Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 715 z 1998

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. zmieniająca ustawę - Przepisy wprowadzające Kodeks karny.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1998-07-24
Data wejscia w życie:1998-09-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 715 z 1998


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 715 z 1998 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 733 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 sierpnia 1998 r. w sprawie właściwości terytorialnej organów powołujących komisje egzaminacyjne dla przewodników górskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 732 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie zakresu wiadomości obowiązujących na egzaminie dla pracowników specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych, którzy uzyskali świadectwa potwierdzające zdanie egzaminu z zakresu znajomości pełnienia służby strażniczej z bronią.

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 731 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie rodzajów dyplomów i świadectw wydawanych przez szkoły i inne placówki oświatowe, które potwierdzają uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie ochrony osób i mienia, minimalnego zakresu programów kursów pracowników ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminów i trybu ich składania, składu komisji egzaminacyjnej i sposobu przeprowadzania egzaminu.

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 730 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji.

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 729 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia wysokości opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz związane z prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 728 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 727 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych.

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 726 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia innych niż kurator sądowy organów powołanych do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, jego zakresu oraz trybu przeprowadzania.

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 725 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 1998 r. w sprawie warunków technicznych przeprowadzenia okazania.

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 724 z 1998

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia zakresu i trybu uczestnictwa podmiotów wymienionych w art. 38 par. 1 Kodeksu karnego wykonawczego w wykonywaniu kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych, a także społecznej kontroli nad ich wykonywaniem.

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 723 z 1998

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz działania Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, a także rad terenowych do spraw społecznej readaptacji i pomocy skazanym.

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 722 z 1998

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1998 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia i Opieki Społecznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 721 z 1998

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 720 z 1998

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1998 r. w sprawie wyznaczania zakładów pracy, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna orzeczona w zamian nieściągalnej grzywny, szczegółowych obowiązków tych zakładów w zakresie zatrudniania skazanych i zasad gospodarowania uzyskanymi z tego tytułu środkami oraz przysługujących ulg zakładom.

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 719 z 1998

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu gmin, na obszarze których stosuje się szczególne zasady odbudowy i remontu obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek powodzi albo huraganu.

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 718 z 1998

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy etatów kalkulacyjnych, środków i limitów na wynagrodzenia, przeznaczonej na zmiany organizacyjne w 1998 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 717 z 1998

  Ustawa z dnia 28 sierpnia 1998 r. o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń, ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawy o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń, ustawy - Kodeks pracy i niektórych innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 716 z 1998

  Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawy o działalności gospodarczej.

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 714 z 1998

  Ustawa z dnia 23 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.