Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 138 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1999 r. w sprawie nadania statutu Biuru Rzecznika Interesu Publicznego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-02-19
Data wejscia w życie:1999-02-25
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 138 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/3

Dz.U. 1999 Nr 15 poz. 138

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 lutego 1999 r. w sprawie nadania statutu Biuru Rzecznika Interesu Publicznego. Na podstawie art. 17f ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne (Dz.U. Nr 70, poz. 443 oraz z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 131, poz. 860) zarządza się, co następuje: §

1. Biuru Rzecznika Interesu Publicznego nadaje się statut stanowiący załącznik do rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1999 r. (poz. 138) STATUT BIURA RZECZNIKA INTERESU PUBLICZNEGO §

1. 1. Biuro Rzecznika Interesu Publicznego, zwane dalej „Biurem”, jest jednostką pomocniczą Rzecznika Interesu Publicznego, zwanego dalej „Rzecznikiem”.

2. Rzecznikowi przysługują uprawnienia pracodawcy wobec pracowników Biura.

3. Siedzibą Biura jest Warszawa. §

2. Pracą Biura kieruje Dyrektor Biura powoływany i odwoływany przez Rzecznika. §

3. Do zadań Biura należy w szczególności:

1) analizowanie oświadczeń składanych Sądowi Apelacyjnemu w Warszawie, zwanemu dalej „Sądem”, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne (Dz.U. Nr 70, poz. 443

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 2/3

oraz z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 131, poz. 860), zwanej dalej „ustawą”,

2) analizowanie materiałów udostępnionych Rzecznikowi na podstawie art. 31 ustawy,

3) współpraca z Sądem Apelacyjnym w Warszawie w zakresie związanym z badaniem prawidłowości przekazywanych oświadczeń,

4) współpraca z organami, instytucjami i osobami, o których mowa w art. 31 ustawy, w zakresie zbierania materiałów, dokumentów i informacji niezbędnych do realizacji zadań Rzecznika,

5) współpraca z instytucjami zagranicznymi,

6) współpraca z organami i instytucjami wykonującymi orzeczenia Sądu,

7) opracowywanie materiałów do informacji o działalności Rzecznika przedstawianych Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmowi, Senatowi, Prezesowi Rady Ministrów i Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego,

8) przygotowywanie wystąpień sygnalizujących niewywiązywanie się organów pozasądowych z obowiązków nałożonych przez ustawę,

9) wykonywanie innych czynności zleconych przez Rzecznika. §

4. Statutowymi jednostkami organizacyjnymi Biura są:

1) Zespół Informacji i Analiz,

2) Kancelaria Główna,

3) Kancelaria Tajna,

4) Dział Budżetowo-Gospodarczy,

5) Stanowisko Pracy do Spraw Pracowniczych. §

5. Zespół Informacji i Analiz wykonuje zadania określone w §

3. §

6. Kancelaria Główna zapewnia obsługę biurową Rzecznika i jego zastępców oraz pracowników Zespołu Informacji i Analiz. §

7. Zadania Kancelarii Tajnej określają odrębne przepisy. § 8.

1. Dział Budżetowo-Gospodarczy prowadzi sprawy finansowo-księgowe i administracyjno-gospodarcze.

2. Działem Budżetowo-Gospodarczym kieruje Główny Księgowy Biura. §

9. Stanowisko Pracy do Spraw Pracowniczych prowadzi sprawy osobowe i socjalno-bytowe. § 10.

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

Dyrektor Biura wydaje regulamin określający organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań jednostek organizacyjnych wymienionych w § 4.

2005-10-26

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 138 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 140 z 1999

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 139 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 137 z 1999

  Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie utrzymania drogowych granicznych obiektów mostowych i wspólnych odcinków dróg na polsko-czeskiej granicy państwowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 136 z 1999

  Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ratyfikacji Traktatu o całkowitym zakazie prób jądrowych, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 10 września 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 135 z 1999

  Ustawa z dnia 21 stycznia 1999 r. o zmianie ustawy o stosowaniu szczególnych rozwiązań w związku z likwidacją skutków powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Powołanie rzecznika dyscyplinarnego w US

  Naczelnik urzędu skarbowego powołał rzecznika dyscyplinarnego nie informując o tym związków zawodowych. Na jakiej podstawie prawnej i w jaki sposób winien być powoływany (...)

 • Zmiana statut związku zawodowego, a moc prawna

  Czy podjęcie uchwały o zmianie zapisów statutu związku zawodowego ma moc prawną już w momecie podjęcia takiej uchwały czy też dopiero po zarejestrowaniu tych zmian (...)

 • Rzecznik Praw Obywatelskich

  O pomoc do Rzecznika Praw Obywatelskich może się zwrócić każdy, kogo wolności lub prawa zostały naruszone przez władze publiczne. Czy prawdą jest, że jeżeli ma (...)

 • Większość potrzebna do zmiany statutu spółdzielni

  Ilu członków spółdzielni jest potrzebnych na walnym zebraniu członków, by przegłosowano nowy statut?

 • Status fundatora fundacji

  Fundatorem w danej fundacji są dwie osoby fizyczne. W najbliższym czasie owe osoby wyjeżdżają za granicę i nie chcą już figurować jako fundatorzy w fundacji. Czy (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2010 nr 25 poz. 238

  Zarządzenie Nr 29 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Biuru Rzecznika Praw Pacjenta

 • Monitor Polski 2013 poz. 192

  Zarządzenie Nr 23 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Biuru Rzecznika Praw Pacjenta

 • Monitor Polski 2011 nr 89 poz. 938

  Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów Nr 68 z dnia 3 października 2011 r. w sprawie nadania statutu Biuru Rzecznika Praw Pacjenta

 • Monitor Polski 2009 nr 57 poz. 778

  Zarządzenie Nr 67 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 września 2009 r. w sprawie nadania statutu Biuru Rzecznika Praw Pacjenta

 • Monitor Polski 2010 nr 61 poz. 796

  Zarządzenie Nr 62 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Biuru Rzecznika Praw Pacjenta


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.