Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 268 z 1996

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 25 kwietnia 1996 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1996-04-25
Data wejscia w życie:1996-06-12
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 268 z 1996


154.tn3/BL Dz.U. 1996 Nr 59 poz. 268

1

USTAWA z dnia 25 kwietnia 1996 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Art. 1. W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 1995 r. Nr 57, poz. 299 i Nr 101, poz. 504) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 10 otrzymuje brzmienie: "Art. 10.

1. Organem doradczym i opiniodawczym Prezesa Agencji jest Rada Agencji, zwana dalej "Radą", która działa w oparciu o regulamin ustanowiony przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

2. Kadencja Rady trwa 4 lata.

3. Rada składa się z 9 członków, z których:

1) dwóch jest przedstawicielami Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej,

2) trzech jest przedstawicielami Ministrów Przekształceń Własnościowych, Finansów oraz Pracy i Polityki Socjalnej,

3) czterech jest powoływanych spośród kandydatów zgłoszonych przez związki zawodowe rolników, organizacje społeczno-zawodowe rolników, rolnicze związki spółdzielcze oraz organizacje pracodawców rolnych - o zasięgu krajowym.

4. Związki i organizacje, o których mowa w ust. 3 pkt 3, zgłaszają po jednym kandydacie w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

5. Członków Rady, na okres jej kadencji, powołuje Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

6. Powołanie członków Rady będących przedstawicielami Ministra Finansów oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej następuje w porozumieniu z Ministrem Przekształceń Własnościowych.

7. Powołanie czterech członków, o których mowa w ust. 3 pkt 3, następuje po ich wyłonieniu na zebraniu kandydatów.

8. Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej zwołuje zebranie kandydatów, o których mowa w ust. 4, i ustala regulamin wyłonienia tych kandydatów na członków Rady.

9. Członek Rady może być odwołany na wniosek organu lub związku albo organizacji, której jest reprezentantem.

10. Odwołanie przedstawicieli Ministra Finansów oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej następuje w porozumieniu z Ministrem Przekształceń Własnościowych.

11. Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, w porozumieniu z Ministrem Przekształceń Własnościowych, może odwołać członka Rady, po zasięgnięciu opinii organów, które ten członek reprezentuje.

12. Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej może odwołać członka Rady z ważnych przyczyn, po zasięgnięciu opinii związku lub organizacji, którą ten członek reprezentuje.

13. W przypadku odwołania członka Rady reprezentującego związki i organizacje, o których mowa w ust. 3 pkt 3, wyboru nowego członka dokonuje się w trybie określonym w przepisach ust. 4, 5 i

7. 14. Rada wybiera spośród swoich członków przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.";

2) w art. 13 wyrazy "po upływie trzech lat" zastępuje się wyrazami "do dnia 31 grudnia 1997 r.";

3) w art. 14 po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu: "3b. W braku odmiennej umowy stron dłużnik nie może dokonać potrącenia swego długu z wierzytelności, jaka mu przysługuje wobec Agencji, jeżeli dług powstał z tytułu zakupu, dzierżawy lub najmu mienia przejętego przez Agencję po innym zlikwidowanym przedsiębiorstwie niż to, które zaciągnęło zobowiązanie stanowiące podstawę wierzytelności dłużnika.";

4) w art. 17b: a) w ust.1 wyrazy "art. 35 ust. 3" zastępuje się wyrazami "art. 35 ust. 3-7", b) w ust. 2 wyrazy "wykorzystywanych wyłącznie" zastępuje się wyrazami "w części wykorzystywanej";

5) po art. 20 dodaje się art. 20a w brzmieniu: "Art. 20a.

1. Agencja jest obowiązana wpłacić w ratach, zwanych dalej "wpłatami", na rachunek budżetu państwa równowartość części sumy kwot odsetek i rat kapitałowych obligacji restrukturyzacyjnych, wyemitowanych przez Ministra Finansów na podstawie ustawy budżetowej na rok 1996 w celu zwiększenia funduszy własnych i rezerw Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna, zwanego dalej "BGŻ SA", z przeznaczeniem na restrukturyzację zadłużenia Agencji.

2. Coroczna wielkość wpłat wynosi 30% wpływów pieniężnych Agencji, z tytułów określonych w art. 20 ust. 2, uzyskiwanych w poszczególnych latach.

3. Wpłaty dokonywane są począwszy od szóstego roku licząc od końca roku, w którym wyemitowano obligacje restrukturyzacyjne, z zastrzeżeniem ust. 4.

154.tn3/BL

3

4. Przed upływem pięcioletniego okresu, o którym mowa w ust. 3, coroczna nadwyżka środków finansowych Agencji, w części przekraczającej wielkość tej nadwyżki finansowej ustalanej w rocznych planach finansowych w trybie przepisów określonych w art. 21, podlega przekazaniu na rachunek budżetu państwa na poczet wpłat.

5. Nadwyżkę określoną w ust. 4 Agencja przekazuje do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, w którym nadwyżka powstała.

6. Minister Finansów, w drodze zarządzenia, określi wysokość zobowiązania Agencji z tytułów, o których mowa w ust. 1, terminy wpłat, o których mowa w ust. 2, oraz organ właściwy do ich poboru.

7. Do zobowiązań Agencji, o których mowa w ust.

2 i 4, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz.U. z 1993 r. Nr 108, poz. 486 i Nr 134, poz. 646 oraz z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 85, poz. 426).";

6) w art. 35: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Jednostki, o których mowa w art. 34, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, ponoszą z tytułu wykonywania zarządu opłaty równe cenie jednej decytony żyta z hektara przeliczeniowego, stosownie do przepisów o podatku rolnym, z zastrzeżeniem ust. 3a, 6 i 7.", b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: "3a. Jednostki utrzymujące urządzenia melioracji wodnych podstawowych ponoszą opłaty z tytułu wykonywania zarządu nieruchomościami rolnymi w części wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej.", c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu: "6. Nie pobiera się opłat z tytułu zarządu nieruchomościami objętymi ochroną przyrody na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 i 6 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 114, poz. 492, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 89, poz. 415 i z 1995 r. Nr 147, poz. 713).

7. Prezes Agencji może, na wniosek właściwego organu administracji rządowej, zwolnić od opłat z tytułu wykonywania zarządu jednostki wykorzystujące nieruchomości rolne dla celów ochrony przyrody, innych niż określone w ust. 6, oraz dla celów kultury fizycznej i wypoczynku, naukowo-badawczych, dydaktycznych i doświadczalnych.";

7) po art. 57 dodaje się art. 57a w brzmieniu: "Art. 57a.

1. BGŻ SA może, na wniosek Agencji, w terminie do dnia 31 grudnia 1996 r., wszczynać bankowe postępowania ugodowe w trybie przepisów i na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 18, poz. 82).

2. Sprzedaż przez BGŻ SA wierzytelności wobec zlikwidowanych i przejętych przez Agencję państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej może nastąpić tylko za zgodą Agencji. Brak odpowiedzi ze strony Agencji w ciągu 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze sprzedaży traktuje się jako wyrażenie zgody.

3. W zakresie uregulowanym w ust. 2 nie stosuje się art. 41 pkt 1 ustawy wymienionej w ust. 1.". Art. 2. Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej ogłosi w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolity tekst ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu. Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 268 z 1996 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 273 z 1996

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie zarządzenia pierwszych wyborów walnego zgromadzenia izby rolniczej w województwie lubelskim.

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 272 z 1996

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie zarządzenia pierwszych wyborów walnego zgromadzenia izby rolniczej w województwie kieleckim.

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 271 z 1996

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie zarządzenia pierwszych wyborów walnych zgromadzeń izb rolniczych w województwach koszalińskim i szczecińskim.

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 270 z 1996

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie algorytmu rozdziału między gminy subwencji na zadania oświatowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 269 z 1996

  Ustawa z dnia 25 kwietnia 1996 r. o zmianie ustawy o Policji oraz ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 267 z 1996

  Ustawa z dnia 29 marca 1996 r. o zmianie ustawy o zaspokajaniu ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych niektórych świadczeń przysługujących emerytom i rencistom.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.