Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 951 z 1997

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 1997 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1997-11-14
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 951 z 1997


©Kancelaria Sejmu

s. 1/6

Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 1997 r. Nr 142, poz. 951, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego 29, poz. 320, Nr 81, poz. 875, Nr 129, poz. 1446, z 2002 r. Nr 127, poz. 1085, Nr 240, poz. 2059, z 2003 Art. 1. r. Nr 166, poz. 1611,

1. Tworzy się państwową jednostkę organizacyjną pod nazwą „Agencja Rynku z 2004 r. Nr 6, poz.

40. Rolnego”, zwaną dalej „Agencją”.

USTAWA z dnia 7 czerwca 1990 r.

2. Agencja podlega Prezesowi Rady Ministrów.

3. W ramach Agencji wyodrębnia się biuro Agencji i oddziały terenowe. Art. 2.

1. Agencja posiada osobowość prawną.

2. Agencja nie odpowiada za zobowiązania Skarbu Państwa.

3. Skarb Państwa nie odpowiada za zobowiązania Agencji. Art. 3. Siedzibą Agencji jest miasto stołeczne Warszawa. Art. 4.

1. Agencja realizuje interwencyjną politykę rolną państwa w celu stabilizacji rynku produktów rolnych i żywnościowych oraz ochrony dochodów uzyskiwanych z rolnictwa.

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1, Agencja wykonuje w szczególności przez:

1) interwencyjny zakup i sprzedaż produktów rolnych oraz ich przetworów na rynku krajowym i rynkach zagranicznych,

2) gromadzenie i gospodarowanie państwowymi rezerwami produktów rolnych oraz produktów i półproduktów żywnościowych w ramach określonych zadań oraz przeznaczonych na ten cel środków finansowych,

3) udzielanie poręczeń kredytów, z wyjątkiem kredytów inwestycyjnych, przedsiębiorcom realizującym zadania zlecone przez Agencję,

4) podejmowanie innych działań określonych w odrębnych przepisach, w szczególności w zakresie regulacji rynków rolnych.

3. Do zadań Agencji należą także: 04-01-29

©Kancelaria Sejmu

s. 2/6

1) analizowanie rynku produktów rolnych i żywnościowych,

2) przedstawianie Radzie Ministrów: a) propozycji regulacji organizacyjno-prawnych w zakresie funkcjonowania rynku podstawowych produktów rolnych i żywnościowych, b) w porozumieniu z Ministrem Gospodarki, propozycji dotyczących regulacji handlu zagranicznego w zakresie produktów będących przedmiotem działalności interwencyjnej Agencji, ust. 4 w art. 4

3) inicjowanie i udział w działaniach organizacyjnych mających na celu skreślony rozwój rynku produktów rolnych i żywnościowych. Art. 4a.

1. Rada Ministrów może powierzyć Agencji realizację innych zadań niż określone w art. 4, związanych z organizowaniem i funkcjonowaniem rynku produktów rolnych i żywnościowych.

2. Rada Ministrów powierzając zadania, o których mowa w ust. 1, zapewni Agencji na ten cel odpowiednie środki finansowe. Art. 4b.

1. Agencja, na podstawie przyjętego przez Radę Ministrów programu, może przekazać za częściową odpłatnością albo bezpłatnie część zapasów produktów rolnych i ich przetworów oraz produktów i półproduktów żywnościowych na potrzeby:

1) niektórych jednostek sektora finansów publicznych, a w szczególności: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, szpitali, jednostek wojskowych, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz zakładów karnych,

2) organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej lub udzielających pomocy humanitarnej.

2. Program, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje Rada Ministrów, uwzględniając sytuację na rynkach rolnych, stan zapasów i rezerw Agencji Rynku Rolnego, terminy przydatności do spożycia produktów rolnych i spożywczych oraz konieczny nadzór nad ich rozdziałem, określając w szczególności:

1) zaopiniowany przez Radę Agencji Rynku Rolnego limit wartościowy i ilościowy artykułów rolnych i spożywczych możliwych do przekazania z zapasów Agencji w danym roku budżetowym,

2) kryteria udzielania pomocy w formie bezpłatnej,

3) kryteria udzielania pomocy za częściową odpłatnością,

4) zasady oceny przez właściwych ministrów składanych wniosków.

3. Po przyjęciu programu Prezes Agencji, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rynków rolnych oraz właściwymi ministrami, ustala w szczególności:

1) rodzaj i ilość produktów przekazywanych poszczególnym podmiotom,

2) termin i sposób przekazania produktów.

04-01-29

©Kancelaria Sejmu

s. 3/6

4. Prezes Agencji ogłasza corocznie, do dnia 31 marca, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” informację o realizacji zadań Agencji wynikających z programu, o którym mowa w ust.

1. Art. 4c.

1. Agencja dokonuje interwencyjnego zakupu zbóż:

1) o odpowiedniej jakości, a w szczególności cechującego się zdrowym ziarnem, o typowej dla danego gatunku barwie, wolnym od obcych zapachów oraz od organizmów szkodliwych na każdym etapie ich rozwoju,

2) o radioaktywności nieprzekraczającej dopuszczalnego poziomu określonego w odrębnych przepisach.

2. Badanie poziomu radioaktywności, o której mowa w ust. 1 pkt 2, przeprowadza się, jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że dana partia zboża może być napromieniowana.

3. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania jakościowe, jakie powinny spełniać zboża objęte zakupami interwencyjnymi Agencji oraz metody oceny jakości zbóż, mając na względzie obowiązujące w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej. Art. 5.

3. Agencja przejmie nieodpłatnie magazyny zbożowe o łącznej pojemności 1 mln ust. 1 i 2 w art. 5 ton, znajdujące się w zarządzie przedsiębiorstw przemysłu zbożowo- pominięte ust. 4 w art. 5 młynarskiego „PZZ”.

skreślony

dodany art. 4d wchodzi w życie z dn. 30.01.2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 6, poz. 40)

Art. 6.

1. Prezes Agencji jest powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w porozumieniu z Ministrem Finansów.

2. Prezes Agencji jest organem wykonawczym i zarządzającym Agencji.

4. Prezes Agencji składa półroczne i roczne sprawozdania z działalności Agencji Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Ministrowi Finansów, a także Sejmowej i Senackiej Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Art. 7.

1. Organem opiniodawczym i doradczym Prezesa Agencji jest Rada Agencji, w skład której wchodzą przewodniczący i 20 członków, powoływani na okres 3 lat.

2. Przewodniczącego Rady wybiera i odwołuje Rada Agencji.

3. Członków Rady będących przedstawicielami organizacji producentów rolnych w liczbie 8, w tym producentów związanych z przetwórstwem rolno-spożywczym, 04-01-29

©Kancelaria Sejmu

s. 4/6

handlem, i konsumentów oraz przedstawiciela Krajowej Rady Izb Rolniczych powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów, na wniosek właściwych organów zainteresowanych organizacji.

4. Członków Rady, będących przedstawicielami administracji państwowej, po jednym przedstawicielu Ministra Finansów, Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Ministra Gospodarki, powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek zainteresowanych ministrów. Art. 7a. Oddziałem terenowym kieruje dyrektor powoływany i odwoływany przez Prezesa Agencji. Art. 7b.

1. Prezes Agencji i dyrektorzy oddziałów terenowych wydają decyzje administracyjne w zakresie określonym w odrębnych przepisach.

2. W postępowaniu administracyjnym organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do dyrektorów oddziałów terenowych jest Prezes Agencji. Art. 8.

1. Agencja działa na podstawie niniejszej ustawy oraz statutu nadanego, w drodze rozporządzenia, przez Prezesa Rady Ministrów.

2. Statut Agencji reguluje w szczególności:

1) strukturę organizacyjną Agencji,

2) zasięg terytorialny oddziałów terenowych, zadania oraz zasady działania Rady Agencji, zasady udzielania pełnomocnictw, szczegółowe zasady gospodarki finansowej, system kontroli wewnętrznej, procedury działalności interwencyjnej, w tym dotyczące organizowania i przeprowadzania przetargów,

8) procedury wyboru przedsiębiorców w zakresie tworzenia i gospodarowania rezerwami,

9) zasady udziału Agencji w spółkach prawa handlowego. Art. 9.

1. Agencja prowadzi samodzielną gospodarkę finansową i ewidencję księgową, dotyczącą gospodarowania rezerwami państwowymi oraz działalności interwencyjnej na rynku produktów rolnych, zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne i niniejszą ustawą.

2. Agencja działa zgodnie z planem finansowym obejmującym rok obrachunkowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym. Roczny plan finansowy Agencji ustala jej Prezes w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Finansów. 04-01-29

3)

4)

5) 6) 7)

©Kancelaria Sejmu

s. 5/6

2a. Projekt planu finansowego podlega uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego w trybie określonym w ustawie z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz.U. Nr 46, poz. 550).

3. Przychodami Agencji są dotacje budżetowe ustalane corocznie w ustawie budżetowej, wpływy z działalności gospodarczej, z kapitałów pieniężnych, darowizn oraz inne wpływy.

4. Przychody określone w ust. 3 Agencja przeznacza na realizację zadań określonych w art. 4 oraz na funkcjonowanie Agencji.

5. Zasady wynagradzania pracowników określa Prezes Agencji Rynku Rolnego w zakładowym regulaminie wynagradzania.

1. Prezes Agencji ustala, w drodze decyzji administracyjnej:

1) kwoty nienależnie lub nadmiernie pobranych środków: a) pochodz¹cych z Sekcji Gwarancji Orientacji i Gwarancji Rolnej, Europejskiego Funduszu

dodane art. 9a-9c wchodzą w życie z dn. uzyskania przez RP członkostwa w UE (Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1611)

b) krajowych przeznaczonych na realizacjź Wspólnej Polityki Rolnej,

2) należności wraz z odsetkami od zaległości z tytułu opłat cukrowych wynikających z realizacji wspólnej organizacji rynku cukru.

2. Do należności, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy Działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.1)).

3. Uprawnienia organu podatkowego określone w ustawie, o której mowa w ust. 2, przysługują Prezesowi Agencji, jako organowi pierwszej instancji. Prezes Agencji może upoważniać pracowników Agencji do wydawania decyzji w sprawach, o których mowa w ust.

1.

4. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw rynków rolnych.

5. Do egzekucji należności, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, Nr 28, poz. 434, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368, Nr 130, poz. 1450, z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 894, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 137, poz. 1302.

04-01-29

©Kancelaria Sejmu

s. 6/6

Art. 9c.

1. W sprawach dotyczących ustalenia nienależnie lub nadmiernie pobranych środków, które zostały przekazane przez Agencję na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej:

1) pochodzących z Sekcji Gwarancji Orientacji i Gwarancji Rolnej, Europejskiego Funduszu

2) krajowych, przeznaczonych na realizację Wspólnej Polityki Rolnej - stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Do egzekucji należności, o których mowa w ust. 1, na rzecz Agencji, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.>

art. 10 i 11 skreślone Art. 12. Techniczno-organizacyjną obsługę Prezesa Agencji sprawuje biuro Agencji, zwane „Centralą”.

Art. 12a. Nie pobiera się opłaty skarbowej od czynności cywilnoprawnych, których stroną jest Agencja Rynku Rolnego. Art. 13. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

04-01-29

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 951 z 1997 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 949 z 1997

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 1997 r. w sprawie ustanowienia norm ilościowych lub wartościowych towarów, których przywóz z zagranicy jest wolny od cła, oraz ograniczenia uprawnień do korzystania ze zwolnień od cła na niektóre towary przywożone przez osoby przekraczające wielokrotnie granicę państwową.

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 950 z 1997

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 1997 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

porady prawne online

Porady prawne

 • Tekst jednolity

  Czym różni się tekst jednolity od tekstu ujednoliconego?

 • Tekst jednolity spółki z o.o.

  Jak ma wyglądać tekst jednolity umowy spółki z o.o.? Kto powinien go sporządzić? Spółka istnieje 20 lat, w trakcie jej istnienia zaszło mnóstwo zmian umowy spółki.

 • ujednolicony tekst umowy spółki

  Spółka działająca od kilku lat, zmieniała kilkukrotnie zapisy umowy za pomocą aneksów. Rodzi to pewna uciążliwość przy okazywaniu dokumentów spółki. Czy od (...)

 • Zakup ziemi rolnej a zgoda ANR

  Chcę kupić działkę budowlano-rolną. Dowiedziałam się, że na zakup działki rolnej musi wyrazić zgodę Agencja Rynku Rolnego. Czy to prawda, że tylko Notariusz/Rejent (...)

 • Zgłoszenie zmiany umowy spółki do KRS

  Wspólnicy dokonują zmiany umowy spółki jawnej poprzez usunięcie z umowy jednego z paragrafów. Fakt zmiany umowy spółki musi zostać zgłoszony do KRS wraz z umową (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-06-25 poz. 626

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego.

 • Dziennik Ustaw z 2011-06-20 poz. 726

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego

 • Dziennik Ustaw z 2011-08-19 poz. 1026

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wspierania rynków owoców i warzyw

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-15 poz. 588

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego

 • Dziennik Ustaw z 2002-08-10 poz. 1085

  Ustawa z dnia 17 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.