Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 43 z 1996

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej - Kodeks handlowy i niektórych innych ustaw.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1995-12-22
Data wejscia w życie:1996-04-24
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 43 z 1996


©Kancelaria Sejmu

s. 1/5

Dz.U. 1996 Nr 6 poz. 43 USTAWA z dnia 22 grudnia 1995 r. 

    i niektórych innych ustaw

Art. 1. 

 

  

  handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502, z 1946 r. Nr 57, poz. 321, z 1950 r. Nr 34, poz. 312, z 1964 r. Nr 16, poz. 94, z 1969 r. Nr 13, poz. 95, z 1988 r. Nr 41, poz. 326, z 1990 r. Nr 17, poz. 98 i Nr 51, poz. 298, z 1991 r. Nr 35, poz. 155, Nr 94, poz. 418 i Nr 111, poz. 480, z 1994 r. Nr 121, poz. 591 oraz z 1995 r. Nr 96, poz. 478) wpro !

! " 

#

1) w art. 17 w § 1 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie: $% "& '( &

& !( ! )* "& '( arzana.";

2) art. 22 otrzymuje brzmienie: $+, &   

 -   '!.)o

/

 0" %"$1

3) w art. 23 § 1 otrzymuje brzmienie: $23

.)

/

 0" %"   "& !)(

4) - 4  -

"5( 

*

*-*'& 

"4.) 

* ($1 672$/

 .$!  ! " $

 .)

/

 0owym i Gospodarczym";

5) w art. 79 w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: $68 "!- '!-  "  !biorstwa;";

6) w art. 166 pkt 1 otrzymuje brzmienie: $68 "!- '!-  "  !biorstwa;"; 6   $/

  "$ !  ! " $/

 0" %"-*'& 

 

 $1

06/18/99

©Kancelaria Sejmu

s. 2/5

96 !1 w brzmieniu: "Art. 1991235 

 "

4) 

' 

 (# 68 "!4) -  '! 1 6    . 

" - 4" 4)  owana; 6 " 

 

 )

4 1 6 5( ) ) . 23'  5

.8 "

y5 : 

*4'* 4) )*

* "

*$1

9) w art. 260 § 1 otrzymuje brzmienie: $23 *

"'

&

 ) ) ..) /o

 0" %"  5"  " .) :4) - 

"  4) e  . *" !- .)

- 5 

.a !

 '

&

  - 4 &" "

.)  -

'( 4) ! 

 '' e

  - 4  

 .) - & ! .a* !

'

&

 ) ) .$1

10) art. 268 otrzymuje brzmienie: $+ ;9 3     .) /

 0" %"  5"  " .) : 4)     .)

 * e 

5 . *" !

.)

$1 672 5 !$

.$1

12) w art. 306 § 1 otrzymuje brzmienie: $2-'!)

" -' '  e.-& # 6

 )  " 4

41 6

  !.  )4.

 " 9921 6

) ."

4

41 6" 5

:' -)

  - '

 z )

' 41 ..

<<<<)*$1 6;2$/

  "$!  !" $/

o 0" %"$1

06/18/99

©Kancelaria Sejmu

s. 3/5

692

!

"$/

  "$!  ! " $/

 0" %"$  5 ! "Polskiego";

15) w art. 330 pkt 1 otrzymuje brzmienie: $68 "!- '!-  "  !biorstwa;"; ;69$/

  "$!  !" $/

 0" %"-*'& 

 

 $1 6< !<1 w brzmieniu: "Art. 3701235 

 "

4) - 

o'-

 (# 68 "!4) -  '! 1 6    . 

" - 4" 4)  owana; 6 " 

 

 )

4 1 6 5( )  

. ' '

. )aconego. 23'  5

.8 "

y5 : 

*4'* 4) )*

* "

*$1

18) w art. 396: a) § 1 otrzymuje brzmienie: $2 

 ."

 )  !  .)

 /

 0" %"- 4 

'( 

" trzy tygodnie przed terminem zgromadzenia.", '62$.)

*$!  ! "$.)

$62 5 !$ "$1 692 <2 $/

  "$!  ! " $/

 0owym i Gospodarczym";

20) w art. 436: 6 2  $ 

* .) : !* 

"

 .

o*$!  ! "$.)

$'62

!

"$3.)

 '!$!  !a" $3.)

'! $ 9 5 !$

.$1

21) w art. 441 § 1 otrzymuje brzmienie: $23 *

"'

&

 ) 

..) /

o 0" %" 5" ".) : 4) - 

"  4)   06/18/99

©Kancelaria Sejmu

s. 4/5

. *" !- .)

- 5 

. !

 '

&

  - 4 &" "

 .)  e -

'( 4) ! 

 '' 

 y - 4  

 .) - & ! .* !

 '

&

 ) 

.$1 6$ "* *$!  !" $/

 0" %" 5" "$1

23) w art. 490 § 1 otrzymuje brzmienie: $2-'!)

" -' '  e.-& # 6

 .) *) 

* ." : !* '  398; 6

  !. 

.

 " 721 6

) 

.."

1 6" 5

:' -)

  - '

 z )

' 41 76

   " 

 ' e.)* 

41 ..

<<<<)*$

Art. 2. 

 

   

 = 

   )5 >@A9-7-A- 1 i z 7A97-;6 !

! " 

# 6;2- $' 

$ !$ /

 0" %odarczym oraz w prasie lokalnej"; 692

 :  !$-*'& 

 

 inaczej;". Art. 3. 

 

   

 = 

  !

 )">@A-9;-7<A9- <A77-<6 !!  ! 

"  ! $   !

 ) .- &  /

 0" %"$ Art. 4. 3' 

 .)

  4) *

*-   

" 5 & 

 ** 4-* "

06/18/99

©Kancelaria Sejmu

s. 5/5

Art. 5. B "   

 " 7  .)

 ' : >@ A poz. 83). Art. 6. @* & ) *" !

.)06/18/99

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 43 z 1996 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.