Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 34 z 1996

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz o zmianie niektórych ustaw.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1995-12-22
Data wejscia w życie:1996-03-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 34 z 1996


©Kancelaria Sejmu

s. 1/12

Dz.U. 1996 Nr 5 poz. 34 USTAWA

z dnia 22 grudnia 1995 r. 

    oraz o zmianie niektórych ustaw Art. 1.  

    

   

  

 

 ! 

" #$

1) w art. 2 w ust. 1: a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1) %  &  

  '  # ( " # ' )% #%" ) '*

e 

'#%

) 

'*

' + % $ % "   

'# %

 % u%

  , 

'# %

 % 

'# #+

* % * & %"

 +# b) absolwentem studiów podyplomowych lub doktoranckich, #, '  - " #  '*

 

'# #+

 % "

'#'. "% % #, e+ %  , ( " !,  '  #

dniony, % " "  (&" 

 

# 

awodowego, odbytego w ramach Ochotniczych Hufców Pracy, % "

 #,'.

 #, !#, " (" ! + %'  , (" #,  #

 # /% "

'# %    #" '.# 

#'   #' #ania zawodu,", b) pkt 4 otrzymuje brzmienie: "4) dochodach - oznacza to wynagrodzenie lub dochody uzyskane z #

 %  #

' #' #  okresie posiadania statusu bezrobotnego oraz dochody z innego # +

  %  

' % ! opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,", c) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

06/18/99

©Kancelaria Sejmu

s. 2/12

"11)odpowiednim zatrudnieniu - oznacza to zatrudnienie, do którego 

 # " #

 ! '%/' % "+  #' y0 

" 

'%  

 

% " #' #  

 !

#

 

 " 

  

 " ) '" '" ' %

 przekracza 3 godzin,", '(  '( ( 

" $ 1( +& # " )'#

#, y' # #

#' # 

 *" # 

% 

 !

 '#

 ! 21b) # " &  ' # !

 2 

 3# 

 "

 "  #"  # po raz pierwszy jako absolwent, w okresie odbywania: szkole + #' '

'% d  % #,14

2) w art. 3: #

#15 #

! 3#1

 #

"13

5a 

 3#1  6 #

, 1

 .

',1   #

# 1% "

ywojewódzkich", 6  

" $ 1 7% '0 

, "  .

', 

 , # o

" 

. +"

# .

' 

 ##14 6  (  6 #

# 1" , #1

  #

" 1" , zatrudnienia"; 66'#

1

#' 1

 #

"1 ' 1 

' )%#

#1' -" #14

5) w art. 16: ' ' )%#

#1

 % # 1 b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 1- 8' 

'%  

# ! . +

 '"  ' # 

% ) #

'.   #,

.a #

, ! # 

%

# !"

' 

  ,#" 

#*1 9   

 

" $ 1: # 

! # "+ ' 0 / 0 

'%  .

 #, ' 

' ! # 

#" ! ) 

 o % %

 ' % #   '

 

#" # % '.

' .. iczych.";

6) w art. 18 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

06/18/99

©Kancelaria Sejmu

s. 3/12

"2) jednorazowo bezrobotnym, pracownikom w okresie wypowiedze 

% #"

 #

 

#

# #

!#,

' # ' !#"#

#" !#") 

 % %

 ' % #   '

 

#" # % '.

' .. 

#,&  

% )o 

%% # !' "

'

 "14

7) w art. 19 w ust. 1: ' )%#

#1

' 

 

1 #

#16-;

 # 

!

 ! 1

 y

"1'#

'' )% ( !

 ! 14 <(9 ' )%#

#1

' 

 

14

9) w art. 23: 

 #"' )%#

#1((1 b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 1(%#,

%

 

 % d 

. 

 #,%. %" 'a !#, ' !#, "#"

 0" #, 

 % #, #" % %. 

 #, 

 ' # #' # #  '! 

 ' "$ ' %& , 6% '+ 

 '

!

 &% % & -%  '. 

 

%   /

#

# #,

# % #,/

#

#

# % # #

 '

 #& ' 6% '+ ' 

 cko,", ' )%6 d) w ust. 4 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: 1

# '

 % )kresie pobierania zasi' %

' 

'%  

% ' ' % 

)% # 

' ' o" 

 #'  

' "l )' 

 # '#14

10) w art. 24: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1 #')0 

' # (-9

#,

+ " 6 5.", ' )%( c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 1 

 

!

  ' # % ' + #

# #

!#,

' #

"'.#,"  (  ' &6

" 

'#"  

!

 o '#% '+ '  

a06/18/99

©Kancelaria Sejmu

s. 4/12

'  , " # #, " , 

 #,a+ .% #'"

 "'% #"#o')0

' # -9; '#

' ' )%  4

 ' 

# . +

# ' # '  o  

'  

 #' )% #

 #'

  . " # #, " 

 #,+ .% wysokim bezrobociem strukturalnym.", -  ust. 6a i 6b w brzmieniu: 1- 8'

+ " 6 % ! %#

  '= ' 

  .  ' "# #, 

" '%  

 

 " !#  '3 

 %#

  

 " 

 1996 r. 6b. Minister Pracy i Polityki Socjalnej, na podstawie obwieszczenia 3

>. 

 ##

 "  (9  " ! 

'*

 '+ ' 

 

 

 '

 #":#% 3%' 1@ 3%'1'#

'.%#

 14

11) w art. 25: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1 A'  

' "+ 

'

0 (" #a

+ "6& (1 ' )%( #

#1 &61

 #

"1 61 d) w ust. 8: &#

#1 &61

 #

"1 61 &#

#1(B ' &61

 #

"1(B pkt 1-4", ' #

#1 &61

 #

"1 61 /  6

" $ 1 6C

 "'.# # 

'#!

 # '

atrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych, zasi '

# 

' . #' 

   u+ ' + (" #14

12) w art. 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Zachowuje status bezrobotnego oraz prawo do za'

 #'.#$  #  "  69  

   o#" # !

  % !

'! 

#' # 

 % ,. #') +

 o# +

# 

% ( 

#' ,. 

  # +

  %  #

' #')' )% ' 

#!

 ". o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d) i f).";

06/18/99

©Kancelaria Sejmu

s. 5/12

6(B (

#" !

" $ 1 3 

' 

# 

 "'.#$

1)#

#  % #, # #" "  #" #

2) ". 

#

# #

# 

# owiedniego zatrudnienia, szkolenia, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych,

3)   # 

!

 " 

 #edzeniem,

4)   #  

!

 

  # '# '+ 

#5) 

#" 

# '%  + #

 % . 

# !# ) 

 " % #" % 

! !

a"

' %   '

 

#" # % '.

' . . 

#, % 

' a 

'. ' #

"# ( C

 " '.#" "    ! " ' 'e)% (6

 '

y $

1) po okresie 90 dni - w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 13,

2) po okresie 180 dni - w przypadku wymienionym w ust. 1 pkt 4,

3) # ' 

 '.# 

#" '%  % odszkodowanie, o których mowa w ust. 1 pkt 5."; (<(  '6

" $ 16

 '%

 '

'% ## #

 "

' 

 '.# # " ## # %

' % #

 + % '.#

#

) 

  ' " 

e 

 ,' )% #,(14

15) art. 29 otrzymuje brzmienie: "Art. 29.

1. Bezrobotnemu, któremu przyznano prawo do emerytury, renty %

' % # 

 

 ' 

 '.# 

#"

 ' %

 ' 

'% # 8' 

e

* 

#, %  #  '. 

#

# ) 

 # ! ) 

 " 

  '  !! #') # #, " 

o "

  ' 

'. 

'

 !  '# ' 2 

3#)  

 #

2. Kwota pomniejszenia, o której mowa w ust. 1, za okres po 

' %

' 

'%   "+ #0 #+

 + 

#

 

  ' ' " ## # inwalidzkiej lub renty rodzinnej.";

16) w art. 30:

06/18/99

©Kancelaria Sejmu

s. 6/12

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1 A' #  

'

' 

'%  

 # . 

#

 #,   6B 6B %

  ' # #"  # %

,  * 

#, 

 ' . ' '#, 

" 

.  " #% #" '. , 

 

 # !' " ' . , o  '"  

% ) #'. %

 '' # ' ' 1 (

  

#" 

" $ 1A' .  

'.

'. 

'%eniowych oraz stypen .'.#,"  %

 ' $1 6#

#1 (1

 #

"1 ('(614

17) w art. 31: ' )%( ' )%#

#1(1  -B

" $ 1- : # 

! # "+ ' 0

 

) % ) kosztów dojazdów do pracy i zakwaterowania osobie zamieszka    " # #" "  

 #"+ # .%  #'" 

 " '% #" '.

 '   

  + % 

'%  

 " j " 

" 

' B@ 3#3%#' % ' )% 

!

e #')0' 

'.#"!#0/  '

# '.#,"-

. '# 'onywania zwrotu tych kosztów."; <' )%6(664

19) art. 34 otrzymuje brzmienie: 1D65#

'.

'.

'% #,# .

 a% + #' 

'!%. 9

#14

20) art. 35 otrzymuje brzmienie: "Art. 35.

1. W rejonach administracyjnych (gminach), w których stopa 

  

'

 # )  # 

 ' '  

'."+ #0'. # " # ( : @ . ' )% 

 !

  # których mowa w ust. 1."; ( 6B6#

#1

#!

 "

B1

 #

"1

#!

 "

B

% 7714

06/18/99

©Kancelaria Sejmu

s. 7/12

((

% 6  

66

" $ 1:

6 Aktywizacja zawodowa absolwentów D6BD% ' "

 # 

! # 

'%  

#  '   #  + ' + '* '   % # " #') E9 '#

' '.#" "o( 

'+ #

 * # 

'%e 4

# -&-

< owiednio. D6B : #

! #"+  '% !l ' 0  #  # + 

'  

'

 !# (" # ( + '.#" "   #   "#

 

  # 

! #

 ! '.# #   # 

 % e "' )% " 6 

.  # " + 

 %   #

! # : # 

! # "+  ! # e

#0  "#

%   

  # " + 

 '  % #

a

 " 

   ' 

#

0 mu z Funduszu3## 

 " 

ysoko) 9; !

 '# # " 

# ! dzorowanym absolwentom. D% '  # +  + ' + '*'  % 

#u # " # 

  # 

! # #') E9'#

''.#""( 

'+ #

 * # +4

# - &-

<  - @  3# 3%#' % ' )% 

 

o

!

 .  ' # + '.#" mowa w ust.

1. D6B: #

! #%

%

#') 

 , #, %

'.

'.

'%e #,' ' 

 

 

 # . # #, dstawie art. 37a i 37b. D 6B  C

 "

" 

' "    " # #" " 

 #"+ #.% #'"

o "'% #"'.#'  -" #  # %  ! %

! ' 

'% o   % #,  # 

! #  ' 

 

#

 # " #') -9;'#

''.#""( #a 

' (" #

+ "(6

06/18/99

©Kancelaria Sejmu

s. 8/12

(3 !### " 

) 

 # 'o 

 ! ' #  ' 6 # "  

#  

# ' 

 ' 

 %#

 D 6B  : # 

! # "+ ' #0

 2 

 3# 

'  (" #

  #,

a 

 #

   #" #"

 

 # '  % '

. # " # 

 . 

 ' ' 

 

 o 

 #') 

 

   

'

a! ' '#

' ' )%  (  ' ' 

 

 

 '#!

u! " '+ 

%

 " ! ( : # 

! # "+ ' #0

 2 

 3# 

'  <" #

  #,

a 

 #

   #" #"

 

 # '  % '

. # " # 

 . 

 ' ' 

 

 o 

 #') 

 

   

'

a! ' +

 # 

 ' '  z 

  

   # 

 + %

 " '

#  

 " ! D 6B/ D%  .  ' %

 ,

 ! "!

0 '  

  # 

! # 

 , . %

#, #' # 

 '  - " # # 

!

 

#

 #"

 "#"

 

'

 !#"##"

# # , +# 

) %

 

 

 ,

 " !#, % "#'!$ '%# )#  ##' '

 

 ' 

 ( : # 

! #

 # '.#

 absolwentów skierowanych do prac, o których mowa w ust. 

)0  #, '

. # 

 # 

 ' ' 

 

  

 #') 

 

   

'

 ! ' '# ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych absolwentów i # +

# 

!

 ! t " 

 '+ 

%

 " !! ' '! 

 

  

  /  wynagrodzenia. D6B3 '.#

 ' % 

l # 

' (" #%

' '.#" mowa w art. 37e ust. 2, od dnia zatrudnienia absolwenta, od  ' ' 2 

 3# % +  # odzenia tego absolwenta.

06/18/99

©Kancelaria Sejmu

s. 9/12

:

6 Wspieranie regionalnych i lokalnych rynków pracy D 6B, : @ . 

# " ! '  '#  

 

 # # 

 ' )% 

!

  # " # " #

+ szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym, w których    #, 

. "! #0 szczególne instrumenty ekonomiczno-finansowe i inne preferencje w celu ograniczenia bezrobocia i jego skutków. (: @ .' )% 

!

#a ' 

#

  '. #')0 %  +  /   # /'% #, %

 #, '

   "  # " . publicznych w rejonach administracyjnych (gminach), o których mowa w ust.

1. 6: @ ."+ 

0 

!

 we wszystkich lub niektórych rejonach, o których mowa w # + #'  

'.' )% !.w 

)  '  '  ' #"  # u+ ##

'. D 6B : @ . 

# " ! '  '# "

a+  .

 % 

) '% !  !  ! 

! !.% )$ '  ! 

"y (%' !*#,

biorstw rolnych, 6 

 " ' % %' ! %',

'a . 

"##, " !#, # !# # rozwój województwa lub rejonu, "+ ' )%0 

 !

a, województwa lub  # " # " #  

' "

   

 # '.#,  % "# " !  % '#

  ' '+  i

  # #,''.

"!#0 a ) '" + * ' )% #"   %  +  (: @ .' )% 

!

#a ' 

 + * ". 'yzacyjnych w województwach lub rejonach administracyjnych (gminach), o których mowa w ust.

1. 6 : @ . "+ ' )%0 

 !

 województwa lub rejony administracyjne (gminy), o których " '.#,"!#0 ' )%    #, 

. 

#' % '. nstrumenty ekonomiczno-finansowe i inne preferencje, o których mowa w art. 37h ust.

1. : @ . "+  

 !

 

#

0 

 #"

" 

'#"  

#', ! = '.#,

06/18/99

©Kancelaria Sejmu

s. 10/12

województwach lub rejonach administracyjnych (gminach), o '.#," 

'%# " których mowa w art. 24 ust. 5 i w art. 37d."; (6B' )%4 (<  6

" $ 163  (  # %%', zatrudnionych przez pracodawców zagranicznych na terytorium Rze

#% 3%' + % 

 

#   Polsce siedziby ani przedstawicielstwa.";

25) w art. 49 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 1(@ .#> 8 !

" 

@i " 3# 3%#' % ' )% 

 !

 . 

 # '# 

 %"

  i'.%',

 ! % %

 ".

 

%' "# 

 + %

   # " "dzynarodowej."; (-9' )% 64 (B6 ' %  %/

" $ 1/

#" ! ) 

 % %

 ' % # '

 

#"# % '.

' .. 

#,14 (<-(  (

" $ 1( 5

# ' ' 2 

 3# !+ !  / 

 !

 8' 

 

* 

#, #') 9; 

#' ' 2 

3#14

29) w art. 57 w ust. 1: '#

,1 &( 1  #

#16B/1 'B#

#1661

 #

"16B 1 ' B' )%#

#1 .

', #,1  '(-&(

" $ 1(- # . '.#, "  6B 6B 

 ' ' 

 

 

 #,# .'+ # . o których mowa w art. 37d, (B# 

*'.#,"6B (<'

.' ''.#,"-(

29) kosztów zakwaterowania i dojazdów do pracy, o których mowa w art. 31 ust. 6.";

06/18/99

©Kancelaria Sejmu

s. 11/12

69B#

#1'(&B1

 #

"1'(&B 6(- 27 i 29"; 6 B6' )%64 6(B6  B6

" $ 1DB6A' #

 # %%',# " ' : %  "'#

  # F

,' :e%  %#

   ". 

" * "

# #, 

# ! 

 "    ' ! ' ' #

  3* 3%'" 

'   * 

#, 

 

umieniu przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników , 

  

 

 

#" 

 ) 

e , + #,

 # # '. 

# # ,. zawodowych.". Art. 2.  

 ( 

) 9  

'%  #+

#" 

 - 

 385, z 1991 r. Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314 oraz z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz.

591) w art. 84 #

 1

#' 1  #

#1

% 1 Art. 3.  

 (  6  ,  * 

#, 

 #% ) # 

 

  435) w art. 12 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 1- 5

# 2 

 !+ ! ) ' /  2 uszu.5

# ' ' 2 

 !+ !  2 

 !

 8' 

 

* 

#, #') 9; 

#' ' 2 

1 Art. 4. D% 

  ' 

 

 " ) +# #  ! 

'.

'. 

'% #,  #, ) 

* na dotychczasowych zasadach. (C

 '.

#

 " )+#  

# #% 

''.#""(##"  

, !  '+ 

# ' #

" 

' !  " # #" "   

 #"+ # .%  #'" 

 " 'uralnym.

3. Stypendia, o których mowa w art. 37a, 37b i 37d ustawy wymienionej w art. 1, "! #0 

#

 % " '.

#

 ! ' 

 o

!

#  )+#  

#

06/18/99

©Kancelaria Sejmu

s. 12/12

 3

  ' %/ #   

 #, ' #,   # #,%.%

#,

!

#  )+ycie. Art. 5. 3

# #' 

 #  

 " ) +#  

 #  + 

   ( # #"   

, !" 

# 

.  + 

"e ' )% #"  

  + +-" # Art. 6. A' 

  % 6  #"

 +

#" o##"

#!

 !  #" %+ 

%

 ' '. 

% +# # )0'  

' + %'  

  # #

 ' (8 '

#' #  

#

 #  '

  

+ '4

 '

# + %

 #    '  

#" 

%

 ' .

  'órych mowa w ust.

1. Art. 7. @ 3#3%#' % 

 ':#% 3l' %# '#

  

 a  

%  "

" # ' !#,

 

. 

 #, przed dniem wydania jednolitego tekstu. Art. 8. ,

+# 

 " " -

# !' "

.$ ' 6 #

! (B '6'.#,

+# 

e 

 " ! ! " !

# (('.#,

+# 

 " "!  stycznia 1995 r.

06/18/99

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 34 z 1996 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 38 z 1996

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawie psychiatrycznych świadczeń zdrowotnych w domach pomocy społecznej i środowiskowych domach samopomocy.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 37 z 1996

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 grudnia 1995 r. w sprawie trybu przyznawania i wypłaty odszkodowań przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Służbie Więziennej.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 36 z 1996

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków użycia uzbrojonych pododdziałów zwartych wojskowych organów porządkowych oraz szczegółowych warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej przez te pododdziały.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 35 z 1996

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1995 r. w sprawie szczegółowych przypadków oraz warunków i sposobów użycia środków przymusu bezpośredniego, a także szczegółowych warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej przez żołnierzy wojskowych organów porządkowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 33 z 1996

  Ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości oraz zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 32 z 1996

  Ustawa z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz zmianie niektórych ustaw.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.