Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 1201 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie obowiązku składania zeznań podatkowych przez podatników podatku od spadków i darowizn.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-12-21
Data wejscia w życie:2000-01-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 1201 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/2

Dz.U. 1999 Nr 105 poz. 1201

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie obowiązku składania zeznań podatkowych przez podatników podatku od spadków i darowizn. Na podstawie art. 85 pkt1 lit) a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106 poz. 668 oraz z 1999 r. Nr 11, poz. 95) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Podatnicy podatku od spadków i darowizn obowiązani są do składania zeznań podatkowych o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny, z wyjątkiem darowizny ustanowionej w formie aktu notarialnego na obszarze Rzeczypospolitej polskiej. W zeznaniu należy wymienić rzeczy lub prawa majątkowe nabyte w drodze spadku lub darowizny oraz określić ich wartość.

2. Obowiązek złożenia zeznań podatkowych dotyczy również podatników, którzy nabyli prawa do wkładów oszczędnościowych na podstawie dyspozycji władcy na wypadek jego śmierci, nabyli własność rzeczy lub innych praw majątkowych przez zasiedzenie lub nabyli nie należące do spadku prawa do środków zgromadzonych w pracowniczym funduszu emerytalnym, funduszu inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym – w wyniku realizacji pracowniczego programu emerytalnego, na podstawie rozrządzenia dokonanego przez uczestnika tego programu na wypadek jego śmierci. § 2.

1. Zeznania podatkowe o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny, nabyciu praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładcy na wypadek jego śmierci, nabyciu własności rzeczy lub innych praw majątkowych przez zasiedzenie oraz nabyciu nie należącego do spadku prawa do środków zgromadzonych w pracowniczym funduszu emerytalnym, funduszu inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym – w wyniku realizacji pracowniczego programu emerytalnego, na podstawie rozrządzenia dokonanego przez uczestnika tego programu na wypadek jego śmierci, należy składać właściwemu urzędowi skarbowemu w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego.

2. Jeżeli darowiznę ustanowiono za granicą, zeznanie podatkowe o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych należy złożyć w ciągu miesiąca od dnia, w którym sprowadzono do kraju dokument sporządzony na obszarze obcego państwa, albo od dnia dopuszczenia do obrotu w rozumieniu prawa celnego, jeżeli przedmiot darowizny sprowadzono do kraju.

3. Jeżeli osoba, która złożyła zeznanie, dowiedziała się następnie, że nabyła własność rzeczy lub praw majątkowych nie wymienionych w zeznaniu, lub jeżeli wyszły na jaw okoliczności uzasadniające ustalenie zobowiązania podatkowego w kwocie wyższej od wykazanej w zeznaniu, jest ona obowiązana złożyć uzupełniające pierwotne zeznanie podatkowe temu organowi, któremu złożono pierwotne zeznanie,

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym dowiedziała się o okolicznościach powodujących obowiązek zeznania uzupełniającego zeznania podatkowego. §

3. Jeżeli przedmiot opodatkowania stał się współwłasnością dwóch lub więcej podatników, mogą oni złożyć jedno wspólne zeznanie, zaopatrzone w podpisy wszystkich obowiązanych do złożenia zeznania. Jeżeli jednak miejsce zamieszkania lub pobytu niektórych spośród osób obowiązanych do złożenia zeznania jest nieznane albo jeżeli niektóre z tych osób posiadają miejsce zamieszkania lub pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, złożone łącznie zeznanie może nie zawierać podpisu tych osób, jeżeli składający zeznanie posiada ich pełnomocnictwo. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.

2005-10-26

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 1201 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 1202 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie przedłużenia terminu wpłaty opłaty skarbowej od weksli.

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 1200 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 1196 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie wprowadzenia, na czas oznaczony, ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej oraz paliw gazowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 1203 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju dokumentów oraz zakresu informacji wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji na bezcłowy przywóz z zagranicy części do montażu przemysłowego ciągników rolniczych oraz zasad udzielania koncesji na taki przywóz.

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 1199 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 1204 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 1198 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 1197 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie podatku akcyzowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 1205 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Handlowej.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-28 poz. 1967

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku składania zeznań podatkowych przez podatników podatku od spadków i darowizn.

 • Dziennik Ustaw z 2001-05-04 poz. 462

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 maja 2001 r. w sprawie obowiązku składania zeznań podatkowych przez podatników podatku od spadków i darowizn.

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-28 poz. 1800

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zeznań podatkowych składanych przez podatników podatku od spadków i darowizn

 • Dziennik Ustaw z 1996-11-07 poz. 721

  Ustawa z dnia 7 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn.

 • Dziennik Ustaw z 2011-10-11 poz. 1276

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.