Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 1202 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie przedłużenia terminu wpłaty opłaty skarbowej od weksli.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-12-21
Data wejscia w życie:2000-01-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 1202 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 105 poz. 1202

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie przedłużenia terminu wpłaty opłaty skarbowej od weksli. Na podstawie art. 50 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106 poz. 668 oraz z 1999 r. Nr 11, poz. 95) zarządza się, co następuje: §

1. Termin wpłaty opłaty skarbowej od weksli, określony w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej (Dz. Nr 4, poz. 23 i Nr 74, poz. 443, z 1992 r. Nr 21, poz. 86, z 1993 r. Nr 11, poz. 50, z 1995 r. Nr 86, poz. 433 oraz z 1997 r. Nr 117, poz. 751 i Nr 137, poz. 926), przedłuża się do czternastu dni od dnia powstania obowiązku jej uiszczenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.

2005-10-26

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 1202 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 1201 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie obowiązku składania zeznań podatkowych przez podatników podatku od spadków i darowizn.

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 1200 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 1196 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie wprowadzenia, na czas oznaczony, ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej oraz paliw gazowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 1203 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju dokumentów oraz zakresu informacji wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji na bezcłowy przywóz z zagranicy części do montażu przemysłowego ciągników rolniczych oraz zasad udzielania koncesji na taki przywóz.

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 1199 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 1204 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 1198 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 1197 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie podatku akcyzowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 1205 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Handlowej.

porady prawne online

Porady prawne

 • Blankiet urzędowy i opłata od weksla od 1.1.2007r.

  Pismem z dnia 02 stycznia 2007 r. kontrahent żąda zabezpieczenia umowy dostawy wekslami in blanco z deklaracjami wekslowymi, dodając odnośnie weksli, że powinny być (...)

 • Zmiany w prawie wekslowym

  Słyszałam, że zmieniło się coś w prawie odnośnie weksli. Czy nadal mogą one stanowić zabezpieczenie transakcji handlowych?

 • Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

  Kancelaria prawna wpłaciła na nasze konto opłatę skarbową w wysokości 17 zł. od pełnomocnictwa substytucyjnego podając nawet numery sygnatury. Po pewnym czasie złożyli (...)

 • Opłata od zażalenia w postępowaniu administracyjnym

  Czy wniesione przeze mnie zażalenie skierowane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego na postanowienie wydane przez organ I instancji winno być opłacone znakami opłaty (...)

 • Opłata skarbowa od pełnomocnictwa w banku

  Czy złożenie pełnomocnictwa w banku do dysponowania rachunkiem bankowym podlega opłacie skarbowej? Jakie podmioty są zwolnione z uiszczania opłaty skarbowej przy takim (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-11 poz. 1758

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty.

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-28 poz. 1804

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-14 poz. 1392

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty

 • Dziennik Ustaw z 2007-10-12 poz. 1330

 • Dziennik Ustaw z 1999-08-20 poz. 793

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie określenia wysokości i sposobu uiszczenia opłaty za udzielenie koncesji na budowę i eksploatację odcinków autostrad płatnych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.