Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 39 z 1996

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o zmianie ustawy - Kodeks morski.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1995-11-09
Data wejscia w życie:1996-07-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 39 z 1996


©Kancelaria Sejmu

s. 1/12

Dz.U. 1996 Nr 6 poz. 39 USTAWA

z dnia 9 listopada 1995 r. o zmianie ustawy - Kodeks morski Art. 1. W ustawie z dnia 1 grudnia 1961 r. - Kodeks morski (Dz.U. z 1986 r. Nr 22, poz. 112, z 1989 r. Nr 35, poz. 192 i z 1991 r. Nr 16, poz. 73) wprow 

 zmiany:

1) w art. 7: a) § 2 otrzymuje brzmienie:  

    

 estru.", 

 !" # !  

 

 

 $ órym statek jest budowany. "%

 &    $ &'o 

 

 (abezpieczonej przywilejem.";

2)  ))* # +* 

,(-  . **/  ,

-  o

 

,( 0 

&

,&   

l,

-  

 

,($ ,! §3. Terenowy organ administracji morskiej, na którego obszarze  

 &,$,$ ''$-

 

    

,( Art. 13*0 

 

,( # *   

 (-1 23* $   , 

 (-1 59 § 2), !   

 ($ &  

 

a,(-1 *4 1). 

 $    

 (-$  & ,' a 

 (-

06/18/99

©Kancelaria Sejmu

s. 2/12

Art. 14.*0 

 

,( o 

5 -

 6 7

 8

6 , &  & '

 (z 

9, - &

 ', poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 15.*0 

 

,(

i-  ,  : :

- 

 5 stego statku. ;(  

 y <

 

( trybie §

3. !6 7

 8

6 ($ drodze 

 $(  & 

 '' *,(-$,*$

& oznaczania niektórych statków. Art. 16.*0  

 o(, 

 

,(-$ ,oskodawca: *  

 $  

d $ = : $ l  

 lstwo, 

   ,  $ ! ,$,

(- r ,

   polski, " , 

(

  a   $ 

  $ (  $&l( 

 dzaniu statkiem, 2 

 

 ('&

     $(  wszystkich wierzycieli hipotecznych na nadanie statkowi polskiej

,(

('&

   $, czasie trwania polskiej

,( o 

 $ 4 ,

   lsce. 0  

 ( 

 

,(-  $ podstawie postanowienia izby morskiej. Art. 17.. 

 (-

( 

 

$

 ' 

,  $ & 

5

06/18/99

©Kancelaria Sejmu

s. 3/12

 

,(-$

 

 k &

5 skich w takim zakresie, w jakim podlega im oso   Art. 18.. $ &  

 

,5 (-$  -  - 

 

 $

 , $umentów statku i'( Art. 18a<  $ & 

 

,(-$ ,- ('

     ( wierzycieli hipotecznych. Art. 18b.*0  

 a(  

 

,(-$ ,# * 

 -

 & &ymienionych w art. 16 § 1, 

$ 

,(-$ okres ten 

 ,$

3) wniesie o to armator statku,

4) armator statku nie przestrzega przepisów niniejszego $

5) zostanie wydana decyzja w trybie art. 18c. > 

  

 

,( 

(  polskiego rejestru okr owego, na podstawie postanowienia izby morskiej. Art. 18c.6 7

 8

6 ,-5  

 

a,(  $ , 

 $e&( 5 

 

 9 ''& Minister Transportu8

6 ,-5 

  

 

 

,( . **

,(-  o 

 (-,-( ;(   $  $ & 

$

 

i ''

 'eszenie polskiej przyna,(  §3. Postanowienie o zawieszeniu wydaje izba morska, stwierdza ";

   skuteczny z dniem 

(  y 

  

,( 2; 

 

,(  ,

-

 . *<   

 (-$ &,(- $,-

06/18/99

©Kancelaria Sejmu

s. 4/12

w ( i wierzycieli hipotecznych. Portem macierzystym takiego  

-

 

 

y,( Art. 18f.*9

 

,(   ego

 (-    $($   

  

,( 

 6 7

 8

6 ,$&(' *$- o ustaniu zawie

 

,(  

  zawieszeniu. !> 

 

,(  $ 

 (-$ 

( a  

 $

 postanowienia izby morskiej. Art. 18g.)-' &    $ 

  

 

 $ &

,(- yska po usta 

,( &

 ( ciciel statku o

 

 5 dzaniu statkiem. + +  Art. 19.*0  

 (-

 zkowi 

 

  $ ( 

 acierzystego statku. 6 7

 8

6 ($ 

 $  & '

 a(-

 ' 

   $  &

 ', poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. !0 $ &

 

   $ ,  ,-

 re  ( "0  , 

 (-

   ( ' 

&( 20  ,-

  $ ,

,  

 a &

   o% &,  $ o 

 (+   w 

( udowy statku.

06/18/99

©Kancelaria Sejmu

s. 5/12

Art. 20.*0  

 a( ,5 ny za s 

 (-

   $ $nieniu warunków (' *4* +   &$ &'*$

a(

 

 przez armatora jako port macierzysty statku. Art. 21.+   estrowych prowadzo' &# *  '

 (- ,' 

 (-1  $  & 

 

,(-1  tymczasowy),

3) w budowie (rejestr statków w budowie). Art. 22.9(   $ &  '& , 

 Art. 23.*0 

   ,

  o(5 niu z rejestru zagranicznego. 0 

   ,-

isany do rejestru tymczasowego w Polsce dopiero po zawie  ' 

,( !;

    

 (-   , 

 a(- &

'

( tego statku z polskiego reje  §4. Czasowe nadanie statkowi, o którym mowa w § 3, obcej

,( &

'

o

  

 ego pol 

,(- Art. 24.+   @ , uwierz ' &

& estru. Art. 25.*;  

 #

1) kolejny numer rejestrowy statku i da 

 $  : $ 

  $ !   :    ( z tego rejestru, " 

   $ 2 $  $ , $( & rodzaju na

  $ 4  

 (-  $

06/18/99

©Kancelaria Sejmu

s. 6/12

A ( '

&a((' &

&( 

 ( tku,

8) oznaczenie i adres armatora statku, 3 '

 

  tkiem, *B  

  

 

,( statku, **  

  

 

y,(  $ * 

 (    §2. W rejestrze tymczasowym, oprócz danych wymienionych w § 1 pkt 1-8, 10 i 12, wpi # *  

,(-  a jej zawieszenia, $  

 

,(-$

3) oznaczenie i adres przedstawiciela armatora w Polsce, ,   !;  & 

 #

1) kolejny numer rejestrowy statku w bu 

 $

2) oznaczenie identyfikacyjne statku w budowie, !    $ " (  $ 2   $ 4 '

  "C,'  owi. Art. 26.*;

    5 szenia zainteresowanych, chyba, 

   %(

 

$   & '

 (- & ,a' 

 (-$

'  $  (  Art. 27.*;(   $ &# *   $  $ ! 

 

,(-$ " '   ;'('*(  z  aga zgody wierzyciela hipotecznego, wyra, 

( !;(   & owie statek, który: *   &  'ana,

06/18/99

©Kancelaria Sejmu

s. 7/12

 

    Polsce  ";'('!(o$, 

($', u 

    lsce, a , '

 

 ego rejestru z  Art. 28.0  ,$ , 

&  ' '

 ( do portu przeznaczenia z miejsca, z którego na 5 (-  $  

 $ , (-  @ wymagany do uznania statku za zaginiony nie mo,-&5 , ,,   (  $ ,( o  

  ojennymi & ,(- Art. 29.*9  

-onane  ( $ & (

 wpisowi do rejestru. ;  (

 ' 

  $ $

 $

 

 

y 

 ' !D, 

$ ,

 '

  $ 

 Art. 30. Izba morska bada, czy: *  '  

 

 (: cym przepisom prawa,  ( $ , w 

( Art. 31.*@(- 

 

  5  & '@( $ 

   owego, jest & '$ % &

    ' 'eczystej. Art. 31a.*

     5 : $  5 :  w budowie. E :  &

 

,( statku.

06/18/99

©Kancelaria Sejmu

s. 8/12

!0   

  , - ( 

 

,( t 1( , ,, (-@ ( 

 ularny zawia(  Art. 31b.*; : ego statkowi, który 

 

,(-$okumenty wydane     

 - &one. O zwrocie    5  :  ;

 

 

,o(   

 (- ,  

 (-$(   &- :  trzydziestu dni od dnia wydania statkowi odpowiedniego dokumentu przez zagraniczny organ rejestrowy. !)(

    o 

 

,(  Art. 31c.6 7

 8

6 ($ 

 $

&

  

 

 $  owych, wzór cer : $ :   o(5 $ ' 

 

5 nia rejestrowego. Art. 31d.*0  

 (-$ &

 

    

  $

-arejestrowany ( 

 5 @  t& ,' &

 ' ' (2$ nie upr ',  %   

 $ &

 

,(  

 e  !9    

 

 @

 a'& , 

 "6 7

 8

6 ($ drodze 

 $

&   &'$ 

o 

$&   

o& 

  'F

3) art. 40 otrzymuje brzmienie: "Art. 40. §1. W celu zapewnienia przestrzegania przez statek przepi'

 $ &' 39,

06/18/99

©Kancelaria Sejmu

s. 9/12

  

  '(' 'ynarodowych lub przepisach ustawy. @

  &'$ 5&, §3. Minister Transportu i Gospodarki6 ,$ 

 enia: * 

-( 

 nstytucji klasyfikacyjnej,  -  '  klasyfikacyjnej w zakresie technicznego stanu bezpie "@

 ,

,-,o('

 & (

jnych wyznaczone w tym celu osoby lub instytucje klasyfika $&, 29

 & 

 e 

  &

 

 

 F

4) art. 51 otrzymuje brzmienie: . 2*6 7

 8

6 ($ 

 $ 

 &

k $ &

  &

&'

 $ ,(-

  inspekcji oraz za wystawienie lub potwierdzenie dokumen &

 F 2 22 

 

 F

6) w art. 59 § 2 otrzymuje brzmienie: 0  , 

 a(-  # *  

( &' *$ ,   a & d $ $ '

&($o      $  ( 

&

  a $ & &'* a

 $ ,   a & d $ $($     F

06/18/99

©Kancelaria Sejmu

s. 10/12

7) art. 60 otrzymuje brzmienie: . 4B>

(  $ & 23*$

 

   ostron nota$

- 

( 

(% &,  $ & w art. 59 § 2, oraz statku w budowie, wpisanych do polskiego rejestru F  ))) # + Zastaw na statku Art. 64.<  

  ,  

  1'

 r %'

5  

 prawa cywilnego o '

 '('$ 

5

&  Art. 65.@(( eniu na jego statku hipoteki morskiej powin-,

( 

(adczonym. Do powstania hipoteki morskiej  

   Art. 65a.*G

 ,-,&,ucie obcej lub jednostkach obliczeniowych okre(' 312 §

2. ; 

  (, a-'

  ,   Art. 65b.*G

 ,$

&  

a,5 ($ , ((  

 

  '

  # *    $ z odszkodowaniem ubezpieczeniowym,

2) wynagrodzenia za ratownictwo w zakresie, w jakim wyrównuje ono szkody w statku spowodowane ratownictwem, !   

& $ " 

  ,  0 - ( ,' '

  Art. 65c.>

(  $ ,'

5  $  

 wymaga uprzedniej zgody wierzyciela hipoteczne$,5 

($ 

(onym. Art. 65d.; ($ 5 

   $ ,'

o  $ które powoduje istotne pogorszenie sytuacji wierzyciela hipotecz$,, -

 enia

06/18/99

©Kancelaria Sejmu

s. 11/12

z przedmiotu hipoteki lub dodatkowego odpowiedniego zabezpieczenia. Art. 65e. §1. G

 , -   G

    $ 

,     ,'

  $ &

a 

& = : 

 

,   Art. 66% '

    '  C ' '5 mych.";

9) w art. 83 § 3 otrzymuje brzmienie: !C

   - 

 '$   

  C

 ,&, - ' $ F  

 

  wymienionego w § 2."; *B 3*($

 ' 

 $F

11) w art. 96: *

'

   "albo zgodnie z prawem miejscowym", 

" 24 # 29

 

  $ & '& , 

stwa. §6. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej, w porozumieniu z 6 0

(6 0

9z'$($

 $(-

 

a'

 

 F * *B!("F *! *A4*

' C . 

a  

 Cn   

,&', $*3A"$

o H*3 

*3A41%>*33"<33$

 479)."; *" 43(*F *2 !BB2 " 

azami "art. 28";

16) art. 342 otrzymuje brzmienie:

06/18/99

©Kancelaria Sejmu

s. 12/12

"Art. 342.*@

  r  

-8&> E$ *2 , $('

r   $ 

 *2B   z6I  stosownie do art. 10, 11 i 15 Konwencji, o której mowa w art. 340 §

1. 8&> E6 I    F *A , 4*$ "3$ !A*$ "3 2**&'6 @  

 &0 ,8 $ , 2A*

 * &' 

&0 ,8anicznej". Art. 2. *6 7

 8

6 $ *

 *334$

 

, 'iniejszej ustawie. 6 7

 8

6 % > +

ospolitej Polskiej jednolity tekst ustawy z dnia 1 grudnia 1961 r. - Kodeks morski, z '&'

ydania jednolitego tekstu, w terminie do dnia 1 lipca 1996 r. Art. 3. > ',*

*334$ & *

  ' *2!$ *3$ !* !*"$

 !  "B !$

 "$

 **   344$ &' ,*" enia.

06/18/99

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 39 z 1996 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.