17

Art. 26.

1. Bank regionalny jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, na #   !  !  - 3

!   

 

    "$

 

  

 !! - 3   !  6 !  ++"  

!    osób prawnych (Dz.U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 i Nr 134, poz. 646 oraz z 1994 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 46, poz. 163); przepisy art. 7a, art. 8 ust. 7, art. 11 ust. 7, art. *!

5 ", ! !   ' (    

!!     

  !

 

  41 Art. 27.

1. Bank krajowy, banki regionalne oraz zrzeszone w bankach regionalnych banki  

 !

 "% 

1 

  !

 a !A 3 

1     

 

 

!

  # 2   

  #

    a 

# "3 

1   

 

 l

!# # 2   )u   #

 # !

  y# F 

  # 

53 

 e I 

 1     

  n

   # 2k#   #

  '3 #

  

 1 

  

! w banku krajowym, 53 

  

  

   

A 3  ! 

1  n

 

 # 3#

  

1 

 l 

  

!

  3 

1  #!   

 (4!/ $

( 

    

 (4!/ $

( lski, 3 

  # 

! # 3 

1   

!

 ego,

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 10/17

63 

 

 

5

 !! #yczek i kredytów przez banki regionalne i bank krajowy, *3 

 

  

 5 3 3 !#  !    

!

 

 #

   !     

 

     4  2 'I 

1 

  !

    !  

  

! #  5<

!

  !   

   ! 

 

 !"

5 Art. 28. :  

 ! 

  ! 

  

!

  

 #  j!  

)  2 esami konkurencyjnymi. ":  

 ! 

 ! ! i2

  

 H !   #  

 

! '(   !   !  

 e  

 !   ! a 

 

    

 

 !  " #

 

  Art. 29. $

% 

&   

  !a

 '0  # 

1 j   1 $

 % 

 &  

 @

  =  

 $%&@

 

 ! 

 

 (4 "$%&@ 1!!

  'C!!! $

!% 

&    A 3!

 

  6  #y ! # ! $%&@ 

 

 ariuszy, "3!

 

 !+ !++ 4 )  $

! % 

 &    4 

! !

   ! 

 ) 

 

 $%&@ 5

 

  !  $%&@ !

 

 !+ !++ $

!% 

&   4

! ! y24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 11/17

   ! 

    '0 a++5 = ! !  4

 6 !!'0 ++  !   

 !-.++ / ,' 'D' z 1992 r. Nr 18, poz. 74 i Nr 80, poz. 406). 6  4 )  $

! % 

 &   

 

 !(4! 

 o   !    

 

  

 !(4$%&@

 #   !a 

    

 !

1!!! !  

! 4 )     

 

       

  !! k B 2 

$%&@ 2o 

 

 !(4

!

 * 9  

 1!!  $

! % 

 &   

  $%&@(  1!! $

!% 

 &   

 $%& @     4  statutu. D $%& @  !  

 

     1!! 

 4 ) $

!% o

&  !   !1!u   ,$

4 )  $

!% 

&    $%&@

9. Minister Finansów, po uzgodnieniu z Prezesem Narodowego Banku Polskiego,      

! $%& @  ! ! bankowi. Minister Finansów wykonuje wszelkie uprawnienia walnego zgroma  *  !

  !  0 = 

   

! 8 C    i 

       

 e  $%&@= 

! 

 ! d 

  

!

    Ministra Finansów. = 

  ! !   !  

 $

! %o 

&     !)( 

 "9 

!  

 !+

  

     ' . ! 

 $

 % 

 &        

! !$%&@ !   

!    < 7  $

! % 

&  

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 12/17

Art. 30. $

  #  ' !* H #   6     # ! ! 

   1  " %  

 ! # 

    

 e  

  ! !( ezesem Narodowego Banku Polskiego i Ministrem Finansów. ' J #     ' H 

 ++5   !    

 !"  

( /  $nku Polskiego, w porozumieniu z Ministrem Finansów, do dnia 30 listopada 1994 r. 5( 9 !$%&@    omoc w organizacji banków regionalnych. 6(  !

!     "!6

 e 

     * (  ! 

  

  2 

! $%& @ 1 

 #

7. Prezes Narodowego Banku Polskiego, w porozumieniu z Ministrem Finansów, 

( 9 !$%&@ ! !  bankom regionalnym. Art. 31.

1. Gospodarczy Bank Wielkopolski SA w Poznaniu, Bank Unii Gospodarczej SA w =  %  $

 ( ! )9 @  = !  2  

!

   H #  ' H 

 ++5 

    

  ozumieniu przepisów niniejszej ustawy. "$

 

 ! 

!   

o  ! !   !a  H #    ' ! ++5 

 

 ! ) ' !++6 Art. 31a.

1. Bankowi Unii Gospodarczej S.A. w Warszawie oraz Gospodarczemu Bankowi ( ! )9 !@ = ! #  ! 4

e !      ( 

e  !!  !

!     

  !   5 6!" * ,! art. 15 ust.

4. " $

 

  !  2     !    

!     !

   trybie art. 30 ust. 2 i 3.

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 13/17

Art. 32. $

  ! # ! ' !++5 !       

  lnymi. " $

  

  !     ' ! ++5  ! ! 

    ustawy. '$

   ' !++5 !  

 krajowym. Art. 33. <8 

   !

 

  $%& @ 

!

  Art. 34. 7   4 1 

  

 o 

   "'  H #  ' ! ++6 9 -

  3  1      4 1 

  

 lnych.

2. Na wniosek banku regionalnego Prezes Narodowego Banku Polskiego, w poro! !8 C # 2  ! ! którym mowa w ust.

1. ' 9      

   l !     )  ) 

 regionalne z dniem konsolidacji. 5 9     !   

! )  ) 

!  

   e1     #  !awy. Art. 35. $

  

 "( # 2

 

!    

owa. Art. 36. @

 $%&@   "+!6 ! 2n

 ) )

 

     !       

 lczym akcje tych banków regionalnych.

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 14/17

Art. 37. 9 # !"

 $%&@  2

 !(4o     !

 (4 i  !# # 2    #   !    $%& @ 

  

 

  1!!      ! 

 " (    

 

  !   !

   $%& @ ,E  

   *E 

 1!u !# 

  ! przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, na podstawie art. 100 ust. 5 pkt 1 ustawy - Prawo bankowe. Art. 38. $%&@

  ! ' !++6 1!! gwarancyjny w celu udzielania zwrotnej pomocy finansowej zrzeszonym ban

 

  "C!!     

  $%&@ 

  

 6E  

 t

   =   

 

 dochodowym. Art. 39. =    $%&@8 C 

# )  !

 ! (4 ) $%& @  !

!     !!#  

++5 "6  ++5 -. / 6" "0+3  

 1!!  " ; 2  !

!  

  8 C $%& @    6 ! !#  

 ++5   a 

  6!'! ++'  !

! 1   

  

 !-./ , ,"3  

 $%&@  

 l  !

!      

 l 

 

  8 C8 Cn  

 (  9 ! $%& @

      ! 

 '. 

 

 !" !    ! !

! 1    

  #   

   

!$%&@    art. 52 ust. 2 pkt 1 ustawy. 5/  !

! 

  

  "! 

 2 

 

  a # 

 # 

++5 

 6/  

 !5 2

 

     !   

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 15/17

*$%&@

  ! ' !++6 1!! z  !     

 !  

 1n         

 *0E   

K 1  C!!!

( /  $

! Polskiego w porozumieniu z Ministrem Finansów. D C!!      ! $%& @   1!! !  !  

 $%&@ ,/ H # ! 

!  # !

 l 

  $%&@!  2 a

1 + $

     

 

  !  !  2  

     ! 

! ++6    D6E  !   

  

 1!!   $ %& 

 '

 ' Art. 40. W ustawie z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 1992 r. Nr 72, poz. '6+ ++' / * "+/ ", "D/ '5 *5*3 ! A 1) w art. 35: a) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 6C!! 

 

 !)' A 3 

! 4  ) 1!! ! 1!!   fundusz zapasowy, "3

!1  ) 

 !1!!     # 

' '3 

!    

   awie przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyza 

  $

! % 

 &    

 !-./ ,0 '*+3)

  

  !  z art. 23 ust. 3 i art. 30 ust. 6 tej ustawy, 53

     o  

  !' '!

  

')1!!! 1!! 1!! owy,

5) inne fundusze zaliczone przez Prezesa Narodowego Banku Pol

  1!! 3!* 

5  !A

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 16/17

53 

  2 

 

    

  #60E 

  D!"!a  !

! 

 $

!% 

 &     

 !  

i!  

  L  !

 

( /  $

!( 

 F

2) w art. 49: 3 

"  !A "3 !! 

    

!

o  

   

     !  !

! 

 $

!% 

&    

 ! 

    ! 0 !  +,+   ! ! 3 

" 'F

3) art. 867 otrzymuje brzmienie: "Art. 8679   

 

! 4  

!4 )  ! ) 

!    

  !  !

! 

 $

!% 

&    

 !!     

  8    ) F 53

 *1. Art. 41. W ustawie z dnia 31 stycznia 1989 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. z 1992 r. / D" '*0++' / * "+++5 / "3 a! A 1) w art. 30 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 5 (  /   $

! ( 

  #  2 

  

! d   

 

   ! o!  F

2) w art. 31 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "3 !    

  

o 

  !

     

    # 

2

2a!  !   !#ane za równoznaczne z odprowadzeniem na rachunek rezerw."; '3 5D!5

"

4!!  

  

 3 w brzmieniu: '3 2  ! 

  

 

o  

  !  

 

 mowa w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 17/17

 $

!% 

&    

órych ustaw (Dz.U. Nr 80, poz. 369).". Art. 42. = !  "+  ++0   !    !  ! ! -./ D+ 5*5++ / ,' 'D' ++" / + 566++5 / 6 "03 "   "1 brzmieniu: "Art. 2f. Przepisy art. 2 ust. 1-3, 6 i 9 oraz art. 2b i 2d niniej ! !   $

!% 

 &  Art. 43. W ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Moder< -.++5 / "3 '!" 

5 brzmieniu: "4) wykup obligacji banków regionalnych, o których mowa w ustawie z dnia 24 czerwca ++5  !

! 

 $

!% o

 &     

 ! -. / ,0  '*+3    !

!  # 

  e 

  ( #

 ) Art. 44. Minister Finansów, w porozumieniu z Prezesem Narodowego Banku Polskiego,   

   ! Art. 45. # ! '0  

 ",

 # ! '   # !

24-02-99

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 369 z 1994 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 370 z 1994

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1994 r. w sprawie zakresu i trybu stosowania przepisów ustawy o badaniach i certyfikacji do wyrobów produkowanych w kraju i importowanych wyłącznie na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, a także właściwości organów w tych sprawach.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 368 z 1994

  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1994 r. o metodach kształtowania wynagrodzeń i środków na wynagrodzenia przez podmioty gospodarcze oraz o zmianie niektórych ustaw.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.