Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1015 z 1998

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 10 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1998-12-10
Data wejscia w życie:1999-01-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1015 z 1998


©Kancelaria Sejmu

s. 1/11

USTAWA

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1015.

z dnia 10 grudnia 1998 r. 

  Art. 1. 

 

 

 

  Nr 11, poz. 62 oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 107, poz. 685, Nr  

!!!"# 

#$%

& &' 

( )* %+#  &

  , 

( * -./ 

 

0  (1 2 / 

 

)3 1 /

4 

 3 ) 

 

   ( / /urencji.”; %)

$

)( 

( * -5

 $ / (   

eczeniowej przez za, / )

 

067 #%/ &#8#7 $%$$

)('

( * -9$:

)) 

)'/ (

4

 & ,4 )3 

4

, 

)3

/ 4 

 

0  

)$8$  ' 

 9 $ ., / ) 

 

0 (,' (2 

2

 2 

 

'  )( 5) :l/  

 ( ;7 +%  &$

( * -9$., / )

 

0(,' (2

2

 2

 

' )(5) :l/  )  

 ,4 ) , 

,

/  z 

0 

 ) -,4 )(d

 (; <4 )  

4/ , ,4 , 

 / , , 

)

/ 

 

0 

'

 ego w formie aktu notarialnego. #=,4 , 

  ,

( )  ,'

 

 

( , )> )3 $=,4 ,

/ ,4 * %/&, 

) ',4 ,2) zasady tworzenia jednostek terenowych oraz zasady ich reprezentacji,

3) rodzaje rezerw techniczno-ubezpieczeniowych tworzonych 

,4 )

( )3

 $%

 )0, 

)(

/ (

 

0

06/24/99

©Kancelaria Sejmu

s. 2/11

+<4 )

(1 '2

 2

 3' /   ,4 )3

4   ,4 )3 

4 (1 

2 / ) 

)/ 

 ( , )>i )3 

 

 

 

 

, 

)

/ 

 

0  )( 5) Polskiej. !5 ,4 )3

4

=' 5 )  = 

,

) 5 ,4 )3

4 )   )   /  

'

 

 ) ) &  3  ,4 )3

4   ,'   o4 ,,4 

 ) & e  ,'   )   ) ' '

 

,& / 

2

  /(  )3

rtych w rejestrze. @,

   ,4 )3

4

(  &  

 =' )( < 

)( /

 ,4 , oddzia;7

6) art. 42 otrzymuje brzmienie: -9$ <4 )

(1 )2

',2

'

 

)2)2

) ) <4 )( 

 ( /  ) / ,4 , 

 /4)  ( 

( 

/  )(5)itej Polskiej. # : 

 ,4 , 

 

),  )  a(

  ) / 4(

&( ) /'

 $., 

)

/ 

 

0

') )(5y :/ (1 ))2 &  '  e

7  

 

, 

)

/ 

 

0

')  )( 5) :/  3 ujawnienia jej danych w rejestrze. + ) / ,4 , 

  ,

&) 

  /4 mo$ '  

,4 )3

4 <4 ) 

  '

 ) 

3)2 

/ /u( ) )

' 

 /4 ($ 

 ,4 ,

 )(5) :lskiej. !<4 )

('

& )(5)i :/  (  /

 

  /4)( mowa w art. 42a ust.

1.   /4)3 '

t / ( 

, 

)

/ 

 

0

')  )o-

06/24/99

©Kancelaria Sejmu

s. 3/11

( 5) :/ 

 ,4 ) 

 ' ' ) polskie."; !%  &$ 8$ 

( * 9$  ) )> )3  )1eniu opinii przez organ nadzoru, wydaje na wniosek zagranicznego

/ 

 

0

  

 

 

 

 , 

)

/ 

 

0  ytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  / /4)((  

 2* % 

&

&

, 

,

/ 

 

0

 a

&0 /ó)(

 & ,

 % 

& 

 )

/ 

 ,4 , d

 #% (  

/ 4  )3 ) / ,4w , 

  ,

&4 

 /

  1 o'

/ )/ ) 

 & & 

) )3  

)n ) /

) # / /4)(( '

&* %

( 

/

 /4, '

'ego zagranicz ,

/ 

 

0 % >(&)/ /4 )3

, 

,

a/ z 

0 #%  )/

   )( 4  których mowa w ust. 2 pkt 3, $%

 

 , 

 

 

 , 0 /4)(

, 

)

/ 

 

0('

&  

  

 

  z 

 

  /4 )3 >(a&)>  +% 4 1 

/ )

 

0

'  )(5

e

) :/ 

, 

  

' ' (,' '2

 2 

 

'  )( / o3, 

,

/ 

 

07 )(4, nie dotyczy krajów, z którymi Rzeczpospolita Polska podpi u()(&

) 

6) bilans oraz rachunek zysków i strat za okres ostatnich trzech 

 

, 

,

/ 

 

0  ' , ,  !% ,4  / 

 

0 /4 

( 

 

2

a, 

)

/ 

 

0 )(5) Pol/ 

,4 )

 % 

 3 / ()() )( )

')( 

 ,4 , 

  )( 5y :/ 

 ') /e # % /,4 ,06/24/99

©Kancelaria Sejmu

s. 4/11

% >(  )/ > 

 , 

) , 

a

 , 

  ( ,4 , 

 zorganizowanie jego jednostek terenowych. Art. 42b.

1. Zezwolenie, o którym mowa w art. 42a ust. 1, jest wydawane na 

 

 

 

 

/  //,

 

0 ,//

4

e

0)( )3

'

/ awy. .

 (1 )2)  1 0 /4)(

j &, 

,

/ 

 

0   

  

 

 

e

   / )(

/  

 >( 4/ akcyj 

)

 

0

 ( )3 Art. 42c.

1. Zezwolenie obejmuje dane zawarte w art. 42a ust.

2. ., 

)

/ 

 

0  '

 ) (2 ( , )> )3, d

 

(  4  ')3 > / ) / ,4 , d

 ,

&4/

 

 

2  d  )/

   )()34 w terminie 30 dni od dnia powstania tych zmian. #., 

)

/ 

 

0 '

 )'2

a 2 (   1

)( 1/ )) 

o 7 

) / &

  )( ( zezwolenie wygasa. 9$ .(  ,

/ 

 

, 

,

/ z 

0)(,

 ( , )u > )37  / )  

  & przepisy art. 42a. 9$  ., 

)

/ 

 

0 

')

 2 z 

' )(5) :/ ,  #

 AA  & 

 / ( 

 

 , B 

 < ) , :/ , C 

 

0 D( /)jnych. )/2 / / 

 , 

)

/ 

e

0  

 

 , B 

 < ) , :/ ,C

 

0D( /) )3)

  / /

) ,4 ,

 9$ >)  

 

 

 

 o

 

 , 

)

/ 

 

0 e)( 5) :/  

 1  

1 /  

 ,

)

)3

'

0

) (4 

 )3 

 ,4 ) 

  )orium Rzeczypospolitej Polskiej. D) +E( ( )//, ) ego, o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt

3. #D 

)() 

)/ 

 ,4 , 

 ytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

06/24/99

©Kancelaria Sejmu

s. 5/11

$D  

 )3 /4 )3  ,

  ) & )(  )( a3 / /(')(

& )(5)i :/  /4)  > 

  )/ o' 4 2

)3 ( ( FG

5. Kaucja, wraz z oprocentowaniem, podlega zwrotowi zagranicz (

/ 

 

0 

/ 

)/3 z

0 ) /')3

 (4 

 )3

 d (,4 , 

  )( 5) :lskiej. D  , ,

/7

/ 

/ , 'r, 

 (1 '2 )  / / ,4w ,

 9$ ,.

  

 

 

 

e

 , 

)

/ 

 

0  )( 5) :/  (1 )2)  1 

3

 naj(  

 &')3/

* %  / 

 '

  , /( )   ' )(,4/ )3$ % ) /,4 ,

 (  ,

&  ' )/

   , 

& , '

 

 '

 

' #%

, 

)

/ 

 

0   &/( o ,  

 

  )orium Rzeczypospolitej Polskiej, $%

, 

)

/ 

 

0     /4> )3, ')3) 2 +%

,1 '1  ), 

0 % 

  /4)( (  #  3n/ ( )() )(  (')( > /  ,4 e,

  )( 5) :/  

a  

 

, 

,

/ 

 

0 )/ ) 

'

0

)(4

 )3 terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

7) brak dowodu, o którym mowa w art. 42a ust. 3 pkt

5. 9$ 3., 

)

/ 

 

0 '

 ) 

ezerw techniczno - ubezpieczeniowych, o których mowa w art. 49 i + 

 )

'

0 / (,' ) / '2)3 

,4 ) 

 (4 

 

  )( 5)olitej Polskiej. 9 $  ., 

)

/ 

 

0  '

 )   )(5) :/ /4 )3y/  1

 1 (, )  /4)( (  $+ 

) 

)( ' )

 (, )a 

)/ / 

,4 ,d06/24/99

©Kancelaria Sejmu

s. 6/11

H / /4)3( &

, 

 $+ 

)

)(/ /4 ($ >

&/

2 )3 /4 9$ ( )/, ) ) ,4 ,

) +E ( ( , / , ) , / , 

/ 4 

 

0 9$ /"

4 ,4 )(

 (

, 

,

/ 

e

0 , 

 :

) / '   , 

  / , 4

/ 

 

0 &  ) k,4 ,

 ,

&4)) , 

)

/ 

 

0 , 

 9$  ) )> )3>

o  

 

 

 

 ,a 

)

/ 

 

0  )( 5) :l/  1 

/ 0 ,

 

 & ,

iba: % 

  

 

 

 

eniowej, %

 ) /    )  ) > )3   / , 

 (1 > '2

  

 

l 

/  //,

 

0 , // 

4 

 

0 , 

)

/  z 

0 y(5) :/  1 * %

, 

)

/ 

 

0 

  2 / 

& 

)/ 

 %,4 )

 2 

 

'

 aruszeniem przepisów prawa, #%

, 

)

/ 

 

0)' ,  / ( > & 

  

) 

)(  )2 zagwarantowane zabezpieczenie interesów ubezpieczonych )

'  ,4    

0 )) odszko 0 9$ 5

'

 ,4 ,

 &   ikwidacji. 9$ (I/ 

)''

 / 

0

 , / ( 3#( &

)37, 

(1 1' 2 

 

0 

 , /  (inach krótszych oraz przekazywania dodatkowych informacji. 

 ,

'

/ ,4 ,

 niedopuszczalne jest zawieranie nowych umów ubezpieczenia, 

1  (4

)3  )1

  ( 

e

()

  ,'

1eniu.

06/24/99

©Kancelaria Sejmu

s. 7/11

#

 / , 

)

/ 

 

0

l  )(5) :/ )

e 

 

 

 

 / /idato (,4 ,

 , ) / $ ) / ( '

/ (2 (  ,  ) > )3 ,2 

)/  ,

 ,4 / /

3 /4)3($ 1, w terminie 14 dni od dnia utraty zezwolenia, otwarcia likwida,

 + J 1  / ' /) > 

 

 

 , )

' /) 

)/3

'

0 , ',anu nadzoru zaspokojenie nie/) 

& & 

/ / ,4 ,)$$K $$8 $+ $+ $+# $+!8$ D / 3 ,  & owiednio. 9 $   )  ) > )3   / , 

 (1 '

2/ &,4 ,

 przypadku, gdy: %

 2

, 

,

/ 

 

0  adzona z naruszeniem przepisów prawa lub jest sprzeczna z (

 %

, 

)

/ 

 

0   

0 zpieczeniowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej albo  

4L  (

& 

 '

/ , 

)/ a:

)$ ( &  9 $  

) / ,

 

, 

,

/  z 

0  

0 

/ 

 ()  / (' 1 

 ) (4 

 

 

)3 

,4 )

 )(5)ospolitej Polskiej.  

) / ,

 

, 

,

/  z 

0 / 

 ,4 ,

 &  

) '

 :

) 5)o 

 $L

 /#$8: 

 z 1991 r. Nr 118, poz. 512, z 1994 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 85, poz. 426, z 1996 r. Nr 6, poz. 43, Nr 43, poz. 189, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 54, poz. 349, Nr 117, poz. 751, Nr 121, poz. 770 i Nr 140, poz. 940 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 756). 9$ ., 

)

/ 

 

0 '

 ,4w ,

)((('/ ( 9$ ) /,4 ,

 /4)  (( i , )> )3

 ,

)/  ,

 ,4 /  /

3  /4)3 (  $    ('/ ( )(   ,a 

)(

/ (

 

0/ &)

'

 '

 ,) wierzycielom.";

06/24/99

©Kancelaria Sejmu

s. 8/11

%/ &$#$$7

9) w art. 45a: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: -H / '/)

/ 

 

0 

)'

 (/ywów przeznaczonych na pokrycie wszelkich przewidywalnych zobo'

0  ( )3  )3 :

)  d/4 )3

,& &* % ' 

&2 / /) , 

/ ,% 8 /2 odatnia, %/

)8 /2  #% / 

)

 /

 ) ) 8 /2   ujemna, $%/

)

)8 /2  +%  (   8 /2 ( 

 )'

e ( ) , 1)/  

) , 4

 

, o , /( zkalnego), % 

 ) ) / > )

  ,)3*

)/ 8 /2  8 /2 ( !%) /> ) / ,*

)/8 /2  8 /2 ( %& 1 )3 

//) ,

)d/4 //)j )382  %& 1 )3 

/

/ , 1 (  +E/

 

) / 

) 

 

0

 ( )38r2  6 % / / &)

)-

+E /4 /4)3( ust. 1", %  &#

( * -#" /

/ 

 

0  

 )3

/  4, 

 

 )

 (1 )

2

, &   /4 )3* %

&41 )(&

)' '/ ' ' 

1) /)4   / ( 1  41   (' charak )'/ , %/1)

/ / ( 1 * % / 1)

/   & 1 +E /4 asnych, %/1)

/ ) )/ %( 1)

/

 / 

, 

/4)(/a1)

/ 

) / / 

/ 

 

0 (1 )2 )  

/ 

)/3 )3 

) 

/ 

 

0

06/24/99

©Kancelaria Sejmu

s. 9/11

% 

) / 1)

/

 / )( / ( )  r ) / )  ) (  1 + 7  4L  / 1 / 

 ( ( ) 

/ 

 

0 '

 )  

2 

 

 

 , 

 / ')4

)(   /4 )3 )(,  

 ( ( ) 3) 1  / 1)

/  /4 )3 , 

'21)

/  /4 )3 

 /  (  + 

 ( ()@, 

(1 

2 

 r( ' & 1)

/  /

/ 

 

0  / ( 1   

/ ubezpie

0$+ %

) /1)

/ /4)3 ( )  o ) 1)

/ (,')2 )/3 (&  , / )

 3) 1  ' 1

i

  /4 )3 /  

 (  )(1 '2)/)'

 

)/ 

d 

, ), 

./ 

 

0 '

 )

 (2 , 

     (  ( &) 

 )( ( ( ) 

2 /    /4 )3 

  /4 )3

 /  )@, 

(1 

2 &1)

/ / ( 1    

 / 

 

0$+ >%

()1)

/&

 ) /2 1 

 ( 1)

/&

 (1 ) 

) /3/ )3 w lit. b) lub lit. c), ,% ( 1)

/

 / 

, 

 /4)( ( 1)

/ (1 )2

(  )/ 

)( od organu nadzoru zgody na planowane zmiany.";

10) w art. 84 ust. 4 otrzymuje brzmienie: -$  )  ) > )3 /  

'

 

&, &  , 

 5/ 

 

 )3 4 

  /) /

4  /ó)3(   / /

)  r( )  

 )/2  /

 3   terminie.";

11) w art. 90e: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: - @ >

)

   /4   '

/

 umowy ubezpieczenia, o którym mowa w art. 4, zgodnie z ogólnymi warun/( ,

 

 '

  2&6 %  &

( * - @ / / 

)   

 

 

) B 

 < ) ) )/ 

)/    

06/24/99

©Kancelaria Sejmu

s. 10/11/ /

 

  )(

 

 '

' #

 /

' ,// 

/ 3 

 

0 /4)3 

 ) / 

 

0 '

/)3 przekracza 5%. 

 ) /  /4)( (   )  

 :0)

' " 

0  / /

) w pierw

)(4

/

' ,// ; %  &!8

( * -!J 1 / '

(( 3 

)( 

  )(

 , ( 5) :/  

) L

   )( nie przedstawi dokumentu zawarcia umowy ubezpieczenia odpowie

 )  

) 

4 ( 3 

)3

 

/ )  

'

/

 3 ( )3 

4 , )   / , 

    ' , 

 

/o

, ) 3)1 (&

 

e '

/owego. J 1 /4 (! 

)) L

 

 )(5

eczypospolitej Polskiej, nie przedstawi dokumentu zawarcia umowy 

 

  /4)( (  ! 1 ,  )

 '

 , )   / , 

    o' , 

 

/

 , ) 

  ) /  J 1   /4 (  !  

 /  )( 5) :/  

, '

 (  ( / /(  

' ,

 przed dokonaniem kontroli umowy ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 7, warunkiem zwrotu dowodu rejestracyjnego, zatrzymanego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872), jest wniesienie ) /4 (67

12)  &/

( * -9/) /,4 ,

 /4)  ( ( a , )> )3

 ,)/tnie w gazecie ogólnopolskiej o utracie zezwolenia, likwidacji lub 

, 

,

/ 

 

0  , ,

) /

, 

 

  oku.". Art. 2. 

 

+

( )

 

 

o 

( '

:

) 5) 8D /3 )

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 96, poz. 478 " 

+!$%/ &/#$ Art. 3.

06/24/99

©Kancelaria Sejmu

s. 11/11

 

   !  D)( 5 

 =' )( 

 "  

!%!/#/ &)

)- # / oraz w art. 41 w ust. 2”.

Art. 4. )3

 

) )/ 3' ( 

 )  )3 

4)/ 

)3 1  '

  

''  1 d / 1

( &)  1) )

Art. 5. 3

1) 

 ()06/24/99

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1015 z 1998 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.