Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1256 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-12-23
Data wejscia w życie:1999-12-30
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1256 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/16

USTAWA z dnia 23 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1999 r. Nr 110, poz. 1256, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600.

Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1118 i 1126 oraz z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802 i Nr 78, poz. 875) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „Za wykonywanie zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń i ich wysokości oraz wypłatą świadczeń z ubezpieczenia chorobowego płatnicy składek mają prawo do wynagrodzenia.”;

2) w art. 4: a) w pkt 2: - w lit. d) skreśla się wyraz „wyłącznie”, - lit. f) otrzymuje brzmienie: „f) duchowny nie będący członkiem zakonu albo przełożony domu zakonnego lub klasztoru w stosunku do członków swych zakonów lub, za zgodą Zakładu, inna zwierzchnia instytucja diecezjalna lub zakonna w stosunku do duchownych objętych tą zgodą,”, - po lit. o) dodaje się lit. p) i r) w brzmieniu: „p) Krajowa Szkoła Administracji Publicznej - w stosunku do słuchaczy pobierających stypendium, r) osoba prowadząca pozarolniczą działalność - w stosunku do osób współpracujących przy prowadzeniu tej działalności,”, b) w pkt 12 na końcu zdania kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu: „13) międzybankowy system elektroniczny – system ELIXIR w Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A.”;

3) w art. 6: a ) w ust. 1:

2006-12-20

©Kancelaria Sejmu

s. 2/16

- w zdaniu wstępnym po wyrazach „ust. 3” dodaje się wyrazy „i 6”, - pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanymi dalej „zleceniobiorcami”, oraz osobami z nimi współpracującymi, z zastrzeżeniem ust. 4,”, - w pkt 19 skreśla się przecinek i dodaje się wyrazy „albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego,”, b) w ust. 3 wyrazy „które podjęły służbę po dniu wejścia w życie ustawy” zastępuje się wyrazami „które nie pozostawały w służbie w dniu wejścia w życie ustawy.”, c) skreśla się ust. 5, d) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „6. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, osoby spośród wymienionych w ust. 1 pkt 13-16, wobec których nie stosuje się przepisów ustawy, uwzględniając konieczność zapewnienia form i metod realizacji zadań służb specjalnych stanowiących tajemnicę państwową.”;

4) w art. 8: a) w ust. 1 na końcu zdania dodaje się wyrazy „ i 2a”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Za pracownika, w rozumieniu ustawy, uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.”;

5) w art. 9: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, 3, 10, 12-18a i 20, spełniające jednocześnie warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów, są obejmowane ubezpieczeniami tylko z tytułu stosunku pracy, umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarły z pracodawcą, z którym pozostają w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonują pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy, członkostwa w spółdzielni, służby, pobierania świadczenia socjalnego lub zasiłku socjalnego. Mogą one dobrowolnie, na swój wniosek, być objęte ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi również z innych tytułów, z zastrzeżeniem ust. 1a.”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

2006-12-20

©Kancelaria Sejmu

s. 3/16

„1a. Ubezpieczeni wymienieni w ust. 1, których podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy, członkostwa w spółdzielni, służby, pobierania świadczenia socjalnego lub zasiłku socjalnego w przeliczeniu na okres miesiąca jest niższa od określonej w art. 18 ust. 4 pkt 5, podlegają również obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów, z zastrzeżeniem ust. 1b i art. 16 ust. 10a. 1b. Jeżeli ubezpieczeni, o których mowa w ust. 1a, spełniają jednocześnie warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z więcej niż jednego innego tytułu, stosuje się do nich odpowiednio ust.

2.”, c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu: „4a. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, mające ustalone prawo do emerytury lub renty podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli równocześnie nie pozostają w stosunku pracy, z zastrzeżeniem ust. 4b. 4b. Osoby, o których mowa w ust. 4a, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli umowa agencyjna, umowa zlecenia lub inna umowa o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, została zawarta z pracodawcą, z którym pozostają równocześnie w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonują pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy.”, d) po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: „8. Osoby pozostające w stosunku służby, które podjęły służbę przed dniem 1 stycznia 1999 r., spełniające jednocześnie warunki do podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 4-6 i 10, obejmowane są tymi ubezpieczeniami dobrowolnie na swój wniosek.”;

6) w art. 11 w ust. 1 wyrazy „pkt 1, 3 i 12” zastępuje się wyrazami „pkt 1 i 3”;

7) w art. 12 w ust. 2 wyrazy „art. 6 ust. 1 pkt 2, 11 i 13–20 oraz art. 7 i 10” zastępuje się wyrazami „art. 6 ust. 1 pkt 2, 7a, 11 i 13–20 oraz art. 7 i 10 ”;

8) w art. 13: a) w pkt 2 skreśla się wyrazy „ , z zastrzeżeniem pkt 2a”, b) skreśla się pkt 2a, c) w pkt 10 na końcu dodaje się wyrazy „a w przypadku alumnów seminariów duchownych, nowicjuszów, postulantów i juniorystów - od dnia ukończenia 25 lat”, d) w pkt 14 na końcu zdania kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 15 w brzmieniu: „15) pobierający stypendium słuchacze Krajowej Szkoły Administracji Publicznej - od dnia uzyskania statusu słuchacza do dnia utraty tego statusu.”;

9) w art. 14:

2006-12-20

©Kancelaria Sejmu

s. 4/16

a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie składki należnej na to ubezpieczenie - w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących, duchownych oraz osób wymienionych w art. 7 i 10; w uzasadnionych przypadkach Zakład, na wniosek ubezpieczonego, może wyrazić zgodę na opłacenie składki po terminie, z zastrzeżeniem ust. 2 a,”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, jeżeli za część miesiąca został pobrany zasiłek, ubezpieczenie chorobowe ustaje od dnia następującego po dniu, za który zasiłek ten przysługuje.”;

10) w art. 16: a) w ust.1: - po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu: „6a) pobierających stypendium słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej,”, - w pkt 8 na końcu dodaje się wyrazy „ze zleceniobiorcami”, b) w ust.5 skreśla się wyrazy „chorobowe i”, c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: „5a. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, chorobowe i wypadkowe osób współpracujących finansuje w całości z własnych środków osoba prowadząca pozarolniczą działalność.”, d) po ust. 7 dodaje się ust.7a w brzmieniu: „7a. Osobom, o których mowa w art.6 ust. 6, osiągającym przychody z tytułu służby, płatnik świadczeń pieniężnych z tego tytułu wypłaca je wraz z równowartością składek na ubezpieczenia społeczne celem umożliwienia tym osobom ubezpieczenia się poza systemem ubezpieczeń społecznych.”, e) w ust. 8 na końcu zdania dodaje się wyrazy „za pośrednictwem Zakładu”, f ) w ust.10 po wyrazach „pkt 10” dodaje się wyrazy „podlegających obowiązkowo tym ubezpieczeniom”, g ) po ust. 10 dodaje się ust.10a w brzmieniu: „10a. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe duchownych, o których mowa w art. 9 ust. 1a, finansuje Fundusz Kościelny, zgodnie z ust. 10 pkt 1, w części obliczonej od różnicy podstawy wymiaru składek określonej w art. 18 ust. 4 pkt 5 i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy.”, h) ust. 11 otrzymuje brzmienie: „11. Składki na ubezpieczenia chorobowe, emerytalne i rentowe duchownych podlegających dobrowolnie tym ubezpieczeniom finansują w całości, z własnych środków, ubezpieczeni.”;

11) w art. 18:

2006-12-20

©Kancelaria Sejmu

s. 5/16

a) w ust. 1 wyrazy „art. 6 ust. 1 pkt 1-3, 8 i pkt 13-18a stanowi przychód, o którym mowa w art. 4 pkt 9 i 10, z zastrzeżeniem ust. 2, ust. 4 pkt 5 i ust. 13” zastępuje się wyrazami „art. 6 ust. 1 pkt 1-3 i pkt 13-18a stanowi przychód, o którym mowa w art. 4 pkt 9 i 10, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, ust. 4 pkt 5 i ust. 13”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. W przypadku ubezpieczonych, o których mowa w art. 8 ust. 2a, w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uwzględnia się również przychód z tytułu umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło.

”, c) w ust. 3 wyrazy „określono odpłatność za jej wykonywanie kwotowo albo w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej” zastępuje się wyrazami „albo w innej umowie o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, określono odpłatność za jej wykonywanie kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie”, d) w ust. 4: - po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: „2a) słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej - stanowi kwota stypendium,”, - w pkt 5 na końcu dodaje się wyrazy „ , z zastrzeżeniem ust. 9 i 10”, e) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu: „4a. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8, stanowi przysługujące im wynagrodzenie za pracę. 4b. Przepis ust. 4a stosuje się odpowiednio do ubezpieczonych wykonujących w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania pracę w ramach stosunku pracy.”, f) w ust. 5 na końcu zdania dodaje się wyrazy „ , z zastrzeżeniem ust. 9”, g) ust.10 otrzymuje brzmienie: „10. Zasady zmniejszania najniższej podstawy wymiaru składek, o których mowa w ust.9, stosuje się odpowiednio w przypadku niezdolności do pracy trwającej przez część miesiąca, jeżeli z tego tytułu ubezpieczony spełnia warunki do przyznania zasiłku.”;

12) w art.19: a) w ust.5 wyrazy „ płatnik oraz z innego tytułu sam ubezpieczony ” zastępuje się wyrazami „ więcej niż jeden płatnik składek”, b) w ust.6 skreśla się zdanie drugie i trzecie;

13) w art.23 ust.4 otrzymuje brzmienie: „4. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do składek opłacanych ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.”;

2006-12-20

©Kancelaria Sejmu

s. 6/16

14) w art. 24: a) po ust. 6 dodaje się ust. 6a-6c w brzmieniu: „6a. Nienależnie opłacone składki podlegają zaliczeniu przez Zakład z urzędu na poczet zaległych lub bieżących składek, a w razie ich braku na poczet przyszłych składek, chyba że płatnik składek złoży wniosek o zwrot składek, z zastrzeżeniem ust. 6c i 8d. 6b. Zakład zawiadamia płatnika składek o kwocie nienależnie opłaconych składek, które zgodnie z ust. 6a mogą być zwrócone, chyba że nie stanowią więcej niż 5% najniższego wynagrodzenia. 6c. Wniosek o zwrot nienależnie opłaconych składek płatnik składek może złożyć po stwierdzeniu, że składki zostały nienależnie opłacone, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6b.”, b) ust. 8 otrzymuje brzmienie: „8. Nienależnie opłacone składki odprowadzone do otwartego funduszu emerytalnego podlegają zwrotowi, chyba że ubezpieczony złoży wniosek o zaliczenie ich na poczet przyszłych składek, z zastrzeżeniem ust. 8a i 8d.”, c) po ust. 8 dodaje się ust. 8a-8d w brzmieniu: „8a. Z wnioskiem o zaliczenie nienależnie opłaconych składek odprowadzonych do otwartego funduszu emerytalnego, na poczet przyszłych składek, nie może wystąpić ubezpieczony, który nie sfinansował tych składek. 8b. Zakład zawiadamia ubezpieczonego o kwocie nienależnie opłaconych składek odprowadzonych do otwartego funduszu emerytalnego, które zgodnie z ust. 8a mogą być zwrócone, chyba że nie przekraczają 5% najniższego wynagrodzenia. 8c. Wniosek o zwrot nienależnie opłaconych składek, odprowadzonych do otwartego funduszu emerytalnego, ubezpieczony może złożyć po stwierdzeniu, że składki zostały nienależnie opłacone, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 8b. 8d. W przypadku, gdy w wyniku błędu instytucji obsługującej wpłaty składek nienależnie opłacone składki zostały sfinansowane ze środków tej instytucji, kwota nienależnie wpłacona jest zwracana tej instytucji.”;

15) w art. 27 po ust.2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Zastaw, o którym mowa w ust. 1, wpisuje się do rejestru zastawów skarbowych prowadzonego na podstawie art. 43 ustawy - Ordynacja podatkowa. ”;

16) w art. 31 po wyrazach „odpowiednio:” dodaje się wyrazy „art.12,” oraz skreśla się wyrazy „art. 75 § 1,”;

17) w art. 33: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2006-12-20

©Kancelaria Sejmu

s. 7/16

„2. Jeżeli osoba ubezpieczona, o której mowa w ust.1 pkt 1, nie posiada numeru PESEL, nie podała go lub podany numer budzi wątpliwości co do jego prawidłowości, konto ubezpieczonego oznacza się numerem NIP, a jeżeli nie posiada również tego numeru - serią i numerem dowodu osobistego albo paszportu.”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Jeżeli płatnik składek, o którym mowa w ust.1 pkt 2, nie posiada numeru NIP, do czasu jego uzyskania konto oznacza się numerem z krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON, a jeżeli nie posiada również tego numeru – numerem PESEL lub serią i numerem dowodu osobistego albo paszportu.";

18) art. 35 otrzymuje brzmienie: „Art. 35. We wszystkich dokumentach związanych z ubezpieczeniami społecznymi, w tym z rozliczaniem i opłacaniem składek oraz przyznawaniem i wypłatą świadczeń określonych odrębnymi przepisami, należy podawać:

1) w przypadku ubezpieczonych – numery PESEL i NIP, a w razie gdy ubezpieczonemu nie nadano tych numerów lub jednego z nich - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu,

2) w przypadku płatników składek – numery NIP i REGON, a w razie gdy płatnikowi składek nie nadano tych numerów lub jednego z nich – numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu.”;

19) w art. 36: a) w ust. 4 wyrazy „ust. 5” zastępuje się wyrazami „ust. 4a i 5”, b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: „4a. Zgłoszeń, o których mowa w ust.3, twórcy i artyści dokonują w ciągu 7 dni od dnia otrzymania decyzji Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców ustalającej datę rozpoczęcia wykonywania działalności twórczej lub artystycznej.”, c) w ust. 9 po wyrazach „według ustalonego wzoru” dodaje się wyrazy „albo w formie dokumentu elektronicznego z programu informatycznego udostępnianego przez Zakład płatnikom składek, albo w formie wydruku z tego programu”, d) w ust. 10 wyrazy „PESEL, NIP lub inny numer, o którym mowa w art. 33 ust. 2” zastępuje się wyrazami „dane, o których mowa w art. 35 pkt 1”;

20) w art. 40: a) w ust. 2 w pkt 8 po wyrazach „niezbędne do ustalenia” dodaje się wyrazy „ , ponownego ustalenia lub przeliczenia”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Ubezpieczony wymieniony w art. 16 ust. 1, który w ciągu 3 miesięcy od upływu terminu opłacenia składki na ubezpieczenie emerytalne stwierdził, że płatnik składek nie opłacił tej składki lub opłacił ją w wy-

2006-12-20

©Kancelaria Sejmu

s. 8/16

sokości niższej niż należna, może wystąpić z wnioskiem o uzupełnienie tej składki.”, c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. W przypadku gdy Zakład stwierdzi, że od 6 miesięcy nie jest opłacana składka na ubezpieczenie emerytalne ubezpieczonego, o którym mowa w art. 16 ust. 1, lub jest opłacana w wysokości niższej niż należna, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie ubezpieczonego.”, d) w ust. 8 po wyrazach „kwoty składki” dodaje się wyrazy „lub anulować uzupełnienie składki”, e) w ust. 9 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: „Uzupełnienie składek na ubezpieczenie emerytalne następuje do wysokości należnych składek wraz z waloryzacją.”, f) skreśla się ust. 10;

21) w art. 41: a) w ust. 3: - w pkt 1 wyrazy „(PESEL, NIP lub inny numer, o którym mowa w art. 33 ust. 2)” zastępuje się wyrazami „z danymi, o których mowa w art. 35 pkt 1”, - w pkt 4 w lit. c) na końcu dodaje się wyrazy „oraz z innych źródeł finansowania”, b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Imienny raport miesięczny zawiera również datę sporządzenia raportu miesięcznego, podpis płatnika składek lub osoby przez niego upoważnionej.”;

22) w art. 43: a) w ust. 4 wyrazy „NIP, REGON, PESEL lub inny numer, który zapewnia prawidłową identyfikację” zastępuje się wyrazami „dane, o których mowa w art. 35 pkt 1,”, b) w ust. 5 wyrazy „NIP, REGON” zastępuje się wyrazami „dane, o których mowa w art. 35 pkt 2,”;

23) w art. 45 w pkt 1 wyrazy „numery NIP, REGON oraz ewentualnie PESEL” zastępuje się wyrazami „dane, o których mowa w art. 35 pkt 2,”;

24) w art. 46 w ust. 4: a) w pkt 1 wyrazy „numery NIP, REGON, PESEL lub inny numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 33 ust. 3” zastępuje się wyrazami „dane, o których mowa w art. 35 pkt 2”, b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: „2a) informacje o uprawnieniu płatnika składek do wypłaty zasiłków,”, c) w pkt 9 na końcu dodaje się wyrazy „albo podpisem elektronicznym”;

25) w art. 47: a) w ust. 1:

2006-12-20

©Kancelaria Sejmu

s. 9/16

- w zdaniu wstępnym po wyrazach „za dany miesiąc” dodaje się wyrazy „ , z zastrzeżeniem ust.1a”, - w pkt 1 wyrazy „do 12 dnia” zastępuje się wyrazami „do 10 dnia”, - pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) do 5 dnia następnego miesiąca - dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych w rozumieniu art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 oraz z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255),”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Twórcy i artyści przesyłają deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za okres wykonywania działalności twórczej lub artystycznej przed dniem wydania decyzji Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców w terminie opłacania składek za miesiąc, w którym otrzymali decyzję.”, c) w ust. 4 skreśla się wyrazy „ , przy użyciu dokumentów płatniczych określonych w art. 49 ust. 3”, d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: „4a. Składki lub wpłaty, o których mowa w ust. 4, płatnik składek opłaca przy użyciu:

1) bankowych dokumentów płatniczych składanych za pośrednictwem banku według wzorów, o których mowa w art. 49 ust. 3,

2) dokumentu elektronicznego z programu informatycznego udostępnianego przez Zakład płatnikom składek lub wydruku z tego programu,

3) dokumentu elektronicznego z programu informatycznego udostępnianego płatnikom składek przez bank,

4) dokumentu w postaci uzgodnionej z instytucją obsługującą wpłaty składek na ubezpieczenia społeczne - zwanych dalej „dokumentami płatniczymi.”, e) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie: „5. Informacje zawarte w dokumentach płatniczych przekazywane są poprzez międzybankowy system elektroniczny jako zlecenie płatnicze dla Zakładu lub poprzez system elektronicznych rozrachunków międzyoddziałowych Narodowego Banku Polskiego. Zlecenie to powinno w szczególności zawierać informacje o danych, o których mowa w art. 35 pkt 2, a także o tytule wpłaty i okresie, za jaki jest dokonywana, oraz datę obciążenia rachunku bankowego płatnika, jeżeli wpłata dokonana jest w formie polecenia przelewu, lub datę dokonania wpłaty, jeżeli wpłata dokonana jest w formie gotówkowej.

6. Dokument płatniczy musi zawierać w szczególności informacje o danych, o których mowa w art. 35 pkt 2, a także o tytule wpłaty oraz okresie, za jaki jest dokonywana.”,

2006-12-20

©Kancelaria Sejmu

s. 10/16

f) w ust. 9 wyrazy „dokumentu płatniczego określonego w art. 49 ust. 3” zastępuje się wyrazami „dokumentów płatniczych”, g) skreśla się ust.10, h) po ust.10 dodaje się ust.10a–10h w brzmieniu: „10a. W przypadku nieprzekazania składki do otwartego funduszu emerytalnego w terminie, należne są od Zakładu odsetki określone przepisami Kodeksu cywilnego, z uwzględnieniem ust.10c. 10b. Odsetki, o których mowa w ust. 10a, nalicza Zakład i przekazuje do otwartego funduszu emerytalnego. 10c. W przypadku nieprzekazania przez Zakład w terminie składki do otwartego funduszu emerytalnego z powodu błędów w dokumencie płatniczym, imiennym raporcie miesięcznym lub deklaracji rozliczeniowej, popełnionych przez instytucję obsługującą wpłaty lub płatnika składek, należna jest dodatkowa opłata. 10d. Dodatkową opłatę, o której mowa w ust.10c, ustala się w wysokości odsetek określonych przepisami Kodeksu cywilnego. 10e. Dodatkową opłatę, o której mowa w ust.10c, określa Zakład w drodze decyzji. 10f. Instytucje obsługujące wpłaty składek i płatnicy składek wpłacają dodatkową opłatę w najbliższym terminie opłacania składek po uprawomocnieniu się decyzji, o której mowa w ust.10e. 10g. Dodatkowa opłata nie opłacona w terminie, o którym mowa w ust.10f, podlega ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 10h. Pobrana przez Zakład opłata jest przekazywana na rachunek ubezpieczonego do otwartego funduszu emerytalnego.”;

26) po art. 48 dodaje się art. 48a w brzmieniu: „Art. 48a. Dokumenty, o których mowa w art. 41 ust. 1 i 6, art.43, art. 46 ust. 2 i art. 47 ust. 3, płatnik składa według ustalonego wzoru albo w formie dokumentu elektronicznego z programu informatycznego udostępnianego przez Zakład płatnikom składek albo w formie wydruku z tego programu.”;

27) w art. 50 w ust. 1 wyrazy „31 marca” zastępuje się wyrazami „30 kwietnia”;

28) w art. 52 w ust.1 skreśla się pkt 2;

29) w art. 54 skreśla się pkt 7;

30) w art. 74 w ust. 3 w pkt 5 wyrazy „- po zaopiniowaniu w trybie określonym w pkt 4 -” zastępuje się wyrazami „- po zaopiniowaniu przez biegłego rewidenta nie będącego pracownikiem Zakładu -” ;

31) w art. 76 w ust. 1 w pkt 1 skreśla się wyrazy „ , po zaopiniowaniu przez niezależnego audytora,”;

32) w art.84: a) w ust.1 na końcu zdania dodaje się wyrazy „ , z uwzględnieniem ust. 11”, b) po ust.10 dodaje się ust.11 w brzmieniu: 2006-12-20

©Kancelaria Sejmu

s. 11/16

„11. Jeżeli osoba pobierająca świadczenia zawiadomiła organ wypłacający te świadczenia o zajściu okoliczności powodujących ustanie prawa do świadczeń albo wstrzymanie ich wypłaty, a mimo to świadczenia były nadal wypłacane, kwoty nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych podlegają zwrotowi bez odsetek za zwłokę.”;

33) w art. 98 w ust.1: a) w pkt 2 skreśla się wyrazy „mające wpływ na wymiar składek”, b) w pkt 4 po wyrazach „ubezpieczeń społecznych” dodaje się wyrazy „i zasiłków finansowanych z budżetu państwa”;

34) w art. 125 wyrazy „od dnia 1 stycznia 2000 r.” zastępuje się wyrazami „od dnia 1 stycznia 2001 r.”. Art. 2. W ustawie z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (Dz.U. z 1998 r. Nr 102, poz.651, Nr 106, poz.668 i Nr 162, poz. 1118 oraz z 1999 r. Nr 60, poz. 636) w art.15 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Kwotę zasiłku pielęgnacyjnego ogłasza Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski.” . Art. 3. W ustawie z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 117, poz.756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162, poz. 1116 oraz z 1999 r. Nr 45, poz. 439, Nr 49, poz. 483, Nr 63, poz. 700, Nr 70, poz. 777, Nr 72, poz. 802, Nr 109, poz. 1236 i Nr 110, poz. 1255) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 21 w ust. 3: a) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: „3a) osób wymienionych w art. 8 pkt 13 - jest kwota odpowiadająca wysokości pobieranego stypendium pomniejszona o kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, potrąconych przez płatnika ze środków ubezpieczonego, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych,”, b) w pkt 4 wyrazy „w art. 8 pkt 13 i 14” zastępuje się wyrazami „w art. 8 pkt 14”;

2) w art. 26 w ust. 4 na końcu zdania dodaje się wyrazy „ , z zastrzeżeniem art. 169c” ;

3) w art.169c po ust. 3 dodaje się ust. 4–6 w brzmieniu: „4. W 2000 r. pobrane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składki na ubezpieczenie zdrowotne wraz z pobranymi odsetkami za zwłokę przekazywane są do Kas Chorych nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od dnia ich wpływu, w formie zaliczek.

2006-12-20

©Kancelaria Sejmu

s. 12/16

5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje do Kas Chorych informacje o ubezpieczonych i pobranych kwotach składek na ubezpieczenie zdrowotne i odsetek za zwłokę w ciągu pięciu dni roboczych od dnia wpływu tych składek wraz z odsetkami oraz dokumentów rozliczeniowych umożliwiających rozdzielenie składek na poszczególne Kasy Chorych.

6. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania wysokości zaliczek, o których mowa w ust. 4, oraz tryb i terminy ich rozliczania.”.

Art. 4. W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934 oraz z 1998 r. Nr 98, poz. 610, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 48 dodaje się art. 48a w brzmieniu: „Art. 48a. Powierzenie przez fundusz lub towarzystwo niektórych obowiązków osobie trzeciej nie wyłącza odpowiedzialności towarzystwa określonej w art. 62, 197, 198 i 204.”;

2) w art. 85 w pkt 5 na końcu zdania kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu: „6) szczegółowe zasady wycofywania przez otwarty fundusz zgłoszenia o zawarciu umowy z członkiem oraz wykreślenia wpisu w Centralnym Rejestrze Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

7) szczegółowy sposób ustalania i rozliczenia podlegającej zwrotowi nienależnie otrzymanej składki, o której mowa w art. 100a.”;

3) w art. 89 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) numer powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności PESEL i numer identyfikacji podatkowej NIP, a w przypadku gdy członkowi funduszu nie nadano numeru PESEL i numeru NIP lub jednego z nich - w miejsce brakującego numeru odpowiednio serię i numer dowodu osobistego lub paszportu,”;

4) w art. 93 po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: „7. Powszechne towarzystwo, jako organ otwartego funduszu, odpowiada w trybie art. 62 i 204 za nieprawidłowości w działalności akwizycyjnej oraz przy wykonywaniu czynności akwizycyjnych, bez względu na to, czy działalność akwizycyjna funduszu prowadzona jest bezpośrednio przez fundusz, czy za pośrednictwem podmiotów określonych w ust. 1 pkt 1-7.”;

5) po art. 100 dodaje się art. 100a w brzmieniu: „Art. 100a.

1. Otwarty fundusz jest zobowiązany do zwrotu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nienależnie otrzymanej składki.

2006-12-20

©Kancelaria Sejmu

s. 13/16

2. W celu ustalenia kwoty składki, o której mowa w ust. 1, otwarty fundusz umarza jednostki rozrachunkowe uzyskane za nienależnie otrzymaną składkę.

3. Otwarty fundusz zwraca kwotę, o której mowa w ust. 2, powiększoną o nominalną wartość opłat pobranych przez zarządzające otwartym funduszem towarzystwo, z zastrzeżeniem ust.

4. 4. Jeżeli przekazanie do otwartego funduszu nienależnej składki nastąpiło z przyczyn leżących po stronie towarzystwa zarządzającego tym funduszem, kwota, o której mowa w ust. 3, nie może być niższa od nominalnej wartości nienależnie otrzymanej składki, powiększonej o odsetki określone przepisami Kodeksu cywilnego.

5. Kwotę stanowiącą równowartość opłat, o których mowa w ust. 3, oraz różnicę pomiędzy nienależnie otrzymaną składką, powiększoną o odsetki określone przepisami Kodeksu cywilnego, a kwotą, o której mowa w ust. 3, finansuje towarzystwo zarządzające otwartym funduszem, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7.

6. Jeżeli przekazanie do otwartego funduszu nienależnej składki nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a fundusz dokonał wypłaty transferowej zgodnie z art. 119, 126 lub 131, towarzystwo zarządzające tym funduszem i towarzystwo zarządzające funduszem, do którego dokonano wypłaty transferowej, finansują kwotę stanowiącą równowartość pobranych przez siebie opłat, o których mowa w ust.

3.

7. Jeżeli zwrot nienależnej składki wynika z nieważności umowy z funduszem, a fundusz dokonał wypłaty transferowej zgodnie z art. 119, 126 lub 131, towarzystwo zarządzające tym funduszem finansuje kwotę stanowiącą równowartość różnicy pomiędzy kwotą określoną zgodnie z ust. 4 a kwotą zwróconą przez fundusz, do którego dokonano wypłaty transferowej, określoną zgodnie z ust.

3. 8. Jeżeli osoba, za którą została przekazana nienależna składka, jest członkiem innego otwartego funduszu, kwota ustalona zgodnie z ust. 3 i 4 jest przekazywana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do tego funduszu, z zastrzeżeniem ust.

9. 9. Kwota, o której mowa w ust. 8, nie może być niższa niż nominalna wartość należnej składki powiększonej o odsetki określone przepisami Kodeksu cywilnego.

10. Odsetki, o których mowa w ust. 4, nalicza się za okres od dnia obciążenia rachunku bankowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kwotą nienależnie otrzymanej składki do dnia jej zwrotu.

2006-12-20

©Kancelaria Sejmu

s. 14/16

11. Zwrotu nienależnie otrzymanej składki dokonuje się poprzez potrącenia ze składek przekazywanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do otwartego funduszu.

12. Jeżeli Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał składkę, o której mowa w ust. 1, wraz z odsetkami za opóźnienie, do odsetek tych stosuje się odpowiednio ust. 1-11 dotyczące składki.”;

6) w art. 204 w ust. 2 w pkt 1 po wyrazach „działalność towarzystwa” dodaje się wyrazy „lub funduszu”, a po wyrazie „statutem” dodaje się wyrazy „towarzystwa lub funduszu”. Art. 5. W ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. Nr 60, poz. 636) w art. 28 po ust.3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. Kwotę zasiłku porodowego ogłasza Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie do 14 dnia roboczego drugiego miesiąca każdego kwartału kalendarzowego.”. Art. 6. Do dnia 30 czerwca 2000 r. rejestr, o którym mowa w art. 89 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 4, może zawierać dane określone w art. 89 ust. 2 pkt 3 w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy. Art. 7. Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe za okres od dnia 1 stycznia 2000 r. do dnia 31 grudnia 2000 r. wynosi 1, 62% podstawy wymiaru składek. Art. 8. W 2000 r. termin wymieniony w art. 47 ust. 9 ustawy, o której mowa w art. 1, wynosi 5 dni roboczych. Art. 9. W 2000 r. dane określone w art. 50 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, Zakład przekazuje ubezpieczonym w terminie do dnia 30 września. Art. 10.

1. Jeżeli płatnik składek w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych nie podał danych określonych w art. 35 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy, zobowiązany jest przekazać te dane do Zakładu w trybie przewidzianym dla zgłaszania zmian danych wykazanych w zgłoszeniu, z uwzględnieniem ust.

2. 2006-12-20

©Kancelaria Sejmu

s. 15/16

2. Przepis ust. 1 stosuje się do zgłoszeń do ubezpieczeń dotyczących ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniom społecznym w dniu wejścia w życie ustawy.

3. Jeżeli płatnik składek w zgłoszeniu płatnika składek nie podał danych określonych w art. 35 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy, zobowiązany jest przekazać te dane do Zakładu w trybie przewidzianym dla zgłaszania zmian danych wykazanych w zgłoszeniu, z zastrzeżeniem ust.

4. 4. Postanowienia ust. 3 stosuje się do zgłoszeń płatników składek zobowiązanych do opłacania składek lub składek na ubezpieczenie zdrowotne w dniu wejścia w życie ustawy. Art. 11.

1. W terminie do dnia 15 lutego 2000 r. płatnicy składek zobowiązani są przekazać do Zakładu roczną deklarację rozliczeniową za rok 1999.

2. Roczna deklaracja rozliczeniowa zawiera łączne dane wymienione w art. 46 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1, dotyczące roku 1999 oraz informacje o łącznych kwotach należności z tytułu składek opłaconych za ten rok odrębnie na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, wzór rocznej deklaracji rozliczeniowej, o której mowa w ust. 1, oraz zasady jej sporządzania. Art. 12. W roku 2000 nie stosuje się zwolnienia z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów miesięcznych wynikającego z art. 47 ust. 11 ustawy, o której mowa w art.

1. Art. 13.

1. Po raz pierwszy Zakład wyznacza otwarty fundusz emerytalny w drodze losowania, o którym mowa w art. 39 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1, w dniu 31 marca 2000 r.

2. W wezwaniach wysyłanych do ubezpieczonych, których obejmuje pierwsze losowanie, datę, do której powinni zawrzeć umowę z otwartym funduszem emerytalnym, Zakład wyznacza na dzień 20 marca 2000 r. Przepis art. 39 ust. 2 zdanie drugie i trzecie ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się odpowiednio. Art. 14. Do umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz do umowy o dzieło - zawartej przed upływem 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy.

2006-12-20

©Kancelaria Sejmu

s. 16/16

Art. 15. Marszałek Sejmu ogłosi tekst jednolity ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych w terminie do dnia 31 grudnia 2006 r. Art. 16. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 3 lit. b), który wchodzi w życie z mocą od dnia 1 stycznia 1999 r.

2006-12-20

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1256 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1278 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1277 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1999 r. w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych oraz poszczególnych kategorii podatników.

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1276 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1275 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1999 r. w sprawie określenia wysokości opłat przeznaczonych na dopłaty do eksportu cukru oraz zasad stosowania dopłat do cukru wyeksportowanego, w ramach kwoty B, w 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1255 z 1999

  Ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1274 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN)

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1273 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia minimalnej wysokości środków własnych przeznaczonych na prowadzenie przez bank działalności maklerskiej oraz rachunków papierów wartościowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1272 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia minimalnej wielkości środków własnych domu maklerskiego oraz maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w stosunku do środków własnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1271 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia minimalnej wysokości kapitału akcyjnego spółki prowadzącej rynek pozagiełdowy.

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1270 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zakresu, trybu, formy oraz terminów dostarczania informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej domów maklerskich oraz banków prowadzących działalność maklerską i banków prowadzących rachunki papierów wartościowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1269 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministra z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków pożyczania papierów wartościowych z udziałem domów maklerskich, banków prowadzących działalność maklerską oraz banków prowadzących rachunki papierów wartościowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1268 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie nadania statusu miasta miejscowościom oraz zmiany granic miast.

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1267 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia siedzib władz gmin.

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1266 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin.

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1265 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie określenia powiatów (gmin) zagrożonych strukturalną recesją i degradacją społeczną, w których stosuje się szczególne instrumenty ekonomiczno-finansowe i inne preferencje oraz przyznaje się prawo do zasiłku i stypendium zamieszkałym w nich bezrobotnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1264 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie określenia powiatów (gmin) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1263 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za składowanie odpadów.

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1262 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1261 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za wprowadzenie substancji zanieczyszczających do powietrza oraz za usuwanie drzew lub krzewów.

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1260 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie uposażenia członków krajowych Polskiej Akademii Nauk.

porady prawne online

Porady prawne

 • Dobrowolne opłacanie składek ZUS

  Jestem obywatelem polskim i obecnie przebywam w USA, zatrudniany jestem przez osoby prywatne (Amerykanie) na wykonywanie prac domowych i chciałbym opłacać składki ZUS (...)

 • Ustawa antylichwiarska a oprocentowanie weksla

  Czy ustawa "antylichwiarska" z dnia 7 lipca 2005r. o zmianie ustawy- Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 9 sierpnia 2005r.), która wejdzie (...)

 • Podstawa wymiaru składki na urlopie wychowawczym

  Pracownik przebywa na urlopie wychowawczym w sierpniu. W jaki sposób powinna być przeliczona podstawa do ubezpieczeń społecznych z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym? (...)

 • Obowiązek rozwiązania stosunku pracy

  Czy do nabycia prawa do emerytury na podstawie art. 184 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszy Ubezpieczeń Społecznych konieczne jest rozwiązanie stosunku pracy?

 • Przechowywanie dokumentów - umowy cywilnoprawne

  Firma A zatrudnia Zleceniobiorców od 2003 roku do chwili obecnej. W przeciągu lat zawierała z nimi umowy zlecenia w formie ustnej jak i w formie pisemnej. Do tych dwóch (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.