Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 249 z 1995

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1995-04-28
Data wejscia w życie:1995-05-11
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 249 z 1995


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 kwietnia 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1995 r. Nr 48, poz. 249, Nr 153, poz. 774, z 1996 r. Nr 103, poz. 476, Nr 146, poz. 681, z 1997 r. Nr 162, poz. 1105, z 1998 r. Nr 128, poz. 848.

Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz.U.. Nr 20, poz. 101, z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 22, poz. 98 i Nr 50, poz. 262, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1989 r. Nr 34, poz. 178, z 1991 r. Nr 100, poz. 443, z 1993 r. Nr 1, poz. 1 oraz z 1995 r. Nr 34, poz. 163) zarządza się, co następuje: §

1. Wynagrodzenie osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe ustala się, z zastrzeżeniem § 3 i § 31, na podstawie prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, i mnożników określonych w rozporządzeniu. §

2. Wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatek funkcyjny ustala się przy zastosowaniu następujących mnożników: Mnożnik prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej wynagrodzedodatku nia zasadni- funkcyjnego czego

3 4

Lp.

Stanowisko

1

2

1 2

Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Prezes Rady Ministrów Wicemarszałek Sejmu, wicemarszałek Senatu, wiceprezes Rady Ministrów, Prezes Najwyższej Izby Kontroli Szef Kancelarii Prezydenta, minister

6,2 5,7 5,6

2 1,6 1,5 2005-08-25

3

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

4

5

6

7

Szef Kancelarii Sejmu, Szef Kancelarii Senatu, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Rzecznik Praw Obywatelskich, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli, Prezes Polskiej Akademii Nauk Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta, zastępca Szefa Kancelarii Sejmu, zastępca Szefa Kancelarii Senatu, sekretarz stanu, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Główny Inspektor Pracy, zastępca Prokuratora Generalnego, podsekretarz stanu (wiceminister), kierownik urzędu centralnego, kierownik Krajowego Biura Wyborczego, Sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, wojewoda Zastępca kierownika urzędu centralnego, zastępca Głównego Inspektora Pracy, wicewojewoda, Rzecznik Ubezpieczonych

5,0

1,3

4,9

1,2

4,4

1,2

4,0

1,2

Lp.

Stanowisko

Mnożnik prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej wynagrodzedodatku nia zasadni- funkcyjnego czego

3 4

1

2

1 2

3

Prezes Trybunału Konstytucyjnego, I Prezes Sądu Najwyższego Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego, Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego

5,70 5,70 5,70

1,80 1,60 1,40

§

3. Wynagrodzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego i wiceprezesów Narodowego Banku Polskiego ustala się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w sektorze bankowym, o którym mowa w art. 49 ust. 7 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz.U.. z 1992 r. Nr 72, poz. 360, z 1993 r. Nr 6, poz. 29 oraz z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 80, poz. 369, Nr 121, poz. 591 i Nr 136, poz. 703), przy zastosowaniu następujących mnożników:

2005-08-25

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

Lp.

Stanowisko

Mnożnik prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej wynagrodzedodatku nia zasadni- funkcyjnego czego

3 4

1

2

1 2 3

Prezes Narodowego Banku Polskiego Pierwszy zastępca Prezesa Narodowego Banku Polskiego Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego

4,20 3,70 3,30

1,30 1,30 1,20

§ 31 .

Wynagrodzenie Prezesa i wiceprezesa Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń, o którym mowa w art. 82c ust. 5 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U.. z 1996 r. Nr 11, poz. 62, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 107, poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 139, poz. 934) ustala się z uwzględnieniem poziomu płac w instytucjach ubezpieczeniowych, przy zastosowaniu następujących mnożników: Mnożnik prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej wynagrodzedodatku nia zasadni- funkcyjnego czego

3 4

Lp.

Stanowisko

1

2

1 2

Prezes Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Wiceprezes Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń

2,2 2,0

0,8 0,8

§

4. Kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego zaokrągla się do 10 groszy w górę. §

5. Wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu stałej dodatkowej pracy w charakterze nauczyciela akademickiego w szkole wyższej, pracownika naukowego w instytucie naukowo-badawczym lub pracownika naukowo-badawczego w placówce naukowej Polskiej Akademii Nauk dla osób wymienionych w § 2 i 3, posiadających tytuł profeso2005-08-25

©Kancelaria Sejmu

s. 4/4

ra zwyczajnego lub nadzwyczajnego, wynosi połowę stawki wynagrodzenia zasadniczego, które przysługiwałoby w razie zatrudnienia w wymienionym instytucie lub placówce w pełnym wymiarze czasu pracy. §

6. Traci moc rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz.U.. Nr 52, poz. 237 i Nr 68, poz. 342). §

7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 kwietnia 1995 r.

2005-08-25

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 249 z 1995 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 254 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 4 maja 1995 r. w sprawie określenia niektórych spraw, w których pozwolenia na wywóz będą wydawały organy celne.

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 252 z 1995

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego.

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 251 z 1995

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1995 r. w sprawie ustanowienia czasowego ograniczenia wywozu palet.

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 253 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 kwietnia 1995 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 250 z 1995

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Sztuki.

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 255 z 1995

  Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 kwietnia 1995 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-02-12 poz. 87

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2001 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-19 poz. 417

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych zatrudnionym w gabinetach politycznych oraz doradcom lub pełniącym funkcje doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe

 • Dziennik Ustaw z 2010-03-04 poz. 169

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe

 • Dziennik Ustaw z 2009-06-04 poz. 701

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe

 • Dziennik Ustaw z 2009-03-12 poz. 300

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.