Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 632 z 1998

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 25 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o statystyce publicznej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1998-07-25
Data wejscia w życie:1998-09-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 632 z 1998


©Kancelaria Sejmu

s. 1/2

USTAWA

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1998 r. Nr 99, poz. 632.

z dnia 25 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o statystyce publicznej Art. 1. W ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769) wpro 

  

  

 programie";

2) art. 18 otrzymuje brzmienie: 

 !"

 #

$ %  

%&'i 

()  ) $*% %$+!   !  )

2) rodzaj badania, $ 

 

 ,(- # danych statystycznych,

4) podmioty gospodarki narodowej i osoby fizyczne nie prowa -% * !     % informacji i przekazywania danych statystycznych lub 

   % o*) . / ) 

% *0)

   $ anych statystycznych,

6) rodzaje wynikowych informacji statystycznych oraz formy i

 # 

 )

7) koszty i sposób finansowania.";

3) w art. 30 w pkt 3 wyrazy "w przepisach wydanych na podstawie art. 31-33" za

   ! " 

 # 

$ % oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 31";

4) art. 31 otrzymuje brzmienie: 

  & ' 

( $*%)    )  / % #  *      # y -   $

   $

 

 # 

osowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie ba"

 #ystyki publicznej."; .$*%

123

6) w art. 38 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

06/23/99

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

&' 

( $*%)  )

/ !- ) 

   #  $ # /  statystycznych."; 

24$*% 

2153 

2$*% 

63 6

2$*% 

23

10) w art. 44 w ust. 2 w pkt 2 wyrazy "i Narodowemu Bankowi Polskiemu" zast  ) 7  8 $  %$ ) "

  9 $ Pracy oraz Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych";

11) w art. 45 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. W zakresie informacji, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 1 i 3-6 (z - 

/$

 

   % *  $  /   -% *0 ! )  

/$ ! 

 

( 

  

 % (

#/ # $*% # 

3

12) art. 46 otrzymuje brzmienie: 

25&' 

( $*%)  ) (

o % !  $

% 

 

()

o  $() $

 *") !(-  $ 

 (-- - + 

$ %   !    

 

 /  istracji publicznej.".

Art. 2.  $    * + 

 

 + " 

# 

) $

(   

 )  #  

) #      ( $ # 

 + "    

) +%  ) - +  $ + 4666 Art. 3. :

# + * 66

06/23/99

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 632 z 1998 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 637 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej.

 • Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 635 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lipca 1998 r. w sprawie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do adwokatów i aplikantów adwokackich.

 • Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 634 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 23 lipca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wielkości progowej i ceny progu dla towarów rolnych przywożonych z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 633 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1998 r. w sprawie organizacji i trybu działania Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz zasad uczestnictwa w jej pracach ekspertów i przedstawicieli organów, organizacji i instytucji, nie reprezentowanych w Radzie, a także wysokości wynagrodzenia członków Rady oraz ekspertów i innych osób nie będących członkami Rady za udział w posiedzeniach Rady.

 • Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 631 z 1998

  Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wejściu w życie ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o administracji rządowej w województwie.

 • Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 630 z 1998

  Ustawa z dnia 23 lipca 1998 r. o ratyfikacji Statutu Funduszu Rozwoju Społecznego Rady Europy, przyjętego rezolucją nr 247 (1993) Organu Zarządzającego Funduszu.

 • Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 629 z 1998

  Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. o ratyfikacji Umowy w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem.

 • Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 628 z 1998

  Ustawa z dnia 18 czerwca 1998 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.