Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 122 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 1999 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-02-15
Data wejscia w życie:1999-02-19
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 122 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 13 poz. 122

ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ORAZ OBRONY NARODOWEJ

z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 1999 r. Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40, poz. 174 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 43, poz. 165, z 1996 r. Nr 7, poz. 44, Nr 10, poz. 56 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 495, Nr 88, poz. 554, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944 oraz z 1998 r. Nr 162, poz. 1114 i 1126) zarządza się, co następuje: §

1. 1. W okresie od dnia 7 kwietnia do dnia 25 czerwca 1999 r. przeprowadzony zostanie na terenie kraju pobór mężczyzn urodzonych w 1980 r.

2. Obowiązkowi zgłoszenia się do powiatowych komisji lekarskich i powiatowych komisji poborowych w terminie określonym w ust. 1 podlegają, oprócz urodzonych w 1980 r., także mężczyźni urodzeni w latach 1975-1979, którzy dotychczas nie stawili się do poboru.

3. Do komisji, o których mowa w ust. 2, wzywa się także mężczyzn, którzy ukończyli 17 lat życia i zgłosili się ochotniczo do odbycia zasadniczej służby wojskowej. §

2. Do stawienia się przed powiatowymi komisjami lekarskimi wzywa się także:

1) poborowych urodzonych w latach 1971-1979, uznanych ze względu na stan zdrowia za czasowo niezdolnych odbycia zasadniczej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem poboru,

2) żołnierzy zwolnionych z zasadniczej służby wojskowej bez przeniesienia do rezerwy, uznanych ze względu na stan zdrowia za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przez zakończeniem poboru,

3) poborowych, którzy złożyli wnioski o ponowne ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej. §

3. Do stawienia się przed powiatowymi komisjami poborowymi wzywa się również:

1) poborowych urodzonych w latach 1971-1979, którzy złożyli wnioski:

2005-10-25

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

a) o odroczenie służby wojskowej ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny lub prowadzenie gospodarstwa rolnego, b) o skierowanie ich do służby zastępczej,

2) żołnierzy zwolnionych z zasadniczej służby wojskowej bez przeniesienia do rezerwy, ze względu na sprawowanie bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny lub prowadzenie gospodarstwa rolnego. §

4. Do poboru wzywa się również kobiety urodzone w latach 1975-1981, które w roku szkolnym 1998-99 kończą naukę w średnich i pomaturalnych (policealnych) szkołach medycznych. §

5. Termin ogłoszenia poboru na terenie kraju wyznacza się na dzień 24 marca 1999 r. §

6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

2005-10-25

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 122 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 118 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 115 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1999 r. w sprawie obszarów właściwości samorządowych kolegiów odwoławczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 111 z 1999

  Ustawa z dnia 17 lutego 1999 r. o ratyfikacji Traktatu Północnoatlantyckiego, sporządzonego w Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 1949 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 117 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lutego 1999 r. w sprawie częściowego zaniechania ustalania i poboru podatku od towarów i usług od niektórych leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 120 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 11 lutego 1999 r. w sprawie sposobu i wymaganych kwalifikacji do znakowania oraz wzorów znaków identyfikacyjnych, wzoru świadectwa miejsca pochodzenia i wzoru świadectwa zdrowia zwierząt.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 123 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i warunków sprowadzania z zagranicy środków farmaceutycznych i materiałów medycznych dla użytkowników indywidualnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 116 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia działalności kantorowej oraz rodzaju fachowego przygotowania do jej wykonywania i sposobu jego udokumentowania.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 121 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz osób uprawnionych do ich przeprowadzania.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 119 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła ze źródeł niekonwencjonalnych oraz zakresu tego obowiązku.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 114 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz określenia kategorii mienia wyłączonego z przekazywania.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 113 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów administracji rządowej i innych jednostek.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 112 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie trybu postępowania i szczegółowych zasad prowadzenia rejestrów nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców.

porady prawne online

Porady prawne

 • Koszty uzyskania przychodu w PIT-8C

  Co jest kosztem uzyskania przychodu z tytułu zbycia akcji? Czy koszt zakupu praw poboru jest kosztem?

 • Wyłączenie prawa pierwszeństwa poboru akcji

  Spółka akcyjna zaplanowała emisję akcji celem podwyższenia kapitału. Akcje te przewidziane są dla inwestorów zewnętrznych. Czy w takiej sytuacji obowiązuje prawo (...)

 • Służba wojskowa a wystawienie PIT-11

  Pracownik, którego zatrudniam został powołany do służby wojskowej na 9 miesięcy od 9.05.2007 r. Zatrudnienie trwa nadal. Od czerwca nie będzie otrzymywał wynagrodzenia. (...)

 • Przeniesienie do rezerwy po ukończeniu studiów

  Urodziłem się w roku 2.3.1980r. 18.6.1999 r. stawiłem się do poboru i otrzymałem książeczkę wojskową. Na pierwszej komisji otrzymałem kategorię B na 12 m-cy. (...)

 • Wysokość odsetek ustawowych

  W wyroku sądowym sąd zasądził od pozwanego X na rzecz małoletniego Y alimenty w kwocie 400 zł miesięcznie, poczynając od 1.12.1996 r. z ustawowymi odsetkami w stosunku (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-07-06 poz. 663

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lipca 1999 r. w sprawie zaniechania poboru zryczałtowanego podatku od towarów i usług od usług transportowych polegających na okazjonalnym przewozie osób autobusami zarejestrowanymi za granicą.

 • Dziennik Ustaw z 2001-11-16 poz. 1474

  Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2002 r.

 • Dziennik Ustaw z 2001-02-09 poz. 140

  Rozporządzenie Ministrów Spraw wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru.

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-21 poz. 1728

  Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru

 • Dziennik Ustaw z 2004-02-06 poz. 176

  Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 28 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia poboru w 2004 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.