Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 199 z 1996

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 29 marca 1996 r. o zmianie ustawy o spółkach z udziałem zagranicznym oraz o zmianie niektórych ustaw.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1996-03-29
Data wejscia w życie:1996-05-04
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 199 z 1996


©Kancelaria Sejmu

s. 1/6

Dz.U. 1996 Nr 45 poz. 199 USTAWA z dnia 29 marca 1996 r. 

 

  oraz o zmianie niektórych ustaw Art. 1. 

 

  

  60, poz. 253, Nr 80, poz. 350 i Nr 111, poz. 480 oraz z 1993 r. Nr 134, poz.

646) wprowa

  !" 

 #

1) w art. 1: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: $  %&  

 

 

 

 

  

 ' (olitej Polskiej.", ')* ! *'

 # $* %& + '! 

&'!

," '  "  

 

  

 

 

 

 ' 

 ! )   +  " 

 '- %. &' 

%. 

 '

& "  &

! %& 

 , ospodarczych.";

2) art.

2. otrzymuje brzmienie: $/*0

  

!" 

"arunków uczestniczenia przez podmioty zagraniczne w do 

 

 

 '  (

eczypospolitej Polskiej."; 1) %& 2 ) %& 32

5) art. 6 otrzymuje brzmienie: $/4 5

& !" !" 

 o%# )

 

 ," '  "

 " &' na jej rzecz umowy lub umów, których przedmiotem jest +   ! , ! ' !- e%&   *  (& ! 0& ! 

   4  &' 

06/18/99

©Kancelaria Sejmu

s. 2/6 ! 

   %  enia, *)'! 

,"' "

&'k! 

 

 ' i

  ! )   +  " -órym mowa w art. 1 ust. 2a. * 0

    !   

   

6'0, 

 ',stwowego likwidowanego w trybie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 lipca 197  

! 

 ' ,stwowych (Dz.U. Nr 51, poz. 298 i Nr 85, poz. 498, z 1991 r. Nr 60, poz. 253 i Nr 111, poz. 480 oraz z 1994 r. Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685)."; 4)8 

$94$

 ! yrazami "art. 6";

7) art. 8 otrzymuje brzmienie: "Art. 8. Zezwolenia, o których mowa w art. 6, wydaje Minister Prze

 , %   , ! ' prawnej."; :)

$4$

 ! 

$4$2

9) w art. 10: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: $   

 

  " '. oszone: ) + !# a) w walucie zgromadzonej na rachunku zagranicznym wolnym, b) &  & !  ! 

 % dnictwem banku zagranicznego lub w walucie polskiej pocho

" !

 

+ & &  ' +nionym do skupu tych walut, *)  + !-  # ) 

   +nego z zagranicy, ') '

   + ! !' ;!&' !

& %& &'

 dziedziczenia.", b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: $1< = + -  

 

-

.

     +  & & ! &'   + 

  + %&   * <  =  !"

 +  %&. które powi  . 

   $)

$*4 $

 ! azami "art. 26 pkt 2";

06/18/99

©Kancelaria Sejmu

s. 3/6

10) art. 12 otrzymuje brzmienie: $/ *   

&    

 %-  4 -  %&. ! !%.2. Wniosek o zezwolenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2,  %&.#

1) osoby wspólników, *); 

' 1) ')

!%.  

 owego (akcyjnego) spóki, 3) &

' - 

! %. 

 &' ! ' !a 

 - * 1 -*- & + "

. o ! 

+ &  &' &'&' $2 ) %& 12 *) 3

$ *9 $

 ! 

$ * $2 1) 4*

$  ,$ ! 

 y

$

 

 % %& 4 *-$2 )  8 

 $ !  

 

& %$

 !  

 $  

 %-4-$2

15) art. 19 otrzymuje brzmienie: "Art. 19.

1. W przypadkach, o których mowa w art. 16 ust.*- - +"  < 0 , %- ! 'o"

   .   & &    %& 

& * > + &     %& 

&e -< 0 , %

 u   %  %&   -  

   -+ ; ".

&  1 ;  

&   

"

  

 ; 

& - <  0 , a % !  % "  

"

 @

"

 " 

 $2 4) %& *72

06/18/99

©Kancelaria Sejmu

s. 4/6

8) %& * 2 :) %& *12 ) %& *2 *7) %& *32

21) art. 26 otrzymuje brzmienie: $/ *4 0 

 

 -  & + o - 

 & ' ! ' +  ! ! ! !

 '

 ' 

olenia dewizowego, za: )

  

  

% 

  

  

 

-

 

  ' 

- awozdania finansowego spóki, *) 

 

 

+ &' 

 

 &'! -'! &' '

 

 10, 1) & + 

 & !4) kwoty uzyskane jako odszkodowanie, o którym mowa w **-

&'

  % !"  

 y $2 **) %& *: Art. 2. W ustawie z dnia 31 maja 1962 r. - Prawo lotnicze (Dz.U. Nr 32, poz. 153, z 1984 r. Nr 53, poz. 272, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1988 r. Nr 41, poz. 324 i z 1989 r. Nr 35, poz. 192) do ! 43'

 # $/ 43 ' &' '!  

 &' ! '" A ' &'!

 

 

-

 

  

 

-  

" !  (& ! 0& !

a& %. 

   & 

 

    & 

- + "

 & wymaga zgody Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.". Art. 3. 

 *1 ::

& % 

!

 -

 324, z 1990 r. Nr 26, poz. 149, Nr 34, poz. 198 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 31, poz. 128, Nr 41, poz. 179, Nr 73, poz. 321, Nr 105, poz. 452, Nr 106, poz. 457 i Nr 107, poz. 460, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, Nr 47, poz. 212 i Nr 134, poz. 646, z 1994

06/18/99

©Kancelaria Sejmu

s. 5/6

r. Nr 27, poz. 96 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 60, poz. 310, Nr 85, poz. 426, Nr 90, poz. 446, Nr 141, poz. 700 i Nr 147, poz. 713 oraz z 1996 r. Nr 41, poz.

177) w art. 8 ,

  ! 

$+ "

ania portami morskimi i lotniskami,". Art. 4. W ustawie z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami warto%; 

 

1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313 i Nr 121, poz.3 )

  !" 

 # ) : !  : :''

 # $/ :B C

 

 '.&''!".! &'

 

" 

 ' &  &%

 w !" !"  &'  *7D11D &' 37D & ! &

' 9 ! 

'"

 

a .C! B* 5 ' 

 

& + +  '

  !" B1 C!-   !  " 

+ 

 o -+ . '&''! !&'

! + &!   ' ! & +e 

l % B' &''! !&'

-Ci!-!  + / :' 0

 :  !   ' 

"

& %.& r"$2 *)* ! *'

 # $/*0

 :!  

; 

 iczych.". Art. 5. 5+ 

  !%+   

& , & !" 

 ! Art. 6. 6  !" - 

  !% + -  

 

&    %& *1- ! -"

+. 

&   owego w nieprzekraczalnym terminie 6 mie  !%+ 

2. Minister Finansów rozstrzyga wnioski, o których mowa w ust. 1, na podstawie 

'"

!"

  !%+ 1 

+   

  !%+ ! 

*

06/18/99

©Kancelaria Sejmu

s. 6/6

Art. 7. > + & 

 

 &    udzielonego na podstawie przepisu, o którym mowa w art. 6, oraz w okresie 2 lat   

&    !  & !- o

  % &' ' +  ! ! 

  ! ) 9 ! '"

 

  * @'"

 -   - ! 

&" &i !-

 %&'' + ! !

 kcyjnego). Art. 8. 0

-1- !   

-ó  !%+ 

"

& %. 

"

 

a

"

 & Art. 9. <  0 , %-   1    !% + -  

  (& ! 0& ! ! &  ustawy o 

 

-&  

 !"

 

  ! &  Art. 10. 

+   

enia.

06/18/99

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 199 z 1996 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 204 z 1996

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 203 z 1996

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania u pracodawcy stażu przez bezrobotnego absolwenta.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 202 z 1996

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie zwrotu kosztów dojazdu do pracy i zakwaterowania osobom, które podjęły zatrudnienie, staż lub szkolenie poza miejscem stałego zamieszkania.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 201 z 1996

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 kwietnia 1996 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu oddawania w najem lokali mieszkalnych pracownikom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz zwalniania tych lokali.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 200 z 1996

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4 kwietnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 198 z 1996

  Ustawa z dnia 15 marca 1996 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.