Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 382 z 1998

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 19 lutego 1998 r. o zmianie ustawy o rachunkowości.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1998-02-19
Data wejscia w życie:1998-06-16
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 382 z 1998


©Kancelaria Sejmu

s. 1/2

USTAWA

z dnia 19 lutego 1998 r. 

  Art. 1. 

 

 

 z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 118, poz. 754, Nr 

 !

" "#$ zmiany:

1) w art. 64: !%

&

 '( # "%

%&

)eniem ust. 5”, *! # "*

+ , „5. Roczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, ' - 

+*    #)% awy do dnia 31 grudnia 2000 r.”;

2) w art. 80 ust. 3 otrzymuje brzmienie: &.  *" $ /0+  ' - # ) '  a

$

0' - 

#  #$ 

/ 

0 1 2 ustawy.”;

3) w art. 81 w ust. 3: ! '" *! # "*

+ , &! - 

#" %*

0 3+# 4-

+ %# # 0% # przez Ministra Finansów dla sprawdzenia kwalifikacji osób, o których +/ 

#$ -'5acje i wymagania,”; !6  # "*

+ , &! '7 ' /% #  /% +  6  szczególne zasady ra ( Art. 2. 

)% 0%   -0%+) 

  %

% / ) 

8 5 % 

$

 %

 *% 1997.

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1998 r. Nr 60, poz. 382.

06/23/99

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

06/23/99

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 382 z 1998 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 388 z 1998

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 1998 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin oraz do Rady miasta stołecznego Warszawy.

 • Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 389 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 maja 1998 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych.

 • Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 387 z 1998

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1998 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki corocznych opłat wnoszonych przez przedsiębiorstwa energetyczne, którym została udzielona koncesja.

 • Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 386 z 1998

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych lub ciekłych, w dostarczaniu i poborze paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła oraz określenia organów uprawnionych do kontroli przestrzegania wprowadzonych ograniczeń.

 • Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 385 z 1998

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1998 r. w sprawie zakresu stosowania przepisów ustawy - Prawo energetyczne do jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, jednostek wojskowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, jednostek organizacyjnych Urzędu Ochrony Państwa, jednostek organizacyjnych więziennictwa podległych Ministrowi Sprawiedliwości oraz organów właściwych w sprawach regulacji gospodarki paliwami i energią w tych jednostkach.

 • Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 384 z 1998

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad współpracy Inspekcji Celnej z Urzędem Ochrony Państwa, Policją i Strażą Graniczną w zakresie korzystania z pomocy osób nie zatrudnionych w Inspekcji Celnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 383 z 1998

  Ustawa z dnia 2 kwietnia 1998 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

porady prawne online

Porady prawne

 • Ustawa antylichwiarska a oprocentowanie weksla

  Czy ustawa "antylichwiarska" z dnia 7 lipca 2005r. o zmianie ustawy- Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 9 sierpnia 2005r.), która wejdzie (...)

 • Przepisy regulujące gospodarkę kasową w sp.z o.o.

  Jakie przepisy regulują gospodarkę kasową w spółce z o.o. oprócz przepisów rozporządzenia MSWiA z dnia 14.10.1998r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, ....(Dz.U. (...)

 • Główna księgowa jako prezes zarządu

  Czy główna księgowa może być jednocześnie Prezesem Zarządu w spółce z o. o.? Co mówi na to KSH oraz ustawa o rachunkowości? Jakie są konsekwencje jeśli ten stan (...)

 • Sprawozdanie finansowe sp.z o.o.

  Na jaką datę sporządza się oraz co powinno zawierać sprawozdanie finansowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością postawionej w stan likwidacji?

 • Rezygnacja z pełnej księgowości

  Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zgłosiła przed rozpoczęciem roku obrotowego zamiar prowadzenia pełnej księgowości, w związku z przesłanką z (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.