Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 681 z 1995

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 29 września 1995 r. o zmianie ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1995-09-29
Data wejscia w życie:1996-01-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 681 z 1995


©Kancelaria Sejmu

s. 1/7

Dz.U. 1995 Nr 138 poz. 681 USTAWA 

 

 o zmianie ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw Art. 1. 

 

   

  

 ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 21, poz. 84, z 1993 r. Nr 127, poz. 583 i Nr 129, poz. 602, z 1994 r. Nr 84, 

 !

 

!"

# #$ zmiany: 1) w art. 7: a) w ust. 5 pkt 4 otrzymuje brzmienie: %!" &#

 #'

$( 10.", '"  # )'

 * % + '

  , 

# - #

- -

   

 

$  

-#  ) ). &

 '

 #  

- $ (  

.

 $ 

a

 / (e- &

  &  y

& $- #'

 ( )),

# -e#

- -

%0

2) art. 8 otrzymuje brzmienie: "Art. 8. . #  '(

e1  2  

  3 wie przepisów wymienionych w art. 1, stanowi: "    

 3 1 

-# $ 

   

 

a $   #$   renty inwalidzkiej albo 4"  1 4 .

    # 

   ymiaru:

06/18/99

©Kancelaria Sejmu

s. 2/7

"  ' ( 

1  2 prawo do emerytury na podstawie przepisów wymienionych w art. 1, 4"  

  ' ( 

1  2 ustalone prawo do renty inwalidzkiej albo do emerytury na podstawie przepisów wymienionych w art. 1.";

3) art. 16 otrzymuje brzmienie: %5 / + &

  3'-#  ((4 3 

$* " , 

# - -

   a

 

$    

 emerytur i rent w 1995 r. - w przypadku emerytury, renty rodzinnej i renty inwalidzkiej dla inwalidy I lub II grupy, 4" ), 

# - -

   a

 

$    

 emerytur i rent w 1995 r. - w przypadku renty inwalidzkiej dla inwalidy III grupy. 4+ &

  (  &

 #   

  $(  

 + &

  

 

 2  

 ' '

  

  

 

2u-$ 

2 

 

2'

 

 ' 1 (

2 

'o'

  4), &

1 

6 1  &

 

- 

4 !7  &

 & 1 4 &

# # & 2'2

 3

 2 .

 # %0 !"  # 1 i 172 w brzmieniu: "Art. 171 /   -$

3 

 &

 1 2-$ -   / 

 3 1 ' &  / 4 

( # (' '

 2  /  (   

  

$  4, 

-#  

 '

 

idzianego w art. 7 ust.

10. . & (    #  

1 /

06/18/99

©Kancelaria Sejmu

s. 3/7

!8( 

1 

 &

   # &

   

acji, o którym mowa w ust.

1. 9 &  #   / (     &4,  $ 

 2 1

 w $ $- #  - 

 :   a

 2 # 

 &  

y

 /  

 ;i + 

 2'#

    

 (2-n <2 / .

 8 = ( 1 

 $

  ; 

 -(2 

  a

 2(

7. Wzrost, o którym mowa w ust. 5, liczony jest jako iloraz   - 

 

#   '

1 

 

 a(2- -2

 

.

>2(w -:

# 

- .

>2( -:

# 

--2@

 :

# 8 . %= .% terminie do dnia 15 lutego 1997 r. realny wzrost emerytur i rent w 1996 r.. Art. 172. W zakresie uregulowanym w art. 171  # / przepisów art. 17.";

5) w art. 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie: %4 .

 A2 :'

 

6 2 

 -2

 @

 :

#dowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" - co najmniej na 14 ' '&

 

3 & ego terminu kwoty: " &

  4" (* #- -  

 2 

  a

  ' - 

  &2 #p

 2&'    l #- 2 

2  '  uranu."; /"    #

# # 

  

  # 

 %-#  

  

 

 $  

 2%0

7) art. 22 otrzymuje brzmienie: "Art. 22. 1@  #-  #

 ),

e#3 nego wynagrodzenia w kwartale kalendarzowym poprzedza06/18/99

©Kancelaria Sejmu

s. 4/7

$  

  w 1995 r. 4 @   

 2   #

 ), 

e# - -

 e

$  

   r. + (( 4 &

#  

   $( 

%0 "  #1 i 332 w brzmieniu: "Art. 331 9 &  -  ' 

-2   11 

3 

 

  

-#  

 

1 

 (2 ' 2 3 #

2-$ -1 #

# 

$*

1) do kwoty emerytury lub renty inwalidzkiej I i II grupy: a) po 1,3% podstawy wymiaru, ustalonej w wyniku wa& (2 órych mowa w art. 2, b) po 0,7% podstawy wymiaru, ustalonej w wyniku wa &  ( 2  których mowa w art. 4,

2) do kwoty renty inwalidzkiej III grupy oraz do kwoty 

 

#1B

(  $    - 1 -  4' 4

2. Przy obliczaniu wzrostu, o którym mowa w ust. 1, okresy 2   2  #

 

-#   2 # Art. 3329 &  -  ' 

-2   11 

 

   1 1B  #   & '

 1  1 &

 

1 '3 czonego.";

9) art. 34 otrzymuje brzmienie: %5!A2 -

'

2- 1 1 

1 

 #& 

'

 

 2 

-

 ' 

6%

06/18/99

©Kancelaria Sejmu

s. 5/7

Art. 2. W ustawie z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 1983 r. Nr 13, poz. 68, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 36, poz.

206, z 1991 r. Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 21, poz. 84, z 1993 r. Nr 129, 

/)4

 ! )

 !

 "

# #$ 

 * " 4

$'

 * % . #   

      '

 2&$ '

    renty na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. 4.  

 - &

 

   1   

2-$ dstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.";

2) w art. 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie: %4. # 

 #1 

& 

  

  

2 

  n ' $ # 

$( ) # wymiaru renty rodzinnej stanowi podstawa wymiaru tej renty inwalidz 1

-# $ 

  

 

y $   

$    

nnej.";

3) art. 46 otrzymuje brzmienie: %5!/. # 

 #1 

& 

 

  

3 2 

 ' $ # 

$ której mowa w art. 35, p # 

 stanowi podstawa wymiaru tej renty inwalidzkiej w wyso1

-# $ 

  

 

3 $  

$  3 ty rodzinnej.".

Art. 3. W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. Nr 3, poz. 19, Nr 25, poz. 187 i Nr 31, poz. 214, z 1983r. Nr 5, poz. 33, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 197 i 198, Nr 36, poz. 206 i Nr 72, poz. 423, z 1991 r. Nr 95, poz. 425 i Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 53, poz. 252, Nr 54, poz. 254 i Nr 90, poz. 451, z 1993 r. Nr 129, poz. 602 oraz z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 113, poz. 547) w art. 90:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

06/18/99

©Kancelaria Sejmu

s. 6/7

"1. Nauczycielom, którzy w czasie okupacji prowadzili tajne nauczanie, 

2-    ' 1 ),

#t - #

- -

 e

$  

   &  ' $ - 

 - 2

 

-#   4."; 4"  #!'

 * "4. Kwota dodatku za tajne nauczanie, o której mowa w ust. 1, ulega pod&

   

   3  $(  

%

Art. 4. 

 4!

 ' 

 (''# $cych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. Nr 17, poz. 75 i Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 21, poz. 85, z 1993 r. Nr 29, poz. 133, Nr 129, poz. 602 i Nr 134 poz. 645, z 1994 r. nr 99, poz. 482 oraz z 1995 r. Nr 4, poz.17) w art. 15:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: % +'   '  ' $ # ' # 

2-  

  %  ' c% 1 ), 

# - #

- -

   

 

$    

  -#  %0 4"  #'

 * "5. Kwota dodatku kombatanckiego, o której mowa w ust. 1, ulega podwy&

   

   3  $(  

%

Art. 5. 

 4

1 !  

2-$&2 #

2&'   #- 2

2 '  C@

: 

" art. 2 otrzymuje brzmienie: "Art. 2. 1@ 

2- 1),

# -3 -

 $   & 2  $ (   # 2$

 & ), - -odzenia. 4 +  - &

   

   $( jest przeprowadzana waloryzacja.".

06/18/99

©Kancelaria Sejmu

s. 7/7

Art. 6. 

 - !

2

 #- C@

: z 1995 r. Nr 4, poz.

17) art. 15 otrzymuje brzmienie: "Art. 15. 1A2 #-  ),

# - #3 cznego wynagrodzenia w kwartale kalendarzowym, poprze

$   

 3 tur i rent, z uw

-#  4 4 +

2 - &

   

  3 $órym jest przeprowadzana waloryzacja.".

Art. 7. :

& 

  

 /

06/18/99

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 681 z 1995 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1993-12-02 poz. 583

  Ustawa z dnia 2 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Dziennik Ustaw z 1997-08-01 poz. 676

  Ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Dziennik Ustaw z 1998-03-20 poz. 351

  Ustawa z dnia 20 marca 1998 r. o zmianie ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Monitor Polski 2009 nr 10 poz. 133

  Komunikat Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2009 r.

 • Monitor Polski 2010 nr 10 poz. 110

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.