Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 1281 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-12-23
Data wejscia w życie:1999-12-31
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 1281 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/3

USTAWA z dnia 23 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych Art. 1.

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1999 r. Nr 111, poz. 1281.

W ustawie z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787 i Nr 162, poz. 1119) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 45: a) w ust. 2 wyraz „uzyskują” zastępuje się wyrazem „otrzymują”, b) ust. 3 i ust. 4 otrzymują brzmienie: „3. Wojewodowie przekazują dotacje gminom w granicach kwot określonych na ten cel w budżecie państwa dla poszczególnych województw, proporcjonalnie do kwot zapotrzebowania na dotację, wynikających z ich wniosków o przyznanie dotacji.

4. Gmina składa wojewodzie wniosek o przyznanie dotacji co kwartał, w terminie do 15 dnia miesiąca poprzedzającego dany kwartał, z zastrzeżeniem ust. 4a. Wojewoda przedstawia Prezesowi Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast zbiorczy wniosek o przyznanie dotacji, stanowiący sumę dotacji wynikającą z wniosków gmin, w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego dany kwartał, z zastrzeżeniem ust. 4b.”, c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu: „4a. Gmina pomniejsza kwotę zapotrzebowania na dotację, wynikającą z wniosku o przyznanie dotacji, o którym mowa w ust. 4, na kwartał III i IV o kwotę nadpłaty dotacji wynikającą z rozliczenia dotacji, o którym mowa w ust. 7, odpowiednio za I i II kwartał. 4b. Wojewoda pomniejsza kwotę zapotrzebowania na dotację, wynikającą ze zbiorczego wniosku o przyznanie dotacji, o którym mowa w ust. 4, na kwartał III i IV o kwotę nadpłaty dotacji wynikającą ze zbiorczego rozliczenia dotacji, o którym mowa w ust. 8, odpowiednio za I i II kwartał.”, d) w ust. 5 po wyrazach „przez wojewodę” dodaje się wyrazy „na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 4,”;

2) w art. 45a: a) w ust. 1: - pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) 70% kwoty dodatków mieszkaniowych dla użytkowników lokali mieszkalnych nie tworzących mieszkaniowego zasobu gminy 2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 2/3

jeżeli procentowy udział dodatków mieszkaniowych dla najemców lokali mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy w ogólnej kwocie dodatków mieszkaniowych w danym kwartale nie przekracza 25%,”, - w pkt 2 i 3 użyte dwukrotnie wyrazy „stanowiących własność gminy” zastępuje się wyrazami „tworzących mieszkaniowy zasób gminy”, b) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) wniosku o przyznanie dotacji - sumę kwoty dodatków mieszkaniowych wynikającej z decyzji o ich przyznaniu wydanych przed datą złożenia wniosku i kwoty dodatków mieszkaniowych przewidywanej do wypłacenia w okresie objętym wnioskiem, a nie objętej wcześniej wydanymi decyzjami,”;

3) w art. 45b: a) w ust. 1 skreśla się wyraz „należnych”, b) w ust. 2 w pkt 1-3 skreśla się wyraz „należne”, c) w ust. 3 wyrazy „art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin (Dz.U. z 1998 r. Nr 30, poz. 164 i Nr 98, poz. 611)” zastępuje się wyrazami „art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000 (Dz.U. Nr 150, poz. 983 i Nr 162, poz. 1119), zwanej dalej „ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego””, d) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: „4. Przez podstawowe dochody podatkowe gminy za rok bazowy należy rozumieć dochody, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustalone w sposób określony (dla celów obliczenia wskaźników G i P) w art. 21 ust. 4 tej ustawy, przeliczone na warunki całego roku odpowiednim dla roku bazowego wskaźnikiem relacji planowanych dochodów budżetu państwa do tych dochodów zrealizowanych w I półroczu.

5. Przez rok bazowy rozumie się rok, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.”;

4) art. 45c otrzymuje brzmienie: „Art. 45c.

1. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki przyznawania dodatków mieszkaniowych i ich wypłat.

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzory wniosków o przyznanie dotacji, o których mowa w art. 45 ust. 4, oraz wzory rozliczeń dotacji, o których mowa w art. 45 ust. 7 i

8. 3. Wzory wniosków o przyznanie dotacji i rozliczeń dotacji, o których mowa w ust. 2, powinny określać w szczególności:

1) dane niezbędne do obliczenia zapotrzebowania na dotację zgodnie z art. 45a lub art. 45b,

2) dane uzupełniające dotyczące liczby i kwoty dodatków mieszkaniowych w podziale na poszczególne formy własności zasobów mieszkaniowych.”;

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

5) po art. 45c dodaje się art. 45d w brzmieniu: „Art. 45d. Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast ogłasza, w terminie do dnia 30 listopada każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, dla poszczególnych kategorii gmin, średnie podstawowych dochodów podatkowych gmin za dany rok w przeliczeniu na 1 mieszkańca, o których mowa w art. 45b ust. 2.”. Art. 2. Obwieszczenie, o którym mowa w art. 45d ustawy zmienianej w art. 1, w sprawie średnich podstawowych dochodów podatkowych gmin za 1999 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast ogłosi w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

2005-10-26

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 1281 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 1308 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania wykazów i wniosków o wypłatę świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazywania środków z tego Funduszu oraz dokonywania wypłat świadczeń.

 • Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 1315 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu.

 • Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 1312 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

 • Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 1291 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie trybu składania zgłoszeń identyfikacyjnych oraz aktualizacyjnych przez podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

 • Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 1283 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska.

 • Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 1282 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich.

 • Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 1311 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 1307 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz przyznawania zaliczek i finansowania rzeczowych kosztów organizacji robót publicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 1306 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zatrudniania cudzoziemców przy realizacji usług eksportowych świadczonych przez pracodawców zagranicznych w Polsce.

 • Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 1305 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zatrudnienia lub powierzenia innej pracy zarobkowej cudzoziemcowi bez konieczności uzyskania zezwolenia i zgody dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy.

 • Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 1304 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu dokonywania wpłat na Fundusz Pracy przez obywateli polskich zatrudnionych za granicą u pracodawców zagranicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 1303 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłacania składek na Fundusz Pracy przez osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu lub zaopatrzeniu emerytalnemu.

 • Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 1302 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestracji i ewidencji bezrobotnych oraz innych osób poszukujących pracy.

 • Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 1301 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad obniżenia wpłat pracodawców na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 1300 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie wymaganych dokumentów i dowodów potwierdzających rodzaj represji i okres jej trwania oraz szczegółowego trybu postępowania przy składaniu i rozpatrywaniu wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.

 • Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 1290 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie.

 • Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 1313 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie sposobu przekazania z urzędów morskich składników majątkowych służących do wykonywania zadań przez okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 1299 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie określenia wzoru wniosku stosowanego w postępowaniu o wydanie pozwoleń na przywóz niektórych pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, wykazu dokumentów i informacji, które powinny być dołączone do wniosku, warunków wydania i wykorzystania pozwolenia, sposobu i trybu ewidencjonowania wydanych pozwoleń w ramach kontyngentu taryfowego w roku 2000.

 • Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 1289 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów i Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie sposobu poboru przez notariuszy podatku od spadków i darowizn, prowadzenia rejestru podatku oraz trybu wykonywania przez notariuszy czynności związanych z poborem podatku.

 • Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 1288 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie wysokości norm maksymalnych dopuszczalnych ubytków (niedoborów) niektórych wyrobów akcyzowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 1298 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia, warunków, zasad i trybu przyznawania, obliczania i wypłacania świadczeń z tytułu uprawnień osłonowych i aktywizujących, wysokości minimalnych świadczeń i zasiłków socjalnych oraz szczegółowych warunków powodujących cofnięcie lub czasowe wstrzymanie wypłaty przyznanej dotacji budżetowej.

porady prawne online

Porady prawne

 • Ustawa o najmie lokali

  Czy absurdalna i niezgodna z konstytucją ustawa o najmie lokali, która została zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego nadal obowiązuje i w kwestii podwyżki czynszu (...)

 • Umowa najmu lokalu niemieszkalnego

  Pragnę podpisać umowę najmu lokalu niemieszkalnego (pod działalność gospodarczą). Jaki kodeks i ustawy regulują czas najmu, wypowiedzenia, okresy najmu oznaczone i (...)

 • Czynsz regulowany w prywatnych nieruchomościach

  Jestem zarządcą sądowym prywatnej kamienicy w mieście X. W ubiegłym roku wypowiedziałam wysokość stawki czynszowej z 4 do 6 zł. Najemcy, którzy posiadają decyzje (...)

 • Czynsz regulowany w domach osób fizycznych

  Kiedy obowiązuje czynsz regulowany w domach stanowiących własność osób fizycznych? Do kiedy obowiązuje w tym wypadku czynsz regulowany?

 • Zwrot kaucji przy wykupie mieszkania

  Jestem najemcą mieszkania komunalnego. Po podpisaniu umowy najmu w 1985r, wpłaciłem kaucję do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Obecnie wykupuję je na własność. Czy (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.