Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 640 z 1996

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i o zmianie ustawy karnej skarbowej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1996-11-21
Data wejscia w życie:1997-04-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 640 z 1996


©Kancelaria Sejmu

s. 1/9

Dz.U. 1996 Nr 137 poz. 640 USTAWA

z dnia 21 listopada 1996 r. 

   

   zmianie ustawy karnej skarbowej Art. 1.  

  

      

  akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 

 !""

!"

#

$ $%& 

' ( 1) w art. 2 w ust. 3: a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: )# * 

 

  +,

-  otrzeby reprezentacji albo reklamy,", ,#  % $ ,

' ( ) # +,* '  *  + %& owaniu,";

2) w art. 3 w ust. 1: a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: )# 

- 

$, +,

 .

# '

 + 

&

%& ,ilans,", ,# % $,

' ( )#   '-

enia,"; # 

/) 

 ) % $

) 

$*+,*+,

 0 % &, - &+,

&$ + &)1 "# % $,

' ( ) 2

 * 

  + ' % / ,&

  % 

/+&

-- )1 #

)' $)

$% $

')' $)1 #"3

'%&,

' ( )"#'

+ /  " pkt 1-5, 7-36 i 38, art. 15, art. 17 ust. 1 pkt 1 i 3-10 oraz ust. 2 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz.U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312, z 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 87, poz. 434 oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 496), #

-- /% - +%  

- i- 

$/  '-  

06/21/99

©Kancelaria Sejmu

s. 2/9

/ %& ' , - o + -  +

 

6) przychody, o których mowa w art. 12 ust. 1-6 i art. 13 pkt 2-8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 133, poz. 654 oraz z 1996 r. Nr 25, poz. 113 i Nr 87, poz. 395)."; # *+$

)

+  brotowego lub";

8) w art. 9: # $

$% $

 ' % 

)

'- 

y  '  

%    % ,&

 ou4$ ' ''

') b) ust. 9 otrzymuje brzmienie: ) 5 - + 

  % % ' + &

'   % ,&

 

4

' $ 

$ ,  6 % - 7' & $%& ' & ' &

'ana.";

9) w art. 10: a) w ust. 1 wyrazy "w terminach, o których mowa w art. 26 i art. 38 ust. 2 pkt 2"

$% $

')

 ' $

 '   ' & $%& ' &',&zek podatkowy", ,# *+$1 # % $,

' ( )8 9 

%  *+  

  

 $ 

% ' ' %.:

;

1991 r. Nr 36, poz. 161, z 1992 r. Nr 20, poz. 78, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, z 1995 r. Nr 85, poz. 426 i z 1996 r. Nr 43, poz. #

' & %&

 * 

j 

' 

< $ + & '    

  y

  

-  % , 

% a,$ &/ *& - +, /

  z na

 ',&

%&/

)1

11) w art. 14: # % $,,

' ( )<$ +

 %' +o

 +* ,%$/ '

   +

 

 %& % % $ 

 

 ' poszczególne stawki podatkowe. ,2

' -

   

e

 %&%& '

+     ' ' 

 ' 

$ , 

 %+ & '' &' rezygnu%&+ ) b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

06/21/99

©Kancelaria Sejmu

s. 3/9

"4. W przypadku podatników, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 2, 

*4

- *+ &

u' $( #*4

 / 3   %&/ 

-,$ &cej przedmiotem umowy komisu, #3 *4

%+, / 

7

  3

/

 /) #

'%&,

' ( ) 2   %&   

 * *+ / & '- ,4

+  o % - + 

  

  *4 

- towarów nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej 

- *+ %+,"2  

 '  

%

-,&

 % 

-  

$

 ,' ' * 

 wyborze zwolnienia. 5 - +0

*4

-% e

 %

-&  $ *+ &+,"

+  *+ w ust. 6 traci moc z dniem przekroczenia tej kwoty. Opodatkowa +  -

- *4 *+ &

a 

',&

 % 

 '

e

 % * 2

 

  

 % $ odpowiednio.", # % $,

' ( )2  

+  +,

e

 

 

+   '-  $ / +/ o

4+  *+ ) # 

/)) % $

))1

12) w art. 15: # % $,

' ( )

 

-, +,, ++ 

 '

&

 / +, 

$* / ,  +, , +

 awy opo &

$*4 ) ,#"

 

' ' *+$

) 'owy", # $

$% $

 ' % 

)

'- 

y  %

 % $  + $ zgodnie z ust. 1."; # "

/)% $) % $

) owarów";

14) w art. 20: #

) + %&/ )

$% $

')odatkowanych", ,# % $

  ,

' ( "Przy ustalani*

- 

+$d $ )

06/21/99

©Kancelaria Sejmu

s. 4/9

#" % $

  ,

' ( )2  % $ owiednio.";

15) w art. 21: a) ust. 6 otrzymuje brzmienie: )=-  $% / ,  &  

- 

+ 5e- +

 *4

'  

 

& , '- 

-4  '  7

 o$ %* %& 5 - + $ - 

 *4

''

 

' 

& ,   + - & $  d ' *  %& %  ' ' 

  

 '  *  +, % 

o- ) ,#

/)) % $

)

 

')1

16) w art. 25: a) w ust. 1: - pkt 2 otrzymuje brzmienie: "2) samochodów osobowych oraz innych samochodów o dopuszczal %  *  +'

 %& ' 

   

-  

'

+ * 

% odatnika,", 3 % $,

' ( "2a) 

$* /

-/  a'/ /'% - +'/ +

 

  * /) - pkt 4 otrzymuje brzmienie: "4) / , ( #

 ' / ' '

y%& '

 e*+ ", ,# & 

+,  * 

 ) ,# % $,

' ( ) 5 - +   ' % 

 % 

   '- +4 +

  *+ /   $   + $ 

  *+ %  tków, które w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym nie '&,4

+

  

/ )1 #  

 ) ' ,& )

$% $ 

')',o&

 )1

18) w art. 27: a) ust. 5 otrzymuje brzmienie: ) 

 

-  

- % +% o % 

 $

,&

   -

&  

06/21/99

©Kancelaria Sejmu

s. 5/9

+ - % 

& , +,  + , % *+ *4 

,&

   % * 

+  

,&

    * owiadaj& %>

 - 

,&

 ) ,# % $3 ,

' ( )

 

-  

- % +% o % 

 $

 -  +,

  +

 -

& + - %

& ,+, +, % *+$

 %o*

+  

,&

  *  %& % > 

- :

  - -nicy podatku, o której mowa w art. 21 ust.

1. 2

  % $% - +

 '$ + 

 

& , +,  + , % o    %

' +%  % 

 

$ , $ %&&' e+% % '$ 2

 3 % $   

  odatnik: # 

 +%  % 

' $

 -  +, $

  +

   

4$

,&

  +e%&& 

$ , # 

- +%  % 

  

o,&

 ego.";

19) w art. 29: #

'%&,

' ( )2 

%&* 

&' w zakresie handlu i gastronomii, na rzecz osób fizycznych nie 

&/

+ * 

% 

 , 0/ 

&/

+ *4 

&0'  + /  + / & ,&

  

 % , + -  % u%&/ 2  

%& ,&

 *+   

 $ %, + - a % %&/& , -  + -  $ && *4 >  +i

 

 ,) ,# % $,

' ( )5 - +

 

+ - /   '- ,4a

  % ,   + - o  % %&/  % ,&

  %o 4,   + - przy zastosowaniu re

 % % %& %

  %,  + -  

 % %e06/21/99

©Kancelaria Sejmu

s. 6/9

%& %%  '-+  '- 

4

- towarów.", c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: ) @  

&

( # +  

   , +

  o *+,

$* /

 a, % %&/

 

%&/o * 

&/   , ' / ' -

 / + '

 *+, +

 # '- 

+ 4 

 *+     

  

 *

,&

'' +$ 

%

 %

+ *+,o*4,)1

20) w art. 35: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: )9,&

''% 

+ -  ,&

  *+ 

+ 

-eniem ust. 2a.", ,# % $ ust. 2a w brzmieniu: ):+, *+ /

&

 

3 ,&

 % '' 

'  /,

 

 '

 o  - 

     

 * e*+ /)1

21) w art. 36 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ) ' , 

/ &  

& % /*4 + $

o + - )1 # % $,

' ( )8:

+

7% $ )1 #"

) )

$% $

')  1999 r.";

24) w art. 50: #

) )

$% $

') 31 grudnia 1999 r.", ,# *+$ # % $ ,

' ( ) : $ >% $ ( #

-%( a) wydawnictw prasowych (SWW

2711) i wydawnictw

 /.A# / '   $, / 

 ',+' BAA! ISBN, b) nut i map (SWW 2713-11, 2713-12), #,+%%$

C++ D

06/21/99

©Kancelaria Sejmu

s. 7/9

#+ %&/   

 / wydawnictw prasowych,

3) importu: # /&- ,

. E2F! "# 

 azet, dzienników i czasopism, ilustrowanych lub nie, za %&/' +' .2F!"#o / '   $, / 

 symbolami ISBN i ISSN, ,#  / +, $  + / lub oprawionych (PCN 4904 00 00 0), c) map, map hydrograficznych, map morskich wszelkich 

%  - + ' * / + opograficznych, drukowanych (ex PCN 4905), #,+%%$

C++ D. 

a+ -  2F!# "# 

&

 /

 

-& ' / pkt 1 i 3, wykonywanych na podstawie umowy agencyjnej +,

+  * ' +, / ' odobnym charakterze."; # 

) )

$% $

' "do 31 grudnia 1999 r."; #  % $ ,

' ( )8 A +' /

&

i 

&(

1) w 1997 r. - 0%,

2) w 1998 r. - 2%,

3) w 1999 r. - 4%,

4) od 1 stycznia 2000 r. -

7%.";

# *+$ 1 #

&

 *+$1 #

&

 ( #

"

)@)

$% $

')@) ,# *4

&+' 

"$

& #

 

) +)

$% $

') +) # *+$ 

 # , +&,%* / % $

)*#A$ o* > + ,  -+ .A 3"# % $ + 

  

 

 '- 

2

 G ;

$ A* 

  

%& -  ,     + ,  -+ )1 #

&

 ( a) poz. 1 otrzymuje brzmienie: Poz. "1 Symbol SWW 024 Nazwa towaru (grupy towarów) Produkty naftowe i syntetyczne + )

06/21/99

©Kancelaria Sejmu

s. 8/9

,# *+$

1 # % $

&

 ,

' ( )=&

 

 /  wymienionych w art. 51a ustawy Poz. 1 !

+, .+,# H  

 %& .,+$  +3 *4 #' 

/+ / przez Ministra Zdrowia i Opieki Sp 

% 3 "

 

* 

3 / *

+ itarne (Dz.U. Nr 94, poz. 422, z 1994 r. Nr 111, poz. 535 i z 1995 r. Nr 138, poz. 684) oraz leki recepturowe spo

&

 w aptece, przy których nabyciu osoba uprawnio $

& H   

.,+$  +*4 # /,/

63 /

+ /.

 / ,/#+3 ne przez Ministra Zdrowia i Opieki Spo 

% podstawie art. 11 ust. 1 ustawy, o której mowa w poz. 1 I 0' 

' ' 

 &

 + 

 

' $'

  podstawie recepty lekarskiej dla leczenia poszpital *+ 

  '

 = 9 A 

%  $, / przepisów ;

&

 -&' / w poz. 1-3, wykonywane na podstawie umowy agencyjnej +,

+ * '+, /' o podobnym charakterze "

2

3

4

Art. 2.  %, %

 6

 .:

;

 "! poz. 103, z 1985 r. Nr 23, poz. 100, z 1990 r. Nr 14, poz. 84 i Nr 86, poz. 503, z 1991 r. Nr 100, poz. 442 i Nr 107, poz. 458, z 1992 r. Nr 21, poz. 85 i Nr 68, poz. 341, z 1994 r. Nr 43, poz. 160, Nr 126, poz. 615 i Nr 136, poz. 703, z 1995 r. Nr 132, poz. "!

#

$ $%&ce zmiany:

1) art. 102 otrzymuje brzmienie: )8J<, 

'  

  

' +, 

,&

 / podatkowych nie wystawia faktury albo rachunku za wyko  * 

  '  0 +, / lub nie przechowuje kopii wystawionych faktur albo rachun3 +  

/

06/21/99

©Kancelaria Sejmu

s. 9/9

JK %' %

 + % 0$+,/ 

 * 

  +, 

 %&  

 

*&+, %0+,/ -)1 #" % $",

' ( )8"J<, 

'  oraz o podatku akcyzowym nie prowadzi ewidencji obrotu i  + -   % %&/3 +  

/ J K % ' % 

 +   

-

 ' $ '  % %& % +,   , ' 

 % %& % 

%&   

-)1 #J

/)&-$ %

-) % $

 

) %$

 * + %&/   '  a

 '

') Art. 3. 5 - +

& ,+, +, % +%&

 * t 

  

%& %*  -  %

%  

 - o  

,&

 *+ "

 

     

  

' .:

; ! 

 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670 oraz z 1995 r. !""

!"

#% $

 ,

'  '  %

&&5 -  ,&

 % o4

 ,

' ,&

%&'   % - +  

,&

  

 / %& % dla podatnika korzystniejsza. 2

% $- $7$/ 

7

 / e

%& 

&  Art. 4.  @   :

 ; L+ % 2+ % % +  

 

'+$d  '

' %&/

 /

 ' % olitego tekstu. Art. 5. ;/

- 

 ' 

'- +,# 3 3

/

&- 

 '06/21/99

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 640 z 1996 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.