Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 518 z 1997

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 9 maja 1997 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1997-05-09
Data wejscia w życie:1997-08-08
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 518 z 1997


©Kancelaria Sejmu

s. 1/5

USTAWA z dnia 9 maja 1997 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1997 r. Nr 82, poz. 518, z 1999 r. Nr 1, poz. 6, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080.

Art. 1. W ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. Nr 55, poz. 234, z 1994 r. Nr 43, poz. 163 oraz z 1996 r. Nr 1, poz. 2, Nr 24, poz. 110, Nr 61, poz. 283, Nr 75, poz. 355 i Nr 152, poz. 723) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 27: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Ustalanie zasad wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w tym podział środków z tego funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności, ustala pracodawca w regulaminie uzgodnionym z zakładową organizacją związkową.", b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Zakładowy system (zasady) wynagradzania i związane z nim regulaminy nagród i premiowania są ustalane i zmieniane w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową; dotyczy to również zasad podziału środków na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w państwowej jednostce sfery budżetowej.";

2) w art. 30: a) w ust. 5 po wyrazach "regulaminu wynagradzania" dodaje się przecinek oraz wyrazy "regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych", b) w ust. 6 skreśla się wyrazy "oraz zasad wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych";

3) w art. 45: a) dodaje się ust. 1a w brzmieniu: "1a. Jeżeli nieruchomość, o której mowa w ust. 1, w dniu podziału nie stanowi własności lub nie jest przedmiotem użytkowania wieczystego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, podziałowi pomiędzy Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych podlegają nakłady na nieruchomość poczynione przez Zrzeszenie Związków Zawodowych i zwrócone przez właściciela nieruchomości.", b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

2005-07-18

©Kancelaria Sejmu

s. 2/5

"3. Minister Pracy i Polityki Socjalnej, w terminie do dnia 31 sierpnia 1997 r., w oparciu o inwentaryzację nieruchomości, o których mowa w ust. 1, określi w drodze rozporządzenia wykazy nieruchomości, które od dnia wejścia w życie rozporządzenia stanowić będą wyłączną własność albo przedmiot użytkowania wieczystego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" lub Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych; wykazy te stanowić będą podstawę do ujawnienia praw w księgach wieczystych.", c) dodaje się ust. 3a w brzmieniu: "3a. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1a i 3, wolne jest od opłat sądowych.". Art. 2. W ustawie z dnia 25 października 1990 r. o zwrocie majątku utraconego przez związki zawodowe i organizacje społeczne w wyniku wprowadzenia stanu wojennego (Dz.U. z 1996 r. Nr 143, poz. 661) w art. 32 w ust. 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: "5) potrącenia z wzajemnej, bezspornej i wymagalnej wierzytelności wobec Skarbu Państwa, na zasadach przewidzianych dla zobowiązań podatkowych.". Art. 3. W ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. Nr 55, poz. 236) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 11 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: "3. Minister Pracy i Polityki Socjalnej określi, w drodze rozporządzenia, warunki wynagradzania mediatorów z listy, o której mowa w ust. 1.";

2) dodaje się art. 111 w brzmieniu: "Art. 111.

1. Mediatorom na czas prowadzenia mediacji przysługuje zwolnienie od pracy. Łączny wymiar tego zwolnienia w roku kalendarzowym nie może przekraczać 30 dni.

2. Wynagrodzenie należne mediatorowi oraz zwrot poniesionych kosztów przejazdu i zakwaterowania określa umowa zawarta przez mediatora ze stronami sporu zbiorowego.

3. Wynagrodzenie mediatora nie może być niższe od ustalonego w drodze rozporządzenia, o którym mowa w art. 11 ust.

3.

4. Koszty postępowania mediacyjnego, o których mowa w ust. 2, ponoszą strony sporu zbiorowego w równych częściach, chyba że uzgodnią inny ich podział.

5. W razie udokumentowanego braku środków na pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 2 i 4, na wniosek strony sporu zbiorowego Minister Pracy i Polityki Socjalnej pokrywa koszty mediacji, z tym że wynagrodzenie mediatora pokrywane jest do wysokości określonej w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 11 ust. 3.".

2005-07-18

©Kancelaria Sejmu

s. 3/5

Art. 4. W ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, Nr 118, poz. 561, Nr 139, poz. 647 i Nr 147, poz. 686) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3: a) dodaje się ust. 5a w brzmieniu: "5a. Wypłata świadczenia urlopowego następuje nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego, o którym mowa w ust. 5.", b) dodaje się ust. 7 w brzmieniu: "7. W przypadku zmian w stanie zatrudnienia w ciągu roku kalendarzowego podstawę tworzenia Funduszu lub wypłaty świadczenia urlopowego przez pracodawcę stanowi liczba zatrudnionych, o której mowa w ust. 1, w dniu 1 stycznia danego roku.";

2) w art. 5 w ust. 3a wyrazy "może być" zastępuje się wyrazem "jest";

3) w art. 6 w ust. 1 wyrazy "art. 4 i 5" zastępuje się wyrazami "art. 4, 5 i 6a ust. 1";

4) w art. 6a wprowadza się następujące zmiany: a) w ust. 1 po wyrazie "dokonuje" dodaje się przecinek oraz wyrazy "z zastrzeżeniem ust. 1a,", b) dodaje się ust. 1a w brzmieniu: "1a. Jeśli rozpoczęcie działalności następuje w roku kalendarzowym w wyniku komercjalizacji, przejęcia, podziału lub połączenia zakładu lub jego części z równoczesnym przejęciem pracowników, pracodawca tworzy Fundusz lub wypłaca świadczenie urlopowe według zasad określonych w art. 3.", c) w ust. 2 po wyrazach "ust. 1" dodaje się wyrazy "lub ust. 1a";

5) w art. 7: a) w ust. 1 w pkt 1 po wyrazach "działalności socjalnej" dodaje się przecinek oraz wyrazy "o której mowa w art. 2 pkt 1", b) w pkt 8 po wyrazach "lokali mieszkalnych" dodaje się wyrazy "w części nie przeznaczonej na utrzymanie pozostałych zakładowych zasobów mieszkaniowych";

6) w art. 8 w ust. 2 skreśla się zdanie trzecie. Art. 5.

1. Z dniem wejścia w życie ustawy grunty stanowiące własność Skarbu Państwa lub gminy (związku komunalnego), będące częścią nieruchomości, o których mowa w art. 45 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, i pozostające w użytkowaniu Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, stają się przedmiotem użytkowania wieczystego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Nie narusza to praw osób trzecich.

2. Budynki i inne urządzenia oraz lokale znajdujące się na gruntach określonych w ust. 1 stają się z dniem wejścia w życie ustawy z mocy prawa własnością Ogól2005-07-18

©Kancelaria Sejmu

s. 4/5

nopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Nabycie własności następuje nieodpłatnie.

3. Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntów, o których mowa w ust. 1, oraz własności budynków, innych urządzeń i lokali, o których mowa w ust. 2, stwierdza się decyzją wojewody w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub decyzją zarządu gminy (zarządu związku komunalnego) w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność gminy (związku komunalnego).

4. Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntów, o których mowa w ust. 1, wolne jest od pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste.

5. Minister Pracy i Polityki Socjalnej, w terminie czternastu dni od dnia wejścia w życie ustawy, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz nieruchomości, o których mowa w ust. 1 i 2, będących następnie przedmiotem podziału na podstawie art. 45 ustawy wymienionej w art.

1. Art. 6. Kwota środków pieniężnych będących przedmiotem przejęcia przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych od Pełnomocnika Komisji do Sprawowania Zarządu Majątkiem b. Central Związkowych, wymieniona w protokole zdawczo-odbiorczym sporządzonym dnia 22 czerwca 1985 roku w pozycji „IV.

5. Środki pieniężne w wysokości” - pomniejszona o kwotę środków pieniężnych, wymienioną w tym protokole w pozycji „VI. 4.

4) wpłaty „Solidarności” Regiony” - podlega waloryzacji. Waloryzacja, o której mowa w ust. 1, polega na podzieleniu kwoty podlegającej waloryzacji, obliczonej zgodnie z ust. 1, przez kwotę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce uspołecznionej w grudniu 1981 roku określoną w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1990 r. w sprawie przygotowania do rewaloryzacji emerytur i rent (Dz. U. Nr 83, poz. 484), a następnie pomnożeniu wyniku tego dzielenia przez kwotę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2001 roku ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz. 774, Nr 72, poz. 801 i 802 i Nr 106, poz. 1215, z 2000 r. Nr 2, poz. 26, Nr 9, poz. 118, Nr 19, poz. 238, Nr 56, poz. 678 i Nr 84, poz.

948 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 85, poz. 924 i Nr 89, poz. 968). Kwota będąca wynikiem waloryzacji, o której mowa w ust. 1 i 2, podlega podziałowi po połowie pomiędzy Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Kwotę należną w wyniku podziału, o którym mowa w ust. 3, Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych pomniejsza się o kwotę środków pieniężnych przekazanych Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych na podstawie decyzji Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 września 1997 r. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ureguluje zobowiązania Skarbu Państwa z tytułu waloryzacji, o której mowa w ust. 1 i 2, wobec Nieza2005-07-18

1.

2.

3.

4.

5.

©Kancelaria Sejmu

s. 5/5

leżnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” i Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych - w kwotach wynikających z podziału, o którym mowa w ust. 3, oraz z pomniejszenia, o którym mowa w ust. 4, zaokrąglonych do pełnego tysiąca złotych - w formie obligacji asymilowanych do zerokuponowych obligacji skarbowych sprzedawanych na przetargu poprzedzającym uregulowanie tych zobowiązań.

6. Uregulowanie zobowiązań, o których mowa w ust. 5, nastąpi w terminie do dnia 30 kwietnia 2002 r.

ust. 1, 2 i 4 w art. 7 Art. 7. utraciły moc obw.

3. Traci moc ustawa z dnia 21 kwietnia 1988 r. o Funduszu Wczasów Pracowni- Prez. TK (Dz.U. 1999 r. Nr 1, poz. 6) czych (Dz.U. Nr 11, poz. 84 i z 1992 r. Nr 21, poz. 85).

Art. 8. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 4 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 r. i art. 7 ust. 3, który wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 1997 r.

2005-07-18

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 518 z 1997 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 528 z 1997

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1997 r. w sprawie ustalenia wykazu gmin, na obszarze których wystąpiła powódź, oraz zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla tych gmin na finansowanie bieżących zadań własnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 527 z 1997

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1997 r. w sprawie określenia wykazu gmin, na obszarze których stosuje się szczególne zasady odbudowy i remontu obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek powodzi albo huraganu.

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 526 z 1997

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za działalność prowadzoną na podstawie przepisów Prawa geologicznego i górniczego.

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 525 z 1997

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1997 r. w sprawie warunków i zakresu zwolnień od opłat paszportowych osób dotkniętych skutkami powodzi.

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 524 z 1997

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1997 r. w sprawie przyznania żołnierzom jednostek wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji niektórych uprawnień funkcjonariuszy Policji.

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 523 z 1997

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad współpracy Policji ze strażami gminnymi (miejskimi) oraz zakresu fachowego nadzoru i pomocy udzielanej tym strażom.

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 522 z 1997

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania dotacji, pożyczek i kredytów ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na usuwanie skutków powodzi w 1997 r. oraz zasad spłaty pożyczek i kredytów.

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 521 z 1997

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1997 r. w sprawie zasad i trybu udzielania odszkodowań za straty spowodowane skierowaniem wód zalewowych w inny obszar w związku z zagrożeniem powodzią.

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 520 z 1997

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego na towary przywożone z zagranicy na potrzeby zapobiegania i likwidacji skutków klęski żywiołowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 519 z 1997

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze.

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 530 z 1997

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 1997 r. w sprawie rozkładu czasu służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 529 z 1997

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 lipca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu rejonów administracyjnych (gmin) nie uznanych za zagrożone szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym, w których mogą być refundowane rzeczowe koszty organizacji robót publicznych.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.