Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 163 z 1995

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1994-12-23
Data wejscia w życie:1995-03-31
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 163 z 1995


©Kancelaria Sejmu

s. 1/9

USTAWA z dnia 23 grudnia 1994 r. o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej

Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb kształtowania środków oraz limitów na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej. Art. 2.

1. Przez użyte w ustawie określenia:

1) "państwowa sfera budżetowa" - rozumie się państwowe jednostki organizacyjne, które prowadzą gospodarkę finansową na zasadach określonych w art. 18-20 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014), oraz szkoły wyższe i inne jednostki prowadzące gospodarkę finansową na zasadach określonych w art. 30 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 385, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 50, poz. 310 i Nr 106, poz. 668), z wyłączeniem placówek zagranicznych,

2) "pracownicy" - rozumie się również żołnierzy pełniących zawodową służbę wojskową, jako służbę stałą lub służbę kontraktową, żołnierzy pełniących nadterminową zasadniczą służbę wojskową i funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Służby Celnej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej, z wyjątkiem funkcjonariuszy w służbie kandydackiej, 2a) „pracownicy cywilni” - rozumie się pracowników państwowej sfery budżetowej z wyłączeniem osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, urzędników służby cywilnej, sędziów i prokuratorów, sądowych kuratorów zawodowych, komorników sądowych oraz żołnierzy i funkcjonariuszy, o których mowa w pkt 2,

3) "wynagrodzenia" - rozumie się również uposażenia należne żołnierzom i funkcjonariuszom, o których mowa w pkt 2,

4) „prognozowane przeciętne wynagrodzenie pracowników cywilnych w państwowej sferze budżetowej”, zwane dalej „prognozowanym przeciętnym wynagrodzeniem” - rozumie się średniomiesięczną wielkość wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz honorariów przy10/19/99

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1995 r. Nr 34, poz. 163; z 1996 r. Nr 106, poz. 496, Nr 139, poz. 647; z 1997 r. Nr 133, poz. 883; z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 155, poz. 1014 i 1016, Nr 160, poz. 1059; z 1999 r. Nr 62, poz. 684, Nr 72, poz. 802.

©Kancelaria Sejmu

s. 2/9

sługujących za pracę świadczoną na podstawie stosunku pracy pracowników cywilnych państwowej sfery budżetowej - w przeliczeniu na jeden etat kalkulacyjny tych pracowników.

2. Przepisów ustawy nie stosuje się do:

1) pracowników zatrudnionych w Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Trybunale Konstytucyjnym, Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Sądzie Najwyższym, Naczelnym Sądzie Administracyjnym, Najwyższej Izbie Kontroli, Państwowej Inspekcji Pracy, Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, Krajowym Biurze Wyborczym, Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Państwowym Urzędzie Nadzoru Ubezpieczeń oraz Wyższym Urzędzie Górniczym na stanowiskach inspekcyjno-technicznych, a także pracowników zatrudnionych w Urzędzie Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych oraz pracowników tymczasowej Kasy Chorych,

2) osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych. Art. 3.

1. Podstawę do określenia środków i limitów na wynagrodzenia w danym roku budżetowym stanowią w państwowej sferze budżetowej, z zastrzeżeniem ust. 2:

1) prognozowane przeciętne wynagrodzenie w państwowej sferze budżetowej, ustalone w trybie określonym w art. 4, zwane dalej "prognozowanym przeciętnym wynagrodzeniem",

2) kalkulacyjna liczba etatów określana co roku w ustawie budżetowej dla poszczególnych części i działów klasyfikacji budżetowej,

3) międzydziałowe relacje prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, ustalone w trybie określonym w art. 4,

4) prognozowana wysokość najniższego wynagrodzenia ustalanego na podstawie Kodeksu pracy.

2. Podstawę do określenia środków i limitów na wynagrodzenia w danym roku budżetowym dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, pracowników służby cywilnej, sędziów i prokuratorów, sądowych kuratorów zawodowych, komorników sądowych, żołnierzy i funkcjonariuszy, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, stanowi prognozowane przeciętne wynagrodzenie, z zastrzeęeniem ust. 3, kalkulacyjna liczba etatów, o której mowa w ust. 1 pkt 2, oraz ustalone wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

3. Prognozowane przeciętne wynagrodzenie stanowiące podstawę do ustalenia w 1999 r. wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, pracowników służby cywilnej, sędziów i prokuratorów, sądowych kuratorów zawodowych, komorników sądowych, żołnierzy i funkcjonariuszy, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, wynosi 1 135,4 zł.

4. W wypadku przejęcia w trakcie roku do finansowania na stałe przez gminę lub od gminy niektórych zadań, wysokość prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, nie ulega zmianie. 10/19/99

©Kancelaria Sejmu

s. 3/9

Art. 4.

1. Prognozowane przeciętne wynagrodzenie oraz międzydziałowe relacje tego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej są corocznie, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2, przedmiotem negocjacji w ramach Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, powołanej na podstawie odrębnych przepisów, zwanej dalej "Trójstronną Komisją", z udziałem przedstawicieli organizacji związków zawodowych pracowników sfery budżetowej o zasięgu ogólnokrajowym.

2. Rada Ministrów, w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku, przedkłada ogólnokrajowym organizacjom związków zawodowych zrzeszających pracowników państwowej sfery budżetowej, w celu wyrażenia opinii, propozycję prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia i międzydziałowych relacji tego wynagrodzenia na rok następny. Wraz z tą propozycją przedkłada informację o:

1) przewidywanych zmianach cen towarów i usług konsumpcyjnych, 1a) prognozowanym średniorocznym wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ustalanym w ustawie budżetowej,

2) przewidywanym wzroście wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw,

3) innych założeniach makroekonomicznych, w tym zmiany realnej wartości przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej na okresy wieloletnie, prognozowany wskaźnik wzrostu produktu krajowego brutto i prognozowane liczby zatrudnionych w gospodarce narodowej, w sektorze przedsiębiorstw oraz w państwowej sferze budżetowej,

4) prognozowanej kalkulacyjnej liczbie etatów pracowników cywilnych państwowej sfery budżetowej w układzie działowym oraz ogółem pracowników państwowej sfery budżetowej. Nieprzedstawienie opinii w terminie 20 dni od przedłożenia propozycji uważa się za rezygnację z prawa jej wyrażenia.

3. Rada Ministrów przedstawia Trójstronnej Komisji w terminie do dnia 25 lipca każdego roku propozycję prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia i międzydziałowych relacji tego wynagrodzenia na rok następny. Wraz z tą propozycją przedkłada informację, o której mowa w ust. 2, oraz informację o planowanym stopniu wzrostu wynagrodzeń w grupach osób, o których mowa w art. 3 ust.

2.

4. Jeżeli Trójstronna Komisja uzgodni wysokość prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia oraz międzydziałowe relacje tego wynagrodzenia, Rada Ministrów jest zobowiązana do uwzględnienia w projekcie ustawy budżetowej środków na wynagrodzenia zapewniających osiągnięcie ustalonej wysokości prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

5. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni od przedstawienia propozycji, o których mowa w ust. 3, nie nastąpi uzgodnienie stanowiska Trójstronnej Komisji, Rada Ministrów przyjmie do projektu ustawy budżetowej wysokość prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, z tym że nie może być ona niższa od prognozowanego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3.

10/19/99

©Kancelaria Sejmu

s. 4/9

Art. 5.

1. W 1995 r. wzrost prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej będzie wyższy co najmniej sześć punktów procentowych od planowanego w ustawie budżetowej średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

2. Pierwsze negocjacje, o których mowa w art. 4 ust. 1, dotyczyć będą 1996 roku.

3. W latach 1996-1998 prognozowane przeciętne wynagrodzenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3, będzie wzrastać w stopniu wyższym niż wskaźnik zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych.

4. W razie gdy w latach 1995-1998 prognozowane roczne przeciętne wynagrodzenie wzrośnie w stopniu niższym niż wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, Rada Ministrów dokonuje korekty wynagrodzenia bazowego, o którym mowa w art. 8, gwarantującej wzrost realnej wartości przeciętnego wynagrodzenia. Korekta będzie dokonywana nie później niż w terminie dokonywania podwyżek wynagrodzeń, określonym w ustawie budżetowej. Art. 6.

1. W ustawie budżetowej ustala się:

1) wysokość prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia,

2) dla poszczególnych części i działów klasyfikacji budżetowej - kalkulacyjne liczby etatów i kwoty środków na wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych, bez środków na podwyżki wynagrodzeń, z wyodrębnieniem pracowników cywilnych, urzędników służby cywilnej, sądowych kuratorów zawodowych, komorników sądowych, osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, sędziów i prokuratorów oraz żołnierzy i funkcjonariuszy, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2,

3) w poszczególnych częściach i działach klasyfikacji budżetowej - kalkulacyjne liczby etatów i limity wynagrodzeń, bez limitów na podwyżki wynagrodzeń, dla jednostek gospodarki pozabudżetowej, szkół wyższych i innych jednostek prowadzących gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o szkolnictwie wyższym oraz jednostek prowadzących gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych, z wyodrębnieniem pracowników cywilnych, urzędników służby cywilnej,osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz żołnierzy i funkcjonariuszy, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2,

4) kwoty środków i limitów na podwyżki wynagrodzeń w podziale na: a) działy klasyfikacji budżetowej, b) jednostki budżetowe i jednostki, o których mowa w pkt 3, w podziale na nie dotowane i dotowane, z uwzględnieniem stopnia dotowania, c) grupy osób wymienione w pkt 2,

5) terminy dokonywania podwyżek wynagrodzeń,

6) rezerwę etatów kalkulacyjnych, środków i limitów na wynagrodzenia, przeznaczoną do dyspozycji Rady Ministrów, na zmiany organizacyjne,

7) rezerwę środków i limitów wynagrodzeń przeznaczoną na wypłatę wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych, a także 10/19/99

©Kancelaria Sejmu

s. 5/9

nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za nie wykorzystany urlop wypoczynkowy dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz dla pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których liczba etatów kalkulacyjnych nie przekracza

50. Minister Finansów dysponuje tą rezerwą na wniosek Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.

2. Do przenoszenia środków i limitów na wynagrodzenia stosuje się odpowiednio przepisy art. 96 ustawy o finansach publicznych. 2a. Finansowanie wydatków na wynagrodzenia z Funduszu Pracy i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie obciąża środków i limitów na wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4.

3. Przez limit wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, rozumie się dopuszczalną wysokość środków, jakie jednostki, o których mowa w tym przepisie, mogą przeznaczyć na wynagrodzenia pracowników.

4. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, wypadki, w których wynagrodzenia w gospodarce pozabudżetowej oraz w innych jednostkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3, mogą być wypłacane poza limitem.

5. Rezerwa środków i limitów na podwyżki wynagrodzeń oraz rezerwy, o których mowa w ust. 1 pkt 6 i 7, są planowane w ustawie budżetowej wyłącznie w części "Rezerwy celowe". Art. 7.

1. Rada Ministrów dokonuje, w drodze rozporządzenia, podziału środków rezerwy na podwyżki wynagrodzeń w państwowych jednostkach budżetowych i limitu wynagrodzeń na podwyżki dla jednostek, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3, na części budżetowe, z podziałem na działy.

2. Dysponenci części budżetowych dokonują podziału między poszczególne jednostki sfery budżetowej:

1) środków bazowego wynagrodzenia i środków na podwyżki w jednostkach budżetowych,

2) limitów wynagrodzeń bazowych i limitów na podwyżki w jednostkach, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt

3. 3. Minister Finansów dokonuje odpowiednich zmian planu wydatków budżetowych na wniosek właściwego dysponenta części budżetowej. Art. 8. Przez bazowe wynagrodzenie rozumie się kwotę środków i limitów na wynagrodzenia, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3, obejmującą całoroczne skutki podwyżek wynagrodzeń z roku ubiegłego. Art. 9.

1. W jednostkach budżetowych ogólna kwota wynagrodzeń, łącznie ze środkami wykorzystanymi z tytułu niższego zatrudnienia niż kalkulacyjna liczba etatów, ust. 3 w art. 9 skrenie może przekroczyć, z zastrzeżeniem ust. 3, kwoty środków przydzielonych ślony jednostce w trybie określonym w art. 7 ust. 2 pkt

1. 10/19/99

©Kancelaria Sejmu

s. 6/9

2. W jednostkach, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3, ogólna kwota wynagrodzeń, łącznie ze środkami wykorzystanymi z tytułu niższego zatrudnienia niż kalkulacyjna liczba etatów, nie może, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz art. 6 ust. 4, przekroczyć limitu określonego w trybie art. 7 ust. 2 pkt

2. Art. 10.

1. W wypadku przejęcia przez gminę, na podstawie umowy zawartej z organem administracji państwowej, zadań, na których realizację określono w ustawie budżetowej kwoty środków i limitów na wynagrodzenia w trybie art. 7 ust. 2 środki i limity na wynagrodzenia w części przypadającej na realizację tych zadań nie mogą być wykorzystane przez organ administracji państwowej.

2. W wypadku przejęcia przez organ administracji państwowej zadań dotychczas wykonywanych przez gminę, ustala się, na podstawie kalkulacji wydatków na te zadania, środki i limity na wynagrodzenia w wysokości, w jakiej zadania te nie zostały wykonane. Art. 11. W ustawie z dnia 10 grudnia 1959 r. o Służbie Więziennej (Dz.U. z 1984 r. Nr 29, poz. 149, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 105 poz. 453, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 oraz z 1994 r. Nr 53, poz. 214 i Nr 105, poz. 509) w art. 68 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 1 skreśla się wyrazy "wolne od podatku od wynagrodzeń",

2) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: "2. Przeciętne uposażenie funkcjonariuszy stanowi wielokrotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej.

3. Wielokrotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2, określa Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.". Art. 12. W ustawie z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy (Dz.U. z 1992 r. Nr 5, poz. 18) w art. 2 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: "3. Przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych stanowi wielokrotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej.

4. Wielokrotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, o której mowa w ust. 3, określa Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w drodze rozporządzenia.". Art. 13. W ustawie z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz.U. Nr 20, poz. 101, z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 22, poz. 98 i Nr 50, poz. 262, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1989 r. Nr 34, poz. 178, z 1991 r. Nr 100, poz. 443 oraz z 1993 r. Nr 1, poz. 1) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 2a otrzymuje brzmienie:

10/19/99

©Kancelaria Sejmu

s. 7/9

"Art. 2a. Wynagrodzenie Prezydenta składa się z wynagrodzenia zasadniczego odpowiadającego siedmiokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej oraz dodatku funkcyjnego odpowiadającego dwu- i półkrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej.",

2) w art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Wynagrodzenie ustala się na podstawie prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej.",

3) skreśla się art. 3a. Art. 14. W ustawie z dnia 20 września 1984 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 1994 r. Nr 13, poz. 48) art. 45 otrzymuje brzmienie: "Art. 45.

1. Wynagrodzenie zasadnicze sędziów jest równe i stanowi, odpowiednio do rangi stanowiska sędziego, wielokrotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej; wysokość wynagrodzenia sędziów różnicuje staż pracy i pełnione funkcje.

2. Wynagrodzenie sędziów i członków Biura Orzecznictwa określa, w drodze rozporządzenia, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa.". Art. 15. W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 7, poz. 25, Nr 77, poz. 355, Nr 91, poz. 421 i Nr 105, poz. 509) art. 71 otrzymuje brzmienie: "Art. 71. §1. Wynagrodzenie zasadnicze sędziów równorzędnych sądów jest równe i stanowi, odpowiednio do rangi stanowiska sędziego, wielokrotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej; wysokość wynagrodzenia sędziów sądów równorzędnych różnicuje staż pracy i pełnione funkcje. §2. Wynagrodzenie sędziów określa, w drodze rozporządzenia, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa.". Art. 16. W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz.U. z 1994 r. Nr 19, poz. 70 i Nr 105, poz. 509) art. 62 otrzymuje brzmienie: "Art. 62.

1. Wynagrodzenie zasadnicze prokuratorów równorzędnych powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury jest równe i stanowi, odpowiednio do rangi stanowiska prokuratora, wielokrotność prognozowanego przeciętnego 10/19/99

©Kancelaria Sejmu

s. 8/9

wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej; wysokość wynagrodzenia prokuratorów równorzędnych powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury różnicuje staż pracy i pełnione funkcje.

2. Wynagrodzenie prokuratorów określa Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.". Art. 17. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. Nr 30, poz. 179, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 oraz z 1994 r. Nr 53, poz. 214) w art. 99 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 2 skreśla się wyrazy "wolne od podatku od wynagrodzeń",

2) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: "3. Przeciętne uposażenie policjantów stanowi wielokrotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej.

4. Wielokrotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, o której mowa w ust. 3, określa Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.". Art. 18. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz.U. Nr 30, poz. 180, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 oraz z 1994 r. Nr 53, poz. 214) w art. 86 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 2 skreśla się wyrazy "wolne od podatku od wynagrodzeń",

2) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: "3. Przeciętne uposażenie funkcjonariuszy stanowi wielokrotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej.

4. Wielokrotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, o której mowa w ust. 3, określa Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.". Art. 19. W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. Nr 78, poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, oraz z 1994 r. Nr 53, poz. 214) w art. 103 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 2 skreśla się wyrazy "wolne od podatku od wynagrodzeń",

2) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: "3. Przeciętne uposażenie funkcjonariuszy stanowi wielokrotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej.

4. Wielokrotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, o której mowa w ust. 3, określa Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.". Art. 20. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. Nr 88, poz. 400, z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 54, poz. 254 oraz z 1994 r. Nr 53, poz. 214) w art. 85 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 10/19/99

©Kancelaria Sejmu

s. 9/9

"3. Przeciętne uposażenie funkcjonariuszy stanowi wielokrotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej.

4. Wielokrotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, o której mowa w ust. 3, określa Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.". Art. 21. Ilekroć w przepisach prawa jest mowa o:

1) "przeciętnym wynagrodzeniu w sferze produkcji materialnej", "przeciętnym wynagrodzeniu w sześciu podstawowych działach", "przeciętnym wynagrodzeniu w pięciu podstawowych działach" - oznacza to "przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw",

2) "przeciętnym wynagrodzeniu w gospodarce uspołecznionej" - oznacza to "przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej". Art. 22. Traci moc ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w sferze budżetowej (Dz.U. Nr 4, poz. 24, Nr 48, poz. 261 i Nr 64, poz. 389 oraz z 1990 r. Nr 71, poz. 417). Art. 23. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od 1 stycznia 1995 r.

10/19/99

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 163 z 1995 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 172 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 marca 1995 r. w sprawie wystawiania recept przez lekarzy weterynarii.

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 171 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 marca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 170 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 1 marca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze organów Państwowej Inspekcji Handlowej upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień.

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 169 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 1995 r. w sprawie zasad i trybu granicznej oraz pocztowej kontroli dewizowej, a także rodzaju dokumentów wymaganych przy wywozie lub wysyłaniu za granicę wartości dewizowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 168 z 1995

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 1995 r. w sprawie przekształcenia niektórych przedsiębiorstw w jednoosobowe spółki Skarbu Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 167 z 1995

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych na skup i przechowywanie zapasów ryb morskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 166 z 1995

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 1995 r. w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Badań Naukowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 165 z 1995

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1995 r. w sprawie określenia jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz przedsiębiorstw państwowych podlegających przekształceniu w jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, których akcje zostaną wniesione do Spółek Cukrowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 164 z 1995

  Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ratyfikacji Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO).

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.