Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 351 z 1998

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 20 marca 1998 r. o zmianie ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1998-03-20
Data wejscia w życie:1998-05-06
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 351 z 1998


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

USTAWA z dnia 20 marca 1998 r. o zmianie ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw Art. 1.  

  

    

   

adach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 21, poz. 84, z 1993 r. Nr 127, poz. 583 i Nr 129, poz. 602, z 1994 r. Nr 84, poz. 385, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 95, poz. 473 i Nr 138, poz. 681, z 1996 r. Nr 87, poz. 395, Nr 100, poz. 461, Nr 136, poz. 636 i Nr 147, poz. 687 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164, Nr 106, poz. 676, Nr 111, poz. 725 i Nr 141, poz. 943) wprowadza a 

 

1) w art. 2 w ust.1 pkt 3a otrzymuje brzmienie: ! 

" #$ 

" #% 

 a" #&   % 

" #

e  '      ' #  

( $ ( 

 %( $( $ ( ) represji wojennych i okresu powojennego,”; *!+ # , !-+ #& +*. Art. 2. /  ## 

'  ( % " (    ' */ &

 # 

 &  "

  

#  &   

"

'"

 '*  #& Art. 3. 0(

& 

 '"Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1998 r. Nr 55, poz. 351.

06/23/99

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 351 z 1998 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 353 z 1998

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Studiów Strategicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 352 z 1998

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1998 r. w sprawie organizacji pracy, składu oraz zasad wynagradzania członków komisji rozpatrującej wnioski o wyrażenie zgody na zatrudnienie osób, które pełniły funkcje publiczne.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 357 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego udszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 355 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 361 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 1998 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia wykazu oraz centralnej ewidencji osób, wobec których w postępowaniu upadłościowym orzeczono zakaz prowadzenia określonej działalności.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 356 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 24 kwietnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania zwolnień od pracy osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 354 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz niektórych skór surowych i wyprawionych w 1998 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 362 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane wyłączenie na podstawie certyfikatu zgodności.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 360 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 1998 r. w sprawie trybu sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości, handlowego statku morskiego lub statku żeglugi śródlądowej w postępowaniu upadłościowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 359 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 1998 r. w sprawie szczególnych kwalifikacji oraz warunków wymaganych od kandydatów na syndyków upadłości.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 358 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 1998 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia syndyka upadłości i zarządcy odrębnego majątku.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 363 z 1998

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 kwietnia 1998 r. - sygn. akt K. 10/97.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1993-12-02 poz. 583

  Ustawa z dnia 2 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Dziennik Ustaw z 1997-08-01 poz. 676

  Ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Monitor Polski 2009 nr 10 poz. 133

  Komunikat Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2009 r.

 • Monitor Polski 2010 nr 10 poz. 110

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent

 • Dziennik Ustaw z 1995-09-29 poz. 681

  Ustawa z dnia 29 września 1995 r. o zmianie ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.