Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 176 z 1998

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 listopada 1997 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o terenowych organach rządowej administracji ogólnej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1997-11-26
Data wejscia w życie:1998-03-28
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 176 z 1998


©Kancelaria Sejmu

s. 1/20

Dz.U. 1998 nr 32 poz. 176 

 

 

  I ADMINISTRACJI z dnia 26 listopada 1997 r. 

 !"

"#"$

$"%"%&'

&' ( 

 )"&

*!+

1. Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o tereno

 

 

  !"#$ % $ 

&'  ( 

 

&' 

 ))  !! 

 

 ) )*# ' % 

 

+ #'  

 ) !! 

'   

 

 ,- *)"# )# '  

   !!-   

 . / 

 

 (Dz.U. Nr 74, poz. 368), *# '  

 " 

 !!  

 '  

 

  

 

  !"#  &  $ 

  

olitego tekstu. ) 0

 $ 

&'  ( 

 

 & ' 

 obejmuje: # - 1-"' 

 )) !! 

 

 ) )*#&

 + 2/ -  3 '  $ 

 * '

 !" r., wykaz aktów prawa miejscowego, wydanych przez wojewódzkie rady narodowe i terenowe organy administracji pa4$ 55 & 

 5  6 ' & '  (o ' 

2. Akty nie zamieszczone w wykazie, o którym mowa w ust. 1,  

$ 

 & ' *0 ''

'%  e 

   

  + $

 3 r 7 & 8  

 

 a &5

 )' 

 ) !"*  

   ' 

  z 1988 r. Nr 26, poz. 183 i z 1989 r. Nr 34, poz. 178). Zakres ( 

 ' $ $ 5r24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 2/20 ' 

 (

 a &5

 %(

' /--9($

&   ( &5

    1 a' 

&  ' $

 ( idzianym w art. 5 i

6. ) 9( $ 

&  

  n +$

3 7 & 8 ( &5

   %   

+ '(  w& & && $ & '  

&  ' $

 ( 

 - /- % & &' % +$

 3  7 &  8  $  

' 5  6 '   % ' %  &  'eniu tej ustawy. ) '' 

 

  ** '' % o && %' % & u

''' %  $  '  ' 

&

 $'6

6   % 

 j5 6' * 0 

 + $

 3  7 &  8 

 '  

 

 5  6 '    

 ' %  & 3 a7 &8 /-, 3  &' &5 

 

 '  ' % && -

%'

  &5

   '  

i& ' %  4  & ' % ' 9(  ' % ' $'' 

6 ' w  

  

&  z&' &  &$ ' /-":(

 

5 & 

  $

'

 !"! 

5 6 ' '.& (0 4 2

2) art. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 1991 r. o zmianie ustawy o terenowych or

  

 

  ,-  *)"# & anowi: 2/)  6 

$ 

 2 *# ! ' 

   !!-   

 . / 

 jnym (Dz.U. Nr 74, poz. 368), który stanowi: 2/!  6'$*% 

 $oszenia.",

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 3/20

4) art. 3 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o terenowych orga

 

 

  !"#&

owi: 2/*  6 

 ; 

& !!2

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 4/20

USTAWA z dnia 22 marca 1990 r. 

"%&'

&'

( 

 )"&

*!

Opracowano na podstawie: t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 32, poz. 176.

 

, Przepisy ogólne Art. 1. :

 

 

&

' + #   &

 

 & 

 

 ogólnej, )#&

$'6(

& 

 &

&

 a

 &

'  ' 6  

  &

 &5

'  

 *# 

 

 

  &

 ( 5

 

 jako organy administracji specjalnej, # 

 

  

 & &' % 

# e6 '  & 

 '( 6 & 4 

  

&   '

  

 

  owej. Art. 1a. 3 &

 

 

 

5+

1) &'   

  '

& $

  

 

  $'6( 

& &  

 z&

&& 

' %

2) &

' $ 

5 

&  ' 

 &

 &5

' 

3)  

 ' 

  &' 

 o

6 $ 55

4)

  &&5

'  

'.& (0 4  &

' '   ( & 

' $6& (  %( 4

5)  & 

&' % 

6)  

  

6 $ 55

7) &

' &5

'  ) 3 

 6 (< 

 5

 

  

 '( jej jednostki organizacyjnej.

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 5/20

Art. 2. 3 

(    = ' Art. 3. 3 %

' 

 6 

 o '

' 7 &'%

 

 

'

&' + #&

&

' %  

 

 )#

 ' 

 & 

 

 

 4 

 

a 

Art. 5. 3 % $'  $' 0 = > 

& 

 $a5  

 

Art. 6. : %  ) 3 % $'  $' 0 = > 

& ewody. * 3 &

'

  &

 & &5

  % 6 

 6 $

< ( & $'6( & %  %

 &

 &

 Art. 7. 3 6 @ 

 ' 6

 < 

& ' % ' z& $ 

 &5

 

'' 

 &  

5 

  

 

 Art. 8. 3 6 < 

  

'

&  &' $ 55  

  

 

  $6

  &6 &

& 4(  4

&rgani 

@'

&

' 

(   )3 

 & 6 <& 4 & 

  

 

 

 $ 5 

tkom. *0 

& '

%'  '

 0o '

 6'$ 

 

 $ 

 z& 

&' ' % ( 6  '

' ' 

 

 ;

jszy.

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 6/20

Art. 9. A&<' + #

 1

6  '< &6 &

& ' % 

 l

 

&

&(% 

  

a )# 

 

  

 1

6   '< &

& (% 

 

 

   &a

( 5 &

& 4 ( w 4

&

 

'( $e

 &  

  

 4 

  owej, *# 

 1

6  '<r

 

 

 

 

 

#

 "&!

( $ Art. 10. 3 &  = '+ #&5 

' '

& $o& = '

 (    1 & 

  przewidzianych ustawami - koordynuje i kontroluje wykonanie wynikaj  4 )#

 '&

%& 

(   4 

i &5

' 

3) 

  & 

' $ $

 & 

& 

 j

 

    $ 

 (  o  & (

 6

' 6   ' a64 5 & ' 

  &' '(

 ( 4 4 

 ( & (

 &%&6$o 

 6

 &6 

  ''

 ich skutków, # 6   <  ( = ' & &'

      -# 

'= 

' 5 4 & a

  @ 

 &$

      4(

6) &

' & 

'

  & (

5 ( 4stwa 4 

&  %(

 

7) $ ' $ 5 4 &$ 

 % 

 $ % 

 a &5

 >

 . :  )3 &  = ' '

 

 = %>

istrów.

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 7/20

Art. 11. 3 

  ' 

4 &5

     < 

  

   $ 

 (    & '&*

6r

 

 9 

 

  

 $

 

@' $a5

 )3$ 5

6 <&

 4& ' 

 

 

  

  <  

% sprawy w trybie art. 44 pkt

3. *0 ')

'% & ' 

 ('d 

 &$

 

 ( 4 & 9

 

 

 $ 

(   ( zane do:

1) '    &

 

 & 

 

o

   %(

 

2)  

5  $ 4 zaleceniami wojewody, o których mowa w'   &'

6

5   1

 $

 informowania wojewody o%' '

5 

3) &$

 

@ & 1(6 5

4 a& $ 

5

(  

5. Organy administracji specjalnej oraz organy gminy w zakresie wykonywanych  

 4 

   (

  6

 %b

   < 

6

 5 & 6dej sprawie prowadzonej na obszarze województwa. 3   &   ' & *  $''

 6

 ' 

4 

&   %(

   6

  % %

  '( $'6( ( & 6 a

& 

 

 $  & o'5$%

' 

  Art. 12. 3  

 % ( 

  

 

  

 $ 

 (    ' '   $ 

5 &

 

 % ( & = '3' a & ' $'

 (<  ini 

 $ 

(  

 Art. 13.  $ 

(  

 

 

 (

 ' 

 < & & 

 & 

 &

 &6 

 6 

  &= du.

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 8/20

Art. 14. 3  6

')6 

'  d&  <

  &5

 

5 & 6 

'  &'% 

 

0 ' ,

'% )3 

  % 

5

' &'% i

 

 ( &  & 

%6

 6

 <

 

 $'6 

6 

 * 9 

' 

5 &'

 &  ' ) 

 $

  >

 B

 

 

 

 

5 Art. 15. W przypadku gdy nie dojdzie do uzgodnienia stanowisk wojewody i organów administracji specjalnej, sprawy sporne rozstrzyga Prezes Rady Ministrów. Art. 16. 3 

'$

 $

&

&(% 'e

' !&)

 

 

& % $

 (' (  '( %5<( 6 %(

 

 

aczej. Art. 16a. 3 6 < '

 

&  $

 &

& (% '

' !&)

 

 

3 &'

' % 

&' 

$ 5  

 o6 < 

%'( &* Art. 16b. 3 $' $' '

' $ 5

&

i& $'6( 

&  

 & 

& 

 

 &órych mowa w art. 1 pkt

2. Art. 16c. 7

 4 ( 

   %( 4 4 

& 

 

 

   $ 

 '  

6@ &&&u  5

4  $ 

5

& Art. 16d. 3'

&' @'

  $ 

5<

(  $& ' a& $ 

5 ( $ 55   $'' '  

&    @'

  '

&' @'

 $ 

   &

' '

' $ 524-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 9/20

)3'

&' @'

  (%

( $ 55  ''% 

 Art. 16e. 3'

&' $&&.& (0 4  &'(' $$a5' $'' +

1)  &

 

 $

&    .& ('0 4 $& 

2) $ 

 &

 

 $

& 

'

 $& )0 '

 

 $&&  & a$

 &   (  

 &  ' % siedziba. 

. * 

 %)#)

)( %) Art. 17. 3 

  '   

5  & $

    

  

 

 5 &  $ $  

 

 & a   &  

 

 ) 3 

 $ % $ ( 

& 

& a ' 

  &   

  

& rgani 

 

 

 Art. 18. 3    &

 

6   &' 

 

@r %  $ 

5   

5 &'

'

orga

 ' 

 Art. 19.

1. Wojewoda przedstawia sejmikowi do zaopiniowania projekty wydawanych przez ( &  $ 

 4 & )6& 

 

 & ' 

 

'

%6&

& $ $'' ' uprawnienia. Art. 19a. 3' 

 ( %' &  65'((    %

%' 

 & & o  < '

 % &

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 10/20

 

/ Prawo miejscowe Art. 20. 3  

 

( ' e '( %5 #

 ' 6

4' onych w:

1) ustawach szczególnych,

2) art. 22 niniejszej ustawy. ) 6

4  &   '  & '&' %6 '  (<  & 1

 

 (  $&    ' %  '

&  ( '( % zmian w sposobie ich uregulowania. Art. 21. 3      @  

 &o

 &# Art. 22.

1. W zakresie lub w przypadkach nie unormowanych w przepisach szczególnych, 6

 (%

 

6 '( (    &' '(

  6  <  

 '

 

  &5

 & '(

& &5

 

 o

 % 

 &# )= 

 &  < 

' 

 &a (

 &5

 &oczeniach. Art. 23. = 

 & & '%

 $

0 = Ministrów. Art. 24. = 

   6

 )-')$ %o & 

&' ' % C 4 

 

& 

  

$ 

 )= 

  6'$ 

 

 $o 

 ( 6'  

'(  

 

 

 Art. 25. = 

 & $ % '(& %5d&   & 

    ( 4 & # '( 

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 11/20

(  % 

 = 

   6 

 &$ 

 ) 3  & &  '    

'   ' 6 ' 

'  i& 6 $& 5'6 & 

 $ ( <

  

 & '( 6

 6

 6  '( 

 (y  6 < $ 

 5 6 & o 

 (

 &5

' *= 

 & ')  &6$o 

' & 

&'' % C ' ) 

'% Art. 25a. 7 6 

 

'('  $

' 

  61( &'

 

'

'& $ '(

'' 6 '

 '(

' 1 & 6<  ' 

 

 )0 ''

'%6 & $'6 

 

 & % $ * 3  

  ''

% 

' 

 ' %  

 $ 

 %

' 

 

 %

 6

5 ' 6+ # 

' $ 

&' . )# & %  '$ &'  $ 

  ' e & 

&'' % *#

' ' 

'('  

($

 -0 '1 '% 

  

( u  

  

 

 

  &  art. 1 pkt

2. Art. 26. 3  & 

&' % )3 

&'& '$ %+ # 

  )# & 0  = >

 '   

  

 ojewody, *# 

 &&5

 %(

'  #

 & 

 

@ ( 

 #6 &

 episy szczególne lub postanowi wojewoda, -# & ' 

 

 ' %

  & 

 &  jscowego. *0 = >

&5   

  ( ania oraz rozpowszechniania dzienników, o których mowa w ust. 1.

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 12/20

 %  & 

  ( & 

& ' % %

 

 ' Art. 27. = >

'  $( %

  o

   &

'

 & & '

   prawa miejscowego oraz ich wydawania. 

0 1(

* # Art. 28. / 

 ' & )3' % & % $  %

&& 

 

' %

 +

1) potrzeby i warunki miejscowe, )# & 4 *# 

  

 &'

 & @'

& ' % '

4) inne wymagania racjonalnego tworzenia struktur organizacyjnych. * 3  & '  

  

 $

 ' % '  $  (< 

 

%

 && 

 

 1  $ referaty lub samodzielne stanowiska pracy. Art. 29. 3  ' '  ($' (    

 % 

 6 < ' & && 

 

 ' % ' wojewódzkiego. Art. 30.

1. W przypadku uzasadnionym szczególnymi potrzebami organizacji pracy woje 6'

<$&  

  & 

 

$ )6$& '

 %

 

&5

$

 &$ ' %

 % '' % ' & Art. 31. Wojewoda wykonuje zadania przy pomocy wicewojewody, dyrektora generalnego ' % ' & &

& $'6( 

& & &  $  &

& 

 & 

& 

 

 &$  

 24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 13/20

Art. 32. 0  $ &' & 1  ) 3 &$ &' +  & ' % ' & &  $

 %

&&

 

' % 'e & 

($

  % * ' $'  

 &'  % 

 &'  D( &'&5 '' % ' & Art. 33. 9

 % ' % ' & &5  ' ' 

   %   

 ). '& '  

' 

 $ 5ego do spraw administracji. *. ' 6 

 

  0 = >

 &5  ' ' % ' & ' % & $

 

 &5

  %(

 'awach. Art. 34. . '' % ' &&5 + #

% (%' % ' )# & 

& &  $  %  

& 

 %

 *#&  $ 

&&

 

' % ' # & $

  $&

 

' % ' -# & 

 

& 

 

  &

 odzie lub przez niego nadzorowanych, #

 

 

 @'

& ' % ' ) :

 '' ' % ' &  

 ' '$' & $

  $'( %

&&

 

' % '  

$6 %     &'  & ' 

&  &

  '(  

 orowanych - nie wymaga zatwierdzenia, o którym mowa w art. 33 ust.

2. Art. 35. . $ 

 % ( ' % ' &&5 'a

' 

  %  

 ). ' ' 

' % '' %

 % 

 '

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 14/20

 

2 

%

( 

 )"&

*! Art. 36. 7

' % 

&

' &5

'   &

 

 

 ) >

 $ 5  

  %

%' 

  &5    

  (  

 % $

 ' % 

D 

 % $

 ' % 

6

' < granic gmin. Art. 37. 

  

 &

& ' % ' )7& 

 

' % '

  $(' @ '( samodzielne stanowiska pracy. * 9

 % ' % ' 

 &5  ' ' % '

  e % . '' % '

 ' 

 & * '& 1-4 i

6. -0 *-')'% 

 Art. 38. 7

& ' % '

 %%$' $' Art. 39. 7

& ' % ' 

 6 @ 

 ' 6

< 

& $ ' ' % ' $ 

 &5

   

' ' o

 &  

5 

  

 

 Art. 40. 7

&' % '

6   < e& 

6 $ 55 

  

 

 $6(  $

 ' % '  &6 &

& 4 ( 

 

 4

&

 

@'

&

' 

(  $

 ' % ' )3 

 & & 4 & 

 e 

 

 6

 < 

6 

 $ 5 

tkom. *0 

& '

%' drodze porozumienia. Poro '

 6'$ 

 

 $ 

 z& 

&' ' % ( 6  '

' ' 

 

 ;

jszy.

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 15/20

 

3 Kierownictwo i nadzór Art. 41. Prezes Rady Ministrów:

1) &' $ 

5  &  = '

2)   

 $'6(  ' &

% 

5  $ 4 & = ' Art. 42. 9'

 $ 

5   & 

'  

i 

 0 = > ) 

 $ 

5   &'e 

5 

5 & = ' &6 

5 

5o 

5 Art. 43. = >

 & 

  $ 

5<  & 

'  

 

   = ' )3   = >

 

  $ 

51 &' 

 

 $ 5  

  $a ' 6 = >

 Art. 44. Prezes Rady Ministrów, oprócz wykonywania kompetencji nadzorczych wynikaj cych z przepisów niniejszej ustawy i ustaw szczególnych: #'  

  

  

 

 '  aktami wydanymi w celu ich wykonania, )#6' < & 

 &  &  '

 

5 & & = ''(

' 

  

5 

5 

5 *#  

% 

 Art. 45. >

$ 5  

 + #   &  

%<  

 &

 

'

6 &

= >

0 = >

 )#  

% 

3) 6 &5 <   

  

    &

 

' % '

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 16/20

2. Minister, o którym mowa w ust. 1, udziela wojewodzie pomocy fachowej w or

  &

 

' % ' * >

 $ 5  

 '  

'&% &

 

 ' %  

  Art. 46. >

 &$ 55 '  $ 

5  ' 5 &

' &5

 '    

5 '  

 '( 

 6

5<  

  o %

 %

' 

 

 ) 3   &  ' 

 '   @a   4  &5    &onywania. Art. 47. 3 &

'&

&

& ' % 

 & ' '   &

  

 '   

  

 '   &

 $'' 0 = >

istrów i ministrom w stosunku do wojewody na podstawie niniejszej ustawy. Art. 48. 0 = >

 '   $ ( &

  4  4 wojewody. 

4 

"%"!% Art. 49. 

& 

  $' 

 

   gminy. ) 

& 

  $' 

  & 

  0

 

&  $'

 d

 

 

(

 &5

 *') * = >

 &5    

 

  &$ województw. Art. 50.

1. Tworzenie i znoszenie województw, ustalanie i zmiana ich nazwy oraz ustalanie ( 

%' ' ) :

 

  

%'   

 = >

i %

%'

  

& 

   &6  

' &

' $

 5 & 4( (% 24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 17/20

*3& 

 

'5 6 ' &e5 $ 

& ' Art. 51.     < 

 

  $' 4  celów administracji specjalnej. )0 $ 

& '

 

' <o& $' 

 * 

 

  $'  

  

  

    '

 

$ 5  

 Art. 52. 

 5'((&'@ @%'  

 

 $ 5  

 %

%' 

$ 5 

 ) : 

 &  ' $  %  

&' % Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". 

5 %

6&#7& Art. 53. $ 55  &5

  

 &6   & 

  e 

 4$ 55

$ 5o5  &6

  & o $ &

 %(

' 

 ' 

'( innym organom. ) 7

 ' % 

 ' 

  &

 

 

 

  4 $ 55  

 

 

 podstawowego, wykonywane z mocy ustaw szczególnych przez rejonowe organy 

  4 6

 $ 

 &

  %(

 'a 

 ' 

'(

A   Art. 59.  6 

5 6'  l

 & -'*& 6 

$ 

 

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 18/20

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 19/20

WYKAZ WOJEWÓDZTW, ICH NAZW ORAZ SIEDZIB WOJEWODÓW

Lp. Województwo

Siedziba wojewody

1. warszawskie $

3 

2. bialskopodlaskie E $ 0 & *( $&E $&

4. bielskie E&1E $

5. bydgoskie Bydgoszcz $& F$

7. ciechanowskie Ciechanów " %& F % !( & G(  4& H 4&

11. gorzowskie Gorzów Wielkopolski

12. jeleniogórskie Jelenia Góra

13. kaliskie Kalisz

14. katowickieKatowice

15. kieleckie Kielce &

4& Konin ,& 4& Koszalin

18. krakowskie Kraków !&5

4& Krosno

20. legnickie Legnica ) 4& Leszno

22. lubelskie Lublin )*$64& 86 ) $ & 8 ; )-

 & . ) 4& Olsztyn

27. opolskie Opole )"$%&9$%&

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 20/20

29. pilskie 0$

30. piotrkowskie Piotrków Trybunalski *$& 0$& *)

4& 0

4

33. przemyskie 0 5

34. radomskie Radom

35. rzeszowskie Rzeszów

36. siedleckie Siedlce

37. sieradzkie Sieradz

38. skierniewickie Skierniewice *!$'& .$'&

40. suwalskie .' $&  4& Szczecin

42. tarnobrzeskie Tarnobrzeg

43. tarnowskieTarnów '4& D'4 - $( & 3 $( $$ & 3$$ & ,$ & 3$ 

48. zamojskie : 5<

49. zielonogórskie Zielona Góra

24-02-99

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 176 z 1998 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 169 z 1998

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobów działania służb porządkowych organizatora imprezy masowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 172 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 marca 1998 r. w sprawie warunków przydziału, przechowywania i ewidencjonowania broni i amunicji przez straże gminne.

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 171 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 1998 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru funduszy inwestycyjnych, wzoru tego rejestru oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach o wpis do rejestru funduszy.

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 170 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lutego 1998 r. w sprawie opłat uiszczanych na podstawie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 175 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lutego 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach: bydgoskim, elbląskim, gdańskim, gorzowskim, legnickim, krakowskim, łódzkim, skierniewickim, toruńskim, wałbrzyskim, włocławskim i wrocławskim.

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 174 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lutego 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach: białostockim, bielskim, ciechanowskim, częstochowskim, katowickim, kieleckim, krośnieńskim, łomżyńskim, nowosądeckim, ostrołęckim, pilskim, piotrkowskim, poznańskim, przemyskim, siedleckim, sieradzkim, suwalskim, rzeszowskim, tarnowskim i zielonogórskim.

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 173 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lutego 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach: bialskopodlaskim, chełmskim, kaliskim, konińskim, koszalińskim, leszczyńskim, lubelskim, olsztyńskim, opolskim, słupskim, tarnobrzeskim i zamojskim.

porady prawne online

Porady prawne

 • Tekst jednolity

  Czym różni się tekst jednolity od tekstu ujednoliconego?

 • Tekst jednolity spółki z o.o.

  Jak ma wyglądać tekst jednolity umowy spółki z o.o.? Kto powinien go sporządzić? Spółka istnieje 20 lat, w trakcie jej istnienia zaszło mnóstwo zmian umowy spółki.

 • ujednolicony tekst umowy spółki

  Spółka działająca od kilku lat, zmieniała kilkukrotnie zapisy umowy za pomocą aneksów. Rodzi to pewna uciążliwość przy okazywaniu dokumentów spółki. Czy od (...)

 • Podmiot w postępowaniu administracyjnym

  Kto jest "podmiotem w postępowaniu administracyjnym"?

 • Oświadczenia majątkowe urzędników

  Czy urzędnicy szczebla podstawowego w ministerstwie są zobowiązani do składania deklaracji majątkowych? Jaki akt prawny omawia składanie deklaracji przez urzędników (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1996-08-08 poz. 498

  Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o terenowych organach rządowej administracji ogólnej.

 • Dziennik Ustaw z 2013-03-27 poz. 399

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Monitor Polski 2012 poz. 952

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe

 • Dziennik Ustaw z 2011-11-08 poz. 1410

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przewożenia broni i amunicji środkami transportu publicznego

 • Dziennik Ustaw z 2005-10-28 poz. 1787

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw zorganizowania urzędu obsługującego sprawy z zakresu działu administracji rządowej - kultura fizyczna i sport


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.