Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 1244 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji oraz kwoty przewidywanych wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-12-16
Data wejscia w życie:2000-01-13
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 1244 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/3

Dz.U. 1999 Nr 109 poz. 1244

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalenia wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji oraz kwoty przewidywanych wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji. Na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 oraz z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485 i Nr 70, poz. 778) zarządza się co następuje: §

1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady ustalania:

1) wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego i długu Skarbu Państwa z tytułu: a) wyemitowanych papierów wartościowych, b) zaciągniętych kredytów i pożyczek, c) przyjętych depozytów, d) innych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji,

2) wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji,

3) kwot przewidywanych wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji. §

2. Wartość wyemitowanych papierów wartościowych oblicza się według ich wartości nominalnej, rozumianej jako:

1) kwota świadczenia głównego z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, należna do zapłaty w dniu ich wykupu,

2) kwota świadczenia głównego z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, z których zobowiązania finansowe są indeksowane lub kapitalizowane z uwzględnieniem przyrostu kapitału, wynikającego ze sposobu indeksacji lub kapitalizacji danego papieru wartościowego, naliczona na koniec okresu sprawozdawczego. § 3.1. Wartość zaciągniętych kredytów i pożyczek oblicza się według wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego z tytułu zaciągniętej pożyczki lub kredytu, należna do zapłaty w dniu wymagalności zobowiązania. W przypadku zaciągniętych kredytów i pożyczek, z których zobowiązania finansowe są indeksowane lub kapitalizowane, stosuje się odpowiednio przepis § 2 pkt

2. 2. Wartość przyjętych depozytów oblicza się jako kwotę depozytu, która dłużnicy zgodnie z zawartą umową zobowiązani są zapłacić wierzycielom w terminie, w którym następuje likwidacja depozytu; jest to wartość, od której nalicza się oprocentowanie.

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 2/3

§ 4.

1. Wartość wymagalnych zobowiązań, o których mowa w art. 10 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 oraz z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485 i Nr 70, poz. 778), zwanej dalej „ustawą”, z wyłączeniem zobowiązań z tytułu gwarancji i poręczeń, obejmuje kwotę zobowiązań, z wyłączeniem odsetek, których termin płatności minął, a nie są przedawnione ani umorzone. W przypadku gdy zobowiązania wymagalne są indeksowane lub kapitalizowane, stosuje się odpowiednio przepis § 2 pkt

2. 2. Wartość nominalna zobowiązań wyrażonych w walutach obcych podlega przeliczeniu na walutę polską według średniego kursu walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w ostatnim dniu roboczym danego okresu sprawozdawczego. § 5.1. Wartość zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji określa się według wartości nominalnej niewymagalnych oraz wymagalnych zobowiązań z tych tytułów, z wyłączeniem wzajemnych tego rodzaju zobowiązań podmiotów sektora finansów publicznych, z tym że:

1) wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji oznacza kwotę, którą poręczyciel (gwarant) byłby zobowiązany zapłacić, gdyby dłużnik, za którego udzielono poręczenia (gwarancji), nie dokonał spłaty zobowiązania samodzielnie; w przypadku kredytów i pożyczek objętych poręczeniami (gwarancjami) uwzględnia się zarówno kwotę świadczenia głównego (kapitału), jak i świadczeń ubocznych, jeżeli zostały objęte poręczeniem (gwarancją),

3) wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji oznacza kwotę świadczenia poręczyciela (gwaranta), należną do zapłaty, obejmującą również świadczenia uboczne.

2. Do wyliczenia wartości nominalnej zobowiązania objętego poręczeniem lub gwarancją, podlegającego oprocentowaniu według zmiennych stóp procentowych, przyjmuje się stopę procentową obowiązującą:

1) w ostatnim dniu roku budżetowego, gdy okres sprawozdawczy dotyczy roku budżetowego, lub

2) w ostatnim dni szóstego miesiąca roku budżetowego, w przypadku gdy okres sprawozdawczy dotyczy połowy roku budżetowego.

3. Do wyliczenia wartości nominalnej zobowiązania objętego poręczeniem lub gwarancją, wyrażonego w walucie obcej, stosuje się odpowiednio przepis § 4 ust.2, z tym że do wyliczenia przyjmuje się kurs ogłaszany w ostatnim dniu roboczym roku budżetowego lub szóstego miesiąca roku budżetowego, w zależności od okresu sprawozdawczego.

4. Wyliczenie wartości nominalnej zobowiązania objętego poręczeniem lub gwarancją , zaciągniętego do wysokości z góry nie oznaczonej, następuje w formie prognozy, przy zastosowaniu zasady ostrożnej wyceny. §

6. Kwotę przewidywanych wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji oblicza się jako sumę oddzielnie wyliczonych kwot przewidywanych wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa oraz przez inne podmioty sektora finansów publicznych.

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

§ 7.

1. Kwotę przewidywanych wypłat z tytułu poręczenia lub gwarancji, udzielonych przez Skarb Państwa oraz przez inne podmioty sektora finansów publicznych.

2. Współczynnik ryzyka dla Skarbu Państwa ustalany jest oddzielnie dla każdego poręczenia lub gwarancji jako prawdopodobieństwo dokonania przez Skarb Państwa spłat zobowiązań objętych poręczeniami i gwarancjami. Współczynnik ryzyka określa się z uwzględnieniem finansowych i pozafinansowych czynników ryzyka mogących wystąpić w okresie spłaty zobowiązań objętych poręczeniami i gwarancjami Skarbu Państwa. § 8.

1. Kwotę przewidywanych wypłat z tytułu poręczenia lub gwarancji udzielonych przez inne niż Skarb Państwa podmioty sektora finansów publicznych oblicza się jako iloczyn współczynnika ryzyka, ustalonego dla tych podmiotów zgodnie z ust.2, i wartości nominalnej niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji, udzielonych przez te podmioty, według stanu na koniec roku kalendarzowego poprzedzającego okres sprawozdawczy.

2. Współczynnik ryzyka dla podmiotów, o których mowa w ust. 1, stanowi podwojony iloraz kwoty wierzytelności z tytułu poręczeń i gwarancji, udzielonych przez te podmioty, oraz wartości nominalnej niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

3. Współczynnik ryzyka podmiotów, o których mowa w ust. 2, wylicza się jako średnią arytmetyczną współczynników obliczonych oddzielnie dla każdego roku przez trzy kolejne lata poprzedzające okres sprawozdawczy, według stanu na koniec roku kalendarzowego.

4. W okresie dwóch lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia współczynnik ryzyka, o którym mowa w ust. 2, wylicza się:

1) za pierwszy rok- według stanu na koniec tego roku,

2) za drugi rok – jako średnią arytmetyczną współczynników obliczonych dla pierwszego i drugiego roku.

5. W przypadku gdy współczynnik wyliczony zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2 i 3 przekracza wysokość 1,0000, stosuje się współczynnik w wysokości 1,0.

6. Współczynnik ryzyka oblicza się do czterech miejsc po przecinku, zaokrąglając w górę. §

9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2005-10-26

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 1244 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 1241 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 1240 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 1239 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 1238 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 1999 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 1251 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 1999 r. w sprawie zasad i trybu zwrotu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym oraz członkom personelu tych przedstawicielstw i urzędów, a także innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 1250 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu oraz sposobu ustalania różnicy podatku od towarów i usług podlegającej zwrotowi w przypadku, gdy podatnik dokonuje sprzedaży niektórych towarów lub świadczenia niektórych usług.

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 1254 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków ustalania uposażenia przyjmowanego za podstawę wymiaru świadczeń emerytalnych strażaków, którzy nie zostali powołani lub mianowani na stanowiska służbowe w Państwowej Straży Pożarnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 1249 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1999 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników.

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 1248 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 1247 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1999 r. w sprawie sposobu pobierania, uiszczania i zwrotu opłaty skarbowej, sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty oraz przypadków, w których zapłata opłaty skarbowej następuje znakami tej opłaty lub przez nabycie urzędowego blankietu wekslowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 1246 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, imiennego dokumentu będącego podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym oraz pieczęci potwierdzającej na dokumencie wywóz towarów.

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 1245 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 1253 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów wojskowych właściwych do wydawania zaświadczeń żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowej zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu oraz trybu postępowania przed organami.

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 1252 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie przeznaczeń częstotliwości na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz warunków ich wykorzystywania.

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 1243 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku od towarów i usług.

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 1242 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie określenia podatników nie mających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 1237 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1999 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Funduszu Pracy samorządom wojewódzkim i powiatowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 1236 z 1999

  Ustawa z dnia 3 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 1235 z 1999

  Ustawa z dnia 18 listopada 1999 r. o wypowiedzeniu, w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą, Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie zapobiegania powstawaniu przypadków podwójnego obywatelstwa, podpisanej w Warszawie dnia 31 marca 1965 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 1234 z 1999

  Ustawa z dnia 18 listopada 1999 r. o wypowiedzeniu, w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką, Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o uregulowaniu zagadnień dotyczących podwójnego obywatelstwa, sporządzonej w Warszawie dnia 17 maja 1965 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Opłata za ustanowienie hipoteki

  W jaki sposób naliczana jest opłata za ustanowienie hipoteki? Jaka jest jej wysokość? Czy można nie zgodzić się z kwotą opłaty w przypadku, gdy naliczona została (...)

 • Minimalny okres gwarancji

  Na ile się orientuję, przepisy nie określają minimalnego okresu gwarancji, gdyż gwarancja jest zobowiązaniem dobrowolnym. Zajmuję się sprzedażą maszyn i urządzeń (...)

 • Niewykonanie obowiązków gwaranta

  Wyznaczyłem dostawcy regałów w archiwum ostateczny termin usunięcia usterki w ramach gwarancji (list polecony za potwierdzeniem odbioru) - z jego strony brak odzewu, usterka (...)

 • Obowiązki gwaranta

  Na czym polega gwarancja na określony przedmiot, po jego zakupie?

 • Odpowiedzialność członka spółdzielni za jej zobowiązania

  Czy wierzyciel spółdzielni może domagać się zapłaty długu od członka spółdzielni?

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2000 nr 15 poz. 347

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie ogłoszenia kwot i relacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

 • Monitor Polski 2004 nr 23 poz. 403

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie ogłoszeń kwot i relacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

 • Monitor Polski 2011 nr 42 poz. 464

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 38 ustawy o finansach publicznych

 • Monitor Polski 2001 nr 17 poz. 293

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie ogłoszenia kwot i relacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

 • Monitor Polski 2005 nr 30 poz. 429

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie ogłoszenia kwot i relacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o finansach publicznych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.