Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 488 z 1996

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa konstytucyjna z dnia 21 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy konstytucyjnej o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1996-06-21
Data wejscia w życie:1996-09-14
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 488 z 1996


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1996 Nr 106 poz. 488

USTAWA

z dnia 21 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy konstytucyjnej o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym.

Art. 1. W ustawie konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 84, poz. 426 oraz. z 1995 r. Nr 38, poz. 184 i Nr 150, poz. 729) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 52 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) kieruje, koordynuje i kontroluje prace wszystkich innych organów administracji rządowej, ponosząc za ich pracę odpowiedzialność przed Sejmem,”;

2) w art. 53 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) osoby powołane w trybie art. 57-62, których członkostwo wynika z ustaw szczególnych.”;

3) w art. 56: a) ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie: „1. Minister jest powołany dla kierowania określonym działem administracji rządowej lub dla wypełniania zadań wyznaczonych przez Prezesa Rady Ministrów.

2. Minister kierujący działem administracji rządowej działa w tym zakresie w ramach uprawnień określanych ustawami oraz wydaje rozporządzenia i zarządzenia w celu wykonania ustaw i na podstawie udzielonych w nich upoważnień.”, b) skreśla się ust.

3. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

99-08-03

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 488 z 1996 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1996-01-10 poz. 118

  Ustawa z dnia 10 stycznia 1996 r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-08 poz. 1560

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 października 2002 r. sygn. akt P. 19/01.

 • Dziennik Ustaw z 2002-07-22 poz. 992

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2002 r. sygn. akt SK. 41/01.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-29 poz. 1798

  Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-12 poz. 1644

  Ustawa z dnia 14 maja 2004 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o zmianie i uzupełnieniu Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 21 grudnia 1987 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.