Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 486 z 1995

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 23 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1995-06-23
Data wejscia w życie:1995-09-08
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 486 z 1995


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

USTAWA z dnia 23 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1995 r. Nr 99, poz. 486, z 2002 r. Nr 18, poz. 184

Art. 1. W ustawie z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych (Dz.U. Nr 12, poz. 58, z 1985 r. Nr 12, poz. 50 i Nr 35, poz. 162, z 1989 r. Nr 35, poz. 192 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198) wprowadza się następujące zmiany:

1) skreśla się art. 5;

2) art. 8 otrzymuje brzmienie: "Art. 8.

1. Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa lub własność gminy, przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod pracownicze ogrody działkowe, przekazuje się nieodpłatnie w użytkowanie Polskiemu Związkowi Działkowców. Przekazania dokonują odpowiednio kierownicy urzędów rejonowych lub zarządy gmin.

2. Grunty, o których mowa w ust. 1, mogą być oddawane nieodpłatnie Polskiemu Związkowi Działkowców w użytkowanie wieczyste na zasadach określonych w przepisach o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.";

3) po art. 12 dodaje się art. 121 w brzmieniu: "Art. 121.

1. Polski Związek Działkowców ustanawia na rzecz osób fizycznych prawo użytkowania działek, o których mowa w art. 12 ust. 1 i

2. 2. Na wniosek osób wymienionych w ust. 1 prawo użytkowania ustanawia się w drodze umowy cywilno-prawnej zawartej w formie aktu notarialnego, jeżeli grunty wchodzące w skład pracowniczego ogrodu działkowego znajdują się w użytkowaniu wieczystym Polskiego Związku Działkowców. Ustanowione w tej formie prawo użytkowania podlega ujawnieniu w księdze wieczystej.". Art. 2. [1. Polskiemu Związkowi Działkowców przysługuje roszczenie o ustanowienie użytkowania wieczystego gruntów wchodzących w skład pracowniczych ogrodów działkowych, jeżeli w dniu 5 grudnia 1990 r. i w dniu wejścia w życie ustawy był użytkownikiem tych gruntów, a ogrody spełniały warunki, o któ2005-10-20

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

rych mowa w art. 10 lub art. 33 ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych.]

2. Zawarcie umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste następuje bez przetargu. [3. Polski Związek Działkowców, z zastrzeżeniem ust. 4, jest zwolniony z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.]

4. W razie zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntów przed upływem 10 lat od jego ustanowienia, Polski Związek Działkowców uiszcza pierwszą opłatę roczną w wysokości określonej w dniu zbycia, według przepisów rozdziału 5 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127, Nr 103, poz. 446 i Nr 107, poz. 464, z 1993 r. Nr 47, poz. 212 i Nr 131, poz. 629 oraz z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 31, poz. 118, Nr 84, poz. 384, Nr 85, poz. 388, Nr 89, poz. 415 i Nr 123, poz. 601). Obowiązek uiszczenia opłaty nie dotyczy nieodpłatnego przekazania przez Polski Związek Działkowców prawa użytkowania wieczystego gruntów na rzecz gminy, na obszarze której położone są te grunty, lub na rzecz Skarbu Państwa.

5. W przypadku zbycia przez Polski Związek Działkowców prawa użytkowania wieczystego gruntów, gminie, na obszarze której położone są te grunty, przysługuje prawo pierwokupu. Gmina wykonuje prawo pierwokupu za cenę wysokości 1% ceny ustalonej między stronami w umowie sprzedaży.

6. Polskiemu Związkowi Działkowców przysługuje, na zasadach określonych w art. 21 i art. 22 ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych, odszkodowanie za grunty będące w jego użytkowaniu wieczystym, wywłaszczone na cele publiczne.

7. Roszczenia, o których mowa w ust. 1, wygasają, jeżeli Polski Związek Działkowców nie złoży stosownego wniosku w tej sprawie do dnia 31 grudnia 1996 r. Art. 3. W ustawie z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127, Nr 103, poz. 446 i Nr 107, poz. 464, z 1993 r. Nr 47, poz. 212 i Nr 131, poz. 629 oraz z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 31, poz. 118, Nr 84, poz. 384, Nr 85, poz. 388, Nr 89, poz. 415 i Nr 123, poz. 601) w art. 4 w ust. 6 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu: "Grunty przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod pracownicze ogrody działkowe mogą być oddawane nieodpłatnie w użytkowanie wieczyste organizacjom zrzeszającym działkowców.". Art. 4. Państwowe i komunalne osoby prawne mogą zbywać nieodpłatnie przysługujące im prawo użytkowania wieczystego gruntów wchodzących w skład pracowniczych ogrodów działkowych na rzecz Polskiego Związku Działkowców. W stosunku do tych gruntów stosuje się odpowiednio przepisy art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.

ust. 1 i 3 w art. 2 niezgodne z Konstytucją (wyrok TK Dz.U. z 2002 r. Nr 18, poz. 184)

2005-10-20

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

Art. 5. Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej ogłosi jednolity tekst ustawy z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych, z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów wydanych przed jego ogłoszeniem. Art. 6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2005-10-20

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 486 z 1995 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 489 z 1995

  Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Ełckiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 490 z 1995

  Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 491 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 lipca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju stanowisk w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, których obsadzanie następuje w drodze konkursu, oraz trybu przeprowadzania konkursu.

 • Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 488 z 1995

  Ustawa z dnia 6 lipca 1995 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 487 z 1995

  Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o referendum.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.