Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 929 z 1998

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 9 listopada 1998 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1998-11-09
Data wejscia w życie:1998-11-27
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 929 z 1998


©Kancelaria Sejmu

s. 1/3

Dz.U. 1998 Nr 144 poz. 929

USTAWA

z dnia 9 listopada 1998 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Art. 1. W ustawie z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 756 i Nr 137, poz. 887) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 67 otrzymuje brzmienie: „Art. 67.

1. Kasy Chorych uzyskują osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, zwany dalej „sądem rejestrowym”.

2. W postępowaniu przed sądem rejestrowym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym.

3. Rejestr jest jawny i dostępny dla osób trzecich.

4. Minister Sprawiedliwości określa, w drodze rozporządzenia, wymagania, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do rejestru, oraz wzór i sposób prowadzenia rejestru.”;

2) po art. 69 dodaje się art. 69c w brzmieniu: „Art. 69c.

1. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może tworzyć i znosić branżowe Kasy Chorych.

2. Wniosek o powołanie branżowej Kasy Chorych, poparty pisemnymi deklaracjami co najmniej 500 000 pełnoletnich osób, przedkłada Radzie Ministrów Minister Zdrowia i Opieki Społecznej, po zasięgnięciu opinii Rady Krajowego Związku Kas Chorych i Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych.

3. W rozporządzeniu o utworzeniu branżowej Kasy Chorych Rada Ministrów nadaje Kasie pierwszy statut oraz określa w szczególności:

1) nazwę i siedzibę branżowej Kasy Chorych,

2) sposób organizowania branżowej Kasy Chorych i źródła pokrycia kosztów jej tworzenia,

3) tryb powoływania, zadania i uprawnienia pełnomocnika do spraw zorganizowania branżowej Kasy Chorych,

4) ustrój branżowej Kasy Chorych i kompetencje je organów,

99-08-03

©Kancelaria Sejmu

s. 2/3

5) tryb powoływania na stanowiska w organach branżowej Kast Chorych i odwoływania z tych stanowisk,

6) zakres podmiotowy branżowej Kasy Chorych.

4. Branżową Kasę Chorych znosi się na wniosek Prezesa Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych.

5. W rozporządzeniu o zniesieniu branżowej Kasy Chorych Rada Ministrów określa w szczególności sposób i tryb przeprowadzenia likwidacji tej Kasy oraz przeznaczenie jej mienia.

6. W przypadku zniesienia branżowej Kasy Chorych jej członkowie stają się członkami regionalnej kasy Chorych właściwej dla ich miejsca zamieszkania.”;

3) art. 110 otrzymuje brzmienie: „Art. 110. W skład Rady Krajowego Związku Kas Chorych wchodzą po jednym przedstawicielu Kasy Chorych, gdy Kasa liczy do 2 000 000 członków, a w przypadku gdy liczy powyżej 2 000 000 członków - dwóch przedstawicieli.”;

4) art. 168 otrzymuje brzmienie: „Art. 168. Do dnia 31 grudnia 1998 r. opinie, o których mowa w art. 69c ust. 2, wydaje Pełnomocnik.”;

5) po art. 168 dodaje się art. 168a i 168b w brzmieniu: „Art. 168a.

1. Osoby objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 8, stają się, z mocy niniejszej ustawy, członkami regionalnej Kasy Chorych właściwej dla ich miejsca zamieszkania, z zastrzeżeniem ust.

2. 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do osób, które odpowiadają warunkom określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 69c ust. 3 i do dnia 31 grudnia 1998 r. złożą pisemną deklarację członkostwa w branżowej Kasie Chorych. Osoby te z dniem 1 stycznia 1999 r. stają się członkami branżowej Kasy Chorych. Deklaracja członkostwa powinna być złożona pełnomocnikowi branżowej Kasy Chorych.

3. Podmioty, o których mowa w art. 16, są obowiązane dokonać zgłoszenia ubezpieczonego do właściwej Kasy Chorych, nie później niż do dnia 31 grudnia 1998 r.

4. Kasa Chorych od dnia rozpoczęcia działalności przejmuje finansowanie i zapewnia kontynuację świadczeń zdrowotnych zleconych ubezpieczonym przed tym dniem w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Art. 168b. Wniosek o zmianę członkostwa w Kasie Chorych może być uwzględniony nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2000 r., z wyjątkiem przypadku zmiany miejsca zamieszkania poza obszar działania Kasy Chorych, której ubezpieczony jest członkiem.”

99-08-03

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

Art. 2. W ustawie z dnia 18 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 117, poz. 758) skreśla się w art. 1 pkt 62, w pkt 64 dodawany art. 69c, pkt 87, 134 i 135.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

99-08-03

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 929 z 1998 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 934 z 1998

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia urzędu Pełnomocnika Rządu do Spraw Realizacji Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 936 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 935 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie skali podatku dochodowego oraz wysokości kwoty przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanemu.

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 931 z 1998

  Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 930 z 1998

  Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 933 z 1998

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowego trybu działań pracowników ochrony, podejmowanych wobec osób znajdujących się w granicach chronionych obiektów i obszarów.

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 932 z 1998

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1998 r. w sprawie wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 1999 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Książeczka RUM

  Czy posiadajac stałe zameldowanie w Polsce i posiadajac książeczkę rum-u, mimo iż nie opłaca się żadnych składek, można korzystać z porad lekarskich? Co to (...)

 • Składka zdrowotna dla ryczałtowców

  Składka zdrowotna w przeciwieństwie do pozostałych składek na ZUS wynosi 8% dochodu podatnika. Czy w przypadku korzystania osoby fizycznej prowadzącej działalność (...)

 • Świadczenia lekarskie dla żony-cudzoziemki

  Żona-cudzoziemka (obywatelstwo białoruskie), ma wizę, urodziła dziecko w szpitalu, ja pracuję, zatrudniony na stałe, jestem ubezpieczony w ZUS. Co zrobić, żeby nie (...)

 • Czy można samodzielnie odprowadzić składki na ZUS?

  Witam serdecznie, czy istnieje możliwość samodzielnego odprowadzania składek na ZUS i ubezpieczenie zdrowotne?

 • Obowiązek opłacania składki zdrowotnej od firmy

  Zarejestrowałem działalność - wpis do ewidencji z przewidywanym terminem rozpoczęcia: 01.04. Sposób rozliczeń: książka. Zwolnienie z VAT. Z uwagi na brak zleceń, (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.