Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 542 z 1996

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 23 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1996-08-23
Data wejscia w życie:1996-12-28
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 542 z 1996


©Kancelaria Sejmu

s. 1/6

Dz.U. 1996 Nr 114 poz. 542 USTAWA z dnia 23 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny

Art. 1. W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509 oraz z 1995 r. Nr 83, poz. 417) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 24 w § 1 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu: "Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.";

2) po art. 70 dodaje się art. 701-704 w brzmieniu: "Art. 701. §1. Umowa może być zawarta w drodze przetargu ustnego lub pisemnego. §2. Ogłoszenie przetargu obejmuje co najmniej czas, miejsce, przedmiot oraz warunki przetargu. Art. 702. §1. Oferta złożona w toku przetargu ustnego przestaje wiązać, gdy inny licytant złoży ofertę korzystniejszą albo przetarg zostanie zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert, chyba że w warunkach przetargu zastrzeżono inaczej. §2. Zawarcie umowy w drodze przetargu ustnego następuje z chwilą wybrania oferty.

3. §1. Oferta złożona w toku przetargu pisemnego przestaje wiązać, gdy została wybrana inna Art. 70 oferta lub gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert, chyba że w warunkach przetargu zastrzeżono inaczej. §2. Ogłaszający przetarg ma obowiązek powiadomić niezwłocznie uczestników przetargu pisemnego o jego wyniku lub o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru. Powiadomienie wymaga pisma lub ogłoszenia w taki sam sposób, w jaki nastąpiło ogłoszenie przetargu. §3. Do ustalenia chwili zawarcia umowy w drodze przetargu pisemnego stosuje się przepisy dotyczące przyjęcia oferty.

4. §1. Strona umowy zawartej w drodze przetargu może żądać jej unieważnienia, jeżeli druga Art. 70 strona lub działająca z nią w porozumieniu osoba trzecia sprzecznie z prawem lub zasadami współżycia społecznego wpłynęła na wynik przetargu. Jeżeli umowa została zawarta na cudzy rachunek, jej unieważnienia może żądać także dający zlecenie.

2005-10-14

©Kancelaria Sejmu

s. 2/6

§2. Uprawnienie powyższe wygasa z upływem miesiąca od dowiedzenia się o istnieniu przyczyny unieważnienia, nie później jednak niż z upływem roku od dnia zawarcia umowy.";

3) w art. 79 wyrazy "państwowe biuro notarialne lub właściwy organ prezydium rady narodowej" zastępuje się wyrazami "notariusza lub przewodniczącego zarządu gminy";

4) w art. 81 w § 2 w pkt 2 po wyrazach "organ państwowy" dodaje się przecinek i wyrazy "organ gminy albo przez notariusza";

5) w art. 110 skreśla się wyrazy "państwowej komisji arbitrażowej,";

6) w art. 179: a) § 1 otrzymuje brzmienie: "§1. Właściciel może wyzbyć się własności nieruchomości przez to, że się jej zrzeknie. Zrzeczenie się wymaga formy aktu notarialnego. Do zrzeczenia się własności nieruchomości potrzebna jest zgoda kierownika rejonowego organu rządowej administracji ogólnej.", b) w § 2 wyrazy "własnością państwową" zastępuje się wyrazami "własnością Skarbu Państwa";

7) w art. 187 wyrazy "własnością państwową" zastępuje się wyrazami "własnością Skarbu Państwa";

8) w art. 189 wyrazy "własnością państwową" zastępuje się wyrazami "własnością Skarbu Państwa";

9) w art. 232 w § 1 skreśla się wyrazy "lub osiedli" oraz "lub osiedla";

10) w art. 243 po wyrazach "Skarbu Państwa" dodaje się wyrazy "lub gruntu należącego do gmin bądź ich związków";

11) w art. 263: a) skreśla się oznaczenie § 1, b) skreśla się § 2;

12) w art. 272 § 1 otrzymuje brzmienie: "§1. Jeżeli rolniczej spółdzielni produkcyjnej zostaje przekazany do użytkowania zabudowany grunt Skarbu Państwa, przekazanie budynków i innych urządzeń może nastąpić albo do użytkowania, albo na własność.";

13) w art. 312 skreśla się zdanie drugie;

14) w art. 3571:

2005-10-14

©Kancelaria Sejmu

s. 3/6

a) skreśla się oznaczenie § 1, b) skreśla się § 2;

15) w art. 390 w § 3 skreśla się wyrazy "lub państwowa komisja arbitrażowa";

16) w art. 411 w pkt 3 skreśla się przecinek i wyrazy "chyba że na podstawie przepisów szczególnych wskutek przedawnienia roszczenie wygasło";

17) po art. 420 dodaje się art. 4201 i 4202 w brzmieniu: "Art. 4201. §1. Jeżeli szkoda została wyrządzona przez funkcjonariusza samorządu terytorialnego przy wykonywaniu powierzonej mu czynności, odpowiedzialność za szkodę ponosi ta jednostka samorządu terytorialnego, w której imieniu czynność była wykonywana. Przepisy art. 418, 419 i 420 stosuje się odpowiednio. §2. Funkcjonariuszami samorządu terytorialnego w rozumieniu niniejszego tytułu są pracownicy samorządowi, radni, członkowie zarządu gminy, a także inne osoby, do których stosuje się przepisy o pracownikach samorządowych. Za funkcjonariuszy samorządu terytorialnego uważa się także osoby działające na zlecenie organów gminy, związku międzygminnego lub sejmiku samorządowego. Art. 4202. Jeżeli jednak szkoda została wyrządzona przez funkcjonariusza samorządu terytorialnego przy wykonywaniu zadań z zakresu administracji rządowej zleconych na mocy przepisów ustawy albo powierzonych, odpowiedzialność za szkodę ponoszą Skarb Państwa i jednostka samorządu terytorialnego solidarnie.";

18) art. 421 otrzymuje brzmienie: "Art. 421. Przepisów powyższych o odpowiedzialności Skarbu Państwa albo samorządu terytorialnego za szkodę wyrządzoną przez funkcjonariusza nie stosuje się, jeżeli odpowiedzialność ta jest uregulowana w przepisach szczególnych.";

19) w art. 445 § 2 otrzymuje brzmienie: "§2. Przepis powyższy stosuje się również w wypadku pozbawienia wolności oraz w wypadku skłonienia za pomocą podstępu, gwałtu lub nadużycia stosunku zależności do poddania się czynowi nierządnemu.";

20) art. 448 otrzymuje brzmienie: "Art. 448. W razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia. Przepis art. 445 § 3 stosuje się.";

21) w art. 556 § 2 otrzymuje brzmienie:

2005-10-14

©Kancelaria Sejmu

s. 4/6

"§2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej; w razie sprzedaży praw sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie praw (rękojmia za wady prawne).";

22) w art. 560: a) § 1 otrzymuje brzmienie: "§1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.", b) w § 3 skreśla się zdanie drugie, c) po § 3 dodaje się § 4 w brzmieniu: "§4. Jeżeli sprzedawca dokonał wymiany, powinien pokryć także związane z tym koszty, jakie poniósł kupujący.";

23) w art. 562: a) skreśla się oznaczenie § 1, b) skreśla się § 2;

24) po art. 572 dodaje się art. 5721 w brzmieniu: "Art. 5721. Kupujący może dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne, chociażby osoba trzecia nie wystąpiła przeciw niemu z roszczeniem dotyczącym rzeczy sprzedanej.";

25) po art. 575 dodaje się art. 5751 w brzmieniu: "Art. 5751. Jeżeli kupujący uniknął utraty w całości lub w części nabytej rzeczy, albo skutków jej obciążenia na korzyść osoby trzeciej przez zapłatę sumy pieniężnej lub spełnienie innego świadczenia, sprzedawca może zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, zwracając kupującemu zapłaconą sumę lub wartość spełnionego świadczenia wraz z odsetkami i kosztami.";

26) tytuł działu III w tytule XI księgi trzeciej otrzymuje brzmienie: "Dział III. Gwarancja jakości.";

27) w art. 577 § 1 otrzymuje brzmienie: "§1. W wypadku gdy kupujący otrzymał od sprzedawcy dokument gwarancyjny co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że wystawca dokumentu (gwarant) jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji.";

2005-10-14

©Kancelaria Sejmu

s. 5/6

28) art. 578 otrzymuje brzmienie: "Art. 578. Jeżeli w gwarancji inaczej nie zastrzeżono, odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.";

29) art. 579 otrzymuje brzmienie: "Art. 579. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.";

30) art. 580 otrzymuje brzmienie: "Art. 580. §1. Kto wykonuje uprawnienia wynikające z gwarancji, powinien dostarczyć rzecz na koszt gwaranta do miejsca wskazanego w gwarancji lub do miejsca, w którym rzecz została wydana przy udzieleniu gwarancji, chyba że z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady. §2. Gwarant jest obowiązany wykonać obowiązki wynikające z gwarancji w odpowiednim terminie i dostarczyć uprawnionemu z gwarancji rzecz na swój koszt do miejsca wskazanego w paragrafie poprzedzającym. §3. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie od wydania jej gwarantowi do jej odebrania przez uprawnionego z gwarancji ponosi gwarant.";

31) art. 581 otrzymuje brzmienie: "Art. 581. §1. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej. §2. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.";

32) skreśla się art. 582;

33) w art. 632 w § 2 skreśla się wyrazy "lub państwowa komisja arbitrażowa";

34) art. 9211 otrzymuje brzmienie: "Art. 9211. Kto przekazuje drugiemu (odbiorcy przekazu) świadczenie osoby trzeciej (przekazanego), upoważnia tym samym odbiorcę przekazu do przyjęcia, a przekazanego do spełnienia świadczenia na rachunek przekazującego.";

35) w art. 9212: a) § 1 otrzymuje brzmienie:

2005-10-14

©Kancelaria Sejmu

s. 6/6

"§1. Jeżeli przekazany oświadczył odbiorcy przekazu, że przekaz przyjmuje, obowiązany jest względem odbiorcy do spełnienia świadczenia określonego w przekazie.", b) § 2 otrzymuje brzmienie: "§2. W takim wypadku przekazany może powoływać się tylko na zarzuty wynikające z treści przekazu oraz na zarzuty, które przysługują mu osobiście względem odbiorcy.";

36) w art. 927 § 3 otrzymuje brzmienie: "§3. Fundacja ustanowiona w testamencie przez spadkodawcę może być spadkobiercą, jeżeli zostanie wpisana do rejestru w ciągu dwóch lat od ogłoszenia testamentu.";

37) w art. 951 § 1 otrzymuje brzmienie: "§1. Spadkodawca może sporządzić testament także w ten sposób, że w obecności dwóch świadków oświadczy swoją ostatnią wolę ustnie wobec przewodniczącego zarządu gminy, sekretarza gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego.";

38) w art. 1018 w § 3 wyrazy "w państwowym biurze notarialnym" zastępuje się wyrazami "przed notariuszem".

Art. 2. W ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 187, z 1990 r. Nr 29, poz. 173 i z 1991 r. Nr 100, poz. 442) skreśla się art.

40. Art. 3. W ustawie z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 34, poz. 198, Nr 43, poz. 253 i Nr 87, poz. 506, z 1991 r. Nr 95, poz. 425, Nr 107, poz. 464 i Nr 114, poz. 492 oraz z 1995 r. Nr 90, poz. 446) skreśla się w art. 1 pkt

9. Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

2005-10-14

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 542 z 1996 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 547 z 1996

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 4 września 1996 r. w sprawie sposobu rejestracji statków morskich, trybu postępowania, wzoru dokumentu rejestracyjnego oraz trybu i sposobu ustalania opłat rejestracyjnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 546 z 1996

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 września 1996 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek artystycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 545 z 1996

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom.

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 544 z 1996

  Oświadczenie Rządowe z dnia 20 sierpnia 1996 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Warszawie dnia 11 stycznia 1995 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 543 z 1996

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisana w Warszawie dnia 11 stycznia 1995 r.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.