Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 405 z 1996

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1996-05-30
Data wejscia w życie:1996-08-26
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 405 z 1996


©Kancelaria Sejmu

s. 1/16

Dz.U. 1996 Nr 90 poz. 405

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego

Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa:

1) zasady i tryb gospodarowania mieniem Skarbu Państwa będącym w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez nich nadzorowanych, a także innym mieniem będącym we władaniu tych jednostek, niewykorzystywanym do realizacji ich zadań;

2) zasady i tryb gospodarowania mieniem pozostałym po likwidacji państwowych osób prawnych, dla których organem założycielskim lub organem nadzoru był Minister Obrony Narodowej lub minister właściwy do spraw wewnętrznych;

3) zadania, zasady działalności oraz organizację Agencji Mienia Wojskowego. Art. 2. Mienie, o którym mowa w art. 1 pkt 1 i 2, obejmuje wszystkie prawa majątkowe przekazane Agencji Mienia Wojskowego na zasadach i w trybie określonym w ustawie. Art. 3. Przepisów ustawy nie stosuje się do:

1) lasów, w rozumieniu przepisów o lasach, udostępnionych, na ich podstawie, jednostkom organizacyjnym podporządkowanym lub nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej;

2) nieruchomości rolnych i innego mienia, o których mowa w przepisach o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, będących w trwałym zarządzie lub użytkowaniu jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

2007-01-22

Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1711, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 132, poz. 1110, Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 141, poz. 997, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, Nr 249, poz. 1832.

©Kancelaria Sejmu

s. 2/16

Art. 4. Przepisy ustawy nie naruszają uprawnień i obowiązków Ministra Obrony Narodowej w zakresie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, wynikających z innych ustaw oraz umów międzynarodowych. Art. 4a.

1. W przypadku klęski żywiołowej lub nadzwyczajnego zagrożenia środowiska, mienie Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 1 pkt 1, może być przekazane nieodpłatnie, oddane w użytkowanie, najem, dzierżawę, trwały zarząd, użyczone lub oddane do korzystania na podstawie innego stosunku prawnego jednostkom organizacyjnym, osobom prawnym lub osobom fizycznym, w celu likwidacji skutków tej klęski lub nadzwyczajnego zagrożenia środowiska – bez pośrednictwa Agencji Mienia Wojskowego.

2. Przekazanie mienia w przypadku, o którym mowa w ust. 1, może zarządzić Minister Obrony Narodowej albo z jego upoważnienia inny organ wojskowy. Art. 4b.

1. Minister Obrony Narodowej może nieodpłatnie przekazać, bez pośrednictwa Agencji Mienia Wojskowego, mienie ruchome Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 1 pkt 1:

1) muzeom, państwowym i samorządowym instytucjom kultury, państwowym i samorządowym szkołom publicznym, państwowym szkołom wyższym oraz państwowym wyższym szkołom zawodowym – na cele muzealne, wystawiennicze, kulturalne lub szkoleniowe;

2) państwowym jednostkom organizacyjnym, jednostkom samorządu terytorialnego, stowarzyszeniom i fundacjom prowadzącym działalność związaną z obronnością lub bezpieczeństwem państwa – na cele ich działalności statutowej.

2. Przekazanie mienia, o którym mowa w ust. 1, następuje w formie protokołu zdawczo-odbiorczego, z dniem jego podpisania.

3. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb przekazywania mienia, o którym mowa w ust.

1. Art. 4c. Minister Obrony Narodowej, na podstawie umów międzynarodowych, może przekazywać nieodpłatnie siłom zbrojnym państw będących stronami tych umów uzbrojenie i towary podwójnego zastosowania, w rozumieniu art. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 119, poz. 1250, z późn. zm.1)).

1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1789 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804.

2007-01-22

©Kancelaria Sejmu

s. 3/16

Art. 4d. Mienie ruchome Skarbu Państwa będące na wyposażeniu polskich jednostek wojskowych poza granicami państwa, niewykorzystywane przez te jednostki do realizacji ich zadań, jeżeli jego wartość jest niższa od kosztów jego transportu do kraju, zagospodarowuje organ wojskowy wyznaczony przez Ministra Obrony Narodowej w państwie pobytu polskiej jednostki wojskowej przez sprzedaż, przekazanie na cele charytatywne lub likwidację. Rozdział 2 Agencja Mienia Wojskowego Art. 5.

1. Tworzy się Agencję Mienia Wojskowego, zwaną dalej „Agencją”.

2. Nadzór nad działalnością Agencji sprawuje Minister Obrony Narodowej.

3. Agencja jest państwową osobą prawną.

4. Siedzibą Agencji jest miasto stołeczne Warszawa. Art. 6. Skarb Państwa powierza Agencji wykonywanie prawa własności i innych praw rzeczowych na jego rzecz w stosunku do mienia, o którym mowa w art.

2. Art. 7.

1. Zadaniem Agencji jest w szczególności:

1) gospodarowanie,

2) utrzymywanie,

3) uporządkowanie stanu prawnego i prowadzenie ewidencji mienia, o którym mowa w art.

2. 2. Zadaniem Agencji jest również wykonywanie umów zawartych przez Ministra Obrony Narodowej na podstawie przepisów o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych i przepisów o przedsiębiorstwach państwowych.

3. Agencja może prowadzić na rzecz urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej oraz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz zawierać umowy wynikające z tych postępowań, w tym również udzielanych na zasadach szczególnych, finansowanych z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej. 3a. Minister Obrony Narodowej może przekazać Agencji do dalszego prowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych, o których mowa w ust. 3, wszczęte i niezakończone przez urząd obsługujący Ministra Obrony Narodowej lub jednostki organizacyjne podległe temu Ministrowi.

4. Agencja, za zgodą Ministra Obrony Narodowej, może, ze środków finansowych pochodzących z przychodów własnych, pożyczek i kredytów, nabywać sprzęt wojskowy i uzbrojenie, środki bojowe, techniczne i materiałowe oraz usługi i naprawy zakładowe w celu przekazania ich urzędowi obsługującemu Ministra

2007-01-22

©Kancelaria Sejmu

s. 4/16

Obrony Narodowej oraz jednostkom podporządkowanym i nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej do użytkowania na podstawie umowy określającej w szczególności zasady użytkowania i warunki płatności.

5. Minister Obrony Narodowej może dokonać cesji na Agencję uprawnień i obowiązków zamawiającego, w tym do zawarcia umowy dostaw i usług, w zakresie zakończonych postępowań o zamówienia publiczne przeprowadzonych przez urząd obsługujący Ministra Obrony Narodowej i jednostki podległe Ministrowi Obrony Narodowej. W takim przypadku finansowanie dostaw i usług następuje ze środków własnych Agencji, z zaciągniętych przez Agencję pożyczek i kredytów oraz przez Ministra Obrony Narodowej ze środków budżetowych Ministra Obrony Narodowej.

6. Przekazanie przez Agencję do użytkowania urzędowi obsługującemu Ministra Obrony Narodowej i jednostkom podległym Ministrowi Obrony Narodowej przedmiotu dostaw i usług, o których mowa w ust. 5, następuje na podstawie umowy określającej zasady korzystania z przedmiotu umowy oraz zasady płatności, z uwzględnieniem wydatkowanych przez Ministra Obrony Narodowej środków budżetowych na nabycie przedmiotu dostaw i usług.

7. W zakresie właściwości Ministra Obrony Narodowej Agencja może realizować zadania związane z wdrażaniem programów operacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. Nr 227, poz. 1658). Art. 8.

1. Minister Obrony Narodowej, działając w porozumieniu z Ministrem Skarbu Państwa, wyposaża Agencję w środki niezbędne do podjęcia działalności, które stanowić będą jej własność. 1a. Minister Obrony Narodowej może przekazać na własność Agencji mienie, o którym mowa w art. 1 pkt 1 i 2, również wtedy, jeżeli jest ono niezbędne do wykonywania jej zadań.

2. Mienie nabyte przez Agencję w celu zapewnienia jej funkcjonowania stanowi własność Agencji.

3. Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Agencję przysługuje prawo własno- obecnie: „ministrem ści lub inne prawa, uzyskane z tytułu zbycia lub obciążenia prawem rzeczowym właściwym do spraw Skarbu Państwa” bądź innym prawem mienia Skarbu Państwa, o którym mowa w art.

2.

4. Akcje i udziały w spółkach powstałych w wyniku przekształcenia przedsiębiorstw przemysłu zbrojeniowego nabyte przez Agencję za mienie Skarbu Państwa podlegają przekazaniu ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa, który wykonuje prawa z akcji i udziałów w tych spółkach w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej. Prywatyzacja tych spółek następuje na wniosek Ministra Obrony Narodowej. 4a. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, może udzielić Agencji pełnomocnictwa do wykonywania praw z akcji i udziałów w spółkach, o których mowa w ust.

4.

5. Należne Skarbowi Państwa:

1) dywidendy ze spółek, o których mowa w ust. 4,

2) przychody z prywatyzacji spółek, o których mowa w ust. 4, z wyjątkiem środków przeznaczonych na cele, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 3 usta2007-01-22

ad. ust. 1 w art. 8 -

©Kancelaria Sejmu

s. 5/16

wy z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.2))

6. (uchylony). - stanowią przychody Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 76, poz. 804, z późn. zm.3)). Art. 9.

1. Agencja działa na podstawie ustawy i statutu.

2. Minister Obrony Narodowej, w drodze zarządzenia, nadaje Agencji statut, który określa jej organizację wewnętrzną. Art. 10. Organami Agencji są:

1) Prezes Agencji;

2) Rada Nadzorcza Agencji. Art. 11.

1. Prezesa Agencji powołuje Prezes Rady Ministrów, spośród osób należących do państwowego zasobu kadrowego, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, złożony w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Agencji.

2. (uchylony).

3. Zastępców Prezesa Agencji w liczbie do trzech, powołuje Minister Obrony Narodowej, spośród osób należących do państwowego zasobu kadrowego, na wniosek Prezesa Agencji, z tym że jeden z zastępców jest powoływany na wniosek złożony w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych. Minister Obrony Narodowej odwołuje zastępców Prezesa Agencji. Art. 12.

1. Prezes Agencji kieruje Agencją i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Oświadczenia woli w imieniu Agencji składa Prezes Agencji. Prezes Agencji może udzielić innym osobom pełnomocnictw do składania oświadczeń woli w imieniu Agencji. Art. 13. Prezes Agencji działa przy pomocy Biura Agencji i jego oddziałów terenowych.

2)

3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz.

2703. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2001 r. Nr 85, poz. 925 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 205, poz. 1731, z 2003 r. Nr 180, poz. 1759 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 107, poz. 1136 i Nr 273, poz. 2703.

2007-01-22

©Kancelaria Sejmu

s. 6/16

Art. 14.

1. Prezes Agencji sporządza:

1) projekt rocznego planu finansowego, który przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w trybie określonym w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej;

2) roczne sprawozdanie finansowe Agencji, w tym bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych. 1a. Projekt planu finansowego Agencji podlega uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego w trybie określonym w ustawie z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz.U. Nr 48, poz. 550, z późn. zm.4)). ad. ust. 1a w art. 14

2. Minister Obrony Narodowej przedstawia Radzie Ministrów, do zatwierdzenia, ustawa uchylona roczne sprawozdanie finansowe Agencji wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.

4. Minister Obrony Narodowej corocznie informuje Sejm Rzeczypospolitej Polskiej o działalności Agencji. Art. 15.

1. Rada Nadzorcza Agencji składa się z siedmiu członków powoływanych przez Ministra Obrony Narodowej po porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Minister Obrony Narodowej po porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa może odwołać Radę Nadzorczą Agencji, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Agencji lub poszczególnych jej członków w czasie trwania kadencji.

2. W skład Rady Nadzorczej Agencji wchodzi czterech przedstawicieli Ministra Obrony Narodowej oraz po jednym przedstawicielu ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

3. Przewodniczącego Rady Nadzorczej Agencji powołuje i odwołuje na okres kadencji Minister Obrony Narodowej po porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa spośród osób, o których mowa w ust.

2.

4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa cztery lata. Art. 16.

1. Rada Nadzorcza Agencji sprawuje stały nadzór nad działalnością Agencji.

2. Do obowiązków Rady Nadzorczej Agencji należy w szczególności:

1) opiniowanie projektu rocznego planu finansowego; 1a) opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Agencji;

4)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2000 r. Nr 95, poz. 1041 i Nr 109, poz. 1158, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1085, Nr 111, poz. 1197 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 230, poz. 1921, z 2003 r. Nr 84, poz. 774 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386.

2007-01-22

©Kancelaria Sejmu

s. 7/16

2) podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia Prezesowi Agencji absolutorium z wykonania obowiązków w okresie objętym rocznym sprawozdaniem finansowym;

3) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Agencji.

3. Rada Nadzorcza Agencji może żądać przedstawienia dokumentów i wyjaśnień w każdej sprawie pozostającej w zakresie działalności Agencji.

4. Rada Nadzorcza Agencji przedstawia opinie, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 1a, Ministrowi Obrony Narodowej i ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa.

5. Minister Obrony Narodowej w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o nieudzieleniu Prezesowi Agencji absolutorium, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, odwołuje Prezesa Agencji.

6. Rada Nadzorcza Agencji wykonuje swoje czynności zbiorowo. Może jednak delegować swoich członków do indywidualnego wykonania poszczególnych czynności nadzorczych. Art. 16a.

1. Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Agencji jest otwarty i konkurencyjny.

2. Ogłoszenie o naborze zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565), oraz w miejscu powszechnie dostępnym w jednostce organizacyjnej, w której jest prowadzony nabór. Art. 16b. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Art. 16c. Termin do składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej. Art. 16d.

1. Po upływie terminu do składania dokumentów określonego w ogłoszeniu o naborze niezwłocznie upowszechnia się listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, przez umieszczenie jej w miejscu powszechnie dostępnym w jednostce organizacyjnej, w której jest prowadzony nabór, a także przez opublikowanie jej w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera imię i nazwisko kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

2007-01-22

©Kancelaria Sejmu

s. 8/16

Art. 16e.

1. Sporządza się protokół przeprowadzonego naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Agencji.

2. Protokół zawiera w szczególności:

1) określenie stanowiska pracy, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze;

2) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;

3) uzasadnienie dokonanego wyboru. Art. 16f.

1. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia naboru, w przypadku, gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazwę i adres urzędu;

2) określenie stanowiska pracy;

3) imię i nazwisko kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;

4) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata.

3. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej i w miejscu powszechnie dostępnym w jednostce organizacyjnej, w której był prowadzony nabór. Art. 16g. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, można zatrudnić na tym samym stanowisku kolejną osobę spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepisy art. 16f stosuje się odpowiednio. Art. 17.

1. Zakres czynności pracowników Biura Agencji i jego oddziałów terenowych określa Prezes Agencji.

2. Prezes Rady Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, zasady wynagradzania oraz ustala wysokość wynagrodzenia Prezesa Agencji i członków Rady Nadzorczej Agencji.

3. Prezes Agencji, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, określa zasady wynagradzania pracowników Agencji, uwzględniając w szczególności kwalifikacje pracowników oraz rodzaj, charakter i warunki wykonywanej pracy.

2007-01-22

©Kancelaria Sejmu

s. 9/16

4. Żołnierzom zawodowym pełniącym czynną służbę wojskową na stanowiskach służbowych w Agencji przysługuje uposażenie i świadczenia przewidziane w odrębnych przepisach. Rozdział 3 Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez Agencję Art. 18.

1. Przekazanie Agencji do zagospodarowania mienia, o którym mowa w art. 2, zarządza Minister Obrony Narodowej albo, z jego upoważnienia, inny organ wojskowy.

2. Przekazanie Agencji do zagospodarowania mienia, o którym mowa w art. 2, następuje nieodpłatnie.

3. Przekazywanie mienia, o którym mowa w art. 2, odbywa się zgodnie z planem przekazywania tego mienia w terminach uzgodnionych przez Ministra Obrony Narodowej z Prezesem Agencji. 3a. Minister Obrony Narodowej zatwierdza plan przekazywania mienia do Agencji oraz zatwierdza korekty tego planu.

4. Minister Obrony Narodowej może przekazać Agencji do zagospodarowania lotniska wojskowe i porty wojenne współużytkowane przez podmioty inne niż jednostki organizacyjne podporządkowane lub nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, po uzyskaniu opinii ministra właściwego do spraw transportu. Art. 19.

1. Przekazanie Agencji mienia, o którym mowa w art. 2, następuje w formie protokołu zdawczo-odbiorczego, z dniem jego podpisania.

2. Sporządzenie protokołu, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić po wykonaniu, na koszt jednostki organizacyjnej podporządkowanej lub nadzorowanej przez Ministra Obrony Narodowej, następujących czynności:

1) geodezyjnego rozgraniczenia przekazywanej nieruchomości;

2) oczyszczenia przekazywanej nieruchomości z niewybuchów i niewypałów.

3. Na wniosek Ministra Obrony Narodowej albo innego organu wojskowego działającego z jego upoważnienia właściwy miejscowo ze względu na położenie nieruchomości starosta, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, stwierdza, w drodze decyzji, wygaśnięcie trwałego zarządu jednostki organizacyjnej podporządkowanej lub nadzorowanej przez Ministra Obrony Narodowej w stosunku do przekazanej nieruchomości, z dniem podpisania protokołu, o którym mowa w ust.

1. 3a. Nieruchomości przekazane Agencji przez Ministra Obrony Narodowej podlegają wykreśleniu z ewidencji zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodaruje starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej.

4. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb przekazywania mienia Skarbu Państwa Agencji, z uwzględnieniem:

2007-01-22

©Kancelaria Sejmu

s. 10/16

1) sposobu opracowywania i zatwierdzania planu przekazywania mienia Agencji;

2) sposobu dokonywania korekt planu przekazywania mienia i ich zatwierdzania;

3) sposobu ustalania w protokołach zdawczo-odbiorczych wartości przekazywanego mienia;

4) organu uprawnionego do zgłoszenia wniosku do właściwego sądu rejonowego o dokonanie wpisu Agencji jako podmiotu władającego nieruchomością stanowiącą własność Skarbu Państwa;

5) sposobu przekazywania Agencji mienia Skarbu Państwa w użyczenie na podstawie art.

22. Art. 20.

1. Agencja prowadzi ewidencję mienia przekazanego jej w trybie przepisów art. 18 i art. 19, zwaną dalej „ewidencją”.

2. W ewidencji ujmuje się:

1) mienie przekazane, które pozostawało w trwałym zarządzie lub we władaniu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych;

2) mienie pozostałe po likwidacji państwowych osób prawnych, dla których organem założycielskim lub organem nadzoru był Minister Obrony Narodowej;

3) inne mienie niż określone w pkt 1 i 2, jeżeli przepisy szczególne tak stanowią.

3. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa, określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia ewidencji oraz tryb jej udostępniania i wydawania wyciągów, z uwzględnieniem:

1) określenia komórek organizacyjnych Agencji prowadzących ewidencję i jej zakresu;

2) określenia działów ewidencyjnych i szczegółowego sposobu ich prowadzenia;

3) określenia dokumentów stanowiących podstawę zapisów ewidencyjnych;

4) określenia danych ujmowanych w ewidencji;

5) sposobu ustalania wartości ewidencjonowanego mienia;

6) sposobu gromadzenia dokumentacji ewidencyjnej i jej zakresu;

7) szczegółowego trybu wydawania z ewidencji wypisów, wyrysów i informacji. Art. 21. (uchylony). Art. 21a.

1. Minister Obrony Narodowej może zawierać z Agencją umowy o zarządzanie nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych podle2007-01-22

©Kancelaria Sejmu

s. 11/16

głych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, a także umowy o świadczenie usług na rzecz tych jednostek.

2. Minister Obrony Narodowej, zgodnie z zawartymi umowami, o których mowa w ust. 1, przekazuje corocznie Agencji środki finansowe z części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej, z części przeznaczonej na utrzymanie nieruchomości, o których mowa w ust. 1, oraz na nabycie usług, o których mowa w ust. 1, a także przekazuje Agencji, w trybie określonym w art. 8 ust. 1a lub art. 22, zespół składników majątkowych niezbędnych do realizacji określonych zadań gospodarczych wynikających ze świadczenia tych usług. Art. 22.

1. Minister Obrony Narodowej może, na podstawie umowy, użyczyć Agencji nieruchomości lub ich części będących w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych oraz innego mienia będącego we władaniu tych jednostek, niewykorzystywanego przez te jednostki do realizacji ich zadań, a niezbędnego do celów obronności lub bezpieczeństwa państwa.

2. Do użyczenia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, chyba że ustawa stanowi inaczej. Art. 23.

1. Gospodarowanie mieniem, o którym mowa w art. 2, przez Agencję odbywa się zgodnie z wymogami racjonalnej gospodarki i polega, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, w szczególności na:

1) sprzedaży lub zamianie mienia albo oddaniu gruntów w użytkowanie wieczyste;

2) oddaniu mienia w użytkowanie, najem, dzierżawę, użyczenie, trwały zarząd lub do korzystania na podstawie innego stosunku prawnego;

3) oddaniu mienia w administrowanie, na podstawie umowy na czas oznaczony, za wynagrodzeniem;

4) wnoszeniu mienia do spółek, a także nabywaniu i obejmowaniu udziałów w spółkach.

2. Nieruchomości Skarbu Państwa mogą być przekazane przez Agencję, w drodze umowy, na własność jednostce samorządu terytorialnego na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych. 2a. Prezes Agencji, na wniosek Ministra Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, może nieodpłatnie, w drodze umowy, przekazać na własność zarządzającemu specjalną strefą ekonomiczną w rozumieniu ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z późn. zm.5)) nieruchomości przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele inwestycyjne. Koszty związane z przygotowaniem geodezyjnym i prawnym nieruchomości ponosi zarządzający.

5)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 188, poz. 1840, z 2004 r. Nr 123, poz. 1291, z 2005 r. Nr 167, poz. 1398 oraz z 2006 r. Nr 141, poz. 997.

2007-01-22

©Kancelaria Sejmu

s. 12/16

3. Do gospodarowania przez Agencję nieruchomościami mają odpowiednio zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z późn. zm.6)), z tym że decyzje w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd wydaje Prezes Agencji. Od decyzji Prezesa Agencji służy odwołanie do Ministra Obrony Narodowej. 3a. Mienie ruchome przydatne do celów ochrony przeciwpożarowej, likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz do innych celów związanych z bezpieczeństwem państwa Agencja może sprzedawać, w drodze przetargu ograniczonego, jednostkom samorządu terytorialnego oraz prowadzącym działalność statutową w tym zakresie stowarzyszeniom i fundacjom. 3b. Mienie ruchome Agencja może sprzedawać, w drodze przetargu ograniczonego, z zapłatą ceny w ratach, żołnierzom zawodowym zwolnionym z zawodowej służby wojskowej na podstawie art. 78 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55, z późn. zm.7)) oraz zwolnionym z pracy w związku ze zmianami organizacyjnymi w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pracownikom jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, podejmującym działalność gospodarczą.

4. Prowadzenie działalności gospodarczej przez Agencję jako przedsiębiorcę odbywa się na zasadach określonych w przepisach o działalności gospodarczej.

5. Mienie, z wyjątkiem gruntu, którego zagospodarowanie na zasadach określonych w ust. 1 nie jest możliwe, a względy ekonomiczne nie uzasadniają jego utrzymywania, może zostać zlikwidowane lub przekazane nieodpłatnie.

6. W stosunku do mienia stanowiącego dobra kultury stosuje się przepisy o ochronie dóbr kultury i muzeach. Art. 24. Mienie przyjęte na podstawie art. 21a i art. 22, z wyjątkiem materiałów wybuchowych, broni i amunicji, Agencja może w szczególności oddać w najem, dzierżawę, użyczenie lub administrowanie, a także może prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o to mienie. Art. 25. Przetargi dotyczące zagospodarowania mienia ruchomego, z zastrzeżeniem art. 23 ust. 3a i 3b, a także art. 10 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadza się, stosując odpowiednio przepisy ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 i Nr 240, poz. 2055).

6)

ad. ust. 3b w art. 23 obecnie: ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

7)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz.

253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177, Nr 91, poz. 870, Nr 92, poz. 880 i Nr 141, poz.

1492. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1997 r. Nr 106, poz. 678, Nr 107, poz. 688, Nr 117, poz. 753, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1117, z 1999 r. Nr 1, poz. 7, z 2001 r. Nr 85, poz. 925 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 141, poz. 1184, Nr 200, poz. 1687 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391.

2007-01-22

©Kancelaria Sejmu

s. 13/16

Art. 25a.

1. Nieruchomości Skarbu Państwa mogą być przekazywane przez Agencję do zasobów nieruchomości Skarbu Państwa, którym gospodaruje starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej lub agencje państwowe w zamian za przekazanie Agencji innych nieruchomości z tych zasobów. Do przekazywania nieruchomości w tym trybie nie stosuje się zasady ekwiwalentności przedmiotów przekazania.

2. Nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczone w planach zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe lub które mogą być przeznaczone na ten cel, Agencja może przekazywać Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, a Wojskowa Agencja Mieszkaniowa może przekazywać Agencji nieruchomości, które nie będą przez nią zagospodarowane na ten cel.

3. Nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi, nieruchomości lokalowe i nieruchomości, które są lub mogą być w planach zagospodarowania przestrzennego przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe, Agencja może przekazać Wojskowej Agencji Mieszkaniowej nieodpłatnie lub w zamian za przekazanie jej przez Wojskową Agencję Mieszkaniową środków finansowych w wysokości określonej w umowie przekazania, nie więcej jednak niż wartość przekazanych nieruchomości. Art. 25b. Agencja, na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej wydanej w związku z realizacją umów międzynarodowych, może nieodpłatnie przekazać siłom zbrojnym państw będących stronami tych umów, w drodze umowy, uzbrojenie i towary podwójnego zastosowania, o których mowa w art. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Rozdział 4 Gospodarka finansowa Agencji Art. 26.

1. Agencja prowadzi samodzielną gospodarkę finansową.

2. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady gospodarki finansowej Agencji, uwzględniając sposób opracowania projektu planu finansowego Agencji, dysponowania jej dochodami oraz gospodarowania środkami finansowymi.

3. Agencja prowadzi rachunkowość według zakładowego planu kont, ustalonego przez Prezesa Agencji, z zachowaniem zasad określonych w przepisach o rachunkowości.

4. Badanie rocznego sprawozdania finansowego Agencji przeprowadza się zgodnie z przepisami o biegłych rewidentach i ich samorządzie.

2007-01-22

©Kancelaria Sejmu

s. 14/16

Art. 27.

1. Na podjęcie działalności w pierwszym roku Agencja otrzyma dotację z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej.

2. Minister Obrony Narodowej, przekazując Agencji mienie zgodnie z art. 18 ust. 3, udziela jej w danym roku budżetowym dotacji w wysokości równej środkom finansowym na utrzymanie tego mienia zamieszczonym w części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej.

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, przekazując Agencji mienie w przypadkach, o których mowa w art. 31a, udziela jej w danym roku budżetowym dotacji w wysokości równej środkom finansowym niezbędnym do pokrycia kosztów utrzymania tego mienia z części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

4. W przypadku dokonania korekt planu, o którym mowa w art. 18 ust. 3a, Minister Obrony Narodowej przekazuje Agencji środki finansowe z części budżetu państwa, której jest dysponentem, przeznaczone na utrzymanie mienia objętego korektą na okres od dnia przekazania mienia do końca roku kalendarzowego. Art. 27a. Mienie ruchome, o którym mowa w art. 2, przekazane Agencji w sposób określony w art. 19 ust. 1, po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego, może być przechowywane w magazynach jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych na podstawie umowy nieodpłatnego przechowania. W takim przypadku Minister Obrony Narodowej nie przekazuje Agencji dotacji, o której mowa w art. 27 ust. 2.

Art. 28. (uchylony). Art. 29.

1. Przychodami Agencji są:

1) przychody z gospodarowania mieniem, o którym mowa w art. 1 pkt 1 i 2;

2) przychody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 23 ust. 4 i art. 24;

3) przychody z realizacji umów, o których mowa w art. 21a ust. 1;

4) przychody z darowizn i spadków;

5) pozostałe przychody.

2. Z przychodów wymienionych w ust. 1 pokrywa się koszty:

1) uporządkowania stanu prawnego i prowadzenia ewidencji mienia;

2) utrzymywania mienia;

3) gospodarowania mieniem;

4) działalności Agencji.

3. Część dochodów określonych w planie finansowym Agencji przeznacza się na inwestycje Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

2007-01-22

©Kancelaria Sejmu

s. 15/16

Art. 30. Agencja tworzy:

1) fundusz statutowy stanowiący wartość mienia, o którym mowa w art. 8 ust. 1, 1a i 2;

2) fundusz zasobu stanowiący wartość mienia, o którym mowa w art. 1 pkt 1 i 2;

3) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

4) fundusze z zysku netto Agencji: a) fundusz rezerwowy, b) fundusz nagród, c) fundusz inwestycyjny, d) fundusz na inne cele związane z obronnością państwa. Art. 31.

ust. 4 w art. 31 utracił moc (wyrok TK Dz.U. z 2003 r. Nr 1, poz. 15)

1. Nie pobiera się opłaty skarbowej i podatku od czynności cywilnoprawnych w obecnie: ustawy z dnia 29 stycznia 2004 sprawach, w których stroną jest Agencja.

2. Do czynności notarialnych związanych z tworzeniem przez Agencję spółek, o publicznych których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące czynności notarialnych związanych z przekształceniem przedsiębiorstwa państwowego w spółkę.

3. (uchylony).

5. Do zamówień udzielanych Agencji przez Ministra Obrony Narodowej oraz przez kierowników jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664, z późn. zm.8)). Rozdział 4a Wykonywanie przez Agencję zadań na rzecz ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz organów i jednostek organizacyjnych mu podległych lub przez niego nadzorowanych Art. 31a.

1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych lub z jego upoważnienia inny organ może, po uzgodnieniu z Prezesem Agencji, przekazać Agencji do zagospodarowania niewykorzystywane mienie Skarbu Państwa, będące w trwałym zarządzie organów i jednostek organizacyjnych mu podległych lub przez niego nadzorowanych oraz inne mienie będące we władaniu tych jednostek.

r. – Prawo zamówień

ad. ust. 5 w art. 31 -

8)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 197, poz. 1661 oraz z 2003 r. Nr 2, poz. 16, Nr 130, poz. 1188 i Nr 165, poz. 1591.

2007-01-22

©Kancelaria Sejmu

s. 16/16

2. Przekazanie mienia, o którym mowa w ust. 1, prowadzenie jego ewidencji oraz gospodarowanie tym mieniem następuje w trybie i na zasadach określonych w ustawie. Art. 31b. (uchylony). Art. 31c.

1. Tworzy się Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego, zwany dalej „Funduszem”, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

2. Fundusz jest państwowym funduszem celowym.

3. Przychodami Funduszu są wpływy, w wysokości 93%, uzyskane z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 31a ust.

1.

4. Wydatki Funduszu przeznacza się na realizację zadań inwestycyjnych oraz na modernizację uzbrojenia i wyposażenia organów i jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych. Rozdział 5 Przepisy przejściowe, zmieniające i końcowe Art. 32-37. (pominięte). Art. 38. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

2007-01-22

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 405 z 1996 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-08 poz. 192

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie zasad wynagradzania Prezesa Agencji Mienia Wojskowego i członków Rady Nadzorczej Agencji Mienia Wojskowego.

 • Dziennik Ustaw z 2003-01-08 poz. 15

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2002 r. sygn. akt K. 33/02

 • Dziennik Ustaw z 2013-05-17 poz. 575

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Mienia Wojskowego

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-14 poz. 1580

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 października 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu nieodpłatnego przekazywania mienia ruchomego Skarbu Państwa będącego w użytkowaniu jednostek podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-19 poz. 1482

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przekazywania mienia Skarbu Państwa Agencji Mienia Wojskowego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.