Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 593 z 1996

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 12 września 1996 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1996-09-12
Data wejscia w życie:1996-12-29
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 593 z 1996


©Kancelaria Sejmu

s. 1/9

Dz.U. 1996 Nr 127 poz. 593 USTAWA 

 

   

  

  Art. 1.  

  

     

 

w

 !"#$%

 #&%

'"#'%

'%

( Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 73, poz. 431, z 1991 r. Nr 73, poz. 321 i Nr 94, poz. 419 oraz z 1993 r. Nr 40, poz.

184) 

) )*+ 

 , -

. */ *. * )

.+  0.1

2) w art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: . 2 %3%

0) )

4  

50 

*  " 0 60a 67 8

+

 69 3 :%

 

 0

8 ); 3.1 #-#'

*+9

 , .: # 67 

+

  9 3 *  

 6/ * :0 * 8

+

 6o9 3:%

 * *.:0 *+. :0 * 0; 2 < = 

* # 

 /:0 * 403 ,

1) przygotowywanie projektu Narodowego Programu Pro7 8

+

 69 3 : 

* 

 3 * 0 

*)%

2) opiniowanie i przygotowywanie projektów aktów praw 

 3

/

  

+ * alkoholu i problemów alkoholowych, #- 

 

  7* 5 * *% opracowywanie ekspertyz oraz opracowywanie i wdra4    7 

+

 oblemów alkoholowych, '- 

   

* 

+ % ucjom, stowarzyszeniom i osobom fizycznym, realizuj+

 

+

 

 7+ 

+

 

06/21/99

©Kancelaria Sejmu

s. 2/9

problemów alkoholowych, oraz zlecanie i finansowanie 

*

 /% $- 3

   * 3  7

+

 9 3% - * * 

/

)

*+u 

> ) > 

 0% (-

  7  

 /

+

 +

ywaniem problemów alkoholowych, -3

0 

* *)

 o 

+

 >

 

+zywania problemów alkoholowych. ':0 ** /+* +9 4 + $ :0 *+ *  %    

; 2 < = 

* <0 

*) :0 *  %  

 ; Zdrowia i< = 

* Art. 4.

1. Wojewoda realizuje zadania, o których mowa w art. 1 i 2, w po* 3

 007

+

 problemów alkoholowych. *  

 *)

0  i

*) 0% 3  % 

  

* *97 

*+

  9*)  0 

 3 l 0  * / * 0 o

+  0 

  

+

 9 3 alkoholowych.

3. W celu realizacji programu, o którym mowa w ust. 1, woje 4 >  ' 7  

 

/%3 %** )9 4 * .1 '-' * )'1 w brzmieniu: "Art. 416

 

/

+

 

7+z+5

 9 3 4 

 /5 0 03 

  9 **+, -

)

  )   

*  a9* * 39

 4  % -

  

 % 3 )*+ 9 l %  

*  *%  03 +

 % #-

 7

*

 7* * * *%03 

 

 4% '-  03

   7 

e

 / 

 

4 *3 o   4  * 9 06/21/99

©Kancelaria Sejmu

s. 3/9

 * 

4 

 ) 0 

 obrotu tymi napojami, $-0 

 *%/39 7% 4+ * 

+

 9 3 oholowych. 8 

*

 /%3%

 *  0 0 0 7 

+

 problemów alkoholowych, uchwalanego corocznie przez ra )0 #8 0 *+0 * 

+

 9e3 % 03  **+ 

 

     

 **+ 

 

 

*+   

 9 9 

 4 * 9+

 ) 

  

  0 0 * 

+

 9 3  * ) przepisów art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa

+

  

!

"#%

('%" 58, poz. 261 i Nr 106, poz. 496). '  0 * 

+

 9 3 o

+ 9  

  7k

+

 9 3.1 $- )1

6) art. 9 otrzymuje brzmienie: .:<93 *4 9>

 tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez Ministra 6

@  

 / 93 * o* )  

 

 # 

 # 0  

 0 

* 

! " 41, poz. 324, z 1990 r. Nr 26, poz. 149, Nr 34, poz. 198 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 31, poz. 128, Nr 41, poz. 179, Nr 73, poz. 321, Nr 105, poz. 452, Nr 106, poz. 457 i Nr 107, poz. 460, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, Nr 47, poz. 212 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 27, poz. 96 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 60, poz. 310, Nr 85, poz. 426, Nr 90, poz. 446, Nr 141, poz. 700 i Nr 147, poz. 713 oraz z 1996 r. Nr 41, poz. 177 i Nr 45, 

-% 

  *

*  + aczej. #2

 %3% * )

  93 )*+

* *3,

1) piwem,

2) * 

 *+ - 

o A

 %

4 #%

06/21/99

©Kancelaria Sejmu

s. 4/9

3) 9

4 *Al

 

y4 * A '2

 93 * ) 

 ,

1) napojami alkoholowymi, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 5  4

 4 %

2) napojami alkoholowymi, o których mowa w ust. 3 pkt 3 5  4

 4

5. W razie zmiany stanu faktycznego lub prawnego podmiotu gospodarczego, w stosunku do danych zawartych w zezwole %  0 

 * 

9+

 

0 ; 6

@  ' dnia jej powstania. 2

 %3%7)

 ,

1) nieprzestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi  % - 0 3  zezwoleniu,

3) wprowadzenia do obrotu napojów alkoholowych pocho

+

  0 3 %

4) 

*+ 0 )

3 

+ 9

0 miejscu obrotu, $-   

)  +0 ) 

 *+ * 

 9) 

 + > 0 

0 *+ 0

  (2

 %3%0*+

 ,

1) likwidacji podmiotu gospodarczego lub zawiadomienia o zaprzestaniu prowadzenia hurtowego obrotu napojami alkoholowymi,

2) utraty warunków wymaganych do uzyskania zezwolenia,

3)  4 

 %

4) zmiany podmiotu gospodarczego, któremu udzielono zezwolenia. ;  6

 @ 4 5    0 

0%3 0

 0

 ymienionych w ust. 7 pkt%  ' 5 >  

a

  

4  

3 *3 oB   4 9> 4

 4# + % 

0 )

  6 0 

% 3 7 )

 % 4 +>

      

 % 

 * 4 #   

**e07 ).1 (- * )1 w brzmieniu:

06/21/99

©Kancelaria Sejmu

s. 5/9

"Art. 91 =

4 

+ *3 

 *+ 4 *'%$A

*+ -% 4

 * 

4%

)d)9  

e 4%3+,

1) 9 4 4+ ojów alkoholowych,

2) wydzielone stoiska w innych placówkach handlowych.";

8) art. 10 otrzymuje brzmienie: .:&: *+ ) *35 4>0 

 4 *3 oraz zmianie struktu4  *3 *

 *.1

9) w art. 11: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: ." 

+

 

 

*+" 06067 8

+

 69 3 :  ) 

 

9 4 / A 

 0 yrobów alkoholowych.", 9- )#1 &- * )1 w brzmieniu: "Art. 111 

   3 7  

 / '10 9 *+)  

4 *3 % 3 mowa w art.

18. <) %3%)  *+ *

) *  

*, - $ 3  0

 4  9*)

e

 5 

4 *3

 *+ A alkoholu, - &3 0

4 9*)

e

  5 

4 *3

 *+ y4 *A #<)%3 * % 4

), -$&A

 3

4%3> 

4 93  

 3 >&&&&CD!% - &&A 

  3 

4% 3 r>

493

d 3 >#&&&&CD! '<%3 *% 

 * 0  

 %    

  

4 *3  

dnim.";

06/21/99

©Kancelaria Sejmu

s. 6/9

- 

 .. )) * )y

. 

4 *3.1

12) w art. 14 ust. 6 otrzymuje brzmienie: .   *%9 9  9

0 %0)  % 0 4 o

>

9

4% %4 

wnoszenia napojów alkoholowych."; #- )

. 0 .1

14) w art. 18: - * )9

 , . 2

  

4 *3  4 *9

 * 

4 * ) 

   )*+ 

* *3, - '%$A % -4 *'%$A A

% #-4 *A

.% b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: .# 2

  

 

4 *3   4  * 9 

 * 

4 * )  % 0  

4   

4   *+ 

 e 

 )0 

0 

 .% c) w ust. 6: - pkt 2 otrzymuje brzmienie: . - 

*+ 0 )%  * 

4 9 *94

* %

3 

+ 9

0 

+ 

4+ o*3

 +3)%.% 5#

.

 .

)* )azem "wprowadzenia", 5')

)* )

 % 5' * )$9

 , .$-

 7

  

%3owa w art. 111 ust. 4, -   

)  +0 ) 

 *+ * 

 9) 

 + >  0o 

0 *+ 0

 .% d) ( * )(9

 , .(6 0 

%3 7 )

 %4 +>

      

  

 * 4 #   

** 07 ).% e) w ust. 8:

06/21/99

©Kancelaria Sejmu

s. 7/9

5')

)* )

 % 5' * )$9

 , .$-   * *   + ) * 04 

 .1

15)  * )1 w brzmieniu: "Art. 181"

4 *3 o4

 *0 

 

 9a*+)  

5 0 

 *+

  

4 *3 o

* < 

=464 0+ 9>  * 

 

 % 3  o* )

3.1 - & ) 

 1 (-         

 .0 

*). * ) 

 .% kwalifikacje personelu";

18) art. 23 otrzymuje brzmienie: .: # D

  

 9 

 4 *  % o ) ) 4  

 9) 

 4 +%

*+9 

o *9

  

   9*3

 4 

7ilaktyki. 

 39 

 4   % ) )p 4  

 

3% 

*+ 9

 0

+* 

+u9 

 * 9

 d  *

 

 3 /

5 wychowawczych i resocjalizacyjnych. # 6  

 

 9 9 * 4 9> 

  9  

3 9  3 9) +  

.1 -' 

.; : *%E B  *< o .

)* )

.; 5=

7!

) 8 ; 3.1

20) w art. 43: - )

. 

%0 

 9.% 9-#

.'5.

)* )

.' #5.

 )

.0 

 # )9.1 -'' )

.

9  %0 

 o9.1

06/21/99

©Kancelaria Sejmu

s. 8/9

22) art. 45 otrzymuje brzmienie: "Art. 45. Kto wbrew postanowieniom zawartym w art. 13 ust. 1 i 2: - 

 *  *

49 -  

 7*

 4 olu, podlega karze grzywny."; #-'$ * )'$1-453 w brzmieniu: "Art. 451. Orzekanie w sprawach o czyny wymienione w art. 44 i art. 45 )*   

3 )  awach o wykroczenia. Art. 452.

1. Kto wbrew postanowieniu zawartemu w art. 13 ust. 3 prowadzi ) *3%  0

0

 &&&& $&&&&&

 <

 

  )*  

3)  # F 4 

    

   

 

  0 

0%

 ) 

 

a9 0

* )9) 

 +  9 prowadzenie reklamy napojów alkoholowych. Art. 453.

1. Kto bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom prowadzi obrót hurtowy napojami alkoholowymi,  0

0

 &&&&

 $&&&&&

  *

*0

  0  0

0

 $&&&

 #<

 

  )*  

3)  ' F 4 

    

   

 

  0 

0%

 ) 

 

a9 0

* )9) 

 +enie napojów alkoholowych do obrotu hurtowego."; '-$& ) 

 1 $-4 $% #'&$34 

 

.o*  

.

)* )4 o 

 

 .0 * 

+

 9 3 alkoholowych". Art. 2. G*  

%

*+   h

 

3% *+ )%

  * 4 % 0 i*

+

 9 3

06/21/99

©Kancelaria Sejmu

s. 9/9

Art. 3. 

 

   * 6  ; 2  < = 

* = 67 8

+

 69 3 :   6/ * :0 * 8

+

 69 3 : *+)%

  *4 %

  *:0 *% 3 *# 

 oholizmowi.

2. Projekt statutu Agencji przygotuje Dyrektor Agencji w terminie 30 dni od dnia   Art. 4. 6 % 3   

 9+

*+ 

3  zezwolenia na obrót hurtowy piwem, winami, miodami pitnymi oraz innymi na*

 A9

- 

  %

o4+ ; 6

 @ %   &   * 4 ustawy, posiadane zezwolenia w celu oznaczen   4    %9

9 9 *  

  

4 

      %

ezwolenie wygasa. Art. 5. 0*+%

 #0 %

 

 9 0 wyrobami spirytusowymi, wydane na czas nie oznaczony na podstawie dotychczas 9+

*+

3 Art. 6. Do spraw o wydanie zezwolenia na prowadzenie hurtowego obrotu napojami alko% )%  

/

 

  * 4 % *+

 

 * Art. 7. ;  2  < = 

* 0 

 ! 8 * 6 * *  

  

     

  

%

 

0)  

  *+30

 

  * 0 Art. 8. !

4 &  006/21/99

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 593 z 1996 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 598 z 1996

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 października 1996 r. w sprawie określenia zakresu dostępu osób niepełnosprawnych do świadczonych usług pocztowych lub telekomunikacyjnych o charakterze powszechnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 596 z 1996

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 595 z 1996

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla zakładów produkujących części samochodowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 594 z 1996

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 1996 r. w sprawie trybu składania wniosków i szczegółowych zasad przyznawania dotacji budżetowej na dofinansowanie zadań wynikających z "Programu rekultywacji terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej".

 • Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 599 z 1996

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 października 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dozoru technicznego dla urządzeń technicznych o szczególnej konstrukcji, sposobie eksploatacji lub przeznaczeniu, objętych wojskowym dozorem technicznym.

 • Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 601 z 1996

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 października 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach białostockim, bielskim, ciechanowskim, częstochowskim, katowickim, kieleckim, krośnieńskim, łomżyńskim, nowosądeckim, ostrołęckim, pilskim, piotrkowskim, poznańskim, przemyskim, siedleckim, sieradzkim, suwalskim, rzeszowskim, tarnowskim i zielonogórskim.

 • Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 597 z 1996

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 października 1996 r. w sprawie pomocy dla usamodzielnianych wychowanków niektórych rodzajów placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz rodzin zastępczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 600 z 1996

  Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 września 1996 r. w sprawie warunków uzyskania uprawnień, sposobu obliczania, szczegółowych zasad i trybu wypłacania w 1996 r. osłon socjalnych z tytułu urlopów górniczych, zasiłków socjalnych i jednorazowych wypłat dla pracowników górnictwa.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-09-04 poz. 1175

  Ustawa z dnia 16 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

 • Dziennik Ustaw z 1991-09-14 poz. 419

  Ustawa z dnia 14 września 1991 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-20 poz. 1874

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru zbiorczej deklaracji miesięcznej dotyczącej opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-17 poz. 988

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru deklaracji dotyczącej opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługi polegające na reklamowaniu napoju alkoholowego

 • Dziennik Ustaw z 2011-04-18 poz. 449

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 kwietnia 2011 r. sygn. akt P 26/09


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.