Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 860 z 1998

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 18 czerwca 1998 r. o zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1998-06-18
Data wejscia w życie:1998-11-27
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 860 z 1998


©Kancelaria Sejmu

s. 2/10

USTAWA

z dnia 18 czerwca 1998 r. 

   

  

 

 

  

 ! publiczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Opracowano na podstawie: Dz.U. 1998 Nr 131, poz. 860.

Art. 1. 

     z 

  

   !!" #  $ funkcje publiczne (Dz.U. %#&

!!'(

) )$ 

 *

1) art. 1 otrzymuje brzmienie: +, -$ .  

 

 .

 $ . 

 

$ 

 

   

    // !!  # # -$ ,  

 &

  +-$ 001

2) w art. 3 w ust. 1

+- - 0  )

+ & 2

 Sejmu, Marsza- 0&

+

)

0

) )y

 +

)

& 0;

3) .)31

4) w art. 7: a) w ust. 1: - 3

+- - 0

) )

 + , Sejm i Senat lub Marsza - ”, - w pkt 6 po wyrazie “Senat0  )

+2r

 - 0& - pkt 8 otrzymuje brzmienie: “8) kandydat na stanowisko s)

 4 5 lub )

 4 - – Mar

- ,”, - po pkt 8  )66

 * “8a)  ) $ )

$& $ )  )

 -$ %

"7 

7

-$ %

& 6(  ) $ )

$& $ )  )

 %

 -$ ,  87

%

 -$du Administracyjnego,”, - #  ) #

eniu: + #( $) ) 82 - .&0&

06/29/99

©Kancelaria Sejmu

s. 3/10

(/  )/

 * +/9 . 

 . ) $

 r 

 

 : 

  ; )u

$&

$

$

 $ .dczenia.”, c) ust. 4 i 5 otrzymuj$ brzmienie: +! < &   $ . czenia, $  

znie&

 3& -$ u celem rozpoznania w trybie okre.onym w rozdziale

4. 3<. 

    )  w przypadku, gdy zostanie on wybrany.";

5) w art. 8, w art. 23 w ust. 1, w art. 24 w ust. 4, w art. 26, w art. 28 oraz w art. 30 

 

+= 0 .)1

6) w art. 11: a) w ust. 1 skre.)

+60&

+; 0

) )y

 + 

$ ;0& (/

+; 0

) )

a + 

$ ;01 (

'

 

 *+>nteresu Publicznego”; 6( .) art. 12-16;

9) art. 17 otrzymuje brzmienie: @, - $ 

$$  

&) j )   /! 5, jest Rzecznik Interesu Publicznego, zwany dalej "Rzecznikiem". /> 

)  7 

7

 -$ %

 '% > 

) A  &$

  )$ *

1) ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska s)dziego, /( )

$ 

$& '(  

 

&      

    dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 10 maja 1990 r., !(      B

) < 7- ;  ! %  >  

)  A )dziego w stanie spoczynku lub prokuratora w stanie spoczynku. 

   )

 o $

 $)&$     ; 

 . 

$ i o prokuraturze. 3% 

    a >  

)  7 

 7

e-$ %

. 

 1

! 

a-

06/29/99

©Kancelaria Sejmu

s. 4/10

stosowanie. W celu sprawdzenia warunku, o którym mowa w ust. ' '& 7 

 7

 -$ %) ; organów, o których mowa w art. 17e."; #(  ) 8 

 * @, >  

) 

   

  $5 ytucji i ustawom. , > 

)  $

 A &

$  ; 

 

&  A 

)A

 / >  

)  $  A  

&

$   

A

 . 

 $ )

A

 .$

) ,  5 >  

) C & 

$   1 >  $

 

  > /5 > 

) 

$.   '7 

7

-$ %

 > 

))

 * (

) & /( 

   -$ 

 o.

 $ .dczenia, '(    $   $$

 

 & !(

   )pstwo. ,  D

 > 

) a $ .* ( 

. 

$ -$du, /(

   ; 

)    . 

& '(   -$ ) ) ustracyjnego, !( 

     $

 )  

$ 

 $

  

)&

5) przedstawianie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmowi, Senatowi, Prezesowi Rady Ministrów i Pierw

7

-$ % ;  

 .&  $ 

stanu przestrzegania przepisów niniejszej ustawy. / >& 

   

  .   /&  $ A   

  

 u . &

 A . &

)A   

 A 1  

 &  

 

  .  

06/29/99

©Kancelaria Sejmu

s. 5/10

  >  )  

 5 )a  

$ , >& 

)

  E >

z  7

 $  )  & i  ; &) ; )enia, zgromadzonych lub wytworzonych do dnia 10 maja 1990 r. przez: (2 < % &2 - )

 , & 2 - . 

 2 - 9 

&  

  & 

$dkowane lub nadzorowane przez nich organy i jednostki organizacyjne, /(-

;B

) < 7 Art. 17f.

1. Rzecznik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Interesu Publicznego, zwanego dalej "Biurem". / E

 $ A

  $

 & 

     

  

 $

 

 !  6/   a  FD

B%!#&

/ &

 6 Nr 34, poz. 178, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i z 1997 r. Nr 110, poz. 714). ' D  E  )  

 a 

) owych. !< 

) 

 E .  & 

$

&

7

> 2 

d 

7 

 7

 -$ %

 3D

 .AE;  

.  -$ %

 , 

>

 

) )  

 

$  

 )

 -$ %j

01 (

!trzymuje brzmienie:+7) jne”;

12) art. 18 otrzymuje brzmienie: “Art. 16D)  

$

 

) ustracyjnym )  &   /! ust. 5, maj$ $

 pracownicy S$ 

 -$ %

, którzy zostali dopuszczeni    

  przepisów $ ! 6/o ochro   ”;

13) 6  ) 6 i 18b w brzmieniu: “Art. 18a. 1.7)  e )  > 

)&

 /&'! oraz art. 18b ust. 4, po &  

  

$ .A

o 

 

 $.dczenia.

2. 7)  > 

)-$  ) 

06/29/99

©Kancelaria Sejmu

s. 6/10

3. -$  ) 

 

)  

 

 . )  $6&  szczególnie uzasadnionych przypadkach.

4. -$  )    &

o. 

 

$ ; y w orga 

 

  y z nimi, a domaga ) & & 

 poprzez gro:)  

 

 $    

5  , 6 7   

A )   > lub 

)$ 

 

 ) )  

 &ó

o. 

 /

 &  &> 

)p) $ 

 ) ) u &

 ;  & o   $ 

  '7  

A -$ 

  e & /&   !  )

enia. ! -$  

     

  postanowienia w mocy albo o jego uchyleniu; w przypadku  >&-$  ) ) 01

14) art. 19 otrzymuje brzmienie: +, )  & 

) & którym mowa w art. 18b, w zakresie nie uregulowanym przepisami  

  )  

 5 )powania karnego.”;

15) /# .)

  116) art. 21 i 22 otrzymuj$ brzmienie: “Art. 21.

1. W celu rozpatrzenia sprawy, Prezes -$ Apelacyjnego w Warszawie 

)

2. S) ')

 protokolanta.

3. 7

 -$ Apelacyjnego w Warszawie $

A 

o

  

 ' )

 $  dzkiego delegowa -$ 

4. Na wniosek strony ) -$ $

.

). .A) Art. 22.

1. 7) lustracyjne 

)   i.  D   )  

 

$ wyroku. 2 G-$     

$ ;

 

 ) $ 

 

 $ . 

  

$ &  . 

  

  

ypadku braku dosta 

  

$  ) 

.

06/29/99

©Kancelaria Sejmu

s. 7/10

. 

-$ 

 

) < -$ y $

  '

  )  

  

 & & $))  

 

  )

 &

a 

   $ 

  

 

  

 5odeksu karnego, fakt ten podawany jest w orze

-$ 

4. 7   -$  

$ 

 .A

 $ . 

  .  6 podaje si) 

  .   tej osoby, w trybie okre.   28.”;

17) w art. 23: a) w ust. 1 i /

+ 0

) )

em “stronie”, b) /

+ 0

) )

 + ! 01

18) w art. 24: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: @ -$   

 ')

&

$

 )dziów, którzy uczestniczyli w wydaniu orzeczenia w pierwszej instancji. 

 

  /)

$  & 

 

$@& b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: “3. -$    

  :   '#

 od dnia otrzymania  0& c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: +3 <  -$      

  5  

> 

  01

19) .) art. 25;

20) w art. 27 ust. 3 otrzymuje brzmienie: +'7)   A

 )   osoby, w sprawie której wydano prawomocne orzeczenie, Rzecznika lub 7

-$ , 

 01

21) .)/1

22) w art. 30: ( 

$ .A) & ( 

@;

 @

) )

 @ 

 

w $@& (  )/

 * +/7  -$ 

$ ;

 

)u $ 

 

 $. 

 )

 a ; &   $  . 1  

)

&

 

  e$$   01

06/29/99

©Kancelaria Sejmu

s. 8/10

23) w art. 31:a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: + 2  < % & 2  -  )

 , i& 2  - .& 2  - 9 

 

-

;B

) < 7

 $-$ >    .$

 $ $  -$ > ) A  

 & $

  $  ) $&    &    

)    

$  

 . 0& b)  / 

 +-$ = 0

) ) 

 +-$  Rzecznika”, c) ust. 3 i 4 

 $

 * +'  $

 $ $  -$ >

 A 

) 

$  

 . H    s $  &  $ A e   

$  

-$ >

a  & $$

 ; A 

  ) A   !   '  $ : ; a& .  

& $

 $    ;  -$ >

 )  doku & $ : ; 01 /!(//''

 $

 * +, '/ 7

 -$ ,  

  > 

 $

2  < % & 2  -  )

 , &2 - .&2 -9a 

& -

; B

) < 7 

 %

  Dy  , 7   )   & '  ,'' 

 

-$ &> 

) $&

 

  & )     y ' &  & e.   

 & $ 

 $ : izowane. /E 

-$ > )   & 

  

 $ ! 6/   o 01

25) .)'!1

26) w art. 40: a) .)/& b) '!

 $

 * “3. -$   .

D

 B

) >y 7 +2 70 .A . 

 &  mowa w ust. 1, 

$ fakt    

06/29/99

©Kancelaria Sejmu

s. 9/10 

  

 & 

). , . 

 $ za$

 

4. 7)  &  &

a

) 

    

 ”; /( .) art. 41 i 42;

28) c

).A,

$

 

 

 * +I

).A, Ja .................................................................................... syn/córka ............................

  

 

   

   

urodzony/urodzona ............................................................ zamieszkaJ

 (data i miejsce urodzenia)

............................................................................... $)J $)

(adres zamieszkania)

..................................................................................................... .a J. 

  

  

 !"   #$%$&

 

 .  

 

 $ . 

&  )

 .$

    a 

 

 

   !!8 #  $ ;  

 FD

B % #& 

 !!' 

 6 % ' & 

 6C#(& . 

 &   J  &   J      J  .    * organów bezpie  &/! 

......................................

 '

 ( (Ja ................................................................................... syn/córka ............................

)  

 

   

   

urodzony/urodzona ........................................................... zamieszkaJ

 (data i miejsce urodzenia)

 $)J $)

(adres zamieszkania)

.a J. 

)  

  

 !"   #$%$&

 

 .  

 

 $ . 

&  )

 .$

    a 

 

 

   !!8 #  $ ;  

 FD

B % #& 

 !!' 

 6 % ' & 

 6C#(& . 

 &  J &  J  )& J .     *  

 

  ozumieniu art. 1,/! ..................................

 '

 ( (06/29/99

©Kancelaria Sejmu

*

s. 10/10

.  .A”. Art. 2.

 

 C

. 6/ 

) FD

B Nr 31, poz. 214, z 1984 r. Nr 35, poz. 187, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24, Nr 34, poz. 178 i 182, z 1990 r. Nr 20, poz. 121, z 1991 r. Nr 55, poz. 234, Nr 88, poz. 400, Nr 95, poz. 425, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, Nr 90, poz. 451, z 1994 r. Nr 136, poz. 704, z 1995 r. Nr 132, poz. 640, z 1996 r. Nr 89, poz. 402 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 98, poz. 604, Nr 133, poz. 882 i 883 i Nr 141, poz.

943) 

) )$ 

 * (  )

 * “9a) Biurze Rzecznika Interesu Publicznego,”; /('C3  )

 * @(>  7

8 

) E> eresu Publicznego,". Art. 3. 

 C  #B

)

 < 7FDz.U. Nr 30, poz. 180, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 59, poz. 269, Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 70, poz. 443, Nr 88, poz. 554 i Nr 141, poz.

943) 

 ) )$ zmiany:

1) w art. 11b: a) w ust. 2 w zdaniu drugim wy

 + 

) -$ =  )  0

) )

 +& -$ , j 

 >  7$

 

) 

$   

 

  .  

    

 

  

   !!8 #  $ funkcje publiczne (Dz.U. Nr 70, poz. 443 i z 1998 r. Nr 131, poz. 860 )”, b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: “5. -

; B

) < 7 $  -$ ,  rszawie lub Rzecznika Interesu Publicznego ) wszelkie posiada   , o których mowa w ust. 2.”; /( / 

+) 0

a) )

 +  

-$ , 

 >  7 & /0 Art. 4.  

 / 

 C  

)

 2 -  )

 Administracji (Dz.U. Nr 106, poz. 491 oraz z 1997 r. Nr 70, poz. 443 i Nr 141, poz. 943) w art. 9 w ust. 1 w zdaniu drugim wyrazy + 

) -$ =  )  0

) ) 

 + &  -$ ,  

06/29/99

©Kancelaria Sejmu

s. 11/10 >  7$

 

) 

$wy  

 & . 

   e  

 

  

   !!8 # $; 

FD

B%#&

!!'

 6 r. Nr 131, poz. 860)”. Art. 5. Osoba, o której mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu 

   !!" # $; 

FD

B%#&

!!'(,  -$ , 

 . 

e, o którym mowa w art. 6 ust. 1 po ustawy, w terminie 14  .  

ej ustawy. Art. 6. 7 &  

  .   

 

 & podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub   

 

  

   !!8 # $; 

FD

B%#&

!!'(&.d

 . C &$

 $ 

    !  .  

 -$ , acyjnego w Warszawie. /7) 

. 

 .  

) 

isów ustawy, o której mowa w art.

1. Art. 7. 2 - .D

 B> Polskiej jed        

 

 stwa 

  !!8 # $; 

z 

)  

 $

 

   jednolitego tekstu. Art. 8 B

 '#  06/29/99

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 860 z 1998 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2000 nr 11 poz. 236

  Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2000 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnych orzeczeń Sądu stwierdzających niezgodność z prawdą oświadczeń osób lustrowanych.

 • Monitor Polski 2000 nr 13 poz. 282

  Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 maja 2000 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu stwierdzającego zgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej.

 • Monitor Polski 2000 nr 13 poz. 283

  Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 maja 2000 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej.

 • Monitor Polski 2002 nr 58 poz. 795

  Obwieszczenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 listopada 2002 r. o treści oświadczenia złożonego przez osobę pełniącą funkcję publiczną.

 • Monitor Polski 2002 nr 60 poz. 848

  Obwieszczenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 grudnia 2002 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.