Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 146 z 1996

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego oraz niektórych innych ustaw.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1996-02-02
Data wejscia w życie:1996-04-05
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 146 z 1996


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1996 Nr 34 poz. 146

USTAWA z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego oraz niektórych innych ustaw

Art. 1. W ustawie z dnia 7 czerwca 1990 r. o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego (Dz.U. Nr 39, poz. 223) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art.

1. dodaje się ust. 3 w brzmieniu: "3. Agencja może tworzyć oddziały terenowe.";

2) art.

4. otrzymuje brzmienie: "Art. 4.

1. Agencja realizuje interwencyjną politykę rolną państwa w celu stabilizacji rynku produktów rolnych i żywnościowych oraz ochrony dochodów uzyskiwanych z rolnictwa.

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1, Agencja wykonuje w szczególności przez:

1) interwencyjny zakup i sprzedaż produktów rolnych oraz ich przetworów na rynku krajowym i rynkach zagranicznych,

2) gromadzenie i gospodarowanie państwowymi rezerwami produktów rolnych oraz produktów i półproduktów żywnościowych w ramach określonych zadań oraz przeznaczonych na ten cel środków finansowych,

3) udzielanie poręczeń kredytów, z wyjątkiem kredytów inwestycyjnych, podmiotom gospodarczym realizującym zadania zlecone przez Agencję.

3. Do zadań Agencji należą także:

1) analizowanie rynku produktów rolnych i żywnościowych,

2) przedstawianie Radzie Ministrów: a) propozycji regulacji organizacyjno-prawnych w zakresie funkcjonowania rynku podstawowych produktów rolnych i żywnościowych, b) w porozumieniu z Ministrem Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, propozycji dotyczących regulacji handlu zagranicznego w zakresie produktów będących przedmiotem działalności interwencyjnej Agencji,

3) inicjowanie i udział w działaniach organizacyjnych mających na celu rozwój rynku produktów rolnych i żywnościowych.

2005-07-20

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

4. Prezes Agencji przedstawia Radzie Ministrów do zatwierdzenia zaopiniowany przez Ministrów Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Finansów oraz Radę Agencji roczny program działań interwencyjnych, który obejmuje:

1) listę podstawowych produktów rolnych oraz produktów i półproduktów żywnościowych będących przedmiotem oddziaływania Agencji,

2) prognozę poziomu cen, według których Agencja będzie prowadzić działalność interwencyjną i gospodarkę rezerwami państwowymi,

3) środki niezbędne na działania interwencyjne.";

3) dodaje się art. 4a w brzmieniu: "Art. 4a.

1. Rada Ministrów może powierzyć Agencji realizację innych zadań niż określone w art. 4, związanych z organizowaniem i funkcjonowaniem rynku produktów rolnych i żywnościowych.

2. Rada Ministrów powierzając zadania, o których mowa w ust. 1, zapewni Agencji na ten cel odpowiednie środki finansowe.";

4) w art. 6: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Prezes Agencji jest powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w porozumieniu z Ministrem Finansów.", b) skreśla się ust. 3, c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: "4. Prezes Agencji składa półroczne i roczne sprawozdania z działalności Agencji Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Ministrowi Finansów, a także Sejmowej i Senackiej Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.";

5) w art. 7: a) w ust. 1 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "powoływani na okres 3 lat", b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: "4. Członków Rady, będących przedstawicielami administracji państwowej, po jednym przedstawicielu Ministra Finansów, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek zainteresowanych ministrów.";

6) art. 8 otrzymuje brzmienie: "Art. 8.

1. Agencja działa na podstawie niniejszej ustawy oraz statutu nadanego, w drodze rozporządzenia, przez Prezesa Rady Ministrów.

2. Statut Agencji reguluje w szczególności:

1) strukturę organizacyjną Agencji,

2) zasady tworzenia oddziałów terenowych,

3) zadania oraz zasady działania Rady Agencji,

2005-07-20

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

4) zasady udzielania pełnomocnictw,

5) szczegółowe zasady gospodarki finansowej,

6) system kontroli wewnętrznej,

7) procedury działalności interwencyjnej,

8) procedury ustalania ceny minimalnej,

9) zasady udziału Agencji w spółkach prawa handlowego.";

7) art. 9 otrzymuje brzmienie: "Art. 9.

1. Agencja prowadzi samodzielną gospodarkę finansową i ewidencję księgową, dotyczącą gospodarowania rezerwami państwowymi oraz działalności interwencyjnej na rynku produktów rolnych, zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne i niniejszą ustawą.

2. Agencja działa zgodnie z planem finansowym obejmującym rok obrachunkowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym. Roczny plan finansowy Agencji ustala jej Prezes w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Finansów.

3. Przychodami Agencji są dotacje budżetowe ustalane corocznie w ustawie budżetowej, wpływy z działalności gospodarczej, z kapitałów pieniężnych, darowizn oraz inne wpływy.

4. Przychody określone w ust. 3 Agencja przeznacza na realizację zadań określonych w art. 4 oraz na funkcjonowanie Agencji.

5. Zasady wynagradzania pracowników określa Prezes Agencji Rynku Rolnego w zakładowym regulaminie wynagradzania.";

8) skreśla się art. 10 i 11;

9) art. 12 otrzymuje brzmienie: "Art. 12. Techniczno-organizacyjną obsługę Prezesa Agencji sprawuje biuro Agencji, zwane "Centralą".";

10) dodaje się art. 12a w brzmieniu: "Art. 12a. Nie pobiera się opłaty skarbowej od czynności cywilnoprawnych, których stroną jest Agencja Rynku Rolnego.". Art. 2.

1. Przedsiębiorstwa przemysłu zbożowo-młynarskiego "PZZ", które w drodze darowizny przekazały nieodpłatnie Agencji magazyny zbożowe, dokonają zmniejszenia funduszu założycielskiego na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. z 1992 r. Nr 6, poz. 27, z 1993 r. Nr 18, poz. 82, z 1994 r. Nr 121, poz. 591 i z 1995 r. Nr 154, poz. 791).

2. Wygasają zobowiązania przedsiębiorstw przemysłu zbożowo-młynarskiego "PZZ" lub następców prawnych tych przedsiębiorstw wobec Skarbu Państwa z tytułu spłat kredytów inwestycyjnych dokonanych ze

2005-07-20

©Kancelaria Sejmu

s. 4/4

środków budżetu państwa na podstawie poręczenia Ministra Finansów, jeżeli magazyny zbożowe tych przedsiębiorstw zostały przejęte przez Agencję Rynku Rolnego. Art. 3. W ustawie z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 24, poz. 110, z 1982 r. Nr 31, poz. 215, z 1991 r. Nr 22, poz. 93 i z 1994 r. Nr 79, poz. 362) w art. 8 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: "3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do Agencji Rynku Rolnego.". Art. 4. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482, Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 43, poz. 163, Nr 80, poz. 368, Nr 87, poz. 406, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 5, poz. 25, Nr 86, poz. 433, Nr 96, poz. 478, Nr 133, poz. 654 i Nr 142, poz. 704 oraz z 1996 r. Nr 25, poz. 113)) w art. 6 w ust. 1 dodaje się pkt 9 w brzmieniu: "9) Agencję Rynku Rolnego.". Art. 5. Prezes Rady Ministrów ogłosi tekst jednolity ustawy o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego, z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów wydanych przed dniem ogłoszenia tekstu jednolitego. Art. 6. Do czasu wydania rozporządzenia, o którym mowa w art. 1 pkt. 6 niniejszej ustawy, obowiązują, nie dłużej niż przez 3 miesiące, dotychczasowe przepisy wydane na podstawie art. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 1990 r. o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego (Dz.U. Nr 39, poz. 223). Art. 7. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2005-07-20

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 146 z 1996 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

 • Ustawa antylichwiarska a oprocentowanie weksla

  Czy ustawa "antylichwiarska" z dnia 7 lipca 2005r. o zmianie ustawy- Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 9 sierpnia 2005r.), która wejdzie (...)

 • Zakup ziemi rolnej a zgoda ANR

  Chcę kupić działkę budowlano-rolną. Dowiedziałam się, że na zakup działki rolnej musi wyrazić zgodę Agencja Rynku Rolnego. Czy to prawda, że tylko Notariusz/Rejent (...)

 • Najem a wykup mieszkania w spółdzielni

  W marcu 1981 r. mąż został członkiem spółdzielni mieszkaniowej i przydział ma mieszkanie. W 1990 r. w całości spłaciliśmy kredyt przypadający na ten lokal. W wyniku (...)

 • Odprawa a prowadzenie gospodarstwa rolnego

  Jestem w okresie wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony. Wszystkim pracownikom przysługuje odprawa (zwolnienie grupowe). Mam gospodarstwo rolne, które jest (...)

 • Sprzedaż i oddanie przyznanej kwoty mlecznej

  Na podstawie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych otrzymałem decyzję o przyznaniu mi indywidualnej kwoty mlecznej jako dostawcy bezpośredniemu. Ponieważ (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.