Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 102 z 1996

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1996-01-18
Data wejscia w życie:1996-03-15
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 102 z 1996


©Kancelaria Sejmu

s. 1/3

Dz.U. 1996 Nr 23 poz 102 USTAWA

z dnia 18 stycznia 1996 r. 

 

 

 

o  

 

 Art. 1. 

     

 

!"#$%

 % " 43, poz. 253 i Nr 92, poz. 541, z 1991 r. Nr 34, poz. 151, z 1992 r. Nr 6, poz. 20, z 1993 r. Nr 40, poz. 180 oraz z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 65, poz.

285) art. 36 otrzymuje brzmienie: &' #( )*

  

 +     , -  .   , %

  +/  e %

*

  

 + 0+iwych gmin, z za

/ #$ $ )*

  

 +   o0 

,

%12e , -  .  e-

 ,%

  +/y    %

*

  

 + 0+ , % / 

 e  / 

 

0  , %

e/ #$ #3*.

 4

1)

*

  

 + 

 

 . e+ #5#% $6

*

  

 +    e , -  .   , -

 ,% 

 n7  

%  0, 

* - +%

 %

  inwestycjami infrastrukturalnymi, w zakresie rzeczo +  

 

  $8  

  , 

 -0

  

 %

 

 *  

 ,%

/ 5 8, #6

*

  

 +    e , -  .   ,   -

 ,  

06/18/99

©Kancelaria Sejmu

s. 2/3

 .  

  istracyjnych wydanych przed dniem 27 maja 1990 r. *

  

 + 0 

z

   .  

 administracyjnych, 56

*

 0  ,

0 *

a  

0   ,a - .  , -

 ,%   

  $8 1990 r., stwierdzone prawomocnymi orzeczeniami sdowymi, 96 

*

  

 +    , - .  wo -

 ,%

/ $ 5

 

3*.

*

. 

 +% których mowa w ust. 3 pkt 2, polega na:

1) 0 -* 

, 

-0dzielnie mieszkaniowe i gminy na finansowanie realizacji inwestycji infrastrukturalnych,

2)

 7  -0

  

  ,i + -0  0e - * % -  % /   / edytów,

3)

 7  -0

  

  ,i + -0   

asowe finansowanie realizacji inwestycji infrastruktural   .

 % 

   + %-#

2. 9 : 0 -0

  

  ,  7n  +    a   + 5$# ( ; 7 

 + - * / .  , - / + 0 , %-  - *0 * *  -0

  

 

 ,  / +

   infrastruk % + #$ 8 1 * 

,  7   

 n 7 0 

+ -* / .*  

r

< = - -* -% które udzie0 - > <  = -% 

 

% + * terminy dokonywania w latach 1996-2000 refundacji, o której mowa w ust. 4 pkt 2 i 3 oraz ust. 5 i 6.".

06/18/99

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

Art. 2. !

/ 0 5  ,0

enia.

06/18/99

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 102 z 1996 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 109 z 1996

  Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 23 lutego 1996 r. w sprawie określenia niektórych spraw, w których pozwolenia na wywóz będą wydawały organy celne.

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 105 z 1996

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów znakami akcyzy.

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 108 z 1996

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 lutego 1996 r. w sprawie wysokości składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 107 z 1996

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 lutego 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości, w której pełnią czynną służbę wojskową żołnierze zawodowi, i szczegółowych zasad ustalania wysokości oraz trybu przyznawania świadczenia finansowego umożliwiającego pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 106 z 1996

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 lutego 1996 r. w sprawie utworzenia i zniesienia sądów wojskowych oraz określenia ich siedzib i obszarów właściwości.

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 104 z 1996

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstąpienia od publicznego trybu wniesienia przedsiębiorstwa państwowego "Fabryka Samochodów Osobowych" w Warszawie do spółki.

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 103 z 1996

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1996 r. w sprawie ustanowienia czasowego ograniczenia wywozu palet.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-12-12 poz. 1399

  Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy

 • Dziennik Ustaw z 1999-11-08 poz. 1030

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania i trybu działania Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej.

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-30 poz. 300

  Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

 • Dziennik Ustaw z 2003-03-28 poz. 470

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania i trybu działania Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-23 poz. 1622

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.