Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 132, poz. 621 z 1996

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 12 września 1996 r. o zmianie ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych oraz o zmianie innych ustaw.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1993-09-12
Data wejscia w życie:1997-01-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 132, poz. 621 z 1996


©Kancelaria Sejmu

s. 1/9

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 621 USTAWA z dnia

1996 r. 

   

    o zmianie innych ustaw Art. 1. 

  

 

 

 Nr 68, poz. 341, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, z 1994 r. Nr 98, poz. 472 i z 1996 r. Nr !"

#!$

% %& 

 ' $     ( %

% % 

  dodaje pkt 9 w brzmieniu: )$  "*

 

%

 + +     

 

 %  "  

&

& %,  %- + ).

2) w art. 6: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: )/ , "+ ,   &+0 

&

 

 + ," +  +  r 

   & +1   udzielonego zezwolenia.", b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: ) 2"*"&+0

&

 

 skali ogólnokrajowej lub lokalnej.";

3) art. 8 otrzymuje brzmienie: )3(4+ %   

 * 

  1    #5!  " %

%   " 

   

 " " ó&

&

 "-1

 ).

4) w art. 9 w pkt 1: $$

) 6

)

% %

)7 

)" +$  +$ 

 ) 6 6 

)

% % 

 ) 6 8 sztuk";

5) w art. 13 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

06/21/99

©Kancelaria Sejmu

s. 2/9

)! 9  : *" 

 &

" - 0 1 

+ 

% +  

atwierdzania regulaminów oraz dokonywanych w nich zmian, przedstawianych przez podmioty wymienione w art. 6 ust. 1, 

& 

 10ali lokalnej.";

6) art. 15 otrzymuje brzmienie: )36;* &++ &%

  a

 

 * 

  +

 %  *" 

& * *

 

+

 

&" +&

  

0

 %  i

*  *

  

   wyników."; 8$8 %

% %

   %

)

 

 * "+% & 

1  

&& %).

8) w art. 18: $ 1%

)

 + %- )" +$ 

 % 

 +

 ' "Rejestracja, o której mowa w ust"  %    

 " 

 - 

 

a  +

& ')" $7

) 1 )

% %yrazami "do kasyna";

9) w art. 24 ust. 3 otrzymuje brzmienie: )79 : *" 

&

"- 0 1o 

+ + + 

% +   y 

 < 

&

  

 enione w ! " 

& 

 10  kalnej, oraz 10*  ).

10) art. 25 otrzymuje brzmienie: )3 6 10 *  + *

 

 & 

 1& + & % 

 " * mowa w #" - 0  -'

1) "6 

 5 

  

 

 kasyna gry, $ "6 

 5 

  

 

 salonu gier w automatach losowych, salonu bingo pie %- +

 

 *

 mnych."; $ (  % (+

 '

06/21/99

©Kancelaria Sejmu

s. 3/9

)3 (=

* !5 (  % 

 1

esie loterii promocyjnej.";

12) w art. 29: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: )> &+0

 

&'

1) od 250 do 350 ty 

<*5 " $- 76 6 

<*5 " 7$- 6  

<*5

 " #$-  

<*5%0asyn.", b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: ) ; &+0

 

&'

1) 6  

<*5 alon, $-   

<*5 " 7$-  7 

<*5

 " #$- 7 6 

<*5

 " 6$- 6 8 

<*5%0 *" !$- 8  

<*5

10 *" 8$-  

<*5 *).

13) w art. 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ); + %- & +0 

  miastach licz&cych:

1)   

<*5 "

2) -  # 

<*5 "

3) - # 8 

<*5

 "

4) - 8  

<*5%0 *"

5) -  

<*5 *).

14) art. 31 otrzymuje brzmienie: "Art. 31. Minister Finansów w szczególnie uzasadnionych przypadkach - 

0

 % 

% 1 *    1

 %

&

+% 1  7 "

- * 

+1 *  - 

 &0 % - 6 "  *  a * + %- ).

15) w art. 32: a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: "3) dane osobowe (imiona i nazwiska, wiek, obywatelstwo, miejsce

 

 "

* "  -1$* * +% & + ," 

& +& j06/21/99

©Kancelaria Sejmu

s. 4/9

  & &1*"

 *

*& " $

*+&&  1 .

 * *+ fizycznych - 0* - , +  prawnym, o,  

 * 

 a"* 6")" b) dodaje s%7+

 ' )7 

  

 

&

 j  

 0' $ 1 

 " $ 

% %u& 

wnioskiem,

3) dane osobowe (imiona i nazwiska, wiek, obywatelstwo, miej 

 

 "  -1$*+&

& %&

 " #$ 1 +

" * %

&

 " 6$ 1 

"* %

&

 " !$ 1    1 

- * + o *

 " 8$+   * "

8)    " * 1

 %owania reklamacyjnego, o którym mowa w art. 12.";

16) w art. 35: a) 1% " +$7  %7+

 ' )74

  

&

 jnej obejmuje:

1) 

% 

&

& %" $ 

% "

3) 

 *+&

&  

&

& o %"

4) +

" * +%

 

&

ana, 6$&

 "

6)  & 10 

- * + * 

 "

7)   %

a 1)" c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: )#

 <"*"77" &

%

 r

  "

 *

  ).

17) art. 36 otrzymuje brzmienie: )37!4

 

 

 1

  

&

      +  %- 

 % !

06/21/99

©Kancelaria Sejmu

s. 5/9

 4

  

 

 1 

   

&

  a 

 *

 

 % 7 74

 "* "- +0

   -

"  &  ! " -  +

 

 +% &

&

 w obiekcie wybudowanym po udzieleniu zezwolenia lub w + " *  &

+ %

  

1& przeprowadzenia kapitalnego remontu. #4

 

&

 , "+ ,    

 %   -

 - lata. 6 4

 " *  #" &" -      

   %

 o1).

18) art. 39 otrzymuje brzmienie: )37 = 

&

&  +

 

  z

 

 

-  

i    1 

  +" * mowa w art. 19 ust.

1. @" *  " & * + - <  &  %+   9 Finansów. 7 A 1 *" *  "  % 

 %- e "

 & 

%

  

1 

 n * 

&

&  

 

ajemne. #4 1 *"*7"&+0* -o 

  + < * 

awionych przez wnioskodawców i koszty weryfikacji pod* 

&

&  

 

 "

econych przez Ministra Finansów wyspecjalizowanym instytucjom. 6 2 ,  1 " *  7" 

 

9 : *, 1onej w art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. =+ - 7B8 "

7##"

# Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685, z 1995 r. Nr 78, poz. 390, Nr 124, poz. 601 i Nr 132, poz. 640 oraz z 1996 r. Nr 89, poz. 402 i Nr 106, poz. 496). ! 9  : * 1" 

 &

" o10"*10 e- -

  &  

 

%  %

 o06/21/99

©Kancelaria Sejmu

s. 6/9

    

*  

&     samego okresu roku ubie ).

19) w art. 40 dodaje ust. 4 w brzmieniu: )#B     

 

 o1

   ).

20) w art. 42 pkt 6 otrzymuje brzmienie: )!$5 &*- %%

& 

 &

  - * -  + &   

 & % + &  &  

 

 

 * gier,";

21) art. 45 otrzymuje brzmienie: "Art. 45.

1. Stawka podatku od gier wynosi dla:

1) , "+ , "+ %-  *

ajemnych - 10%, $ %- 56A"

3) gier liczbowych - 20 %,

4) gier prowadzonych w kasynach gry: Podstawa opodatkowania za okresy dekadowe ! 

 25 % 6

C7 A Stawka podatkowa

- !  

 - ! -  

 77

C76A - 

 -  7 

 !

C# A - 

 - 7 

 

C6 A - 7 5) gier prowadzonych w salonach gier w automatach losowych: Podstawa opodatkowania za okresy dekadowe 6

 30 % #"6

C# A  "6

C6 A 

06/21/99

Stawka podatkowa

- 6 7 

 - 6

 - 7 6 ©Kancelaria Sejmu

- 7 s. 7/9

- 6 

 "6

C! A - 6 

 ;  

  1 

 

 * 

   *

d 

 

&  

 <

 &z  

&

 5 A 7 @ 

&   8 9  : *   7 

& o" 

&

"  

 

acji podstawy opodatkowania za okresy dekadowe dla gier prowadzonych w kasynach gry i salonach gier w automatach    &  

   *    

 

 * 

&      + ).

22) w art. 47a ust. 1 otrzymuje brzmienie: )

+ & < % o 1 A  ).

23) w art. 47b: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: ) = 

&

& 

+ +&

  0 

 " *  #8 "  %+  

 

=% >:

znej i Turystyki.", +$ 

)%)

% %y

) &)" $  % ++

 ' ) 2 , 1 "*#8" 

 

 =

 

% > : D , 1 ! 

 6

 5=+ - 7B8 "

7##"

#B8!" poz. 344, Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685, z 1995 r. Nr 78, poz. 390, Nr 124, poz. 601 i Nr 132, poz. 640 oraz z 1996 r. Nr 89, poz. 402 i Nr 106, poz. 496). + 9  : * 

 

 =

 

% > :iD 1" 

&

"* 

a ,   "* "+a  *

 1 * )" $7

 )

 )%

  %

) rminach"; #$ 1%#8.

06/21/99

©Kancelaria Sejmu

s. 8/9

25) w art. 49: $

 % 

 +

 ' )= 

&

& 

& 

 10

  o+

 *

 +&

 &" - 

 " -0   + 

  + o-  

 9 : *   

 

 1 

+% 

  

1 

"  * 1')" +$  %7+

 ' )7 =

   %   -  

i B-

 E

+ > " & % 

e 

 1 

B-

E

+ > oli."; !$6  %6 +

 ' )3 6 9  : * 

 

 1   ,% 

) Art. 2.  + 

 !

 8(#B " poz. 103, z 1985 r. Nr 23, poz. 100, z 1990 r. Nr 14, poz. 84 i Nr 86, poz. 503, z 1991 r. Nr 100, poz. 442 i Nr 107, poz. 458, z 1992 r. Nr 21, poz. 85 i Nr 68, poz. 341, z 1994 r. Nr 43, poz. 160, Nr 120, poz. 615 i Nr 136, poz. 703 oraz z 1995 r. Nr 132, 

!#$EE

#

&+

 ' )F

# =

%

  

 *

 mnych 38G> 10

  +

adów wzajemnych bez wymaganego zezwolenia lub w dzia 1 1 

 -  + 1 7+

wny do 500 

++&

 G  1 G" &

 5a & 

 

% + 5  

&

 +

 

 

a " *    * 

 & &"- & -  3(>

+

 

 

 10 zakresie loterii fantowej lub gry bingo fantowe - podlega karze grzywny do 100 

 3 G > 

 

  

 

  

&

 +

 

 -   6 

 G 38G % 

06/21/99

©Kancelaria Sejmu

s. 9/9

3  > 

&

 % & +

 

  

 z

   

 

 m +

 +

 

 mnego - podlega karze grzywny do 100 

 3 > +% &  

%& %

y1& %

-&*+ o * +

adzie wzajemnym - podlega karze ograniczeni 1 + 

  6 

++&

 ) Art. 3. 

 6

5=+ - 7B8 "

 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685, z 1995 r. Nr 78, poz. 390, Nr 124, poz. 601 i Nr 132, poz. 640 oraz z 1996 r. Nr 89, poz. 402 i Nr !"

#!$6# 6%

% %

   %!+

 ' )!$ ,%

 1 *, 

&

 o 

+owych.". Art. 4. = 

& 

 10

  

 *

    

 

 < +&

 &"   ! %   1-  

" 0* *  

 ustawy pod rygorem utraty zezwolenia. Art. 5. 9  : *  

  F =     

 

 "

 

%  

 &*

 

   olitego. Art. 6. 

- 

 

8"

& #67a "*

- #  

enia.

06/21/99

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 132, poz. 621 z 1996 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 132, poz. 623 z 1996

  Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 12 listopada 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju i wysokości zabezpieczenia na pokrycie roszczeń z tytułu odpowiedzialności za czynności agencji celnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 132, poz. 622 z 1996

  Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-11 poz. 908

  Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach.

 • Dziennik Ustaw z 2007-10-19 poz. 1380

 • Monitor Polski 2009 nr 71 poz. 901

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania sprawy przebiegu procesu legislacyjnego ustaw nowelizujących ustawę z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych w zakresie dotyczącym gier na automatach o niskich wygranych i wideoloterii oraz do zbadania legalności działania organów administracji rządowej badających ten proces

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-27 poz. 1707

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-19 poz. 1859

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.